5. Šelma a malý roh

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Základní přehled biblických proroctví

5. Šelma a malý roh

Tajemství Bible –  Ladislav Hodač

Biblická proroctví nabízejí několik obrazů popisujících antikrista. V této lekci budeme studovat jen dva obrazy. Malý roh z knihy Daniel 7. kapitoly a první šelmu ze Zjevení 13. kapitoly. Nejdříve ale porovnáme Daniela druhou a sedmou kapitolu. Nebudeme studovat všechny symboly dopodrobna. V této lekci půjde spíše o jakýsi přehled těchto důležitých kapitol. Jde o pochopení posloupnosti povstávajících říší od doby, ve které Daniel žil až do druhého příchodu Ježíše Krista.

Ve druhé kapitole knihy Daniel jsme se seznámili s podivným snem krále Nebúkadnesara. Viděl sochu, která měla….popsat 

Daniel 2 Daniel 7 Království Datum
Zlato

 

LEV BABYLÓN -605   –   -539
Stříbro

 

MEDVĚD MÉDO-PERSIE -539   –   -331
Bronz

 

LEOPARD ŘECKO -331   –   -168
Železo

 

DRAK ŘÍM -168   –     476 n.l.
Železné prsty 10 ROHŮ ROZDĚLENÝ ŘÍM  476   –     538
Hlína MALÝ ROH NÁBOŽENSKÝ ŘÍM  538   –   1798
Kámen / Hora KRÁLOVSTVÍ KRISTŮV PŘÍCHOD  ?

Porovnání Daniel 2 a Daniel 7

Při pohledu na 7. kapitolu zjistíme, že tato kapitola opakuje téma z kapitoly 2. Přidává ale více detailů, abychom lépe porozuměli historii těchto říší.

Klíčové symboly v 7. kapitole knihy Daniel.

1. Čtyři šelmy reprezentují čtyři království.

Daniel 7:17 „Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi.

Daniel 7:23 Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: „Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí.

2. Symbol vody reprezentuje lidi, rasy, národy a kmeny.

Zjevení 17:15 Potom mi řekl: „Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky.

Izaiáš 17:12 Běda bouřícím davům lidí jako když bouří moře při bouři! Běda národům burácejícím jako burácejí vody v peřejích!

3. Symbol větrů reprezentuje přicházející války.

Jeremiáš 4:11-13 11 V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: „Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby čistil – 12 na to je příliš silný. Přichází ode mě. To já teď nad nimi vynesu rozsudek.“ 13 Už se žene jako mraky, jeho vozy jako vichřice, koně rychlejší než orli – běda, je s námi konec!

4. Symbol rohu reprezentuje krále nebo království. V tomto případě roh reprezentuje království, které vzniklo z rozdělení.

Daniel 7:24 Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí.

5. Symbol dne reprezentuje v proroctví 1 rok reálného času.

Ezechiel 4:6 Až ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok.

Literární struktura sedmé kapitoly.

Kapitola je rozdělena na čtyři části.

1. Verše Daniel 7:1-14 popisují Danielovu vizi, která začíná Babylónem a končí soudem.

2. Verše Daniel 7:15-18 popisují stručný výklad vize.

3. Daniel chce mít víc jasno o čtvrté šelmě, deseti rozích, malém rohu, soudu a věčném království. To je Daniel 7:19-22.

4. Protože těmto věcem moc nerozumí, následuje vysvětlení od anděla ve verších Daniel 7: 23-27.

V 7. kapitole knihy Daniel ve verších 23 a 24 má čtvrtá šelma – království – Řím tři fáze své existence

1. Fáze je čtvrtá šelma sama o sobě (pohanský Řím)

2. Fáze je 10 rohů, které vyrůstají ze čtvrté šelmy (rozdělený Řím na 10 království = nesjednocená rozdělená Evropa)

3. Ve 3. fázi existence povstává malý roh (vyvrací Heruly, Vandaly a Ostrogóty = náboženský Řím – papežský římský systém)

Identifikace malého rohu.

Jakou mocnost symbolizuje tento tzv. malý roh?  Různí lidé mají různé názory. Musíme ale dovolit Bibli, aby nám dala charakteristické rysy malého rohu, a my se pak podíváme do historie, zda najdeme mocnost, která tyto identifikační charakteristické vlastnosti vykazuje.

