2. Neviditelná válka

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Základní přehled biblických proroctví

 2. Neviditelná válka

Tajemství Bible –  Ladislav Hodač

Genesis 1:31 Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

Jestliže tedy Bůh učinil všechno dobré, tak proč je náš svět plný nenávisti, násilí, nemocí, utrpení a smrti? Sám Ježíš nám dává odpověď na tuto otázku v podobenství o rozsévači.

Matouš 13:28 To všechno učinil nepřítel.

V této lekci se dozvíme, že vše co se odehrává na této planetě, je reflexí neviditelné války mezi silami dobra a zla.

Kdo je Stvořitelem všech věcí?

1. Když porovnáme Genesis 1:1 a Jan 1:1-3, zjistíme, že tím Stvořitelem byl Ježíš Kristus.

Genesis 1:1 Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.

Jan 1:1-3 1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je.

2. V podobenství o rozsévači Matouš 13:3-8 a 18-23 vidíme, že ten rozsévač dobrého zrna je očividně Ježíš Kristus.

Matouš 13:3-8 3a on jim v podobenstvích vyprávěl o mnoha věcech. Řekl: „Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. 4A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. 5Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země neměla hloubku. 6Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla.7Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je. 8Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu – některé stonásobnou, jiné šedesátinásobnou a jiné třicetinásobnou.

Matouš 13:18-23 18Poslechněte si tedy význam podobenství o rozsévači: 19Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho bylo zaseto podél cesty. 20Na skalnaté zemi je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a hned je s radostí přijímá, 21ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. 22Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává neplodným. 23Do dobré země je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a rozumí a který opravdu přináší úrodu, někdo stonásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou.“

3. V Koloským 1:16- 17 je jasně řečeno, že Stvořitelem všeho je Ježíš Kristus.

Koloským 1:16-17 16Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím – to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše 17a on je přede vším a jím všechno stojí.

Původní stav člověka.

V první knize Bible, Genesis, se dočteme, že Bůh stvořil svět v šesti dnech a že vše co stvořil, bylo velmi dobré.

Genesis 2:25 Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se.

Adam a Eva byli nazí, ale přesto se před sebou vůbec nestyděli – byli pokryti šatem stvořeným ze světla.

Žalm 8:5-7 5co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? 6O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, 7nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše.

Zjevení 12:1 Na nebi se ukázalo veliké znamení: Žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd.

Matouš 17:1-3 1Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu 2a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. 3A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají.

Žalm 104:1-2 1Dobrořeč duše má Hospodinu! Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj – oděn jsi slávou a nádherou! 2Světlem jsi jak pláštěm zahalen, nebe jsi jako plachtu rozestřel!

Všechny tyto verše se vztahují k tomu, jak jsou bezhříšné bytosti oděny oděvy ze světla a slávy.

Adam a Eva byli vládci nad veškerým tvorstvem a celou zemí.

Genesis 1:28 A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“

Aby se Adam a Eva mohli po celou věčnost těšit z požehnání a věčného života, museli se podrobit zkoušce, ve které se mělo ukázat jestli budou ochotni poslouchat svého Stvořitele nebo ne. Proto Bůh vysadil uprostřed zahrady Edenu strom poznání dobra i zla, ze kterého nesměli jíst. Pokud budou jíst, zemřou.

 Genesis 2:17 „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, 17 kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.“

Genesis 2:9  Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla.

Biblický princip nás učí, že pokud člověk poruší byť jen jedno přikázání, poruší tím automaticky celý Zákon.

List Jakubův 2:10 Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech.

Počátek hříchu.

Základní otázkou testu důvěry v Boha bylo, jestli Adam a Eva uvěří tomu, co jim Bůh řekl. Na scénu vstupuje had a svádí Evu, což má dopad i na Adama. Po snědení ovoce ze stromu poznání oba prozřou a najednou navzájem vidí, že jsou nazí.

Genesis 3:7 Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky.

