9. Původ a budoucnost Ameriky

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Základní přehled biblických proroctví

9. Původ a budoucnost Ameriky

Tajemství Bible –  Ladislav Hodač

Bezpochyby jsou Spojené státy americké dominantní velmocí naší doby. Obzvlášť po stránce vojenské a ekonomické. Také způsob amerického života si podmanil takřka celý svět. Bez angličtiny už dnes nejde takřka nic. Také byla tato země založena na protestantských principech svobody náboženského vyznání a oddělení církve a státu. Že by taková velmoc nebyla zmíněná v biblických proroctvích? V této lekci budeme studovat biblické proroctví o původu a budoucnosti USA. Uděláme si přehled o původu a vzniku druhé šelmy z proroctví knihy Zjevení 13. kapitoly veršů 11 – 18.

Původ a vznik druhé šelmy.

1. Již jsme identifikovali první šelmu ze Zjevení 13:1-10 jako Římský papežský systém. Ve verších 11-18 ale povstává druhá šelma. Šelma je v proroctví symbolem krále nebo království.

Daniel 7:17 „Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi.

Daniel 7:23 Řekl toto: čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit, pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí.

2. Tato druhá šelma nepovstává z moře jako ta první, ale ze země.

Zjevení 13:11 Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

Poznámka: V tomto textu není žádná zmínka o větrech válek nebo o rozbouřeném moři. Tato šelma nerozdupává a nežere žádné jiné království, jak jsme to mohli vidět v 7. kapitole knihy Daniel. Není zde ani náznak toho, že by tato šelma musela pokořit jinou předchozí moc, aby získala vládu. Skutečnost, že toto království povstává ze země a ne z moře naznačuje, že povstává v jiném místě než první čtyři šelmy. Je zajímavé si povšimnout, že proroctví se naplňuje od východu k západu. První dvě šelmy z knihy Daniel 7, Babylón a Médo-Persie, vládly v Asii. Třetí šelma, Řecko, už je více západním směrem. Čtvrtá šelma, deset rohů a malý roh, vládla vyloženě v západní Evropě. Můžeme logicky očekávat, že tato nová šelma bude vládnout ještě dále na západ od Evropy. Podivné je, že jak se proroctví naplňují směrem na západ, většina protestantů se dívá na východ. Hledají naplnění proroctví o konci světa, o příchodu antikrista, a poté Mesiáše, v Palestině, v Jeruzalému, a také v údolí Megida. Faktem ale je, že tam kam jde křesťanství, tam jde i proroctví, totiž směrem na západ.

3. Při studiu první šelmy jsme zjistili, že vládla 1260 roků a ke konci své nadvlády byla zabita mečem, zraněna smrtelnou ranou a byla odvedena do zajetí.

Zjevení 13:10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.

Tato smrtelná rána byla zasazena Francií, když byl papež Pius VI. vzat do vazby vojskem generála Berthiera v roce 1798. Kromě toho bylo mnoho katolických duchovních a šlechty zavražděno gilotinou. Tedy v prorocké řeči mečem.

Druhá šelma povstává k moci poté, co první šelma byla zraněna, tedy někdy po roce 1798, protože Jan říká:

BKR Zjevení 13:11 Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné rohům Beránkovým, ale mluvila jako drak.

Poznámka: 44 roků před tím, než první šelma obdržela smrtelnou ránu, napsal John Wesley, zakladatel metodistické církve, pozoruhodnou výpověď. Poté, co identifikoval první šelmu jako papežství, Wesley řekl: „Povstane jiná šelma, ale ještě nepřišla. Nemůže ale být daleko, protože se objeví ke konci 42 měsíců vlády první šelmy. (John Wesley, New testamennt With Explanatory Notes, p. 427).

4. V roce 1798 se tato druhá šelma začínala teprve formovat. Jan viděl jak povstává ze země.

BKR Zjevení 13:11 Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné rohům Beránkovým, ale mluvila jako drak.

Výraz povstává (anabaino) je použit v Matoušově evangeliu 13:7, kde je popsán růst trnů ze země.

Matouš 13:7 Jiná pak padla v trní; i vzrostlo trní, a udusilo je.

5. Šelma ze země nenásleduje první šelmu, je spíše její současnicí a pomůže jí k znovunabytí její moci. To vidíme ve 12. verši.

Zjevení 13:12 Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.

Poznámka: V Knize Daniel 7 každé království dobylo to předchozí, ale druhá šelma ze Zjevení 13 se stává spojencem šelmy první a pomáhá jí znovu nastolit její moc. Druhá šelma, která má rohy jako beránek, svojí mocí vynutí poslušnost principů a praktik první šelmy.

Podstata tohoto národa.

1. V první fázi své existence měla dva rohy jako beránek.

Zjevení 13:11 Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

Poznámka: V knize Zjevení je slovo beránek použito 29 krát a v každém případě je symbolem Ježíše Krista, kromě tohoto. To znamená, že tento národ bude mít při svém vzniku dvě charakteristiky. Jednu jako Kristus a druhou jinou. Bude jako drak.