1. Vyrůstá z hlavy čtvrté šelmy (čtvrtého království) – Daniel 7:23-24 čtvrtá šelma sama o sobě je imperiální, pohanský Řím.

Daniel 7:23-24 23Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: „Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí.24 Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí.

2. Vyrůstá MEZI deseti rohy – Daniel 7:8. Deset rohů reprezentuje národy, které vznikly při rozpadu Římské říše. Malý roh tedy povstává v Evropě.

Daniel 7:8 Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči.

3. Malý roh vyrůstá po deseti rozích – Daniel 7:24 Rozdělení Římské říše bylo dokončeno v roce 476 n.l., když byl poslední římský císař Romulus Augustulus sesazen. Malý roh musí tedy povstat někdy krátce po roce 476 n.l.

Daniel 7:24 Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí.

4. Malý roh vyvrací tři z deseti rohů (Herulové, Vandalové a Ostrogóti) – Daniel 7:8, 20, 24. Vyvrátil tedy tři z deseti království, které vznikly po pádu Římské říše.

Daniel 7:8 Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělaly místo.

Daniel 7:20 Také jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní.

Daniel 7:24 Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí.

5. Malý roh hovoří troufale proti Bohu – Daniel 7:8, 25.

Daniel 7:8 ……Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči.

Daniel 7:25  Povede řeči proti Nejvyššímu,

6. Je jiný než ostatních 10 rohů (není jen politickou mocí jako ostatních 10 rohů, ale politicko – náboženskou mocí) – Daniel 7:24.

Daniel 7:24 …..Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí.

7. Vede válku proti svatým Nejvyššího – pronásleduje tedy Boží lid – Daniel 7:21,25.

Daniel 7:21 Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je.

Daniel 7:25 Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času.

8. Malý roh si bude myslet, že může změnit Boží zákon a časy – Daniel 7:25.

Daniel 7:25 Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy – zákon

Poznámka :  Slovo časy se vztahuje na posloupnost – kalendář prorockých událostí. Když se učedníci ptali Ježíše po jeho vzkříšení, kdy obnoví království Izraele, tak jim odpověděl.

Skutky 1:7 Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.

Ten zákon, o kterém je v knize Daniel 7:25 řeč je Boží zákon tedy desatero. Nějakým způsobem bude malý roh tvrdit, že má právo změnit Boží svatý zákon.

9. Doba, kterou malý roh vládne, bude omezena na čas, časy a půl času. Tedy tři a půl času.

Poznámka : Biblický rok se skládá z 360 dnů. To vyplývá z Genesis 7:11; 7:24; 8:3-4. Z těchto veršů je zřejmé, že 5 měsíců se ztotožňuje se 150 dny; tedy 30 dní do měsíce, z čehož vyplývá 360 dní do roka neboli 12 x 30.

Také ve Zjevení 11:2-3; 12:6; 13:5, se vyskytuje výraz 42 měsíců, jenž je ztotožněn s 1260 dny. Podělíme-li 1260 dnů 42 měsíci, dostaneme 30 denní měsíc, a z něho zase vyplývá 360 denní rok.

Šelma a malý roh.

Pokud chceme pochopit Zjevení 13. kap., musíme pochopit Daniela 7. kap. .Když tyto dvě kapitoly porovnáme, zjistíme, že malý roh z Daniela 7. kap. a šelma ze Zjevení 13:1-10 je jedna a tatáž mocnost.

1. Pořadí mocností v 7. kapitole knihy Daniel je důležité. Pořadí je lev, medvěd, pardál, čtvrtá děsivá šelma, deset rohů, malý roh. Ve Zjevení 13:1-2 vystupuje šelma podobná pardálu, medvědu a lvu. Má deset rohů a sedm hlav.

Zjevení 13:1-2 1 Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. 2 Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc.

Poznámka: Můžeme si všimnout, že ve Zjevení 13:2 jsou lev, medvěd a leopard v opačném pořadí než v knize Daniel 7. kapitole. To je proto, že Jan popisuje tyto šelmy ze své perspektivy. Jan žil v době čtvrté strašlivé šelmy – tedy pohanského Říma, který vše hltal a drtil svými železnými zuby. Když se Jan dívá zpět do historie, tak vidí pardála – Řecko, medvěda –  Médo-Persii a lva –  Babylón.

