6. Had, žena a semeno ženy

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Základní přehled biblických proroctví

6. Had, žena a semeno ženy

Tajemství Bible –  Ladislav Hodač

V této lekci budeme studovat proroctví ze Zjevení 12. Toto proroctví souvisí s Genesis 3:15. V tomto textu najdeme čtyři základní myšlenky: nepřátelství, žena, had a semeno. Tyto čtyři myšlenky se plně rozvíjejí ve Zjevení 12:1-5. Než se ale ponoříme do studia těchto textů, musíme si nejdříve prostudovat příběh o vyjití Izraele z Egypta.

1. Bůh se označuje u proroka Jeremiáše za manžela Izraele.

Jeremiáš 31:32  Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův.

2. Izrael byl v Egyptě vystaven krutému otroctví.

Exodus 1:13-14   13 Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat.  14 Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí.

3. Z toho důvodu Izrael zoufale volal o pomoc k Bohu.

Exodus 2:23  Po mnoha letech egyptský král zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu.

4. Hlavní postavou útlaku Izraele byl egyptský faraón, kterého prorok Ezechiel nazval velkým drakem.

Ezechiel 29:3  Mluv: Toto praví Panovník Hospodin: Jsem proti tobě, faraóne, králi egyptský, ohromný draku, který odpočíváš uprostřed svých toků a říkáš: »Ta řeka je má, já jsem si ji udělal.«

5. Bůh ale povolává Mojžíše jako osvoboditele Izraele.

Exodus 2:1-2 1Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru.  2Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po tři měsíce.

6. Faraón se obával, že by mohl ztratit své království;  poručil  tedy, aby byli zabiti všichni chlapci po narození, ale Mojžíš byl zázračným způsobem ochráněn.

Exodus 1:22  Ale faraón všemu svému lidu rozkázal: „Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu; každou dceru nechte naživu.“

7. Bůh povolává Mojžíše a Izrael, aby vyšli z Egypta.

Ozeáš 11:1  Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta.

8. Smrtí velikonočního beránka začala záchrana Izraele z egyptského zajetí.

Exodus 12:21-23   21 Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim: „Jděte si vzít kus z bravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka.  22 Potom vezměte svazek yzopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nadpraží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu.  23 Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás.

9. Izrael byl pokřtěn v moři.

1. Korintským 10:1-4  1Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem,  2 všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem,  3 všichni jedli týž duchovní pokrm  4 a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.

10. Mojžíš se postil čtyřicet dní na hoře Sínaj.

Exodus 34:28   A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.

11. Mojžíš pak dal Izraeli Desatero, které mu předal Bůh na hoře Sínaj.

Exodus 34:32  Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sínaji.

12. Všimněme si, že když byl Mojžíš na hoře, jeho tvář zářila.

Exodus 34:29-34   29 Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři.  30 Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit.  31 Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k nim promluvil.  32 Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sínaji.  33 Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj.  34 Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno.

13. Mojžíš se přimlouval za svůj lid a nabídl svůj věčný život za záchranu Izraele.

Exodus 32:30-32   30 Nazítří pak Mojžíš řekl lidu: „Dopustili jste se velikého hříchu; avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím.“  31 Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl: „Ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha.  32 Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ne-li, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš!“

14. Mojžíš získal pro Izrael vodu ze skály.

Exodus 17:1-6  1Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refídimu, ale lid neměl vodu k pití.  2 Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali: „Dejte nám vodu, chceme pít!“ Mojžíš se jich zeptal: „Proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina?“  3 Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali: „Proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní?“  4 Mojžíš úpěl k Hospodinu: „Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Taktak že mě neukamenují.“  5 Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vyjdi před lid. Vezmi s sebou některé z izraelských starších. Také hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi.  6 Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít.“ Mojžíš to udělal před očima izraelských starších.

Bůh dal skrze Mojžíše Izraelcům manu z nebe.

Exodus 16:14-15   14 Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní.  15 Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ (to je: „Co je to?“) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm.

Mojžíš vyzdvihl hada na poušti.

Numeri 21:9  Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.

15. Mojžíš zorganizoval Izrael do dvanácti kmenů.

Exodus 24:4   Nato Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář a dvanáct posvátných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů.

A také povolal sedmdesát starších, aby mu pomáhali spravovat Izrael.

Exodus 24:1 Potom Mojžíšovi řekl: „Vystup k Hospodinu, ty i Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších. Budete se zdálky klanět.

