12. Eliášův návrat

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Základní přehled biblických proroctví

12. Eliášův návrat.

Tajemství Bible –  Ladislav Hodač

Eliáš byl jedním z největších proroků v Bibli. Často narážíme na jeho jméno. Bible hovoří o třech Eliáších, dalo by se říci. První je Eliáš jako osoba žijící v polovině devátého století př. Kr. Dal by se nazvat historickým Eliášem. Druhý je prorocký – novozákonní Eliáš. Ten třetí,  by se dal nazvat apokalyptickým Eliášem.

Historický Eliáš a jeho tři nepřátelé.

1. Prvním nepřítelem byl král Achab

1. Královská 16 : 29 – 33 29 Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let 30 a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. 31 Jako by mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. 32 V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltář. 33 Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním.

1. Královská 21 : 25   Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho žena Jezábel.

Poznámka: Achab byl slabým nestálým králem, který byl ochoten dělat kompromisy vůči své ženě Jezábel. Na rozdíl od něj měla Jezábel silnou vůli a dokázala s Achabem snadno manipulovat. Slabost Achabova charakteru a silnou vůli Jezábel můžeme vidět v příběhu Nábota. 1. Královská 21.

2. Druhým nepřítelem Eliáše byla Jezábel. 1. Královská 16:31. Jezábel byla skutečným vládcem království. To vyplývá zcela jasně z 1. Královské 21:8-9, 25 kde je řečeno, že Jezábel napsala dopis v Achabově jménu a zapečetila ho jeho pečetí. Co si Jezábel usmyslela, toho dosáhla manipulací svého manžela.

1. Královská 16:31  31 Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu.

1. Královská 21:8-9,25   8 Pak napsala Achabovým jménem dopisy, zapečetila jeho pečetí a poslala je starším a šlechticům, těm, kteří byli v jeho městě a bydlili s Nábotem.  9 V dopisech psala: „Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu.  25 Nebyl nikdo jako Achab, aby se zaprodal a dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, jak ho k tomu podněcovala Jezábel, jeho žena.

3. Jezábel se nazývá matkou, která v duchovním smyslu cizoložila a podílela se na čarodějnictví. 2. královská 9:22.

2. Královská 9:22  Když Jóram spatřil Jehúa, zeptal se ho: „Je vše v pořádku, Jehú?“ Jehú odpověděl: Jakýpak pořádek, když trvá smilstvo tvé matky Jezábely a množství jejích čárů?“

Poznámka: Jezábel je nazvána matkou nevěstek a zabývala se okultismem. Je důležité si uvědomit, že základem všech okultních praktik je nauka o nesmrtelnosti duše.

4. Jezábel vedla Achaba a Izraelský národ k modloslužebnictví. 1. Královská 21:26.

1. Královská 21:26  Jednal velice ohavně tím, že chodil za hnusnými modlami; páchal všechno to, co Emorejci, které Hospodin před Izraelci vyhnal.

5. Jezábel nenáviděla Boží proroky a mnohé z nich zavraždila. Obzvlášť nenáviděla Eliáše. 1. Královská 18:4,13 a 1. Královská 19:1-2.

1. Královská 18:4,13   4 Když dala Jezábel vyhladit Hospodinovy proroky, ujal se Obadjáš sta proroků, schoval je po padesáti mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou.    13 Což mému pánu nebylo oznámeno, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Sto mužů z Hospodinových proroků jsem schoval po padesáti mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou.

1. Královská 19:1-2   1Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky mečem.  2 Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: „Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!“

6. Jezábel zavedla v Izraeli uctívání slunečního Boha Bála. 1. Královská 16,31. Uctívání Bála se skládalo z jakési kombinace uctívání Jehovy a uctívání Bála. To můžeme vydedukovat z Eliášových slov k Izraelskému národu na hoře Karmel:

CEP 1. Královská 18:21 Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo.

Poznámka: Podle Ozeáše 2:10 Izraelité věřili, že za jeho prosperitu vděčí bohu Bálovi.

Ozeáš 2:10   Nechce pochopit, že já jsem jí dával obilí, mošt i čerstvý olej, že jsem ji zahrnoval stříbrem a zlatem – a oni to dávali Baalovi.

