3. Proroctví o padlé hvězdě

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Základní přehled biblických proroctví

 3. Proroctví o padlé hvězdě

Tajemství Bible –  Ladislav Hodač

Ve druhé lekci jsme studovali téma, jak hřích začal na naší zemi. Viděli jsme tajuplného hada, který svedl Evu ke vzpouře proti Bohu. Odkud se tento had vzal a jaké jsou jeho úmysly? V této lekci budeme studovat vznik hříchu v nebesích, a jak se přenesl na naši zem. Bible jasně hovoří o tom, že Bůh stvořil anděly před tím, než stvořil tento svět a na něm člověka.

Job 38:6-7   6 Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, 7 zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?

Vůdcem těchto andělů byl Lucifer, syn jitřenky.

Luciferův původ.

1. Byl stvořen Ježíšem.

Kolosským 1:16-17  16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.  17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá,

Jan 1:1-3  1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.  2 To bylo na počátku u Boha.  3 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

2. Jeho příbytkem byla nebesa.

Zjevení 12:7-9  7 A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.  8 Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.  9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

Izaiáš 14:12  Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!

3. Byl cherubem ochráncem.

Ezechiel 28:13-15   13 Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen.  14 Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, 15 na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.

Jeho identita.

1. Byl moudrý a krásný

Ezechiel 28:12  „Lidský synu, začni žalozpěv nad týrským králem. Zapěj o něm: Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný.

2. Byl velmi bohatý.

Ezechiel 28:13  Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen.

3. V Božím království měl velmi vysoký úřad.

Ezechiel 28:14  Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů

4. Byl morálně bezúhonný.

Ezechiel 28:15  na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.

Jeho pozice.

1. Žil na svaté Boží hoře.

Ezechiel 28:14  Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů,

Tato hora je na nejzazším Severu.

Izaiáš 14:13   A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.

Ta hora na nejzazším Severu je město.

Žalm 48:2-3   2 Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře.  3 Krásně se vypíná k potěše celé země Sijónská hora, ten nejzazší Sever, sídlo velkého Krále.

Poznámka: Lucifer žil na nebeské hoře Sion na nejzazším Severu v Novém Jeruzalémě.

2. Než Lucifer zhřešil, žil v Boží zahradě Eden.

Ezechiel 28:13  Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen.

3. Žil v nebeské svatyni, kterou později znesvětil.

Ezechiel 28:18 Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří.

4. Byl andělem ochráncem ve svatyni.

Ezechiel 28:14  Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů,

5. V nebeské svatyni byli dva cherubové, na každé straně truhly smlouvy.

Exodus 25:19  Jednoho cheruba uděláš na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Uděláte cheruby na příkrov, na oba jeho konce.

V truhle smlouvy byl Boží svatý zákon.

Deuteronomium 10:2 Na ty desky napíši táž slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztříštil. Pak je vložíš do schrány.“

6. Kdo přebýval mezi těma dvěma cherubíny?

Žalm 80:2  Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jak ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby, před kmeny Efrajim, Benjamín, Manases!

Luciferův pád.

1. Lucifer byl pyšný na svoji krásu a zkorumpoval svoji moudrost.

Ezechiel 28:17  Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům.

2. Sobecky hromadil bohatství.

Ezechiel 28:4-5  4 Svou moudrostí a rozumností ses domohl blahobytu, do svých pokladnic jsi získal zlato a stříbro.  5 Množstvím své moudrosti a svými obchody jsi rozhojnil svůj blahobyt a pro ten tvůj blahobyt se tvé srdce stalo domýšlivým.“

3. To mu ale nestačilo a chtěl větší moc, chtěl dokonce být jako Nejvyšší. Toužil po absolutní moci.

Izaiáš 14:13-14   13 A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.  14 Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“

4. Rozhodl se, že zhřeší.

Ezechiel 28:16 Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů.

Hřích je ovšem přestoupení Zákona. Boží zákon je vesmírná ústava.

1. list Janův 3:4-8   4 Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona.  5 A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není.  6 Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.  7 Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý.  8 Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.

Poznámka: Hřích je ve své podstatě soběstřednost a sobectví. Je v přímém protikladu k lásce, která se zaměřuje na ty druhé.

Matouš 22:34-40   34 Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se  35 a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:  36 „Mistře, které přikázání v zákoně je největší?“  37 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘  38 To je největší a první přikázání.  39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘  40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Na kráse, moudrosti, bohatství a moci není nic špatného, pokud jsou použity k oslavě Boha a k požehnání ostatních. Lucifer ale zneužil tyto Boží dary k vyvýšení sebe samého.

5. Ezechiel 28:16-18  hovoří o tom, že Lucifer obchodoval.

Ezechiel 28:16-18   16 Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů.  17 Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům.  18 Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří.

6. V Leviticu 19:16 je použito stejné slovo.

ČEP Leviticus 19:16 Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin.

Jako utrhač znamená v překladu prodavač lží.

7. Lucifer prodával v nebi nepadlým andělům lži o Božím charakteru. Je totiž lhářem od počátku.

Jan 8:44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

8. Lucifer úspěšně prodal své lži třetině andělů.

Zjevení 12:4 Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.

