7. Kristus a antikrist

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Základní přehled biblických proroctví

7. Kristus a antikrist

Tajemství Bible –  Ladislav Hodač

V této lekci budeme studovat, co apoštol Pavel učil o antikristu ve 2. Tesalonickým   2:1-13. Abychom ale pochopili souvislosti, musíme se nejdříve podívat do 1. Tesalonickým.

Je zřejmé, že Tesaloničtí měli na Pavla spoustu teologických otázek. Jedna z nich se týkala nejasností o tom, co se stane s věřícími lidmi, kteří zemřou dříve, než Kristus přijde po druhé. Pavel jim na tuto otázku odpovídá v 1. Tesalonickým 4:14-17. V této části listu by se mohlo zdát, že Pavel naznačuje, že on bude naživu v době druhého příchodu Ježíše Krista.

1. Tesalonickým 4:14-17  14 Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. 15 Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. 16 Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. 17 My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.

Tato skutečnost pak vedla některé členy církve k fanatismu a někteří z nich dokonce přestali pracovat.

2. Tesalonickým 3:6-15  6Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. 7Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli 8a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 9Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. 10Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí! 11Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. 12Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací. 13Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro. 14Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním, ať se zastydí. 15Nemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako sourozence.

Ve 2. Tesalonickým pak Pavel vysvětluje, že druhý příchod Ježíše Krista je ještě daleko a že se musí ještě stát spousta událostí.

Způsob a načasování Kristova příchodu.

1. 2. Tesalonickým 2:1-2 1A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, 2nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.

Tento text hovoří o tom, že věřící lidé budou shromážděni ke Kristu. Ježíš tedy nebude přebývat s námi zde na zemi, ale my budeme shromážděni k němu.

2. 1. Tesalonickým 4:17 zdůrazňuje apoštol Pavel, že jak živí, tak i mrtví v Kristu budou uchváceni vzhůru při druhém příchodu.

1. Tesalonickým 4:17  potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

3. Ježíš vysvětluje, že až přijde, pošle své anděly, kteří shromáždí Jeho vyvolené do čtyř úhlů světa.

Matouš 24:31  On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.

4. V evangeliu Jana Ježíš zaslibuje, že přijde znovu, aby vzal své děti do Otcova domu v nebesích.

Jan 14:1-3  1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.  2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.  3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

5. Pavel vyjádřil zřetelně, že příchod Pána nenastane, dokud se neodehrají určité události.

2. Tesalonickým 2:1-3 1Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,  2 abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.  3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

Odpadnutí.

1. Pavel učí, že Ježíš nepřijde dříve, než nastane odpadnutí.

2. Tesalonickým 2:3 Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. [Ten den] totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení,

Poznámka: Výraz odpadnutí je překladem řeckého slova apostasia. Stejné slovo se vyskytuje v knize Skutky 21:21, kde byl apoštol Pavel obviněn, že učí lidi, aby odmítali Mojžíše, což znamená odpadnutí od učení Mojžíše. V klasické řečtině tento výraz popisuje loď, která nemá kotvu a pomalu se vzdaluje od přístavu. Aby se loď mohla od přístavu vzdálit, musela v něm nejdříve být. Odpadnutí naznačuje vzdalování se od pravdy, která byla původně vyznávána. V tomto textu se nehovoří o “nějakém” odpadnutí. Slovo apostasia hovoří o tom odpadnutí. Jedná se o specifické velmi dobře známé odpadnutí, jehož kořeny můžeme nalézt v malém rohu z knihy Daniele sedmé kapitoly.

2. Vůdce tohoto odpadnutí je nazván synem zatracení. Apoštol Jan definuje hřích jako přestoupení zákona.

1. List Janův 3:4  Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.

3. Tento vůdce je charakterizován jako někdo, kdo znevažuje nebo mění Boží zákon. Připomíná nám to malý roh, který si myslí, že může změnit časy a zákon.

Daniel 7:25  Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,

Ježíš říká těm, kteří působí falešné znamení a zázraky a dovolávají se, že jsou Jeho děti, aby od Něj odešly, protože praktikují bezzákonnost.