Je zřejmé, že Adam a Eva byli nazí už před pádem do hříchu, ale očividně se před sebou vůbec nestyděli, protože byli oděni světlem.

Genesis 2:25 Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se.

Problém se Adam a Eva snažili vyřešit po svém a upletli si zástěru z fíkovníku.

Genesis 3:10 Ten odpověděl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl.“

Adam se styděl, protože byl nahý a tak se před Bohem schoval. Adam a Eva si sice upletli oděv z fíkovníku, ale pořád se cítili nazí. Šlo také totiž i o nahotu v duchovním smyslu. Hřích nás nutí ukrývat se před Bohem a odděluje nás od Stvořitele.

Izaiáš 59:2 Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel.

Ve všech jiných náboženských systémech se člověk snaží usmířit boha a naklonit si ho. V židovském a křesťanském náboženství je to Bůh, kdo jde jako první za člověkem a snaží se s ním navázat vztah.

Genesis 3:8-12 píše o tom, jaké všechny problémy přináší hřích – strach, nízké sebevědomí, svalování viny na druhé, stud, hádky v manželství.

Genesis 3:8-12 8Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. 9„Kde jsi?“ volal Hospodin Bůh na Adama. 10Ten odpověděl: „Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl.“ 11„Kdo ti řekl, že jsi nahý?“ tázal se Bůh. „Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ 12Adam odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“

Aby tyto problémy mohly být vyřešeny – musí se vyřešit příčina – dnes psychologové řeší symptomy, ale jen Bůh může vyřešit příčinu problému, což je hřích.

Židům 4:12-13 ukazuje na neschopnost člověka ukrýt svou hříšnost před Bohem.

Židům 4:12-13 12Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. 13Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.

V Bibli šaty nebo šat reprezentují myšlenku spravedlnosti.

Zjevení 19:7-8 7Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila, 8a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“ (A ten kment jsou spravedlivé činy svatých.)

Opakem spravedlnosti v duchovním smyslu je duchovní zkorumpovanost. V důsledku hříchu Adam a Eva ztratili nadvládu nad zemí a jejich místo zaujal satan. Stává se princem a králem této země.

Lukáš 4:5-7 5Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. 6„Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. 7Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ 8Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'“

Bůh vyhlašuje satanovi válku.

Genesis 3:15 Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“

Bůh zde promlouvá o tom, jakým způsobem bude řešit problém hříchu. Celá Bible už jen totiž rozvíjí tento verš. Je tu nastíněný velký konflikt mezi silami dobra a zla. Nepřátelství se odehrává ve třech rovinách: 1. Mezi hadem a ženou, 2. Mezi jeho semenem a jejím semenem a 3. Mezi hadem a semenem ženy. Je nepřátelství mezi ženou a hadem a mezi semenem ženy a semenem hada, ale primární válka je vedena mezi hadem a semenem ženy Ježíšem Kristem.

1. Kdo je had?

Zjevení 12:7-9 7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. 8Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

2. Kdo je semeno hada?

Jan 8:44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

1. list Janův 3:12 Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovy spravedlivé.

Matouš 13:37-39 37On jim odpověděl: „Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka  38a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého; 39nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.

3. Kdo je žena?

Izaiáš 54:5-6 5 Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země. 6 Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal, ženu mladosti, jež byla zavržena, praví Bůh tvůj.

2. Korintským 11:2 Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu.

4. Kdo je semeno ženy?

Galatským 4:5 Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, 5aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.

 Možná si řeknete, co je na tom divného, že se Syn narodil z ženy? Každý syn a každá dcera se přece rodí z ženy. Když ovšem studujeme rodokmeny, tak zjistíme, že až na několik vyjímek byla vždy řeč o mužích.

Matouš 1:15-16 15 Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mattana, Mattan zplodil Jákoba a 16Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.

Žalm 2:6-7 6„Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!“  7Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

Otec Ježíše byl Bůh a matka Marie.

Galatským 3:16 Totéž platí pro 16 zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle: „a semenům,“ ale v jednotném: „a tvému semeni,“ čímž je míněn Kristus.