2. Drak dal této šelmě svou sílu, trůn a svou moc Zjevení 13:2.

Zjevení 13:2  Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.

Drak – satan, si vždy přivlastňoval nadvládu nad tímto světem. Ježíš o něm říká:

Jan 12:31  Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.

Satanova moc a autorita, kterou vykonával v průběhu lidských dějin skrze různé světové říše popsané v knize Daniel 2 a 7 je nyní předána šelmě z moře prostřednictvím Římské říše. V závěru dějin bude tato šelma uplatňovat autoritu a moc nad celou zemí.

3. Šelma vedla válku proti svatým a přemohla je.

Zjevení 13:7 Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem:

4. Šelma otevřela svá ústa a mluvila rouhavě proti Bohu.

Zjevení 13:6 Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi.

5. Musíme si vysvětlit, co znamená slovo „rouhání“. Ježíš byl obviněn svými nepřáteli z rouhání, protože tvrdil, že je Bůh, Jan 10:30-33 a může tedy odpouštět hříchy Marek 2:5-7 Přečteme si teď tyto dva texty.

Jan 10:30-33 30 Já a Otec jsme jedno.“ 31 Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. 32 Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Za který z nich mě chcete kamenovat?“ 33 „Nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání,“ odpověděli mu Židé. „Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!“

Marek 2:5-7 5 Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.“ 6 Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: 7 „Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?“

6. Šelmě byla dána moc, aby vládla 42 měsíců (=42×30=1260 let).

Zjevení 13:5 Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla jí dána moc působit dvaačtyřicet měsíců.

7. Ke konci 42 měsíců ta šelma obdrží smrtelnou ránu mečem a bude odvedena do zajetí.

Zjevení 13:3 Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila.

Zjevení 13:10 Kdo má jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo má být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých.

Po tomto údobí bude smrtelná rána uzdravena a celý svět bude tuto šelmu následovat.

Poznámka: Je důležité si všimnout, že malý roh/šelma má dvě fáze své existence. První fáze trvala 1260 roků a je z naší perspektivy minulostí. Ta druhá se odehraje v budoucnosti. Mezi těmito dvěma obdobími je roh/šelma neaktivní v tom smyslu, že nemá možnost pronásledovat tak, jako v první fázi své existence.

Která moc reprezentuje malý roh/ šelmu?

Když identifikujeme malý roh/šelmu, identifikujeme náboženský systém a ne jednotlivce, kteří jsou jeho součástí. V každém náboženském systému jsou upřímní lidé, kteří milují Ježíše Krista a žijí podle svého poznání. Malý roh i šelma je římský papežský systém. Proč?

1. Římské papežství povstalo z Římského impéria a nahradilo jeho místo. Jeho hlavní základna je v Římě, jeho jazyk je latina a jeho vůdce se nazývá Pontifex Maximus – což je titul, kteří měli římští císařové.

2. Římské papežství povstalo po Římském impériu, které se rozdělilo na deset království pod vlivem barbarských kmenů. V průběhu dějin papežství pak ovládlo všechna tato království.

3. Římské papežství povstalo mezi deseti královstvími, do kterých se římské impérium rozdělilo.

4. Římské papežství vyvrátilo tři z deseti království. Byli to Herulové 493 př.n.l., Vandalové 534 př.n.l., Ostrogóti 538 př.n.l. Vyvrácení těchto kmenů umožnilo papežství vládnout takřka s absolutní mocí.

5. Římské papežství se rouhá proti Bohu, protože tvrdí, že papež je Bohem na zemi a že jeho kněžský systém má autoritu odpouštět hříchy.

6. Římské papežství je odlišné než všechna jiná království, protože bylo a je kombinací církve a státu. Usurpuje si civilní a náboženskou moc. Dalo by se říct, že mixuje železo z Říma s hlínou církve a páchá smilstvo s králi této země (Zj 2:20-23, 17:1-2).

Dopis církvi v Thyatirech popisuje středověkou církev.

7. Zjevení 2:20-23  20 Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. 21 Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.  22 Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí; 23 a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů

8. Zjevení 17:1-2 1Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,  2 se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“

9. Římské papežství pronásledovalo věřící boží lid během 1260 roků své nadvlády pomocí organizací jako byla inkvizice, která zavraždila milióny lidí, jejichž jediným zločinem byl nesouhlas s učením matky církve.

