10. Beran, malý roh a 2300 večerů a jiter

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Základní přehled biblických proroctví

10. Beran, malý roh a 2 300 večerů a jiter

Tajemství Bible –  Ladislav Hodač

V dnešní lekci budeme studovat fascinující vizi Daniele 8. kapitoly. Přestože Daniel 8 následuje stejné prorocké schéma jako Daniel 7, existují čtyři důležité rozdíly. Za prvé, Daniel 8 začíná Médo-perským královstvím a ne Babylónem. Za druhé, Daniel 7 má čtyři dravé šelmy, Daniel 8 má dvě domácí zvířata. Za třetí, v knize Daniel 7 máme dva odlišné symboly pro pohanský a papežský Řím (čtvrtá šelma a malý roh). Ale v knize Daniel 8 malý roh symbolizuje jak pohanský, tak papežský Řím. Za čtvrté, vize v knize Daniel 7 končí scénou soudu a věčného Božího království, ale v knize Daniel 8 končí soudem a Boží království nevysvětluje.

Literární struktura vize.

Daniel 8 je rozdělen do dvou částí.

1. samotná vize verše 1-14

2. vysvětlení vize verše 15 – 26

Vše je vysvětleno kromě proroctví o 2 300 večerech a jitrech. Důležité je také si zapamatovat, že celá vize –  Daniel 8:1-14 – je nazvána v hebrejštině slovem chazon

Medvěd a beran.

1. U Daniela 7:5 byl  medvěd vztyčen na jednu stranu a měl tři žebra ve své tlamě . V 8. kapitole měl beran dva rohy a jeden z nich byl delší. Ten delší, ale narostl později ( verš 3) Beran trkal do tří směrů, na západ, na sever a na jih.

ČEP Daniel 7:5 Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno: »Vstaň a hojně se nažer masa!«

ČEP Daniel 8:3 Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jeden beran stál před řekou a měl dva rohy. Ty rohy byly veliké, jeden však byl větší než druhý; větší vyrostl jako poslední.

2. Beran reprezentuje krále médské a perské Daniel 8:20.

ČEP Daniel 8:20 Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové médští a perští.

Poznámka: je očividné, že medvěd i beran reprezentují stejnou historickou mocnost. Tři žebra v tlamě medvěda reprezentují tři provincie, které musela Médo-Persie dobýt, a sice Babylón, Lýdii a Egypt. Z historie víme, že království Perské bylo později mocnější, než království Médské.

Leopard a kozel.

1. Leopard z Daniele 7:6 má čtyři křídla a čtyři hlavy. Leopard je rychlé zvíře, ale křídla mu dodávají větší rychlost. Kozel z Daniele 8:5 útočil tak rychle, že se ani nedotýkal země. Když se veliký roh kozla zlomil, narostly místo něj čtyři velkolepé rohy Daniel 8:8.

ČEP Daniel 7:6 Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc.

ČEP Daniel 8:5 Pozoroval jsem, a hle, ze západu přicházel kozel na celou zemi, ale země se nedotýkal. Ten kozel měl mezi očima nápadný roh.

ČEP Daniel 8:8 Kozel se velice vzmohl. Když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh a místo něho vyrostly čtyři nápadné rohy do čtyř nebeských větrů.

2.Kozel reprezentuje Řecké království a velký roh jeho prvního krále Daniel 8:21.

ČEP Daniel 8:21 Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král.

Poznámka: Alexandr Veliký byl prvním králem Řecké dynastie. Dobyl svět od Athén až po údolí  Hidus za tři roky. Když zemřel, jeho království bylo rozděleno do čtyř království. Antigonitské, které ovládalo Makedonii a západní Řecko. Ptolemeiské, které ovládalo Egypt na jihu. Seleucké, které ovládalo Sýrii a Mezopotámii na východě a království Atalické, které ovládalo Pergamos na severu.

Činnost malého rohu.

1. Není pochyb o tom, že malý roh z Daniele 7 a 8 reprezentují stejnou historickou mocnost.

a) oba rohy se nazývají malý roh (Daniel 7:8 a 8:9).

ČEP Daniel 7:8 Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.