2. Proroctví Zjevení 13:11-18 naznačuje, že druhá šelma po skromných počátcích vyroste v obrovskou moc s celosvětovým vlivem. Stane se takzvanou supervelmocí. To je vidět na skutečnosti, že použije svůj vliv a povede celý svět. Je jenom jedna velmoc, která roste po roce 1798 ze skromných počátků a pak se rychle stává supervelmocí doby konce. Je to USA.

Zjevení 13:12 Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.  

Obrovská moc té druhé šelmy je vidět na skutečnosti, že bude nutit obyvatele země, aby uctívali tu první šelmu. Ta první šelma se také opět stane celosvětovou velmocí poté, co se její smrtelná rána uzdraví. Takže dojde ke spojení dvou velmocí. Jedna je náboženská velmoc, symbolizovaná malým rohem z knihy Daniel 7 a první šelmou ze Zjevení 13, a ta druhá, politicko – ekonomická, je druhá šelma ze Zjevení 13. Opět tedy dojde ke spojení církve a státu, tentokrát ale na celosvětové úrovni. Úplně jasně řečeno Vatikán a Amerika spojí své úsilí k ovládnutí světa.

3. Aby ta druhá šelma mohla kontrolovat ty, kteří mohou nakupovat a prodávat, musí být velkou ekonomickou a technologickou mocí.

Zjevení 13:17  aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

K tomu, aby mohla vynutit dekret smrti pro všechny, kteří se nepoddají, musí mít velkou vojenskou moc.

Zjevení 13:15  Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

4. Tato šelma se spojí s první šelmou a vytvoří k její cti obraz.

Zjevení 13:14-15   14 A svodí ty, jenž přebývají na zemi, těmi divy, kteréžto dáno jí činiti před obličejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě, kteráž měla ránu od meče, a ožila zase.  15 I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni.

Poznámka: Víme, že první šelmě se podařilo spojit církev a stát. Proto mohla změnit čas ( Boží prorocký kalendář a Zákon – Desatero) a pronásledovat všechny, kteří s ní nesouhlasí. Obraz je ,,něco jako“. To musí znamenat, že druhá šelma vynutí principy, učení a metody první šelmy.

5. Druhá šelma.

Zjevení 13:12  Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.

Slovo nutí, znamená logicky použití moci.

6. Druhá šelma půjde dokonce tak daleko, že bude nutit lidi, aby obdrželi znamení šelmy.

Zjevení 13:16  A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

7. Tato šelma se také nazývá falešným prorokem. Je falešným prorokem té první šelmy.

Zjevení 16:13 A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.

Podvede všechny, kteří žijí na zemi tím, že sešle oheň dolů z nebe před očima všech lidí.

Zjevení 13:13  A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.

Tato moc je na jiném místě označena jako dcery nevěstky.

NKB Zjevení 17:5 a na jejím čele bylo napsané jméno [skrývající] tajemství: „Veliký Babylón, Matka nevěstek a ohavností země.“

Poznámka: Tento falešný prorok je svým způsobem falešný prorok Eliáš, který způsobí, že sešle oheň z nebe, aby přesvědčil lidi, že je Božím prorokem. To povede k falešným letnicím.

Skutky 2:1-4  1Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.  2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.  3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;  4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Ve dnech Eliášových se spojila církev – Jezábel, a stát – Achab, aby pronásledovala církev v podobě Eliáše. Musíme znát poselství pravého Eliáše, a potom budeme schopni rozpoznat falzifikát.

Vznik USA.

1. USA nemusely vést žádnou válku proti nějakému předešlému království zmíněném v proroctvích. Nepovstává z válek národů. Vzniká na úplně jiném místě než království západní Evropy. Skutečnost, že tato šelma nepovstává z rozbouřených vod naznačuje, že vznikne na místě, které není příliš obydleno.

2. USA povstává v době, kdy první šelma obdržela smrtelnou ránu. Bylo to kolem roku 1776. Ústava Spojených států byla podepsaná v roce 1787. Je zajímavé, že první národ, který uznal Spojené státy diplomaticky, byla Francie v roce 1798.

3. Spojené státy americké jsou založeny na dvou základních křesťanských principech: protestantismu – církvi nevládne papež, existuje náboženská svoboda, každý může uctívat Boha podle svého svědomí; a republikanismu – stát je bez absolutisticky vládnoucího krále, občanům je zaručena svoboda projevu a shromažďování, a také právo na soukromí. Mohou být zvoleni nebo odvoláni státní úředníci (vláda lidu pro lid ).

Tyto dva principy obsahují rozdělení církve a státu. Zakladatelé velmi dobře věděli, co se odehrávalo v Evropě, když církev a stát panovaly dohromady. Také věděli, co se stalo v koloniální Americe, když církev kontrolovala stát.