9. V nebi vypukla válka a satan a jeho andělé byli svrženi na zem.

Zjevení 12:7-9   7 A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.  8 Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.  9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

10. První válka v dějinách vesmíru vypukla mezi dvěma hvězdami. Luciferem- synem jitřenky a Kristem – tou jitřní hvězdou.

Izaiáš 14:12 Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!

Zjevení 22:16  Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“

11. Podle Zjevení 12:7 probíhá válka mezi Michaelem a jeho anděly a mezi drakem a jeho anděly.

12. Při svém druhém příchodu přijde Ježíš se svými anděly. Satan a jeho andělé budou nakonec spolu se zlými lidmi vrženi do ohně.

Matouš 24:31 On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.

Matouš 25:41 Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!

Poznámka: Satan způsobil utrpení, smrt, zkázu a hřích na této planetě. Infikoval lidskou rasu smrtícím virem – sobectvím – hříchem.

Jeho metody.

Satan vždy používal dvě hlavní metody ke zničení lidí. Podvod a násilí.

1. Potom, co Eva zhřešila, chtěl po ní Bůh vědět, co vlastně učinila.

Genesis 3:13  Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“

2. Podle apoštola Pavla má satan moc proměnit se v anděla světla a jeho služebníci se také mohou proměnit v anděly světla.

2. Korintským 11:3 Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu.

2. Korintským 11:13-15   13 Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.  14 A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;  15 není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!

Poznámka: Satan je mistr přetvářky a napodobeniny. Čím věrnější je padělek, tím větší je jeho schopnost oklamat. Vždy je nejdříve originál a potom padělek.

3. Satan svádí celý svět.

Zjevení 12:9  A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

4. Satan se bude snažit napodobit druhý příchod Ježíše.

Matouš 24:23-27  23 Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte!  24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.  25 Hle, řekl jsem vám to už předem.  26 Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti‘, nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech‘, nevěřte tomu!  27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.

5. Apoštol Pavel vysvětluje, v jaké moci přijde antikrist.

2. Tesalonickým 2:8-10  8 A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.  9 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky 10 a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.

6. Dočteme se také o jakémsi zrádném duchu.

2. Letopisů 18:20-22   20 Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodina a řekl: »Já ho zlákám.« Hospodin mu pravil: »Čím?«  21 On odvětil: »Vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků.« Hospodin řekl: »Ty ho zlákáš, ty to dokážeš. Jdi a učiň to!«  22 A nyní, hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků. Hospodin ti ohlásil zlé věci.“

7.V době konce mnozí odpadnou od víry a budou následovat podvodné duchy a nauky ďáblů.

1. list Timoteovi 4:1 Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

Když satan nemůže lidi podvést, tak se je snaží zničit.

1. Satan je přirovnáván ke řvoucímu lvu.

1. list Petrův 5:8  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

2. Satan je také přirovnán k nenasytnému draku.

Zjevení 12:3  Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu.

3. Satan se snažil zničit malého Ježíše.

Zjevení 12:4  Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.

4. Satan také pronásleduje ženu – církev.

Zjevení 12:13-15  13 Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.  14 Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.  15 A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.

5. Je popsána poslední satanova válka proti ostatkům semene ženy.

Zjevení 12:17  Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

6. Satan dokonce ovlivní šelmu ze země takovým způsobem, že bude chtít zabít každého, kdo neobdrží znamení šelmy.

Zjevení 13:15  Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

Satanův konec.

1. Podle proroka Ezechiela, satan shoří a zbude z něj jen prach.

Ezechiel 28:18-19   18 Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří.  19 Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky.“

2. Pro satana a jeho anděly připravil Bůh oheň.

Matouš 25:41 Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!

Rozdíl mezi Ježíšem a Luciferem.

1. Lucifer se vyvyšoval, a proto padne.

Izaiáš 14:14-15  14 Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“  15 Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!

2. Ježíš se ponížil, a proto bude vyvýšen.

Filipským 2:6-9   6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.  9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,

3. Ježíš učil, kdo vyvyšuje sám sebe, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

Matouš 23:12  Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

Dnes většina lidí i křesťanů zpochybňuje existenci Lucifera – satana jako žijící inteligentní bytost. Mnozí říkají, že jde o symbolické znázornění zla. Texty, které jsme studovali, nicméně mluví srozumitelnou řečí. Původcem zla ve vesmíru i na naší planetě je tento padlý cherub. My ale nad ním můžeme v Boží moci zvítězit.

List Jakubův 4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Související přednášky

14. Tajemství Babylon veliký

Základní přehled biblických proroctví 14. Tajemství Babylon veliký Tajemství Bible –  Ladislav Hodač V této lekci budeme studovat sedmnáctou kapitolu knihy Zjevení. Ten příběh není hezký,

Celý článek

13. Poslední varovné poselství lidstvu

Základní přehled biblických proroctví 13. Poslední varovné poselství lidstvu Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed

Celý článek

12. Eliášův návrat

Základní přehled biblických proroctví 12. Eliášův návrat. Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Eliáš byl jedním z největších proroků v Bibli. Často narážíme na jeho jméno. Bible hovoří

Celý článek