ČEP Daniel 8:9 Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký roh, který se velmi vzmáhal na jih a na východ i k nádherné zemi.

b) na začátku byli malými, ale později se staly velkými (Daniel 7:20 a 8:9).

ČEP Daniel 7:20 i o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.

ČEP Daniel 8:9 Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký roh, který se velmi vzmáhal na jih a na východ i k nádherné zemi.

c) malý roh v Danieli 7 vedl válku proti svatým (Daniel 7:21) a v Danieli 8 hubí svatý lid (Daniel 8:24).

ČEP Daniel 7:21 Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,

ČEP Daniel 8:24 Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých.

d) oba jsou popsáni jako pyšní a arogantní ( Daniel 7:25 a 8:10-12,25).

ČEP Daniel 7:25 Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,

Daniel 8:10-12   10 Vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu, srazil na zem část toho zástupu, totiž hvězd, a rozšlapal je.  11 Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně.  12 Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil.

Daniel 8:25 Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.

e) malý roh z Daniele 7 má oči jako lidské a malý roh z Daniele 8 je chytrý a díky chytrosti se bude dařit bludu (8:25).

ČEP Daniel 7:8 Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.

ČEP Daniel 8:25 Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.

f) oba rohy jsou posledními královstvími na zemi před druhým příchodem Ježíše Krista ( Daniel 7:8-9,21-22,25-26. Daniel 8:12-14,25).

Daniel 7:8-9,21-22,25-26  7 Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů.  8 Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.  9 Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň  21 Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,  22 až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí. 25 Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,  26 avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.

Daniel 8:12-14,25 12 Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil.  13 Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: „Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?“  14 Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ 25 Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.

g) oba rohy jsou aktivní až do doby konce (Daniel 7:25-26. Daniel 8:17,19).

Daniel 7:25-26  25 Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,  26 avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.

Daniel 8:17,19  17 Přišel tedy tam, kde jsem stál; zatímco přicházel, byl jsem ohromen a padl jsem tváří k zemi. Řekl mi: „Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce.“  19 Řekl : „Hle, sdělím ti, co se stane v posledním hrozném hněvu, neboť se to týká konce času.

h) oba rohy budou zničeny Hospodinem (Daniel 7:11,26; Daniel 8,25).

Daniel 7:11,26 11 Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. 26 avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.

Daniel 8:25 Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.

2. Beran a kozel bojovali proti sobě na horizontální úrovni. Malý roh také rostl nejdříve horizontálně na jih a na východ a proti nádherné zemi (Daniel 8:9).

Daniel 8:9  Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký roh, který se velmi vzmáhal na jih a na východ i k nádherné zemi.

3. Později ale rostl malý roh vertikálně až k vojsku nebes a shodil na zem některé z toho vojska a některé z hvězd a pošlapal je (Daniel 8:10).

Daniel 8:10  Vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu, srazil na zem část toho zástupu, totiž hvězd, a rozšlapal je.

4. Bůh označuje svůj lid v Exodu 7:4 pojmy „mé vojsko“ (což je stejné hebrejské slovo jako v Danieli 8:10) a také jako můj lid. V Danieli 8:24 je Boží zástup identifikován jako vojsko a také jako lid svatých.

BKR Exodus 7:4 Aniž poslechne vás Farao. I vzložím ruku svou na Egypt, a vyvedu vojska svá, lid svůj, syny Izraelské, z země Egyptské skrze soudy veliké.

BKR Daniel 8:10 A zpjal se až k vojsku nebeskému, a svrhl na zemi některé z vojska toho i z hvězd, a pošlapal je.

Poznámka: V Novém zákoně používá i apoštol Pavel vojenskou terminologii když popisuje Boží lid. (Efezským 6:11-18, Římanům 13:12-14, 2. Korintským 6:7,10:3-4) a také je nazývá svatými (Efezským 1:1, Filipským 1:1).

Efezským 6:11-18 11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.  12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.  13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.  14 Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,  15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘  16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.  17 Přijměte také ‚přílbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.  18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

Římanům 13:12-14 12 Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla.  13 Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti,  14 nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.

