13. Poslední varovné poselství lidstvu

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Základní přehled biblických proroctví

13. Poslední varovné poselství lidstvu

Tajemství Bible –  Ladislav Hodač

Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed nebes. Toto poselství najdeme ve 14. kapitole knihy Zjevení. Pochopení a přijmutí tohoto poselství je otázkou života a smrti.

Úvod k poselství tří andělů.

1. Skrze posledního starozákonního proroka Malachiáše slibuje Bůh, že před druhým příchodem Ježíše Krista pošle Elijáše.

Malachiáš 3:23-24   23 Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.  24 On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.“

2. Poselství tří andělů má být hlásáno každému národu, kmeni, jazyku a lidu. Z toho vyplývá, že to musí být celosvětové poselství. Elijáš doby konce tedy nemůže být jedna osoba.

Zjevení 14:6  Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.

3. Tato tři poselství jsou hlásána v určitém pořadí. To zřetelně vyplývá ze skutečnosti, že nejdříve hlásá poselství první anděl, potom druhý a pak následuje třetí.

Zjevení 14:8-9   8 Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“  9 Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,

4. Poselství těchto andělů je adresováno celému světu a je to poslední varování vzpurnému lidstvu. To víme ze skutečnosti, že poté, co je poselství ukončeno, vidíme Ježíše, jak sedí na bílém oblaku a přichází, aby sklidil žeň.

Zjevení 14:14   A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.

5. Tato tři poselství jsou doprovázena pozdním deštěm, protože v okamžiku, kdy je dokončeno jejich dílo, tak je zralá žeň země i plody země.

Zjevení 14:15  Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“ 

Zjevení 14:18  A jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl moc nad ohněm. Zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny na vinicích země, neboť víno dozrálo.“

6. Přijmutí, nebo odmítnutí těchto poselství je otázkou života nebo smrti. To je zřejmé ze skutečnosti, že ti, kteří odmítli poselství třetího anděla, budou pít víno Božího hněvu.

Zjevení 14: 9 – 10 Klaní–li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku 10 bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.

Kontrasty v knize Zjevení.

a) Čistá žena

CEP Zjevení 12:1 A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.

Nevěstka

CEP Zjevení 17:1 Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,

b) Víno Božího hněvu

Zjevení 14:10  bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.

Víno nevěstky

Zjevení 17:2  se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“

c) Nový Jeruzalém

CEP Zjevení 21:1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.

Veliký Babylon

Zjevení 14:8  Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“

d) Skelné moře smíšené s ohněm

Zjevení 15:2  Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit

Ohnivé jezero

Zjevení 20:15  A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

e) Boží pečeť

CEP Zjevení 14:1 A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.

Znamení šelmy

Zjevení 13:16  A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

f) Sklizeň úrody země

Zjevení 14:15   Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“

Sklizeň hroznů z vinné révy Země

Zjevení 14:18  A jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl moc nad ohněm. Zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny na vinicích země, neboť víno dozrálo.“

2. Na začátku knihy Zjevení je nám představen trojjediný Bůh. Nejdříve máme toho, který je, který byl a který přichází. Pak vidíme sedm duchů, kteří jsou před trůnem. Potom vidíme Ježíše Krista, věrného svědka.

Zjevení 1:4-5   4 Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem  5 a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů

Satan ale také používá tři entity k tomu, aby ovládl svět. Jsou to drak, šelma a falešní proroci.

Zjevení 16:13  A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.

3. Ve Zjevení 14 posílá trojjediný Bůh tři anděly, aby shromáždili co nejvíce lidí na Boží stranu. Ve Zjevení 16: 13-14 posílá satan také tři anděly, aby shromáždili co nejvíce lidí na jeho stranu.

Zjevení 16: 13-14 13 Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. 14 Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.

Poznámka: Tito zlí duchové jsou padlí andělé. Jsou to stejní zlí duchové, které Ježíš vymítal, když chodil po této Zemi. Je o nich řečeno, že vychází z úst, protože i oni mají své poselství. Apoštol Pavel hovoří o falešném učení, jako o naukách démonů.