16. Mojžíšova trpělivost byla vážně zkoušena neustálým protivenstvím židovských vůdců a lidu, ale on byl nejpokornějším mužem, který kdy žil.

Numeri 12:3   Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi.

17. Když Mojžíš zemřel, byl Bohem pohřben a Kristem vzkříšen a vzat do nebe.

Deuteronomium 34:5-6   5 I zemřel Mojžíš, služebník Hospodinův, tam v moábské zemi podle Hospodinovy výpovědi.  6 Pochoval ho v údolí v moábské zemi naproti Bét-peóru. Nikdo až dodnes nezná jeho hrob.

List Judův 1:9  A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin.

Matouš 17:3   A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.

18. Bůh zaslíbil, že pošle většího proroka, než byl Mojžíš.

Deuteronomium 18:15-18   15 Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat,  16 zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: „Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel.“  17 Hospodin mi řekl: „Dobře to pověděli.  18 Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži.

Literární struktura Zjevení 12. kapitoly.

Tato kapitola popisuje tři fáze velkého sporu mezi Kristem a satanem.

První fáze je válka proti semenu ženy.

Zjevení 12:1-5  1A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.  2 Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.  3 Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu.  4 Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.  5 Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.

Druhá fáze je válka proti ženě.

Zjevení 12:6 Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.

Zjevení 12:13-15   13 Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.  14 Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.  15 A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.

Třetí fáze je poslední válka proti ostatku jejího semena.

Zjevení 12:17   Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

Žena ve Zjevení 12. kapitole.

1. Podrobné studium knihy Skutky 3:22-26 odhalí, že tím větším prorokem, než byl Mojžíš, je Ježíš.

Skutky 3:22-23   22 Mojžíš řekl: ‚Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já; toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne.‘  23 A ‚každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu.‘

2. Když Ježíš přišel do našeho světa jako dítě, byla celá lidská rasa v otroctví hříchu.

Jan 8:32-34  32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“  33 Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými?“  34 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.

Židům 2:14-15  14 Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,  15 a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.

3. Žena ve Zjevení 12. kapitole představuje Izrael.

Jeremiáš 6:2   Líbeznou a rozkošnou dceru sijónskou umlčím.

Ježíš byl tím zaslíbeným semenem Abrahama a krále Davida. Podle Ježíšových slov přijde spása od Židů.

Jan 4:22 Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů.

Jan 4:25   Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“

Poznámka: To znamená, že se Ježíš narodil z linie židovského národa, tedy starozákonní církve.

4. Jákobovi synové jsou znázorněni dvanácti hvězdami.

Genesis 37:9-10   9 Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům: „Měl jsem opět sen: Klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd.“  10 To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl: „Jaký žes to měl sen? Že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi?“

Poznámka: Dvanáct hvězd, které má žena na své koruně reprezentuje Izrael.

Genesis 49:28   To jsou všechny izraelské kmeny, celkem dvanáct, a toto k nim mluvil jejich otec, když jim žehnal. Každému požehnal zvláštním požehnáním.

5. Žena  křičela v porodních bolestech.

Zjevení 12:1-2   1A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.  2 Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.

Poznámka: Izraelský národ toužil po příchodu Mesiáše – Vykupitele, který jej zachrání ze zajetí.

Lukáš 2:25-32  25 V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním.  26 Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše.  27 A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon,  28 vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha:  29 „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova,  30 neboť mé oči viděly tvé spasení,  31 které jsi připravil přede všemi národy –  32 světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“

Satanova válka proti semenu.

1. To zaslíbené semeno, které se mělo narodit, byl Ježíš Kristus.

Galatským 3:16  Slib byl dán Abrahamovi a ‚jeho potomku‘; nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku: je jím Kristus.

Galatským 4:4  Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu,

2. Ježíš přišel, aby spasil lid od jeho hříchů.

Matouš 1:21   Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“

3. Drak se pokoušel zabít Ježíše hned po narození.

Zjevení 12:3-4  3 Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu.  4 Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.

Drak je identifikován ve:

Zjevení 12:9  A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

Poznámka: V této fázi války je satanova nenávist zaměřena více na semeno ženy – Krista než na ženu – Izrael. Satan věděl, že se Spasitel narodil jako bezbranné dítě na planetě, kterou z velké části ovládal on.

4. Když se Ježíš narodil, nechal král Herodes zabít všechny chlapce do věku dvou let.

Matouš 2:16  Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.