Odkud to semeno přišlo?

Galatským 4:4 Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,

Zjevení 12:5 Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu.

Jan 1:1-3 1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. 4V něm byl život a ten život byl světlem lidí.

Jan 1:14 To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Stvořitel napravuje chyby, kterých se dopustili Adam s Evou.

Genesis 2:16-17 16Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, 17kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.“

Důsledkem neposlušnosti byla smrt. Jak tedy vyřešit tento problém? Boží spravedlnost vyžadovala hříšníkovu smrt, ale Jeho milost a láska toužila po tom hříšníky zachránit. Satan by mohl říct Bohu, pokud chceš odpustit jim, tak musíš i mně! Bůh měl ale plán, nic Ho nemohlo zaskočit. Odpovědí na problém je Ježíš Kristus. Smrt, důsledek za neposlušnost Adama a Evy, vezme na sebe.

Hospodin se rozhodl zakrýt duchovní nahotu člověka oblečením z kůže zvířat.

Genesis 3:21 Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je.

Aby mohla být získána kůže z nevinných zvířat, musela být obětována. Obětování zvířat ve Starém zákoně bylo předobrazem smrti Ježíše Krista na kříži.

1. list Petrův 1:18-20 18Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, 19ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny 20předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.

Izaiáš 53:3-8 3Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený – proč bychom si ho všímali? 4Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. 5On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! 6My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. 7Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel. 8Vzali jej, aby byl zadržen a souzen; kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl.

Tyto verše popisují, jakým způsobem Ježíš rozbil hlavu hada!

Kříž řeší odsouzení člověka k smrti, ale jen pro ty, kteří to akceptují.

Římanům 8:1 A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.

Ježíšova smrt nás usmiřuje s Bohem.

Římanům 5:1 Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Římanům 5:10 Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život!

Kristus svou smrtí na kříži znovu dobývá právo vlastnit zemi a vládnout nad ní.

Jan 12:31-33 31Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. 32 A já, až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě.“ 33(Těmito slovy naznačil, jakou smrtí má zemřít.)

Ježíš zaplatil svojí smrti náš trest a přenesl svoji spravedlnost na nás, jsme Kristem doslova vysvobozeni.

2. Korintským 5:21 On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Galatským 3:13 Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě“)

Ježíš zničil důvod k tomu, aby člověk měl strach z budoucnosti.

Římanům 8:15 Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!

Satanova válka proti linii, ze které se měl Spasitel narodit.

Satan se domníval, že Ábel by mohl být tím zaslíbeným semenem a z toho důvodu ovlivňoval Kaina, aby zabil svého bratra.

1. list Janův 3:12  Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé.

Bůh ale dal Evě další dítě, Seta. Z této linie měl přijít Mesiáš a satan dělal pak všechno proto, aby tuto linii zničil.

Genesis 4:25 Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: „Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain.“

Od tohoto okamžiku si satan jasně stanovil svůj plán, ve kterém všechno podřídil jednomu cíli – zničit, zkorumpovat nebo zabít zaslíbenou linii, ze které mělo semeno, Spasitel, přijít. A celý Starý zákon je plný příběhů o tom, jak Bůh připravoval cestu, aby mohl Mesiáš přijít a jak satan dělal všechno proto, aby mu v tom zabránil.

Satan číhal na dítě – Spasitele, které se mělo narodit!

Zjevení 12:3-4 3Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. 4Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí.

Satan inspiroval Heroda, aby zavraždil všechny děti do stáří dvou let.

Matouš 2:16 Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců.

Život Ježíše Krista nám ukazuje, že události, které se odehrávají kolem nás, jsou viditelnou manifestací neviditelné války mezi Kristem a satanem. Poté co Ježíš usedl po svém zmrtvýchvstání po Boží pravici, začal had pronásledovat ženu – Boží lid.

Zjevení 12:6 A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.

Ke konci lidských dějin, tzv. době konce, bude satan vést válku proti ostatku semena ženy.

Zjevení 12:17 Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

Satanova válka proti ostatkům semena ženy.