CEP 1. Timoteova 4:1 Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

Je zřejmé, že když známe poselství tří Božích andělů, tak dokážeme rozpoznat satanova lživá učení.

Tři nepřátelé apokalyptického Elijáše.

1. Prvním nepřítelem Elijáše doby konce je nevěstka, která sedí na mnoha vodách.

CEP Zjevení 17:1 Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,

Tato nevěstka svádí všechny národy svým čarováním.

Zjevení 18:23   nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy;

2. Druhým nepřítelem Elijáše doby konce jsou králové Země, kteří v duchovním smyslu cizoloží s touto nevěstkou.

Zjevení 17: 1 – 2  1„Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, 2 se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“

Zjevení 18:3  neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“

3. Tato nevěstka je nazývána matkou nevěstek. Jestliže je matkou, musí mít dcery.

Zjevení 17:5  a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“

Zjevení 2:20-23  20 Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách.  21 Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.  22 Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí;  23 a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů.

4. Tato nevěstka sedí nad vodami, což znamená, že vládne nad mnoha lidmi, jazyky a národy.

CEP Zjevení 17:1 Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,

Zjevení 17:15  A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.

5. Nevěstka, králové a dcery se také nazývají drakem, šelmou a lživým prorokem.

Zjevení 16:13   A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.

Poznámka: Tyto tři mocnosti jsou představeny ve Zjevení 12-13. Z nich se skládá Babylon doby konce.

Zjevení 16:19  A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu.

Drak je symbolem civilní moci, skrze kterou se satan pokusil zabít Krista, když se narodil.

Zjevení 12:3-4   3 Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu.  4 Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.

Matouš 2:16  Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.

Šelma reprezentuje Římskokatolické papežství.

CEP Zjevení 13:1 – 10 1Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.  2 Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.  3 Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;  4 klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“  5 A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.  6 A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.  7 A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;  8 budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.  9 Kdo má uši, slyš!  10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.

Falešný prorok reprezentuje odpadlý protestantismus v USA. Z těchto tří mocností je nevěstka – šelma ta nejnebezpečnější. Je to ona, která sedí na mnoha vodách, manipuluje krále, dává pít víno a je plná krve svatých.

Zjevení 17:6  Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.

6. Jan viděl nevěstku, jak byla opilá krví svatých a krví Ježíšových mučedníků.

Poselství prvního anděla

1. První anděl hlásá věčné evangelium celému lidstvu.

Zjevení 14:6  Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.

Poznámka: evangelium je věčné, protože Ježíš byl vybrán před stvořením světa.

NKB1. Peter 1:18-20  18 Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, [totiž] stříbrem nebo zlatem,  19 ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny.  20 Ten byl vybrán předem, před založením světa, ale zjeven byl [až] v těchto posledních časech pro vás,

Evangelium je dobrá zpráva, že Ježíš zemřel za naše hříchy, abychom my mohli obdržet dar věčného života.

Římanům 6:23  Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

Pro hříšného člověka je to dobrá zpráva, že Ježíš vypil kalich Božího hněvu za nás. (Matouš kapitola 39-42)

Jan 18:11  Ježíš řekl Petrovi: „Schovej ten meč do pochvy! Což nemám pít kalich, který mi dal Otec?“

Je to nádherná zpráva, že Ježíš vzal na sebe kletbu smrti, abychom my mohli žít.

Galatským 3:13  Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě‘.

Je to úžasná zpráva, že se Ježíš stal hříchem, abychom se my stali spravedlivými skrze Něho před Hospodinem.

2. Korintským 5:21  Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Je to neuvěřitelná zpráva, že každý kdo v Něj uvěří nezahyne, ale obdrží věčný život.

Jan 3:16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Připomeňme si zde, že Elijáš obnovil obětní oltář, který reprezentoval smrt Ježíše Krista na kříži.