10. Římské papežství se pokusilo změnit Boží prorocký kalendář (časy) pomocí dvou jezuitských kněží –  Luise de Alcázara a Francisca Ribery, kteří vytvořili preteristický a futuristický výklad proroctví, aby zničili učení protestantské reformace o antikristu. Je smutné, že mnoho protestantských vykladačů biblických proroctví v dnešní době, si přisvojilo tyto dvě metody výkladu.

11. Římské papežství si přisvojuje skutečnost měnit Boží zákon tím, že vynechalo druhé přikázání ze svého katechismu a změnilo den uctívání ze soboty na neděli.

12. Římské papežství vládlo po dobu 1260 roků. Svoji nadvládu obdrželo v roce 538 poražením Ostrogótů a její moc byla odstraněna v roce 1798, když Napoleonův generál Berthier zajal papeže Pia VI., který zemřel v roce 1799 ve francouzském městě Valence, kde pobýval v exilu.

13. Římské papežství obdrželo smrtelnou ránu během Francouzské revoluce 1793 – 1798. Kněží a preláti byli vražděni gilotinou. Papež Pius VI. byl zajat, viz. Zjevení 13:10. Smrtelná rána neznamená, že papežství přestalo existovat jako církev, ale že už není schopno vykonávat civilní moc pro své účely k dosažení svých cílů. Od roku 1929 se smrtelná rána začíná uzdravovat a Bůh nám buď milostiv až se uzdraví.

Zjevení 13:10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.

Soud nad malým rohem.

1. Po nadvládě malého rohu Daniel viděl nebeský soud. Byly postaveny trůny,       Věkovitý zasedl mezi tisíci a tisíci anděly, nastal soud a knihy byly otevřeny.

Daniel 7:8-10   8 Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.  9 Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň.  10 Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.

2. Syn člověka přichází na nebeských oblacích k Věkovitému. Je mu dána moc a království, které nikdy nezanikne.

Daniel 7:13-14  13 Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.  14 A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“

3. Daniel 7:26-27 zdůrazňuje, že až zasedne soud, bude malému rohu odňata moc a vláda a bude dána svatým Nejvyššího.

Daniel 7:26-27   26 avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.  27 Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budu uctívat a poslouchat.“

4. Na konci jsou jenom dvě skupiny. Ti, kteří následují šelmu neboli malý roh a ti, kteří jsou popsáni jako svatí Nejvyššího. Do které skupiny chceš patřit ty?

Výklad druhé a sedmé kapitoly knihy Daniel od církevního otce Hippolyta (170-235 n.l.).

„Zlatá hlava sochy a lev znázorňují Babylóňany, ruce a hruď ze stříbra a medvěd reprezentují Peršany a Médy, břicho a boky z bronzu a leopard znázorňují Řeky, kteří měli nadvládu od časů Alexandra. Nohy ze železa a strašná šelma jsou symbolem Římanů, kteří vládnou v dnešní době. Prsty u nohou z části z hlíny a z části ze železa a deset rohů jsou symbolem království, která teprve povstanou. Ten malý roh, který vyrůstá mezi nimi, je antikrist v jejich středu. Kámen, který udeřil do země a přinesl soud nad světem, byl Kristus.

Zdroj: Hippolytus of Rome (170-235 n.l.) : Treatise on Christ and Antichrist, Translated by Stewart Dingwall Fordice Salmond (1838-1905), profesor of Theology United Free Church College, Aberdeen, in Ante-Nicene Fathers Down to AD. 325, edited by the rev. Alexander Roberts, D.D., and James Donaldson, LLD., Edinburg: TT Clark, 38, George Street, MDCCCLXIX (1869).

Související přednášky

14. Tajemství Babylon veliký

Základní přehled biblických proroctví 14. Tajemství Babylon veliký Tajemství Bible –  Ladislav Hodač V této lekci budeme studovat sedmnáctou kapitolu knihy Zjevení. Ten příběh není hezký,

Celý článek

13. Poslední varovné poselství lidstvu

Základní přehled biblických proroctví 13. Poslední varovné poselství lidstvu Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed

Celý článek

12. Eliášův návrat

Základní přehled biblických proroctví 12. Eliášův návrat. Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Eliáš byl jedním z největších proroků v Bibli. Často narážíme na jeho jméno. Bible hovoří

Celý článek