4. Budoucnost světa

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Základní přehled biblických proroctví

 4. Budoucnost světa

 Tajemství Bible –  Ladislav Hodač

Hlavním úmyslem biblických proroctví není pouze vytyčit nějaké milníky podle kterých může Boží lid poznat, jak daleká  ještě bude jeho cesta do Božího království. Druhá kapitola Danielova proroctví – sen krále Nebúkadnesara nás učí, že vzestup a pád říší není závislý na přízni osudu nebo schopnostech různých panovníků a diktátorů, ale že se za tím skrývá Boží prozřetelnost.

Druhá kapitola nás učí, že národy jsou svrženy, pokud brání nebo se staví proti naplnění Boží morální vůle a plánů s touto planetou. Ukazuje nám, že sobečtí lidé nejsou schopni vybudovat žádnou trvalou říši. Všechno se jim dříve či později rozsype pod rukama. Dozvídáme se zde, že Bůh zřídí věčné království, které se bude skládat z lidí, kteří se naučili poslouchat Jeho vůli.

Pojďme tedy spolu studovat velký spor mezi silami dobra a zla o nadvládu nad lidskou rasou.

1. Na počátku lidských dějin dal Bůh Adamovi a Evě vládu nad planetou Země.

Genesis 1:26  I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“

2. Když Adam a Eva zhřešili, zřekli se nadvlády nad naší planetou ve prospěch satana.

Lukáš 4:5-6   5 Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země  6 a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:

3. Ježíš přišel na tuto zem, aby obnovil vládu, kterou Adam a Eva ztratili. Když zemřel na kříži, princ tohoto světa byl svržen dolů.

Jan 12:30-33  30 Ježíš na to řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám.  31 Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.  32 A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“  33 To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.

V druhé kapitole knihy Daniel zjevuje Bůh babylónskému králi Nebúkadnesarovi průběh lidských dějin od šestého století před Kristem až do druhého příchodu Ježíše Krista. Příchodem Ježíše Krista bude vláda nad touto zemí vrácena lidskému pokolení.

4. Když král Nebúkadnesar ležel na svém lůžku, přemýšlel o budoucnosti.

Daniel 2:29 Tobě, králi, vyvstaly na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane.

5. Je zajímavé, že král ten sen zapomněl. Když mu ho Bůh dal, proč způsobil, že na něj zapomněl? Hlavním důvodem bylo ukázat celému světu neschopnost chaldejských mudrců předpovědět budoucnost. Zároveň si Bůh povolává Daniela jako svého proroka. Každý může tedy vidět, kdo slouží pravému Bohu, který jediný zná budoucnost.

Daniel 2:10  Mágové na to králi odpověděli: „Žádný člověk na zemi nedokáže královské Výsosti sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoli veliký a mocný, nikdy nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani mága nežádal.

6. Bůh zakázal izraelskému národu používat okultní metody doptávání se na budoucnost, jaké používaly pohanské národy. Přesně tyto metody ale Babylóňané praktikovali. O jaké metody se jedná?

Deuteronomium 18:9-14 9 Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. 10 Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, 11 zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. 12 Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. 13 Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. 14 Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.

Babylón doby konce svádí těmito metodami lidi i v současné době. Čtení horoskopů, vyvolávání tzv. duchů, filmy jako je Pán prstenů nebo Harry Potter atd.

7. Neschopnost chaldejských mudrců krále rozzuřila a on je přikázal zabít. Do této skupiny patřil ale i Daniel a jeho tři přátele.

Daniel 2:13 Jakmile to nařízení vyšlo, začali mudrce popravovat a hledali také Daniela a jeho přátele, aby je popravili.

Bůh v této situaci demaskoval satana a celý jeho náboženský systém. Satan neměl schopnost číst myšlenky krále. Všechny okultní metody poznat budoucnost jsou bezcenné. Škoda, že se lidé nechtějí poučit z tohoto příběhu ani v dnešní době.

Sen je oznámen.

1. Mudrcové si králi stěžovali, že po nich chce nemožné, protože jenom bohové, kteří nebydlí mezi lidmi, by mohli králi jeho sen zjevit.

Daniel 2:11 Král žádá nemožné. Nikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však mezi smrtelníky nebydlí.“

Rozdíl mezi pohanskými bohy a pravým Bohem Stvořitelem je, že Ježíš Kristus žije mezi svým lidem, zatímco pohanští bohové s lidmi nežijí.

Jan 1:14  To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Druhý rozdíl mezi pohanskými bohy a pravým Bohem Stvořitelem je ten, že Hospodin se o svých úmyslech se svým lidem sdílí, zatímco pohanští bůžkové si svá tajemství nechávají pro sebe.

Ámos 3:7 Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky.

2. Daniel nepraktikoval žádné okultní metody za účelem dozvědět se, co přinese budoucnost. V důvěře se obrátil na Hospodina a očekával, že mu Hospodin pomůže a zjeví mu tajemství.

3. Ve druhé kapitole se o Bohu dočteme.

Daniel 2:21-22 21 On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. 22 Zjevuje věci skryté v hlubinách, on ví, co leží v tmách, a světlo u něj přebývá.

Sen a jeho význam.

Ve svém snu viděl král Nebúkadnesar sochu, která se skládala z různých kovů. Pak viděl, jak se bez zásahu lidských rukou utrhl veliký kámen, který se stal skálou, která naplnila celou zemi. Co reprezentují jednotlivé části sochy?

1. Daniel řekl králi, že hlava ze zlata reprezentuje jeho.

Daniel 2:37-38 37 Ty, králi, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu. 38 Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil tě vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava.