2. První anděl vyzývá pozemšťany, aby se báli Boha.

Zjevení 14:7 Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

Poznámka: Bát se Boha neznamená z Něj mít strach. Ve Starém zákoně je často bázeň a jásání před Hospodinem spojeno dohromady.

Žalm 2:11  Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.

Tento výraz je jako diamant s mnoha hranami. Základní význam znamená mít hluboký respekt a úctu před Hospodinem. Znamená, že si uvědomujeme svoji nicotu a Jeho nekonečnost. Stejný výraz je použit pro popis respektu, který bychom měli mít ke svým rodičům.

Leviticus 19:3  Každý měj v úctě svou matku a svého otce. Dbejte na mé dny odpočinku. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Přísloví 1:7  Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

Přísloví 9:10  Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.

Bát se Boha zahrnuje myšlenku Ho milovat a dodržovat Jeho přikázání.

Genesis 22:12  A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“

Kazatel 12:13 – 14  13 Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.  14 Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. 

Přísloví 14:2  Kdo se bojí Hospodina, chodí přímo, kdežto kdo jím pohrdá, chodí cestou neupřímnosti.

Bát se Boha také zahrnuje myšlenku nenávidět zlo.

Job 1:8  Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“

Job 28:28   a řekl člověku: »Hle, bát se Panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť rozumnost.«

Přísloví 8:13  Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.

Přísloví 16:6  Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého.

Bát se Boha také znamená Mu sloužit.

Deuteronomium 6:12-13  12 pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.  13 Hospodina, svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, při jeho jménu přísahat.

Je v tom též myšlenka přilnout k Němu.

Deuteronomium 13:5  Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.

Stejné slovo pro přilnout je použito v Genesis 2:24, kde se hovoří o tom, že muž má přilnout ke své ženě při svatbě.

Genesis 2:24  Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.

Bát se Boha má také význam respektovat Boží jméno.

Deuteronomium 28:58   Jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného a hrozného jména Hospodina, svého Boha,

Exodus 20:7  Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

Bát se Boha také znamená se před ním sklánět v pokoře.

Přísloví 22:4  Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.

Izajáš 45:9   Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: „Co to děláš?“ a tvůj výrobek: „On nemá ruce“?

Zlí lidé se Boha nebojí.

Římanům 3:18  a úctu před Bohem nemají.‘

Kniha Židům povzbuzuje Boží lid, aby sloužil Bohu s úctou, respektem a bázní, protože Bůh je sžírající oheň.

Židům 12:28-29   28 Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.  29 Vždyť ‚náš Bůh je oheň stravující‘.

Apoštol Pavel nabádá Boží lid, aby se očistil od vší nepravosti, jak tělesné i duchovní.

CEP 2. Korintským 7:1 Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.

Dále nás apoštol Pavel pobízí, abychom na své spáse pracovali s bázní a třesením.

Filipským 2:12-13   12 A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti – s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.  13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.

3. První anděl dále vybízí Boží lid, aby vzdal Bohu slávu.

KMS Zjevení 14:7  Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

Jak můžeme vzdát Bohu slávu, když žádnou nemáme?

4. V knize Exodus 33:18 prosí Mojžíš Hospodina, aby mu ukázal svoji slávu. Bůh mu na to ukázal svoji dobrotu, milosrdenství a slitování.

Exodus 33:18-19  18 I řekl: „Dovol mi spatřit tvou slávu!“  19 Hospodin odpověděl: „Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“

Exodus 34:6-7   6 Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný,  7 který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení.“

5. Když Ježíš vzkřísil Lazara, tak tím manifestoval svoji slávu.

Jan 11:4  Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.“

Jan 11:40  Ježíš jí odpověděl: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?“

6. My lidé oslavujeme Boha, když neseme ovoce Ducha v našich životech.

Filipským 1:9-11   9 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;  10 abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův,  11 plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

Jan 15:8  Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.