Matouš 7:21-23   21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.  22 Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘  23 A tehdy já prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘

Poznámka: Někteří se mylně domnívají, že muž hříchu je jednotlivec. Ale to nemůže být z následujících důvodů.

4. Většina konzervativních komentátorů se shoduje na tom, že muž hříchu je reprezentantem stejné moci jako malý roh a šelma. V proroctví symbolizuje šelma království a ne jednotlivce.

5. Malý roh a šelma vládnou po dobu 1260 roků. Očividně žádný jedinec nežije tak dlouho.

6. Tento muž hříchu existoval již v době apoštola Pavla, ale jeho působení bylo očividně pozastaveno. Tento muž hříchu bude existovat až do druhého příchodu Ježíše Krista. Poté bude zničen.

2. Tesalonickým 2:7-8  7 Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.  8 A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.

Žádný odpadlý člověk nemůže žít od doby Pavla až do druhého příchodu.

7. Výraz člověk hříchu je jednotného čísla mužského rodu. To může zdánlivě naznačovat jednotlivce. Ale jsou i jiné příklady, kdy jednotné číslo mužského rodu je použito v souvislosti, kde osoby po sobě přicházejí následovně. Takovým příkladem je Židům 9:7, kde je použit výraz velekněz, ale myslí se tím celkový úřad velekněze.

Židům 9:7  Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu.

Podobně i 1.Samuelova 8:11 se vztahuje na pořadí králů, ale používá výraz král.

1. Samuelova 8:11  Pravil: „Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem.

Ve Zjevení 12. kap. je církev všech dob nazvána ženou.

Konečně 2. list Timoteovi 3:17 používá výraz Boží člověk, který se ale vztahuje na všechny křesťany všech dob.

2, Llist Timoteovi 3:17  aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Člověk hříchu je odhalen.

1. V určitém čase dějin bude člověk hříchu, syn zatracení odhalen – zjeven.

2. Tesalonickým 2:3 Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. [Ten den] totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení,

To musí znamenat, že před tímto časem byl skryt.

Poznámka: Slovo zjeven je v řečtině apokalypsis. Opakem tohoto slova je skryt. V době apoštola Pavla tato moc působila skrytě a lidé nebyli schopni ji odhalit.

2. Tato moc se také nazývá synem zatracení.

2. Tesalonickým 2:3 Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. [Ten den] totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení,

Jediná další osoba v Bibli, která se takto nazývá, byl Jidáš.

Jan 17:12  Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo.

Poznámka: Jidáš nebyl žádný rouhavý ateista, který by veřejně zapíral Ježíše. Byl částí vnitřního kruhu učedníků. Tvrdil, že následuje Ježíše. Předstíral svoji loajalitu Ježíši až do okamžiku, kdy jeho nepřátelství bylo zjeveno. Choval se jako chameleon, byl podvodník. Učedníci ho obdivovali a uznávali. Nosil svoji masku tak šikovně, že oklamal i učedníky až do samého konce.

Jan 13:26-29   26 Ježíš odpověděl: „Je to ten pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji.“ Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu.  27 Tehdy, po té skývě vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: „Co chceš učinit, učiň hned!“  28 Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl.  29 Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým.

Jidáš odmítal Kristovo duchovní království. Toužil po pozemském království se vší mocí, bohatstvím a prestiží.

Jan 12:4-6   4 Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl:  5 „Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“  6 To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. 

Při velikonoční večeři se Jidáš pokrytecky zeptal Ježíše: Jsem to já?

Matouš 26:25  Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: „Jsem to snad já, Mistře?“ Řekl mu: „Ty sám jsi to řekl.“

Podvedl Ježíše pro finanční zisk a vyzradil svého mistra farizeům. Nakonec zradil Ježíše polibkem. Očividně jednal Jidáš pod vlivem satana, který se ho zmocnil.

Jan 6:70-71   70 Ježíš jim odpověděl: „Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“  71 Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z Dvanácti.