2. Korintským 6:7 slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně,

2. Korintským 10:3-4 3 Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.  4 Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly

5. V knize Daniel 8:11 útočí malý roh na velitele – knížete zástupů. Kdo je tím knížetem? V hebrejštině se toto slovo nazývá sar-tsaba. Jediné další místo v Bibli s tímto slovem najdeme v knize Jozue 5:13-15. Jozue se setkává na pokraji Jericha s majestátní bytostí, která identifikuje sama sebe jako velitele Hospodinova zástupu. Jozue se sklání a uctívá tuto bytost a je mu rozkázáno, aby si sundal své sandály neboť místo na kterém stál, bylo svaté. Nemůže být pochyb o tom, že tato bytost byl Ježíš Kristus. Stejná bytost – Ježíš Kristus se zjevila i Mojžíšovi u hořícího keře (Exodus 3:2, Jan 8:58-59).

ČEP Daniel 8:11 Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně.

Jozue 5:13-15  13 Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se, a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho: „Patříš k nám nebo k našim protivníkům?“  14 Odvětil: „Nikoli. Jsem velitel Hospodinova zástupu, právě jsem přišel.“ I padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: „Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?“  15 Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl: „Zuj si z nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté.“ A Jozue tak učinil.

Exodus 3:2-5  2 Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven.  3 Řekl si: „Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří.“  4 Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředka keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ Odpověděl: „Tu jsem.“  5 Řekl: „Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“

Jan 8:58-59 58 Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“  59 Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu.

6. Malý roh odebral také každodenní (oběť).

Poznámka: Slovo oběť je dodáno překladateli a nepatří k textu. Co znamená tedy každodenní?

a) Slovo každodenní se zde objevuje s určitým členem. Je to TO každodenní. Hebrejské slovo tamid jednoduše znamená „něco, co pokračuje pořád dál bez přerušení“.

b) toto slovo se požívá k popisu neustálé služby kněze ve prospěch Jeho lidu na nádvoří a ve svatyni.

c) dva beránci byli obětováni na obětním oltáři každý den na nádvoří svatyně (Exodus 29:39). Tento předobraz se naplnil v Kristu, který obětoval sám sebe jednou provždy (Židům 7:27, 9:25-26).

Exodus 29:39  Jednoho beránka přineseš ráno a druhého beránka přineseš navečer.

Židům 7:27 který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama.

Židům 9:25-26   25 Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok s cizí krví vchází do svatyně;  26 jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích.

d) v prvním oddělení svatyně byl stůl s předloženými chleby – neustálými chleby (Numeri 4:7) Chléb reprezentoval Ježíše Krista, který skrze své Slovo v duchovním smyslu živí svůj lid.

ČEP Numeri 4:7 Na stůl pro předkladné chleby rozprostřou pokrývku purpurově fialovou a na ni dají mísy, pánvičky, obětní misky a konvice pro úlitbu; bude na něm i každodenní chléb.

e) v prvním oddělení svatyně byl také sedmiramenný svícen. Světlo tohoto svícnu mělo hořet neustále (Leviticus 24:4). Číslo sedm naznačuje plnost a světlo reprezentuje Ježíše, který je světlem světa (Jan 9:5).

ČEP Leviticus 24:4 Na svícnu z čistého zlata bude každodenně před Hospodinem obsluhovat kahánky.

ČEP Jan 9:5 Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“

f) V prvním oddělení svatyně se také sypalo kadidlo na zlatý oltář a jeho dým stoupal neustále před Pána (Lukáš 1:9-11, Žal 141:2, Zjevení 8:3-4, Židům 7:25). Kadidlo reprezentovalo drahé zásluhy Ježíše, které předkládal před Otce, když se Jeho lid modlí.

Lukáš 1:9-11  9 připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovy a obětoval kadidlo.  10 Venku se v hodinu oběti modlilo veliké množství lidu.  11 Tu se ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo.

Žalm 141:2 Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť.

Zjevení 8:3-4    3 Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.  4 A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář.

Židům 7:25  Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.

7. Malý roh odebral soustavnou službu ve svatyni knížete zástupů. O jaké svatyni se zde hovoří (Daniel 8:11)?

ČEP Daniel 8:11 Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně.

Poznámka: Jak jsme již viděli z předchozích lekcí, malý roh představuje římský katolický systém. To znamená, že tato svatyně nemohla být skutečným židovským chrámem, který byl zničen v roce 70 našeho letopočtu. Kniha Židům 8:1-2 identifikuje svatyni, kterou malý roh svrhl dolů na zem.