7. Falešní proroci Bála (bůh Slunce) a falešní proroci Aštarty (bohyně Měsíce) byli třetím nepřítelem Eliáše. 1 Královská 18:19. Tito falešní proroci jedli z Jezábelina stolu. Jinými slovy, ona je živila. Skrze tyto falešné proroky, šířila Jezábel v Izraeli náboženství Bála a Aštarty.

1. Královská 18:19  Ale nyní zařiď, ať se ke mně shromáždí na horu Karmel celý Izrael i čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou.“

Role Izraele

1. Tito tři nepřátelé Eliáše kontrolovali většinu těch, kteří tvrdili, že patří k Božímu lidu. Achab svedl Izrael k hříchu. 1. Královská 21:22.

1. Královská 21:22  A dopustím na tvůj dům totéž, co na dům Jarobeáma, syna Nebatova, a na dům Baeši, syna Achijášova, za urážku, jíž jsi mě urazil a svedl k hříchu Izraele.“

2.Ti, kteří tvrdili, že patří k Božímu lidu, byli tak svedeni, že se snažili Eliáše zabít. 1. Královská 19:10,14.

3. Izrael odmítl smlouvu, kterou s nimi Hospodin učinil, zbořili Boží oltáře a zabíjeli Hospodinovy proroky mečem. 1 Královská 19:10,14.

1.Královská 19:10,14  10 Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“  14 Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“

Poznámka: Je důležité si uvědomit, že Boží smlouva obsahovala dva komponenty. Desatero Deutoromy 4:12 a obětní systém Židům 9: 1-5. Desatero ukazuje hříšníkovi hřích a obětní systém ukazuje jakým způsobem může být hřích odpuštěn. Příběh Eliáše ukazuje, že Boží lid – Izrael porušoval Boží zákon i obětní systém.

Deuteronomy 4:13  Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky.

Židům 9:1-5 1 I ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské.  2 To byl stánek, v jehož přední části, zvané svatyně, byly svícny a stůl na předložené chleby.  3 Za oponou byla druhá část stánku, nazývaná nejsvětější svatyně.  4 Tam byl zlatý kadidlový oltář, truhla smlouvy, ze všech stran krytá zlatem, v ní pak byla zlatá nádoba s manou, Áronova hůl, která se kdysi zazelenala, a desky smlouvy.  5 Nad ní byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O tom teď není třeba dopodrobna mluvit.

Poslání a poselství Eliáše

1. Eliášovým úkolem bylo přivézt odpadlý Boží lid k Pánu. Eliáš se modlil na hoře Karmel: 1.Královská 18:37  Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.“

Ve Starém zákoně výraz obrátit jejich srdce znamená litovat.

Poznámka: Eliášovo poselství bylo zaměřeno na ty, kteří tvrdili, že jsou Božím lidem. V dobách starého zákona byli proroci jen zřídka posíláni k pohanským národům. Úkolem proroka bylo přivést odpadlý Boží lid zpátky k Pánu. Ezechiel 13:22-23  22 Poněvadž mučíte srdce spravedlivého podvodem, zatímco já jsem ho nechtěl zarmucovat, a posilujete ruce svévolníka, aby se neodvrátil od své zlé cesty a nebyl zachován naživu,  23 proto už nebudete mívat šalebná vidění a věštit věštby, ale vytrhnu svůj lid z vašich rukou. I poznáte, že já jsem Hospodin.“

Poselství proroka nebylo nikdy líbivé. Lidé ho ve většině případů nenáviděli. Biblický prorok je politicky nekorektní, má nepopulární poselství a způsobuje, že se lidé necítí dobře. Izrael nenáviděl Eliáše.

2. Eliáš kritizoval spojení krále Achaba s královnou Jezábel. 1 Královská 16:31-32   31 Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidóňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu.  32 Postavil Baalovi oltář v Baalově domě, který vystavěl v Samaří.

3. Eliáš opravil Hospodinovy oltáře, které byly zničeny. Dělal to tak, že vzal dvanáct kamenů, které symbolizovaly dvanáct kmenů Izraele.

1. Královská 18:30-31   30 Tu řekl Elijáš všemu lidu: „Přistupte ke mně!“ Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář.  31 Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, k němuž se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael.

Pak se v době večerní oběti modlil k Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba.

1. Královská 18:36   Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Elijáš přistoupil a řekl: „Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova.

Tímto způsobem se Eliáš snažil obnovit Izrael a obětní systém, který reprezentoval oběť Ježíše Krista.