Všechny příběhy Bible musí být chápány v souvislosti textu z Genesis 3:15. Satan se tedy snaží už od prvopočátku zrození člověka zabránit tomu, aby se narodilo semeno ženy – Kristus. Jelikož ale na začátku neví, kdo to bude, tak se snaží zničit všechny potenciální Boží následovníky.

1. Proto inspiroval Kaina, aby zabil svého bratra Ábela.

1. Jan 3:12 Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé.

Bůh dal ale Evě jiné semeno –  syna, z jehož linie se narodí zaslíbený Vykupitel.

2. Satan velice rychle pochopil, že Bůh připravuje linii věrného Božího lidu, ze kterého se narodí Spasitel. Když je nemohl vyhubit všechny fyzicky, tak se je snažil zkorumpovat morálně.

Genesis 6:1-5 1Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, 2Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. 3Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“ 4(V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) 5Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé.

Boží synové – věřící lidé z linie Seta, si začali brát ženy z linie Kaina. Tedy věřící lidé si brali nevěřící, kteří žili ve vzpouře proti Bohu. Rodili se jim „zrůdní obři“. To je nešťastný překlad slova nephilim odvozeného od slova naphal. Smysl tohoto slova je, že tito lidé byli velmi násilní a zlí. Byli to teroristé své doby. Satan morálně zkorumpoval lidskou rasu a Bohu zbylo jen osm opravdu věrných. Byla to rodina Noemova. Kdyby Bůh nezpůsobil potopu, byl by celý svět tak zkorumpován, že by zaslíbené semeno – Vykupitel vůbec nemohl přijít.

3. Po potopě válka pokračovala. Noe měl tři syny. Sema, Chama a Jafeta. Vyvolená linie pokračuje přes Sema (Sem = semité = židé … viz antisemitismus = protižidovské smýšlení). Gen 10:21-29, Gen 11:10-26 – rodokmen a linie Sema. Linie Chama – Gen 10:6-20. Linie Jafeta Gen 12:2-5. Z těchto dvou linií (Chama a Jafeta) se později staly národy, které si satan použil k tomu, aby zničili Izraelský národ ze kterého se měl narodit zaslíbený Spasitel.

4. Stavění babylónské věže.

Genesis 11:1-9 1Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. 2Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na ní. 3Tehdy si spolu řekli: „Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni.“ A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. 4Řekli si totiž: „Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!“ 5Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. 6Hospodin si řekl: „Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali. 7Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého.“ 8Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. 9Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi.

Již krátce po potopě se satanovi opět podařilo téměř totálně zkorumpovat svět. Lidé stavěli babylónskou věž jako výraz své nedůvěry vůči Hospodinu.

Dokonce i Abrahamova rodina uctívala jiné bohy místo Stvořitele.

Jozue 24:2-3 2 Jozue promluvil ke všemu lidu: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a Náchorův, bydleli od pradávna za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. 3Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza té řeky a provedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho potomků – dal jsem mu Izáka.

Bůh si vyvolil věřícího Abrahama, aby ho vyvedl a oddělil z Babylónu. (další Boží princip – vyvést a oddělit svůj lid ostatku).

5. I v příběhu Izáka a Izmaele vidíme prvky války z Genesis 3:15. Bůh slíbil Sáře a Abrahamovi, že budou mít syna. Oni o tom na základě vysokého věku pochybovali. Pochybnosti do jejich mysli zaséval satan. On sám ovšem nepochyboval. Na Sářin podnět si Abraham vzal Hagar, se kterou měl Izmaela. Satan věděl, že linie má pokračovat přes Izáka a tak inspiroval Izmaela, aby Izáka zabil. Dnešní arabské národy jsou potomci Izmaela. Tím je zajištěn už několik tisíc let trvající spor mezi islámem na jedné a židy a křesťany na druhé straně. Potomci Izmaela se snaží po celou dobu své existence Izrael zničit.