7. Ježíš řekl:

Matouš 5:16  Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Poznámka: Naše sláva pouze zrcadlí Boží slávu. Ježíš řekl v Janovi 9:5: „já jsem světlo světa.“ V Matoušovi 5:14 ale také řekl: „vy jste světlo světa.“ Ježíš je jako Slunce a my jsme jako Měsíc. Měsíc dostává své světlo od Slunce a pak jej odráží na zem. Stejným způsobem Boží lid dostává světlo Božího charakteru a reflektuje ho na ty, kteří jsou v temnotách.

8. Když se díváme na Kristův charakter, je to jako bychom se dívali do zrcadla.

2. Korintským 3:18  Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. 

2. Korintským 4:4  Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.

Poznámka: Jenom když trávíme čas díváním se na Ježíše v Jeho Slovu, tak jsme proměněni k Jeho podobě a zrcadlíme Jeho slávu.

9. První anděl nám také oznamuje, že přišla hodina Božího soudu.

Zjevení 14:7   Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

Poznámka: Starozákonní Elijáš také hlásal poselství o tom, že přišla doba, která rozdělí spravedlivé od nespravedlivých. Když dokončil své poselství, zůstaly jen dvě skupiny spravedliví a zlí.

Bojíme se Boha a vzdáváme Mu slávu, protože přišla hodina Jeho soudu. Evangelium nás motivuje, abychom se Boha báli a vzdávali Mu slávu, když vidíme, co pro nás udělal skrze svého Syna. Všimněme si, že hodina Božího soudu nastala před tím, než druhý a třetí anděl káže své poselství. To znamená, že soud musí přijít před příchodem Ježíše Krista. Jestliže Bůh určil určitou hodinu pro začátek soudu, tak ti, kteří zemřeli, nešli ani do nebe a ani do pekla dříve než nastal soud. Hodina Božího soudu odkrývá Svatyni svatých, kde vidíme truhlu smlouvy a v ní Desatero, protože budeme souzeni dokonalým zákonem svobody.

Jakub 2:12  Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody.

Jedná se o stejný soud, o kterém hovoří Daniel.

Daniel 7:14  A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“

Daniel 8:14  Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“

Leviticus 16

10. První anděl dále vyzývá, aby celý svět uctíval toho, který stvořil nebe a zemi, moře a prameny vod.

Zjevení 14:7   Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

Uctíváme Hospodina, protože je náš Stvořitel. Teorie evoluce je inspirována nepřítelem spasení.

Žalm 95:6  Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.

Žalm 96:8-9   8 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,  9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!

Nehemiáš 9:6   Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí.

11. V knize Genesis se dočteme, že Bůh stvořil svět v šesti dnech a sedmého dne odpočinul.

Genesis 2:1-3 1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.  2 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.  3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

12. Sedmý den – sobota, je znamením, že Bůh je Stvořitelem.

Exodus 31:17  To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si.“

Ezechiel 20:12  Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já Hospodin je posvěcuji.

Ezechiel 20:20   Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.«

Čtvrté přikázání nám vysvětluje, že Bůh ustanovil sedmý den – sobotu – proto, abychom si vzpomněli, že stvořil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich.

Exodus 20:8-11   8 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.  9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.  10 Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.  11 V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

13. Někteří lidé tvrdí, že sobota byla dána pouze Izraelskému národu. Apoštol Pavel ale říká, že pokud jsme Kristovi, tak jsme Abrahámovým semenem.

Galatským 3:29  Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.

Z toho důvodu je sobota platná i pro nás, protože v Kristu jsme Izraelem.

14. Prorok Izajáš hovoří o tom, že Boží lid bude dodržovat sobotu v Novém Jeruzalémě a na Nové zemi.

Izajáš 66:22-23   22 „Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno.  23 O každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Hospodin.

Poselství druhého anděla.