Jidáš byl předobrazem toho ultimativního “křesťanského” antikrista.

Sedí v Božím chrámu.

1. 2. Tesalonickým 2:4  Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.

Poznámka: Tento text nám připomíná malý roh a šelmu, kteří se rouhají Bohu. Je zde použit stejný jazyk jako v knize Daniel sedmé a jedenácté kapitole.

Daniel 11:36-37   36 Král bude dělat, co se mu zlíbí, bude se vypínat a činit větším nad každého boha a bude divně mluvit i proti Bohu bohů, co mu nepřísluší, a bude ho provázet zdar, dokud se nedovrší hrozný hněv, neboť rozhodnutí bude vykonáno.  37 Nepřikloní se ani k bohům svých otců ani k Oblíbenci žen, nepřikloní se k žádnému bohu, neboť se bude činit větším nade všechny.

2. Mnozí si myslí, že Pavel zde hovoří o doslovném Jeruzalémském chrámu. To ale nemůže být.

A) Když Ježíš naposledy opustil Jeruzalémský chrám, řekl židovským vůdcům:

Matouš 23:38  Hle, váš dům se vám ponechává pustý.

B) Apoštol Pavel nikdy nepoužíval výraz Boží chrám v souvislosti s doslovným Jeruzalémským chrámem. Nechme Pavla, ať vysvětlí sám sebe.

3. Pavel popisuje Boží chrám jako duchovní stavbu, jejímiž základy jsou apoštolové a proroci a kamenem úhelným je Ježíš Kristus. Členové Efezské církve jsou popsáni jako kameny, ze kterých se chrám skládá. V tomto chrámu přebývá Bůh.

Efezským 2:19-22  19 Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.  20 Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.  21 V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;  22 v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

4. Korintské církvi apoštol Pavel říká:

1. Korintským 3:16  Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

2. Korintským 6:14-16  14 Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?  15 Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?  16 Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘

5. I apoštol Petr má stejný názor jako Pavel.

1. List Petrův 2:4-5  4 Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘.  5 I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.

Poznámka: Pavel i Petr chápali slovo chrám jako symbol křesťanské církve. Jestliže existuje nový duchovní a celosvětový chrám, tak musí existovat nový duchovní a celosvětový Izrael.

Moc, která oponuje Bohu.

1. Apoštol Pavel vysvětluje, že člověk hříchu – bezzákonnosti oponuje a pyšně se pozvedá proti všemu, čemu se říká Bůh.

2. Tesalonickým 2:4  Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.

Poznámka: Při důsledném studiu tohoto textu zjistíme, že člověk hříchu pracuje úskočně. Zatímco tvrdí, že slouží Bohu, tak proti němu vede válku. Nejhoršími nepřáteli proroků Starého zákona byli lidé, kteří k nim patřili a kteří k nim byli posláni. Největšími nepřáteli Ježíše byli ti, kteří sloužili Bohu. Saul z Tarsu oponoval Bohu, zatímco tvrdil, že pro něj pracuje. Římský katolický systém zavraždil miliony lidí v dobách temného středověku ve jménu Boha. V blízké budoucnosti přijde doba, ve které si budou ti, kteří budou zabíjet Boží lid, myslet, že prokazují Bohu službu.

Jan 16:2  Budou vás vylučovat za synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.

2. Většina biblických učenců se shoduje na tom, že člověk hříchu je antikrist. Když slyšíme slovo antikrist, máme pocit, že to musí být někdo, kdo je proti Kristu. Nicméně řecké slovo anti má dva významy: proti, ale i na jeho místě.

NKB Matouš 2:22 Když však uslyšel, že v Judsku kraluje místo svého otce Heroda Archelaus, bál se tam jít. A když byl od Boha ve snu varován, obrátil se do galilejského kraje.

