Čemu věříme

Bůh

Bůh je láska. Jeho charakter je dokonalý, čistý a svatý. Je laskavý, milující, trpělivý, odpouštějící, naprosto nesobecký a vždy ochotný obětovat se pro to, co stvořil. Je vševědoucí, všemohoucí a všudypřítomný. Tyto vlastnosti způsobují, že je pro člověka nedosažitelný, často nepochopitelný a obestřen tajemstvím. Přesto se člověku zjevuje ve všem, co stvořil, v přírodě, lidstvu a ve svém svatém písmu, Bibli. Představuje se nám jako Otec, Syn a Svatý Duch. Je jediný, komu právem patří naše uctívání, protože je stvořitel.

Kristus

Ježíš Kristus z Nazareta byl přesně tím, co o sobě tvrdil, totiž zároveň Bohem a člověkem. To je ovšem nepochopitelné tajemství. Ježíš žil a zemřel jako člověk. Jeho život byl z jednoho pohledu všední, ale z jiné perspektivy velice neobvyklý. Jako člověk podléhal všem lidským potřebám. Musel spát, byl unavený, musel jíst a pít. Narodil se jako dítě. Rostl, učil se a dospíval. Na druhé straně žil dokonalým životem. Nikdy na rozdíl od nás nezhřešil. Miloval druhé více než sebe. Neustále činil vůli svého nebeského Otce. Zemřel za hříchy všech lidí. Vstal z mrtvých. Věčný život může člověk získat jen skrze něho.

Duch svatý

Bůh Duch svatý byl od věčnosti třetí osobou trojice. Otec, Syn a Duch svatý jsou existenčně svébytní. Přítomnost Ducha svatého při stvoření ukazuje na jeho aktivní účast ve stvořitelském díle. Původ a zachování života závisí na jeho působení. Jinými slovy tam kde Duch svatý je, je i život. Tam kde není, tam je smrt.

 

Boží slovo

Bible je Boží slovo adresované člověku. Obsah Bible – to, co tvrdí, historické souvislosti potvrzené dějinami a archeologií, do posledního detailu naplněná proroctví, to všechno dělá z Bible knihu, která nemá obdoby v dějinách literatury. Boží slovo má moc proměňovat lidské životy. Deset Božích přikázání je morální zákon, který, kdyby ho lidé dodržovali, by vytvořil šťastnou společnost. Jako protestanté, vyznáváme sola scriptura. Boží slovo, je jediným zdrojem absolutní pravdy.

Člověk

Člověk, muž a žena byl stvořen k Božímu obrazu. Byli jsme stvořeni milujícím Bohem z lásky. Stvořil nás, abychom milovali a byli milováni. Člověk je smrtelná bytost. Může ale obdržet věčný život jako dar od svého stvořitele. Člověk je bytost fyzická, intelektuální, sociální a duchovní. Člověku byla dána svobodná vůle. Může se rozhodovat, jestli bude činit zlo nebo dobro. Po pádu do hříchu se z člověka stala sobecká bytost. Duchovním znovuzrozením skrze moc Svatého Ducha, třetí Božské osoby, může být člověk spasen a obnoven k původnímu Božímu obrazu.

Svět

Zásadně odmítáme nebiblické a pseudovědecké evoluční nebo jiné teorie o vzniku světa. Bůh stvořil svět v šesti doslovných dnech. Máme v srdci hluboký zármutek, když se díváme na totální devastaci našeho světa, která je zapříčiněna chamtivou nenasytností hříšného člověka. Těšíme se na znovustvoření tohoto světa po druhém příchodu Ježíše Krista. Věříme v Jeho brzký příchod. Do té doby se snažíme spolupracovat s Hospodinem, řídit se podle Jeho rad a přispívat k nastolení Jeho království lásky.