Židům 8:1-2  Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu  2 v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk.

Hebrejský výraz pro slovo sídlo – makon v Danieli 8:11 je použit sedmnáctkrát ve Starém zákoně a pokaždé se vztahuje na Boží příbytek v nebesích.  Jestliže tedy svatyně, nebeský zástup a kníže jsou v nebesích, jak mohou být svrženi dolů k zemi římským katolickým systémem, když tento systém působí na zemi?

ČEP Daniel 8:11 Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně.

8. I když doslovný chrám je v nebesích, tak jeho stín – obraz byl zde na zemi. Kristus v nebeské svatyni slouží pro potřeby svého lidu na zemi. Základem pozemského chrámu jsou apoštolové a proroci. Úhelným kamenem je Ježíš Kristus. Boží přítomnost je v chrámu manifestována skrze Ducha svatého a Boží lid je živým chrámem založeným na úhelném kameni (Efezským 2:19-22, 1. list Petrův 2:4-5). Ježíš slouží v nebesích svému lidu, který je na zemi.

Efezským 2:19-22  19 Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.  20 Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.  21 V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;  22 v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

1. list Petrův 2:4-5   4 Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘.  5 I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.

Poznámka: Je očividné, že malý roh nemohl doslova vystoupit do nebes a zničit chrám, útočit na Ježíše a zničit anděly. Malý roh udělal to, že odebral neustálou službu Ježíše v nebesích a umístil ji na zemi skrze falešný kněžský systém. Tímto způsobem zaútočil na nebeského knížete, nebeskou svatyni a nebeské zástupy.

9. V knize Daniel 8 vidíme dva vůdce, kteří zápasí o lidské duše. Jeden z nich pracuje nepřetržitou službou pro spásu člověka v nebeské svatyni tím, že poukazuje na svoji vlastní krev, což je jediná oběť, kterou nebeský Otec akceptuje – obětní oltář. Živí svůj lid Božím slovem – stůl s předloženými chleby, a stará se o to, aby světlo církve nepřestalo svítit mocí  Ducha svatého– sedmiramenný svícen. A odpouští těm, kteří k němu přicházejí s pokornou modlitbou – kadidlový oltář. Ten druhý kníže, protože nemůže zničit nebeskou službu nebeského knížete vybudoval falešnou každodenní službu ( mše, zpověď, lidská moudrost) ve své církvi (pozemský chrám). Tím, že zaměřil pozornost lidí na tuto falešnou službu, svrhl malý roh na zem nebeskou svatyni a udržuje lidi v nevědomosti  ohledně díla spasení . Když lidé nejsou schopni rozlišit spásnou službu Ježíše Krista v nebesích, hynou v hříchu.

10. Když se David modlil k Bohu, řekl:

ČEP 1. Královská 8:30 Vyslýchej prosbu svého služebníka i Izraele, svého lidu, kterou se budou modlit obráceni k tomuto místu, vyslýchej v místě svého přebývání, v nebesích, vyslýchej a odpouštěj.  Tento text ukazuje, že existuje úzký vztah mezi pozemským a nebeským chrámem.

11. Aby mohl malý roh úspěšně působit zkázu, bylo mu dáno vojsko, aby zrušil každodenní službu a svrhl pravdu na zem (Daniel 8:12).

ČEP Daniel 8:12 Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil.

Poznámka: Tento text jasně ukazuje, že malý roh obdrží vojenskou pomoc civilní moci, aby mohl úspěšně vést válku proti každodenní službě. Stejně jako malý roh v Danieli 7 se mu bude vše dařit po určitou dobu.

Očištění svatyně.

1. Poté, co Daniel viděl, co bude činit beran, kozel a malý roh, vize končí a jeden nebeský posel se ptá druhého (Daniel 8:13).

ČEP Daniel 8:13 Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: „Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?“

Poznámka: Pro slovo vize, je zde použit výraz chazon. Vztahuje se na celou vizi, kterou Daniel až do tohoto okamžiku viděl – berana, kozla a malý roh. Tato skutečnost jasně ukazuje, že proroctví o 2 300 večerech a jitrech nemůže být myšleno doslovně, protože království Peršanů, Řeků a Římanů trvala mnohem déle, než 2 300 skutečných dnů, což je asi 6,5 roku.