4. Eliáš odmítal uctívání Bála a povolával lid k uctívání Stvořitele.

1. Královská 18:18   Ten odvětil: „Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty že chodíš za baaly.

5. Eliáš kritizoval Achaba, protože on a celý národ přestupovali Boží přikázání.

Eliáš a pronásledování

1. Odpadnutí Izraele vedlo ke strašlivým přírodním katastrofám. Tři a půl roku nepršelo.

Jakub 5:17  Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců.

Výsledkem byl hladomor, nemoci a smrt.

2. Paralipomenon 7:13-14   13 Uzavřu-li nebesa, takže nebude deště, přikážu-li kobylkám, aby hubily zemi, pošlu-li na svůj lid mor,  14 a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

2. Eliáš byl obviňován, že on je zodpovědný za katastrofy.

1. Královská 18:17  Když Achab uviděl Elijáše, řekl mu: „Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele?“

3. Tři Eliášovi nepřátelé a Boží lid ho hledali po celé zemi, aby ho zabili.

1. Královská 18:10  Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, není pronároda ani království, kam by můj pán nebyl poslal, aby tě vyhledal. Když řekli: »Není tady«, museli v tom království nebo pronárodu odpřisáhnout, že tě nenašli.

4. Eliáš ale nebyl sám.

1. Královská 19:18    Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila.“

5. Eliáš a věrní proroci se museli schovávat v Jeskyních a na osamělých místech, ale chléb a voda jim byla jistá.

1. Královská 17:1-6  1 Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi: „Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo.“  2 I stalo se k němu slovo Hospodinovo:  3 „Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Kerítu proti Jordánu.  4 Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatřovali potravou.“  5 Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu.  6 A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil.

1. Královská 18:4   Když dala Jezábel vyhladit Hospodinovy proroky, ujal se Obadjáš sta proroků, schoval je po padesáti mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou.

Poznámka: Eliáš a proroci prošli soužením, ale voda a chléb byly jisté. Byli také chráněni před hněvem Jezábel. Po zkušenosti na hoře Karmel a pronásledování a dekretem smrti vydaný Jezábel, byl Eliáš vzat do nebe aniž by zemřel.

2. Královská 2:11-12   11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe.  12 Elíša to viděl a vykřikl: „Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!“ A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy.

Zkušenost na hoře Karmel

1. Nebyl to ani Achab a ani Jezábel, kteří se snažili přinést oheň z nebes.

1. Královská 18:26-28  26 Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Baalovo jméno: „Baale, odpověz nám!“ Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře.  27 V poledne se jim Elijáš začal posmívat: „Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo má nucení anebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí!“  28 Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polévala krev.

To se jim ale nepodařilo.

2. Když Eliáš poprvé vyžadoval od Božího lidu, aby se rozhodli, oni mu neodpověděli.

1. Královská 18:21   Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo.

Eliášovo poselství mělo v této fázi malý účinek.

3. Všimněme si kontrastu v uctívání na hoře Karmel. Bálovi proroci tančili kolem oltáře, hlasitě křičeli a dokonce se řezali do krve a to dělali až do okamžiku večerní oběti.

1. Královská 18:26-28   26 Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Baalovo jméno: „Baale, odpověz nám!“ Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře.  27 V poledne se jim Elijáš začal posmívat: „Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo má nucení anebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí!“  28 Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polévala krev.

Eliáš si ale jen klekl před Pánem a pokorným způsobem se modlil k Bohu Abrahama, Izáka a Jákoba.

1. Královská 18:36-37   36 Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Elijáš přistoupil a řekl: „Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova.  37 Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.“

4. Když Eliášovo poselství bylo potvrzeno nebesy, tak to Boží lid přesvědčilo a oni zvolali:

1. Královská 18:39   Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!“

Poznámka: Když Eliášovo poselství bylo potvrzeno nebesy, tak se vytvořily pouze dvě skupiny. Ti kteří setrvávali v uctívání Bála. A ti kteří se rozhodli sloužit Pánu. Eliášovo poselství a moc ohně polarizovala všechny a nutila je k rozhodnutí.

5. Je nemožné hovořit o Stvořiteli, aniž bychom mluvili o sobotě, protože znamením Stvořitele je sobota.

Exodus 20:8-11   8 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.  9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.  10 Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.  11 V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

Genesis 2:1-3 1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.  2 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.  3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

Žalm 95:3-6  3 Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.  4 On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu.  5 Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily jeho ruce.  6 Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

Žalm 96:4-9   4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.  5 Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.  6 Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni jeho.  7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,  8 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,  9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!