Poznámka: Antikrist naplňuje oba významy tohoto slova. Oponuje Kristu, zatímco předstírá, že je s Kristem. Nepřítel spasení neútočí viditelně a přímo proti křesťanské církvi, korumpuje ji zevnitř, stavíc se do pozice jejího zakladatele. Rafinovaně prezentuje Krista ve špatném světle, zatímco předstírá, že je Kristus. Když antikrist předstírá, že je Kristem, tak jeho následovníci musí být křesťané. Jeho církev ho bude uznávat jako svého vůdce.

Tajemný zdržovatel.

1. Apoštol Pavel vysvětluje Tesalonickým, že antikrista v jeho době ještě něco zdržuje.

2. Tesalonickým 2:5-6   5 Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, když jsem ještě byl u vás?  6 a víte, co [ho] nyní zadržuje – proto, aby byl zjeven [až] ve svůj čas.

Slovo zdržuje, je v řečtině katecho, což znamená někdo, kdo drží zpátky, potlačuje nebo drží v šachu.

2. Když zdržovatel bude odstraněn, člověk hříchu bude zjeven ve svém čase.

2. Tesalonickým 2:6  a víte, co [ho] nyní zadržuje – proto, aby byl zjeven [až] ve svůj čas.

Poznámka: Přestože Pavel v textu hovoří o zdržovateli, je velmi opatrný. Někteří si myslí, že ten zdržovatel je svatý Duch. Kdyby tomu tak bylo, proč by to Pavel jasně nevyjádřil? Všimněme si, že pro zjevení člověka hříchu byl stanoven čas. A ten nemohl přijít, dokud nebyl odstraněn zdržovatel. Kdo nebo co je tímto tajemným zdržovatelem, kterého apoštol Pavel nechce jednoznačně pojmenovat?

3. V knize Daniel sedmé kapitole máme nejdříve čtvrtou šelmu a poté malý roh. Ve Zjevení třináct, máme draka, který dal svou sílu, svůj trůn a všelikou pravomoc šelmě. V druhé Tesalonickým druhé kapitole existuje jakýsi zdržovatel, který až bude odstraněn, uvolní cestu člověku hříchu.

Poznámka: Církevní otcové měli v podstatě naprosto jasno v tom, že tento tajemný zdržovatel je Římské impérium. Věděli, že dokud bude Římská říše fungovat, tak člověk hříchu nepřevezme kontrolu. To je důvodem, proč lidé jako byl Jeroným, se modlili k Bohu, aby zachoval integritu Římské říše. Výraz, že člověk hříchu bude zjeven až ve svůj čas, se vztahuje na prorocký údaj nadvlády malého rohu nebo šelmy tři a půl času.

4. V dobách apoštola Pavla již působilo tajemství nepravosti – bezzákonnosti.

2. Tesalonickým 2:7  Tajemství této bezbožnosti již přece působí; jen [čeká], dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo [ji] dosud zadržuje.

Poznámka: Tato moc tedy působila již za života apoštola Pavla. Tato skutečnost dokazuje, že člověk hříchu nemůže být nějaký budoucí světový diktátor na konci lidských dějin. Historickou skutečností je, když císař Konstantin odešel z Říma a vybudoval Konstantinopol a ukončil pronásledování křesťanů, povstává moc papežství, která se snaží ovládat svědomí všech lidí. Můžeme pochopit, proč apoštol Pavel neřekl Tesalonickým otevřeně, že tím zdržovatelem byla Římská říše, která jednoho dne bude zničena. Kdyby to udělal a jeho dopis by se dostal do rukou Římské autoritě, tak by byl obviněn ze spiknutí. Aniž by kardinál Edward Manning vnímal souvislost s druhým listem Tesalonickým, druhá kapitola, řekl následující:

5. „ Nyní opuštěný, osamocený Řím byl osvobozením pro papežství. Ať už si císařové dělali jakékoliv nároky na poslušnost a ať už jim papežové přislíbili jakékoliv přání, celý předchozí vztah, vymykající se logice, zničen znovu a znovu neřestmi a násilnostmi císařů, byl konečně rozpuštěn vyšší moci. Boži prozřetelnost povolila, aby postupné invaze Gótů, Lombardů, a Maďarů kompletně zničili celou Itálii a aby z ní byl vyhlazen každý pozůstatek bývalé říše. A najednou se tak papežové ocitli v situaci, kdy byli jediným zdrojem pořádku, míru, práva a bezpečnosti. A od okamžiku tohoto osudového osvobozeni, které vzniklo Božím zásahem, spadly řetězy z rukou nástupce svatého Petra a už nikdy vice žádný panovník nevládl nad Římem, kromě zástupce Ježíše Krista.