Už Ježíš Kristus učil princip oddělení církve a státu.

Matouš 22:21 Tu jim řekl: „Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, co je Boží, dejte Bohu.“

Když satan nabízel Ježíši Kristu království tohoto světa, tak jej odmítl.

Lukáš 4:5-8 5Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země  6 a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:  7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“  8 Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“

Také řekl Pilátovi:

Jan 18:36  36 Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“

Když Petr chtěl bránit Ježíše s mečem v ruce, tak jej napomenul.

Matouš 26:51-52  51 Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho.  52 Ježíš mu řekl: „Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.

Když učedníci chtěli svolávat oheň na odpadlé Samařany, tak je Ježíš také napomenul.

Lukáš 9:54-56  54 Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň s nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“  55 Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha.  56 Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice.

Skutečností je, že Ježíš byl zavražděn, když se židovský národ spojil s Římany. Bylo to spojení církve a státu.

V příběhu z knihy Daniel 3. kapitoly, když si Nebúkadnesar, představitel státní moci, vynucoval uctívání, což je náboženský akt, Bůh zasáhl a osvobodil svůj lid. To samé bylo s Danielem v jámě lvové.

Benjamin Franklin jednou řekl: “Když je náboženství dobré, bude podporovat samo sebe. A když není schopno podpořit samo sebe a Bůh se nepostará o to, aby ho podpořil, tak je nuceno volat o pomoc civilní moc a to je znamením, že toto náboženství je špatné.”

4. Zdá se to být neuvěřitelné, ale moc, která má dva rohy jako beránek bude nakonec hovořit jako drak. Spojené státy pomohou jednoho dne papežství, aby obdrželo nazpátek svoji moc. Opět se spojí církev a stát a bude vynuceno tzv. znamení šelmy pod hrozbou smrti. Viděli jsme v předchozí lekci, že šelma z moře reprezentuje papežství. Šelma ze země reprezentuje Spojené státy.

Ale co je znamení šelmy? Dovolme římskému systému, aby nám to řekl sám:

„ Protestanté tvrdí, že mají velký respekt k Bibli a přesto tím, že dodržují neděli, uznávají moc katolické církve. Bible říká, rozpomeň se na den sobotní, že Ti má být svatý. Ale katolická církev říká: ne, dodržuj první den týdne a hle celý civilizovaný svět se sklání v uctivé poslušnosti přikázání svaté katolické církve.“ Words of Father Enright, president of Redemptorist College of America.

„Byla to katolická církev, která v autoritě Ježíše Krista změnila den odpočinku na neděli jako vzpomínku na vzkříšení našeho Pána. Proto dodržování neděle protestanty je vzdání úcty autoritě katolické církve. Louis Gaston de Seguar, Plain Talk About Protestantism, p. 225.

V roce 1895 napsal J. F. Snyder kardinálovi Jamesi Gibbonsovi a položil následující otázku: „Tvrdí katolická církev, že změnila dodržování soboty ze sedmého na první den v týdnu jako znamení své moci? Kancléř H. F. Thomas odpověděl za kardinála Gibbonse. „ Samozřejmě, že Katolická církev tvrdí, že změna byla jejím dílem. Nemohlo by to být jinak, protože nikdo v těchto dnech by si nenechal ani snít něco o tom učinit něco v duchovních, církevních a náboženských věcech bez ní. A tento její čin je znamením její církevní moci a autority v náboženských věcech.

Shrnutí.

Může být jenom málo pochyb o tom, že žijeme v době konce. Babylón, Médo-Persie, Řecko, Řím a rozdělení Říma na deset částí a první fáze života šelmy už je minulostí. USA povstala k moci a stala se dokonce supervelmocí. Vstupujeme do posledních fází proroctví. USA se začíná přátelit s Římem, jako nikdy v historii. O čem v této lekci hovoříme, je otázkou života a smrti. Ve Zjevení 14:9-11 je napsáno, že Boží rány padnou na ty, kteří uctívají šelmu, její obraz a obdrží její znamení. Jde tedy o spásu lidí.

Zjevení 14:9-11   9 Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,  10 bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.  11 A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.

Související přednášky

14. Tajemství Babylon veliký

Základní přehled biblických proroctví 14. Tajemství Babylon veliký Tajemství Bible –  Ladislav Hodač V této lekci budeme studovat sedmnáctou kapitolu knihy Zjevení. Ten příběh není hezký,

Celý článek

13. Poslední varovné poselství lidstvu

Základní přehled biblických proroctví 13. Poslední varovné poselství lidstvu Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed

Celý článek

12. Eliášův návrat

Základní přehled biblických proroctví 12. Eliášův návrat. Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Eliáš byl jedním z největších proroků v Bibli. Často narážíme na jeho jméno. Bible hovoří

Celý článek