Poznámka: Herodes se obával, že předpověděný Spasitel mu vezme trůn, ale ve skutečnosti to byl satan, který se obával o svou vlastní existenci. Drak je tedy v první řadě symbolem satana, ale zároveň reprezentuje i Řím.

5. Ježíš byl chráněn před satanovým hněvem v Egyptě, odkud byl později povolán.

Ozeáš 11:1 Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta.

6. Satan se snažil Ježíše zabít několikrát za Jeho pozemského života. Pokusil se o to  v bouři na loďce.

Matouš 8:23-27  23 Vstoupil na loď a učedníci ho následovali.  24 V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal.  25 I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“  26 Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho.  27 Lidé užasli a říkali: „Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“

Snažil se Ho shodit z útesu.

Lukáš 4:28-30   28 Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem.  29 Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů.  30 On však prošel jejich středem a bral se dál.

Jindy se snažil, aby Ho židé ukamenovali.

Jan 8:44   Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Jan 8:59  Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu.

Jiné události ze života semena ženy – Ježíše Krista.

1. Ježíš byl pokřtěn v řece Jordán a potom se postil čtyřicet dní na poušti.

Matouš 3:13   Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.

Matouš 3:16-17 16 Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho.  17 A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ 

Matouš 4:1-2  1Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. 2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.

2. Po svém křtu vysvětlil Ježíš zákony svého království z hory Blahoslavenství.

Matouš 5:1 Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.

Matouš 5:17  Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.

Matouš 5:21-22   21 Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.  22 Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.

3. Ježíšova tvář zářila jako slunce, když byl na hoře Proměnění.

Matouš 17:1- 3 1Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.  2 A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.  3 A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.

4. Ježíš je také duchovní skálou.

1. Korintským 10:4  a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.

Je  také chlebem z nebes.

Jan 6:41  Židé proti němu reptali, že řekl: ‚Já jsem chléb, který sestoupil z nebe‘.

Je hadem vyvýšeným na poušti.

Jan 3:14  Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,

5. Ježíš povolává dvanáct učedníků a dosazuje sedmdesát mužů, aby pokračovali v Jeho díle.

Matouš 10:1  Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.

Lukáš 10:1  Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít.

Lukáš 10:17   Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“

6. Ježíš byl neustále kritizován lidmi, které přišel spasit. Při každé příležitosti Ho chtěli zabít.

7. Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a byl vzat do nebe k Bohu a Jeho trůnu.

Zjevení 12:5  Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.

Skutky 1:9-11  9 Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.  10 A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu  11 a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

8. Kristova oběť jako Božího beránka započala záchranu Božího lidu od jeho hříchu.

1. list Petrův 1:18-20  18 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,  19 nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny  20 byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.

9. Satan se neustále snažil zabránit Pánu Ježíši, aby šel na kříž, protože věděl, že Jeho smrtí se naplní proroctví z Genesis 3:15 tím, že Ježíš mu rozdrtí hlavu.

Genesis 3:15  Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

Bylo to na hoře pokušení, kde satan nabídl Ježíši všechna království světa.

Lukáš 4:5-7  5 Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země  6 a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:  7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“

Satan dokonce použil Petra, aby Ježíši vymluvil smrt na kříži.

Matouš 16:22-23  22 Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“  23 Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“

Jindy inspiroval satan skupinu posměvačů, aby Ježíš sestoupil z kříže.

Matouš 27:40  a říkali: „Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej znovu postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“

Poznámka: Jestliže satan nechtěl, aby Ježíš zemřel, proč ovlivňoval Židy a Římany, aby Ho zabili? Odpověď je relativně jednoduchá. Aby mohl Ježíš spasit lidskou rasu, musela být Jeho smrt dobrovolná, musel svůj život nabídnout, nesměl Mu být vzat násilím. Kdyby satan vzal Ježíšův život násilím, bez Jeho souhlasu, tak by Jeho smrt neměla spasitelnou hodnotu.

Z tohoto studia je zřejmé, že příběh Mojžíše zrcadlí a je naplněn v životě Ježíše Krista plně. Mojžíš zachránil doslovný Izrael z doslovného zajetí, z doslovného Egypta a šel s nimi přes skutečnou poušť do skutečné zaslíbené země Kanaán. Byl zabit skutečný beránek. Ze skutečné skály vytryskla skutečná voda a z nebe přišel skutečný chléb – mana. Na skutečné poušti byl vztyčen skutečný had, který zachránil věřící Izraelce od skutečné smrti. Je zřejmé, že to, co je ve Starém zákoně doslovné a lokálně omezené, musí být v době konce chápáno duchovně a celosvětově.