1. Druhý anděl nám oznamuje, že Babylon padl, protože způsobil, že všechny národy pili z vína smilstva.

Zjevení 14:8  Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“

Poznámka: Důvod pádu Babylona je, že nutil všechny národy, aby pily jeho víno. To víno se nazývá smilstvem. Jaké smilstvo má Babylon ve svém poháru?

Zjevení 17:4  Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství,

Víno reprezentuje falešná učení, jako jsou:

a) uctívání model

Deuteronomium 7:25-26  25 Tesané sochy jejich bohů spálíte. Nebudeš žádostiv stříbra ani zlata z nich, nevezmeš si je, abys nepadl do léčky. Před Hospodinem, tvým Bohem, je to ohavnost.  26 Nevneseš do svého domu ohavnou modlu; propadl bys klatbě jako ona. Budeš ji mít v opovržení, budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá.

b) praktikování okultismu

Deuteronomium 18:9-12   9 Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů.  10 Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj  11 ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.  12 Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

c) odmítání poslouchat Boží zákon

Přísloví 28:9  Odvrací-li se někdo od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností.

d) duchovní cizoložství.

Ezechiel 33:26 Opíráte se o svůj meč, dopouštíte se ohavnosti, poskvrňujete každý ženu svého bližního, a měli byste obdržet zemi?“

e) Myšlenka, že můžeme být spaseni vlastními činy.

Lukáš 16:14-15   14 Toto slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu.  15 Řekl jim: „Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.

f) učení, že můžeme jíst nečistá zvířata.

Deuteronomium 14:3   Nesmíš jíst nic ohavného.

g) uctívání Slunce.

Ezechiel 8:15-17   15 Řekl mi: „Viděl jsi, lidský synu? A uvidíš ještě větší ohavnosti než tyto.“  16 Uvedl mě do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, a hle, při vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a oltářem, bylo asi dvacet pět mužů, zády ke chrámu Hospodinovu a tváří k východu; klaněli se východním směrem slunci.  17 Řekl mi: „Viděl jsi, lidský synu? Domu Judovu nestačí tyto ohavnosti, které zde páchají; navíc naplnili celou zemi násilím. Stále znovu mě urážejí, a hle, jak si k nosu pozvedají ratolest.

2. V příběhu Nádaba a Abihu v Leviticus 10:1-11 se dočteme, že byli zničeni, protože použili cizí oheň ve Svatyni.

Leviticus 10:1-2 1 Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na něj položili kadidlo. Přinesli před Hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal.  2 I vyšel oheň od Hospodina a pozřel je, takže zemřeli před Hospodinem.

3. Daniel vážně pokáral krále Belšazara za to, že použil svaté nádobí z Jeruzalémského chrámu a pil z něj víno.

Daniel 5:22-24   22 Ani ty, jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, ačkoli jsi o tom všem věděl,  23 ale povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil.  24 Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo.

Ještě té noci byl král zabit.

Daniel 5:30  Ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit.

4. Kniha Zjevení nám ukazuje, že víno, které nevěstka dává pít všem národům, je naplňuje hněvem proti Božímu lidu.

Zjevení 17:6  Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.

Poselství třetího anděla.

1. Poselství třetího anděla obsahuje nejvážnější varování, které kdy bylo lidstvu dáno.

Zjevení 14:9   Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,

Poznámka: Vzpomeňme si, že i za dnů Elijáše bylo uctívání hlavní otázkou. V našem studiu jsme již identifikovali šelmu, jako římský katolický systém. Viděli jsme, že obraz šelmy je odpadlý protestantismus, který používá mnohá z učení šelmy, jako například nesmrtelnost duše, svěcení neděle jako den uctívání Hospodina, změna Božího prorockého kalendáře a touha po spojení církve a státu. Znamení šelmy je změna dne uctívání ze soboty na neděli. V současné době zatím ještě nikdo neobdržel znamení šelmy. Teprve až Římský katolický systém se spojí s odpadlým protestantismem a způsobí, že civilní moc Spojených států bude vymáhat poslušnost vůči neděli, pak ti, kteří se podřídí, obdrží znamení šelmy. Ti, kteří budou poslušní čtvrtému přikázání a budou dodržovat Boží sobotu, obdrží Boží pečeť. Za dob Elijáše uctíval Izrael slunečního boha Bála. V době konce tohoto světa bude křesťanský svět uctívat den Slunce.