6. Mezi syny Izáka – Jákobem a Ezauem konflikt pokračuje. Jákob je ten, skrze něhož pokračuje pokrevní linie Spasitele. Ezau se snaží Jákoba zničit.

Genesis 27:41. Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: „Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!“

Bůh ale Jákoba před zlobou bratra chránil. Satan věděl, že zaslíbené semeno se narodí z Jákobovy linie. Kdyby se zbavil Jákoba, zbavil by se i zaslíbeného Spasitele.

7. Příběh o Josefovi z perspektivy velkého sporu dobra a zla se dočteme v Genesis 45:6-7.

Genesis 45:6-7 6Už dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. 7Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením.

Hladomor, trvající 7 let, měl jeden jediný cíl – zlikvidovat rodinu Jákoba.

8. Další etapou války satana proti semeni ženy je vyjití Izraele z egyptského zajetí (exodus). Satan věděl, že Kristus se má narodit v Betlémě. Dělal tedy vše pro to, aby faraón nikdy nepropustil Izraelce z Egypta. A Mojžíše, který měl Izrael osvobodit za zajetí, se snažil zabít také. V knize Ezechiel 29:3 je faraón přirovnán k ohromnému draku –v některých překladech ke krokodýlu.

Ezechiel 29:2-3 2„Synu člověčí, obrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti němu i celém Egyptu. 3Řekni mu: Tak praví Panovník Hospodin – Já jsem proti tobě, faraone, králi egyptský, obludný krokodýle rozvalený u řeky! Říkáš si: ‚Mně patří Nil, pro sebe jsem ho učinil.‘

Faraón zde slouží jako další lidský nástroj satana.

9. Při putování Izraele na poušti se satan neustále snažil svést Boží lid ke vzpouře proti Bohu. Chtěl docílit, aby to Hospodin s Izraelem vzdal a zničil jej. Kdyby to Bůh udělal, nedošlo by k narození Vykupitele.

Exodus 32:7-10 7Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. 8Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta!'“ 9Hospodin Mojžíšovi řekl: „Pozoruji tento lid – ó, jak je tvrdošíjný! 10Nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!“

Nepřátelství satana ve Starém zákoně není až tak nesměrováno proti Izraeli ale spíše proti semeni, které se z něj má narodit.

10. V dobách Starého zákona se satan neustále snažil zničit identitu Izraele tím, že ponoukal jeho lid, aby se mísil s pohanskými národy. Příběh Baláma je toho jasným příkladem. Dalším pokusem o zničení izraelského národa byla invaze asyrského krále Sancheríba. (Izaiáš 36-38).

11. Satanův hněv byl zaměřen obzvlášť proti Davidovi. Třikrát se ho pokusil démony posedlý Saul zabít. Satanův válečník Goliáš ohrožoval Davidův život. Byl to satan, který nastražil léčku s Batšebou, protože věděl, že za cizoložství byl ortel smrti. Satan ponoukal Davida, aby počítal Izrael, což bylo v protikladu s Božím plánem.

1. Letopisů 21:1 Proti Izraeli povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael.

Proč byl satan tak neúnavný ve svých útocích proti Davidovi? Bible jasně učí, že jednoho dne bude syn Davidův sedět na Božím trůnu. Kdyby se satan zbavil Davida, tak by nebyl žádný syn Davidův – žádné semeno!

Žalm 89:4-5  4řekls: „Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:  5Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení.“ 

Žalm 89:27-30   27On mě bude vzývat: Tys můj Otec, můj Bůh, moje spásná skála,  28a já ho učiním prvorozeným, nejvyšším nad králi země.  29Svoje milosrdenství mu zachovám věčně, věrně dodržím svou smlouvu.  30Jeho potomstvu dám trvat navěky, jeho trůnu po všechny dny nebes.