Henry Edward Manning, The temporal Power of The Vicar of Jesus Christ, preface, pp.xxix. London: Burns and Lambert, 1862

6. Někteří badatelé mají dojem, že protože je v šestém verši uvedeno slovo ho, co ho nyní zdržuje, tak se musí jednat o jednotlivce a ne o systém.

Poznámka: To zní docela logicky až na skutečnost, že používání osobního zájmena nalezneme i v Římanům 13:4-5, kde Pavel hovoří o posloupnosti římských vládců a používá slovo ho – on.

Římanům 13:3-5   3 Vládcové přece nejsou postrachem dobrého jednání, ale zlého. Chceš se tedy nebát vlády? Čiň, co [je] dobré, a budeš mít od ní chválu.  4 Vždyť je ( on ) Božím služebníkem pro tvé dobro. Jestliže však jednáš zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je přece Božím služebníkem, mstitelem k [vykonání] hněvu nad tím, kdo páchá zlo.  5 Proto musíme být poddáni, nejen kvůli hněvu, ale také kvůli svědomí.

Antikrist napodobuje příchod.

1. Pavel nazývá člověka hříchu člověkem bezzákonnosti.

KMS 2. Tesalonickým 2:8 A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní duchem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu.

2. Slovo, které popisuje Kristův druhý příchod ve 2. Tesalonickým 2:8 je v řečtině parousia.

Předtím, než bude antikrist zničen, bude i on mít svůj příchod – parousia.

2. Tesalonickým 2:9  Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. 

2. Tesalonickým 2:9 Příchod Bezzákonného je podle působení Satana a se vší mocí, znameními a lživými zázraky. Studijní překlad

3. Je zajímavé, že apoštol Petr používá stejná slova, když hovoří o Ježíši Kristu.

Skutky 2:22 Slyšte má slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte.

Skutky 2:22 „Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, muže dosvědčeného vám od Boha s mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte. Studijní překlad

4. Sám Ježíš zmiňuje příchod antikrista.

Matouš 24:26 Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte.

5. Je důležité pochopit, že všichni ti, kteří nevěří Bohu, budou podvedeni a ztraceni.

2. Tesalonickým 2:10-12 10 Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. 11 Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. 12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Poznámka: Slovo pravda má v tomto textu určitý člen. Slovo lež má také určitý člen. Ti, kteří budou ztraceni neuvěří nějakým lžím nebo nějaké lži. Uvěří určité lži. Té lži, že falešný druhý příchod Ježíše Krista je ten správný. Musíme tedy znát, jakým způsobem se bude odehrávat druhý příchod Ježíše, abychom nebyli podvedeni Antikristem.

6. Podle Ježíše, je on sám pravda. Boží slovo je pravda a Boží zákon je pravda.

Jan 14:6 Já jsem ta cesta, pravda a život.

Jan 17:17 Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda.

Žalm 119:142 Tvá spravedlnost je spravedlivá navěky; a tvůj zákon je pravda.

Znát tuto pravdu je otázkou života nebo smrti.

Citáty církevních otců o identitě zdržovatele.

1. Tertulián 160-240 n.l.

ČEP 2. Tesalonickým 2:7 Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.

„O jakou jinou překážku by se mohlo jednat než o Římský stát, který se rozdělí do deseti království a pak bude představen antikrist a pak bude zjeven ten zlý“ On the Resurrection of the Flesh, chapter 24, Ante-Nicene Fathers, vol III, p. 536 (New York: Charles Scribnerś Sons 1908).