Nehemiah 9:6,13-14   6 Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí.  13 Sestoupil jsi na horu Sínaj a mluvil jsi s nimi z nebe, vydal jsi jim přímé řády a spolehlivá naučení, dobrá nařízení a přikázání.  14 Učinil jsi jim známý svůj svatý den odpočinku, příkazy, nařízení a zákon jsi jim vydal skrze svého služebníka Mojžíše.

Exodus 31:12 – 18   12 Hospodin řekl Mojžíšovi:  13 „Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji.  14 Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu.  15 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.  16 Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu.  17 To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si.“  18 Když přestal k Mojžíšovi na hoře Sínaji mluvit, dal mu dvě desky svědectví; byly to kamenné desky psané Božím prstem.  Když Izraelité uctívali Bála a dívali se na něj jako na stvořitele, tak nedodržovali sobotu.

Konec Achaba Jezábel a falešných proroků

1. Achab byl zabit v bitvě a byl sněden psy a ptáky.

1. Královská 21:24  Kdo zemře Achabovi ve městě, toho sežerou psi, a kdo zemře na poli, toho sežere nebeské ptactvo.“

1. Královská 22:38  Když oplachovali vůz v samařském rybníku, chlemtali psi jeho krev a nevěstky se v ní omývaly, podle slova Hospodinova, které ohlásil.

2. Falešní proroci byli odvedeni k potoku Kišon v údolí Megida.

Soudců 4:7   Já k tobě přivedu k potoku Kíšonu velitele Jabínova vojska Síseru i jeho vozbu a jeho hlučící dav a dám ti jej do rukou.«“

Soudců 5:21   Potok Kíšon odplavil ty krále, potok prastarý, ten potok Kíšon. Jen je mocně pošlapej, má duše!

A tam byli zabiti.

1. Královská 18:40  Elijáš jim poručil: „Pochytejte Baalovy proroky! Nikdo z nich ať neunikne!“ Když je pochytali, zavedl je Elijáš dolů k potoku Kíšonu a tam je pobil.

Také oni se stali potravou pro šelmy a ptáky.

3. Bůh prorokoval, že Jezábel bude snědena psy u Jizreel.

1. Královská 21:23  Také o Jezábele promluvil Hospodin: „Jezábelu sežerou na valech Jizreelu psi.

Poznámka: Poté, co byl král Achab zabit v bitvě, se Jezábel stala vdovou. Rozhodla se ale získat jiného krále, se kterým by opět mohla ovlivňovat k dosažení svých záměrů.

2. Královská 9:30-37   30 Než přijel Jehú do Jizreelu, Jezábel o všem uslyšela. Namalovala si oči líčidlem, okrášlila si hlavu a vyhlížela z okna.  31 Když Jehú vstoupil do brány, zvolala: „Je vše v pořádku, Zimrí, vrahu svého pána?“  32 Pozdvihl tvář k oknu a zvolal: „Kdo je se mnou? Kdo?“ Dva tři dvořané na něho vyhlédli.  33 Poručil: „Shoďte ji!“ A shodili ji dolů. Její krev vystříkla na stěnu a na koně. Ti ji ušlapali.  34 Pak Jehú vstoupil, jedl a pil. Nařídil: „Postarejte se o tu proklatou a pohřběte ji. Je to dcera královská.“  35 Šli tedy, aby ji pohřbili, ale nenašli z ní nic než lebku, nohy a ruce.  36 Vrátili se a oznámili mu to. Tu řekl: „To je to Hospodinovo slovo, které vyhlásil skrze svého služebníka Elijáše Tišbejského: »Na dílu pole v Jizreelu budou psi žrát tělo Jezábely.«  37 A Jezábelina mrtvola bude na dílu pole v Jizreelu jako hnůj na poli, takže nikdo neřekne: Toto je Jezábel.“

4. Achabův dům byl zničen a Bůh tak mohl pomstít prolitou krev svých služebníků proroků a všech, kterou Jezábel zavraždila.

2. Královská 9:7  Vybiješ dům svého pána Achaba. Tak pomstím prolitou krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových služebníků, již prolila Jezábel.

5. Potom co Eliáš splnil své poslání, byl vzat do nebes v ohnivém voze.

2. Královská 2:11-12  11 Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe.  12 Elíša to viděl a vykřikl: „Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!“ A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy.