2. Hruď a paže ze stříbra reprezentují jiné království. Byli to Médové a Peršané, kteří dobyli Babylón v roce 539 před Kristem.

Daniel 2:39 Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé,

3. Třetí království, symbolizované bronzovým břichem a boky je království řecké.

Daniel 2:39 a po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět.

4. Daniel 2:40 Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i ono království vše rozbíjet a ničit.

Čtvrté království nemůže být žádné jiné než Řím. Takže máme čtyři po sobě jdoucí království. Babylón 605 – 539 před Kristem, Médo-Persie 539 – 331 před Kristem, Řecko 331 – 168 před Kristem a Řím 168 před Kristem – 476 po Kristu.

Nohy této sochy jsou smíšené z železa a hlíny.

Železo – reprezentuje Řím, ale železo v nohách smíšené s hlínou symbolizuje Řím v jeho pozdější fázi.

Daniel 2:41 A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do té obyčejné hlíny přimíšené železo.

1. Nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude rozdělené.

2. Když jsou ty nohy z části železné, musí to znamenat jakési pokračování Římské říše.

3. V anglickém překladu krále Jakuba se v knize Daniel 2:41 na začátku hovoří o hrnčířské hlíně ( potters clay ) a na konci verše o obyčejné hlíně ( miry clay )

4. Prorok Jeremiáš hovoří v 18. kapitole o Bohu jako hrnčíři, který používá hrnčířskou hlínu ke zformování izraelského národa.

Jeremiáš 18:1-6 1 Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: 2 „Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova.“  3 Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhu. 4 Nádoba, kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovu a dělal z ní jinou nádobu, která by se mu líbila. 5 Tehdy dostal jsem slovo Hospodinovo: 6 „Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele? praví Hospodin. Hle, jste v mé ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele.

5. V knize Genesis používá Bůh prach země, aby zformoval člověka.

Genesis 2:7 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí.

Tento prach ze země můžeme identifikovat jako hlínu hrnčířskou.

Izaiáš 64:7  Ty jsi však, Hospodine, Otec náš, my hlína ( v angl. potter ) jsme a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás všechny uhnětla.

6. Kristus založil církev, která je jeho duchovním tělem.

Koloským 1:18 On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství.

Poznámka: Tak jako Kristus stvořil člověka a zformoval jeho tělo z hlíny, tak stejně zformoval i duchovní tělo – církev – z duchovní hlíny. Kristus si formuje svou církev, která je jeho duchovním tělem. Hlína reprezentuje spojení církve s Římskou říší. Jinými slovy po pádu Římské říše se spojí církev a stát. To se také přesně odehrálo v dějinách Evropy. Když se pod náporem převážně germánských kmenů rozpadla Římská říše na jednotlivé národy, začala je ovládat Římsko-katolická církev po dobu 1260 roků.

Poslední království.

1. Kámen, který rozdrtí nohy sochy, je Kristus.

1. Korintským 10:3-4 3 Všichni jedli tentýž duchovní pokrm 4 a všichni pili tentýž duchovní nápoj (pili totiž z duchovní skály, která je provázela, a tou skálou byl Kristus).

Matouš 21:42-44 42 Ježíš jim řekl: „Nikdy jste nečetli v Písmech? ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.‘ 43 Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. 44 Kdo upadne na ten kámen, ten se roztříští, a na koho ten kámen padne, toho rozdrtí.“

2. Hora, ze které byl ten kámen bez zásahu lidských rukou vylomen, je nebeská hora Sion.

Daniel 2:45 To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý.“

1. list Petrův 2:6-8 6 V Písmu přece stojí: „Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený a vzácný, a kdokoli věří v něj, se jistě nezklame.“ 7 Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to „Kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným,“8 a také „Kámen úrazu a skála pohoršení.“ To platí pro ty, kdo se nad Slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem.

3. Výraz utržen bez zásahu lidských rukou znamená, že království, které ustanoví Bůh, není z této země.

Židům 9:11 Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším.

4. V biblických proroctvích hora reprezentuje krále nebo království

Zjevení 17:9-10  9 Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:  10 pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.

5.Toto království zničí všechny lidmi vybudované říše a potrvá věčně.

Daniel 2:44  Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky,

Závěr

Bůh ukazuje člověku dějiny od začátku až do konce. Je jedinou bytostí, která zná budoucnost. Jelikož ji Bůh zná, dokáže ji řídit podle svých záměrů, dokáže tedy řídit i život člověka, který se mu vydá. Když vidíme všechna naplněná proroctví z knihy Daniel, vzbuzuje to v nás důvěru a víme, že se s jistotou naplní i ten malý zbytek dějin, který ještě zbývá do druhého příchodu Ježíše Krista. Studium proroctví nás upevňuje v tom, že naše věrouka je správná.

Související přednášky

14. Tajemství Babylon veliký

Základní přehled biblických proroctví 14. Tajemství Babylon veliký Tajemství Bible –  Ladislav Hodač V této lekci budeme studovat sedmnáctou kapitolu knihy Zjevení. Ten příběh není hezký,

Celý článek

13. Poslední varovné poselství lidstvu

Základní přehled biblických proroctví 13. Poslední varovné poselství lidstvu Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed

Celý článek

12. Eliášův návrat

Základní přehled biblických proroctví 12. Eliášův návrat. Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Eliáš byl jedním z největších proroků v Bibli. Často narážíme na jeho jméno. Bible hovoří

Celý článek