„Veškerý konec všech věcí, který přinese strašlivé rány je pozastaven díky stálé existenci Římského impéria.“ (Apology, chapter 32, Ante-Nicene Fathers, vol III, p. 43).

2. Lactantius (rané čtvrté století).

„Téma jasně ukazuje, že pád a zkáza světa nastane zakrátko, jedině, že by město Řím zůstalo a pokud ano, nemusíme se ničeho takového bát. Ale až hlavní město světa padne a stane se pustými ulicemi, což předpověděla Sibila, kdo může pochybovat, že nyní nastal konec všech věcí člověka a celého světa. Je to toto město, které jediné zaručuje trvání všech věcí.“ (The Divine Institutes, book 7, chapter 25, Ante-Nicene Fathers, vol. VII, p. 220).

3. Cyril Jeruzalémský (318-386 n.l.).

„Výše uvedený antikrist přijde, až se naplní čas Římského impéria a konec světa se přiblíží. Povstane deset římských králů, budou vládnout v různých částech, ale všichni ve stejnou dobu a po té ten jedenáctý antikrist, který svojí magickou mocí získá římskou moc a z těch králů, kteří vládli před ním, pokoří tři a zbylých sedm budou pod jeho nadvládou. (Catechecial Lectures, section 15, on IIThessalonians 2:4, Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. VII, p. 108 (New York: The Christian Literature Company, 1895)).

4. Ambrož (zemřel 397 n.l.).

„Po pádu Římského impéria se objeví antikrist“ (Quoted in, Bishop Thomas Newton, Dissertations on the Prophecies, p. 463 (London: B. Blake, 1840).

Antikrist ve spisech apoštola Pavla a Jana.

Pavel.

Tajemství nepravosti již působí

2. Tesalonickým 2:7  Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat.

Člověk hříchu přijde

2. Tesalonickým 2:3-4  3 Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn zhouby,  4 který se protiví proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo posvátnost, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha.

Bude jako Jidáš z vnitřního kruhu.

2. Tesalonickým  2:4 který se protiví proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo posvátnost, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha.

Bude podvádět lživými znameními a zázraky.

2. Tesalonickým 2:9-10   9 Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a zázraky lži  10 a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku Pravdy, aby byli zachráněni.

Duch a pravda.

2. Tesalonickým 2:10-12  10 a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku Pravdy, aby byli zachráněni.  11 Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži,  12 a aby všichni, kdo neuvěřili Pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni.

Povstane proti Bohu.

2. Tesalonickým 2:3-4  3 Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn zhouby,  4 který se protiví proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo posvátnost, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha.

Slyšel jsi.

2. Tesalonickým 2:5  Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás?

Jan.

Mnoho antikristů již působí.

1. List Janův 2:18  Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina.

Antikrist přijde.

1. List Janův 2:18  Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina.

Bude z vnitřního kruhu.

1. List Janův 2:19  Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás.

Bude podvodná moc.

1. List Janův 2:26  Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí.

Duch a pravda.

1. List  Janúv 2:20-21   20 Vy však máte pomazání od toho Svatého a znáte všechno.  21 Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale proto, že ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy.

Bude oponovat Bohu.

1. List Janův 2:22-24   22 Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.  23 Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.  24 Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v Synu a v Otci.

Slyšeli jste.

1. List  Janův 2:24 Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v Synu a v Otci.

Související přednášky

14. Tajemství Babylon veliký

Základní přehled biblických proroctví 14. Tajemství Babylon veliký Tajemství Bible –  Ladislav Hodač V této lekci budeme studovat sedmnáctou kapitolu knihy Zjevení. Ten příběh není hezký,

Celý článek

13. Poslední varovné poselství lidstvu

Základní přehled biblických proroctví 13. Poslední varovné poselství lidstvu Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed

Celý článek

12. Eliášův návrat

Základní přehled biblických proroctví 12. Eliášův návrat. Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Eliáš byl jedním z největších proroků v Bibli. Často narážíme na jeho jméno. Bible hovoří

Celý článek