Z toho důvodu se potom objevil společně s Mojžíšem na hoře proměnění.

Matouš 17:1-3 1 Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.  2 A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.  3 A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.

Novozákonní Eliáš

1. Novozákonním Eliášem byl Jan Křtitel.

Lukáš 1:17  sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.“

Matouš 11:11-14   11 Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.  12 Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají.  13 Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana.  14 A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít.

Matouš 17:10-12  10 Učedníci se ho ptali: „Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?“  11 On jim odpověděl: „Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko.  12 Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i syn člověka bude od nich trpět.“

2. Jan Křtitel ovšem nebyl Eliášem jako osoba, ale přišel v Eliášově duchu a moci a činil podobné dílo.

Nepřátelé Jana Křtitele

1. Prvním nepřítelem byl král Herodes.

Marek 6:14  Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým; říkalo se: „Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm působí mocné síly.“

Marek 6:25-27   25 Spěchala ihned dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost: „Chci, abys mi ihned dal na míse hlavu Jana Křtitele.“  26 Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěl ji odmítnout.  27 I poslal hned kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho v žaláři

Stejně jako Achab byl i Herodes morálním slabochem. Když zjistil, že udělal svým slibem chybu, tak neměl odvahu své slovo odvolat. Dovolil, aby s ním matka i dcera manipulovali.

2. Druhým nepřítelem Jana Křtitele byla cizoložná žena jménem Herodiada. Smilnila s králem Herodesem.

Marek 6:17  Tento Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře kvůli Herodiatě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu.

Poznámka: Stejně jako Jezábel měla i tato žena silnou vůli a používala krále k naplnění svých cílů. Nenáviděla Jana Křtitele a chtěla ho zabít.

Marek 6:19   Herodias byla plná zloby proti Janovi, ráda by ho zbavila života, ale nemohla.

Aby toho dosáhla, musela přesvědčit krále, aby vydal příkaz k zabití Jana. Je důležité si všimnout, že Herodiada je nazývána matkou.

Marek 6:24,28   24 Ona vyšla a zeptala se matky: „Oč mám požádat?“ Ta odpověděla: „O hlavu Jana Křtitele.“  28 a přinesl jeho hlavu na míse; dal ji dívce a dívka ji dala své matce.

Stejně jako Jezábel je ona tou nebezpečnou postavou, která se snaží vše ovládat.

3. Třetím nepřítelem Jana Křtitele byla Salome, dcera Herodiady.

Marek 6:22  Tu vstoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se králi Herodovi i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce: „Požádej mě oč chceš, a já ti to dám.“

Poznámka: Salome byla jakýmsi obrazem své matky. Neměla svou vlastní vůli. Činila to, oč ji matka požádala. Matka pracovala z pozadí, skrze krále a svou dceru, aby dosáhla svých cílů.

Poslání a poselství Jana Křtitele

1. Poslání a poselství Jana Křtitele bylo zaměřeno na ty, kteří tvrdili, že slouží pravému Bohu. Ježíš řekl Židovským vůdcům:

Matouš 3:9  Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.

2. Jan Křtitel vyzýval Izrael, aby činil pokání.

Matouš 3:2   „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“

Měli litovat svých hříchů. Hřích je přestoupení zákona.

3. Poselství Jana Křtitele bylo obrátit jejich srdce k Bohu.

Lukáš 1:16  A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu;

Měl připravit cestu pro příchod Mesiáše

Matouš 11:10   To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu.‘

Lukáš 1:17  sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.“

Poznámka: Je zajímavé, že když Ježíš přišel, tak ho vlastní lid nepřijal.

Jan 1:11  Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

Proč to tak bylo? Protože odmítli toho Ježíše, který přišel. Očividně špatně chápali proroctví a nerozuměli tomu, jaký Mesiáš přijde.

4. Jan Křtitel nebyl žádný inovátor. Přišel pouze vše obnovit.

Matouš 17:11  On jim odpověděl: „Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko.

5. Jan Křtitel kritizoval cizoložný vztah mezi králem Herodesem a Herodiadou. Herodovi řekl.

Marek 6:18   Jan totiž říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys měl manželku svého bratra!“

Jan zdůrazňoval svatost sedmého přikázání a to ho stálo život.