Vítězství semena ženy – Ježíše Krista.

1. O Kristově vítězství se můžeme dočíst ve :

Zjevení 12:10  A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

2. Přestože byl satan po vzpouře proti Bohu vyloučen z nebes, stále ještě reprezentoval náš svět v nebeských radách.

Jób 1:6-7   6 Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan.  7 Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“

Jan 14:30   Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. Když ale Kristus zemřel na kříži, byl vládce tohoto světa svržen na Zem.

Jan 12:30-31   30 Ježíš na to řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám.  31 Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.

Tuto skutečnost měl Ježíš na mysli, když řekl:

Lukáš 10:18  Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.

Ježíš, ten druhý Adam, zvítězil tam, kde první Adam prohrál.

Římanům 5:14-17  14 Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít.  15 S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.  16 A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění.  17 Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.

3. Ve světle Kristova vítězství mohou jásat Ti, kteří bydlí v nebesích, protože satan už nemůže dále obtěžovat nebeské bytosti.

Zjevení 12:12  Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte!

4. Na  planetě Zemi však vypadá situace  jinak.

Zjevení 12:12  Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“

Zjevení 12:6 Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.

Zjevení 12:13-15   13 Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.  14 Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.  15 A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.

Satanova válka proti ženě.

1. Když byl satan poražen na kříži, zaměřil svoji nenávist proti ženě – církvi.

Zjevení 12:6 Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.

Během 1260 let byl věřící věrný Boží lid pronásledován v exilu; této době říkáme temný středověk.

2. 1260 dnů je stejný časový úsek jako 42 měsíců a tři a půl času.

Zjevení 12:6 Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.

Zjevení 12:14 Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. 

Zjevení 13:5  A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.

3. Orlí křídla reprezentují Boží ochranu svému lidu během jeho putování na poušti.

Exodus 19:4  Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě.

4. Vody, které drak chrlí ze svého chřtánu, jsou národy, davy, rasy a jazyky.

Zjevení 17:15 A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.

5. Když byla žena pronásledována drakem, pomohla jí země tím, že pohltila vodu, kterou drak vychrlil ze svého chřtánu.

Zjevení 12:16  Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.

Poznámka: Jinými slovy řečeno, v této fázi lidských dějin přestalo pronásledování.

Poslední pronásledování draka proti ostatkům semene ženy.

1. Po částečné pauze pronásledování církve drakem se jeho hněv obrací na ostatek jejího semena.

Zjevení 12:17  Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

Poznámka: Již jsme identifikovali semeno ženy jako Ježíše Krista. To musí znamenat, že ostatek semena jsou věrní lidé, kteří následují Ježíše tam, kam jde. Drakův hněv se již brzy obrátí proti Boží církvi doby konce.

2. Tento ostatek doby konce bude mít dvě identifikační charakteristické vlastnosti. Bude dodržovat Boží přikázání a bude se držet svědectví Ježíše Krista.

Zjevení 12:17 Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

3. Božími přikázáními je míněno Desatero.

Zjevení 22:14-15   14 Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.  15 Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži.

Zjevení 11:18-19   18 Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“  19 Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití.

Svědectví Ježíšovo je duch proroctví.

Zjevení 19:10 Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi řekl: „Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem poklekni!“ Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví.

Bratři Jana, kteří mají svědectví Ježíšovo, jsou identifikováni jako proroci.

Zjevení 22:8-9   8 To jsem slyšel a viděl já, Jan. A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval.  9 Ale on mi řekl: „Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni!“ 

4. Jestliže jsme Kristovi, tak jsme Abrahamovo semeno a dědicové zaslíbení.

Galatským 3:29 Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.

Když následujeme Ježíše, stáváme se semenem semene – ostatkem. Je také Tvojí touhou být ostatkem, který je věrný Ježíši Kristu? Já doufám, že ano.

Související přednášky

14. Tajemství Babylon veliký

Základní přehled biblických proroctví 14. Tajemství Babylon veliký Tajemství Bible –  Ladislav Hodač V této lekci budeme studovat sedmnáctou kapitolu knihy Zjevení. Ten příběh není hezký,

Celý článek

13. Poslední varovné poselství lidstvu

Základní přehled biblických proroctví 13. Poslední varovné poselství lidstvu Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed

Celý článek

12. Eliášův návrat

Základní přehled biblických proroctví 12. Eliášův návrat. Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Eliáš byl jedním z největších proroků v Bibli. Často narážíme na jeho jméno. Bible hovoří

Celý článek