2. Odpověď na otázku byla dána druhým andělem. (8:14)

ČEP Daniel 8:14 Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“

Poznámka: Pro slovo svatyně byl v Danieli ve verši 8:11-12 použit hebrejský výraz migdas

V tomto verši se ale najednou objevuje slovo godes. Proč? Domnívám se, že důvodem je, že anděl chtěl spojit Daniel 8 s Leviticus 16. Kde je popsáno očištění hebrejské svatyně v den smíření. Jednou za rok vešel velekněz do svatyně svatých, aby ji očistil od hříchu Izraele. Slovo svatyně  v Leviticus 16 není migdas, ale godes. Proto je zde přímé spojení s Danielem 8:14 a Leviticus 16.

3. Když Daniel toužil po vysvětlení toho, co viděl, slyšel hlas, který přikazoval andělu Gabrielovi, aby oznámil Danielovi vidění. (Daniel 8:16)

ČEP Daniel 8:16 a uslyšel jsem nad Úlajem lidský hlas, který takto volal: „Gabrieli, vysvětli mu to vidění.“

Poznámka: Až do tohoto okamžiku je pro slovo vize používáno hebrejské slovo chazon, ale zde se výraz změnil na mareh. Jak už jsme viděli v minulosti, slovo chazon popisuje celkovou vizi od doby Médo-Persie až po očištění svatyně. Slovo mareh ale znamená objevit se a vztahuje se primárně na situaci kdy dva andělé, kteří se zjevili Danielovi, mezi sebou hovoří. Slovo mareh tedy má co do činění s časovým úsekem vize. To je naprosto zřejmé ve verši 26, kde je Danielovi řečeno:

ČEP Daniel 8:26 Vidění (mareh) o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů.“

Slovo mareh se tedy týká večerů a jiter.

4. V knize Daniel 7 krátce poté, co malý roh činí všechno to zlo proti Božímu lidu, zasedá soud a knihy jsou otevřeny. Syn člověka přichází k Věkovitému ve scéně nebeského soudu. (Daniel 7:10, 13-14) V knize Daniel 8 po činnosti malého rohu následuje očištění svatyně. Z toho vyplývá, že soud nad malým rohem a očištění svatyně jsou stejné události.

Daniel 7:10, 13-14  10 Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.  13 Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.  14 A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“

Daniel má problém pochopit 2 300 večerů a jiter

1. Daniel 8 ukazuje, že Gabriel vysvětlil Danielovi význam celé vize kromě proroctví o 2 300 večerech a jitrech. Daniel 8:26)

Daniel 8:26  Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů.“

2. Poté, co je Danielovi řečeno, že vize o večerech a jitrech bude až za mnoho dnů, Daniel onemocněl a nebylo mu dobře. (Daniel 8:27)

Daniel 8:27   Já Daniel jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal.

Poznámka: Něco na tomto časovém údaji způsobilo, že Daniel onemocněl. Kapitola osmá končí slovy: „ Zůstával jsem zdeptán z toho vidění – mareh, ale nic jsem nechápal.“ Pro Daniela nebyl tedy problém pochopit význam berana, kozla a malého rohu, ale co ho trápilo, byl tento časový údaj 2 300 večerů a jiter. Je důležité pochopit, že Daniel 8 končí tím, že Daniel nechápe. Vize je zapečetěná a Daniel onemocní, můžeme ale logicky očekávat, že Bůh vysvětlí později, co nebylo vysvětleno, a sice v kapitole 9.

Související přednášky

14. Tajemství Babylon veliký

Základní přehled biblických proroctví 14. Tajemství Babylon veliký Tajemství Bible –  Ladislav Hodač V této lekci budeme studovat sedmnáctou kapitolu knihy Zjevení. Ten příběh není hezký,

Celý článek

13. Poslední varovné poselství lidstvu

Základní přehled biblických proroctví 13. Poslední varovné poselství lidstvu Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed

Celý článek

12. Eliášův návrat

Základní přehled biblických proroctví 12. Eliášův návrat. Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Eliáš byl jedním z největších proroků v Bibli. Často narážíme na jeho jméno. Bible hovoří

Celý článek