O stránkách

Stránky Tajemství Bible byly založeny s cílem šířit nezředěné biblické evangelium, tu dobrou zprávu o spásné milosti a lásce Ježíše Krista pro svět, který se nachází na pokraji zkázy.

Nevěříme, že by politici a lidmi vytvořené systémy dokázaly vyřešit problémy lidstva. Žádný systém totiž nedokáže změnit zlé lidské srdce a poručit člověku milovat svého bližního jako sebe samého. Jediným řešením pro planetu Zemi, která je zasažena zlem, je druhý příchod Ježíše Krista.

Zjevení 19:11-19

Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje.
Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží.  Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem.

Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ. Potom jsem uviděl jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: „Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců, těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, a těla všech lidí, svobodných i otroků, malých i velkých!“

A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s Tím, který seděl na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou a ostatní pobil meč vycházející z úst Toho, který seděl na koni. Všichni ptáci se nasytili jejich těly.

Chceme přispět k tomu, aby se lidé připravili na tyto události.
Ladislav Hodač