6. Jan nazýval Ježíše Beránkem Božím, který snímá hříchy světa.

Jan 1:29  Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.

Jinými slovy Jan kázal evangelium Ježíše Krista.

7. Jan povolával Boží lid k tomu, aby nesli ovoce, které vyvěrá z lítosti nad hříchem.

Lukáš 3:10-14  10 Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“  11 On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“  12 Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme dělat?“  13 On jim řekl: „Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.“  14 Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“

Toto ovoce se nazývá ovocem ducha.

Galatským 5:22-25   22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,  23 tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.  24 Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.  25 Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.

Takové ovoce sklízí lidé, kteří se nechají řídit Duchem Svatým. Konečnou odplatou takového života je věčný život.

Římanům 6 : 22 A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život!

Jan 15 : 7 – 8 7 Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. 8 Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci.

Ušlechtilý život křesťana oslavuje Nebeského Otce. Člověk byl původně stvořen k obrazu Božímu. Hřích vše zničil. Když člověk ale dovolí, aby v něm působil Boží Duch tak se bude svému pravzoru opět více podobat.

Jan 15 : 10  Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

Ovoce Ducha a zachovávání přikázání jdou ruku v ruce.

8. Janovo poselství bylo poselství o oddělení a soudu.

Matouš 3:10,12   10 Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.  12 Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“

Nemůžeme hovořit o soudu, aniž bychom nehovořili o přikázáních.

Jakub 2:12   Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody.

Apokalyptický Eliáš

1. Bůh zaslíbil, že před svým druhým příchodem pošle proroka Eliáše.

Malachiáš 3:23  Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.

Ten hrozný den Hospodinův popisuje prorok Malachiáše.

Malachiáš 3:19  „Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev.

2. Poslední Eliáš bude poslán Bohem těsně před druhým příchodem Ježíše Krista. Proto najdeme jeho poselství v knize Zjevení.

3. Poslední poselství dané Bohem planetě Zemi, najdeme ve Zjevení 14 : 6 – 12

Zjevení 14:6-12 6 Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu –7 jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“ 8 Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!“ 9 Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, 10 i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. 11 Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ 12 Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.

Víme, že toto je poslední poselství, protože hned po něm přichází Syn člověka na bílém oblaku.

Zjevení 14:14  A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.

Jestliže Zjevení 14:6-12 popisuje Boží Eliášovo poselství, může ho hlásat jedna osoba?

Zjevení 14:6  Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.

Z textu je zřejmé, že když má být věčné evangelium zvěstováno všem obyvatelům země tak Eliáš nemůže být jedna osoba, ale musí to být celosvětové hnutí Božího lidu, který nese Eliášovo poselství.

5. Pro koho si myslíš, že je adresováno poslední poselství? Těm, kteří jsou nevěřící?  Nebo těm, kteří o sobě věří, že jsou Boží děti? Eliáš i Jan Křtitel byli oba posláni k Božímu lidu, aby ho přivedli zpět k Hospodinu. To je očividně i úkolem Eliáše doby konce.

6. Eliáš doby konce bude mít tři úhlavní nepřátele stejného typu jako je mněl Eliáš historický i novozákonní – Jan Křtitel. Jedná se o draka, šelmu a falešného proroka.

Zjevení 13 : 13 Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám.

7. Tito tři nepřátelé se v 17 kapitole knihy Zjevení nazývají jinými pojmy. Je to matka nevěstek, její dcery a králové země.

Zjevení 17 : 1 – 2 1 Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách,

2 se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.“

Zjevení 17 : 4 – 5 4 Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva 5 a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.

Toto téma budeme studovat více v další lekci.

8. Ve Zjevení 18 : 1 – 5 nabádá Hospodin svůj lid, aby vyšel z Babylonského systému.

Zjevení 18 : 1 – 5 1 Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. 2 Ten vykřikl mocným hlasem: „Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! 3 Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.“ 4 Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! 5 Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh si připomenul její zločiny.

Jsi ochoten akceptovat Hospodinovo volání?

Související přednášky

14. Tajemství Babylon veliký

Základní přehled biblických proroctví 14. Tajemství Babylon veliký Tajemství Bible –  Ladislav Hodač V této lekci budeme studovat sedmnáctou kapitolu knihy Zjevení. Ten příběh není hezký,

Celý článek

13. Poslední varovné poselství lidstvu

Základní přehled biblických proroctví 13. Poslední varovné poselství lidstvu Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed

Celý článek