Žalm 89:34-38 34ale svoje milosrdenství mu neodejmu, nezradím svou věrnost, 35neznesvětím svoji smlouvu, nezměním, co splynulo mi ze rtů. 36Jednou jsem přísahal na svou svatost. Cožpak bych lhal Davidovi?  37Jeho potomstvo potrvá navěky, i jeho trůn přede mnou bude jako slunce,  38pevně bude stát navěky jako měsíc, věrný svědek nad oblaky.“

1. Královská 17:11-16 11Až se naplní tvé dny a ty odejdeš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku z tvých synů a upevním jeho království. 12Ten mi vybuduje dům a já upevním jeho trůn navěky. 13Já mu budu Otcem a on mi bude synem. Svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem odňal tomu, který byl před tebou. 14Ustanovím jej ve svém domě a ve svém království navěky. Jeho trůn bude navěky upevněn.“  15Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu všech těchto slov a celého tohoto vidění. 16Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl: „Co jsem, Hospodine Bože, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem?

Lukáš 1:31-35  31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.  32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.  33Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“  34Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“  35Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.

12. Za dnů královny Ester se satan snažil zorganizovat genocidu. Kdyby se satan zbavil Izraele, nemohlo by semeno přijít.

13. Když se pak Ježíš narodil, snažil se ho satan hned zabít.

Zjevení 12:1-5 1A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.  2Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.  3Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu.  4Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.  5Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.

Matouš 2:16 Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.

Satan se chtěl zbavit Ježíše různými způsoby – např. ukamenováním nebo svržením z útesu. Neustále se Krista snažil infikovat smrtícím virem hříchu (Matouš 4) a dělal vše pro to, aby zabránil vykupitelskému činu na kříži – byl popliván, bit, urážen –  snahou satana bylo, aby si Spasitel vybral snadnější způsob k vybudování svého království.

Lukáš 4:5-8  5Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země  6a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:  7Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“  8Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“

Jindy zase použil apoštola Petra k tomu, aby zrazoval Ježíše od smrti na kříži.

Matouš 16:22-23   22Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“  23Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“

Použil neznámé Řeky, aby oddálili Ježíšovu smrt.

Jan 12:20-24  20Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové.  21Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“  22Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi.  23Ježíš jim odpověděl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka.  24Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“

V zahradě Getsemane Ježíš vybojoval největší duchovní zápas. Satan se Krista snažil přesvědčit, aby to vzdal a odešel zpět do nebe. Když Ježíš visel na kříži, byl pokoušen lůzou, aby sestoupil a zachránil se. Když ležel v hrobě, ovlivnil satan Piláta, aby postavil stráže před Jeho hrob a zabránil zmrtvýchvstání. Očividně satan nechtěl, aby Ježíš zemřel a pak vstal z mrtvých.

14. Ježíš ale zvítězil a vystoupil na nebesa.

Zjevení 12:5 Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.

Zjevení 12:10-12   10A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.  11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.  12Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“

Jan 12:31-33   31Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.  32A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“  33To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.

Když satan nemohl zničit Ježíše, obrací svoji zlobu proti ženě po dobu 1260 let.

Zjevení 12:6  Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.

Zjevení 12:13-15  13Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.  14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.  15A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.

15.  Zjevení 12:7 hovoří o finálním pokusu satana zničit ostatky semena ženy. Jinými slovy zničit ostatky Božího lidu, který je ve všem věrný Ježíši. O tom bude poslední bitva. Nejde o politiku, ekonomiku a etniku. Jde o uctívání Boha, dodržování Jeho přikázání a svědectví Ježíše Krista.

Související přednášky

14. Tajemství Babylon veliký

Základní přehled biblických proroctví 14. Tajemství Babylon veliký Tajemství Bible –  Ladislav Hodač V této lekci budeme studovat sedmnáctou kapitolu knihy Zjevení. Ten příběh není hezký,

Celý článek

13. Poslední varovné poselství lidstvu

Základní přehled biblických proroctví 13. Poslední varovné poselství lidstvu Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed

Celý článek

12. Eliášův návrat

Základní přehled biblických proroctví 12. Eliášův návrat. Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Eliáš byl jedním z největších proroků v Bibli. Často narážíme na jeho jméno. Bible hovoří

Celý článek