2. Až poselství třetího anděla vyvrcholí, bude řečeno:

BKR Zjevení 14:12 Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy.

Stejně jako za dnů Elijáše budou ti, kteří budou na Boží straně, dodržovat Boží přikázání.

3. Boží hněv bude vylit v sedmi posledních ranách na ty, kteří obdrží znamení šelmy.

Zjevení 15:1  A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.

4. Stejně jako Elijáš bude muset Boží lid utíkat před hněvem tří nepřátel. Ale chléb a voda jim bude jistá. Velké pronásledování je období, kdy bude vylito posledních sedm ran. Zjevení 16. Ale Bůh bude chránit svůj lid.

5. Bůh slíbil svému lidu v Žalmu 91: 10-11 ochranu.

Žalm 91:10-11   10 nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.  11 On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Poznámka: Někteří lidé se diví, jak může být Boží lid na Zemi, když bude vylito posledních sedm ran. Odpověď je jednoduchá. Rány se nedotknou nikoho z Božího lidu. Stejně tak, jako byl Izrael chráněn před ranami v Egyptě, stejně jako byl Daniel chráněn před lvy, stejně jako Danielovi tři přátelé byli ochráněni v rozpálené peci a stejně jako Noe a jeho rodina byli chráněni před potopou. Bůh pošle své anděly, aby chránili Boží lid.

6. Tři nepřátelé Elijáše byli snědeni divokými šelmami. Stejný osud očekává nepřátele Božího lidu v době konce.

Zjevení 19:17-18  17 A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes: „Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží!  18 Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců; těly všech, pánů i otroků, slabých i mocných.“

7. Prolitá krev Božího lidu bude pomstěna stejně, jako za dnů Elijáše.

Zjevení 19:2   protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou.“

 8. Ve Zjevení 14:20 jsou zlí lidé symbolizováni lisem na hrozny.

Zjevení 14:20   A v lisu za městem byly hrozny stlačeny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost sto šedesát mil.

9. Stejně, jako byl Elijáš vzat do nebe ohnivým vozem, tak i Boží lid bude vzat vstříc Pánu do oblak.

1. Tesalonickým 4:16-17   16 Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;  17 potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

Poslední Boží varování.

1. Dříve než bude Boží hněv vylit na tuto Zemi, přinese mocný anděl poslední varování.

Zjevení 18:1  Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou.

Poznámka: Tato událost bude jako jakýsi celosvětový Karmel. Celá Země uslyší jeho poselství.

1. Královská 18:21   Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo.

Tentokrát ale nezůstane nikdo neutrální. Každý se musí rozhodnout pro, nebo proti Pánu, Jeho přikázáním a Jeho sobotě. Nezúčastněným divákem nebude nikdo.

2. Tento mocný anděl odhaluje hříchy Babylonu. A říká „Lide můj vyjdi z něho.“ Je to sám Ježíš, který mocně volá dříve, než bude vylito posledních sedm ran na tuto zem.

Zjevení 18:1-2  1Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou.  2 Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;

Bůh má mnoho věrných dětí v Babylonském systému, kteří musí vyjít.

Související přednášky

14. Tajemství Babylon veliký

Základní přehled biblických proroctví 14. Tajemství Babylon veliký Tajemství Bible –  Ladislav Hodač V této lekci budeme studovat sedmnáctou kapitolu knihy Zjevení. Ten příběh není hezký,

Celý článek

12. Eliášův návrat

Základní přehled biblických proroctví 12. Eliášův návrat. Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Eliáš byl jedním z největších proroků v Bibli. Často narážíme na jeho jméno. Bible hovoří

Celý článek