1. Proč a jak studovat biblická proroctví?

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Základní přehled biblických proroctví

1. Proč a jak studovat biblická proroctví

Tajemství Bible –  Ladislav Hodač

Bible je Bohem inspirované slovo. Je v něm poselství pro každého z nás. Když ho přijmeme do svého srdce, udělá z nás lepší lidi a způsobí, že zatoužíme po našem nebeském Otci. Otevřme tedy svá srdce a pojďme se ponořit do tajemství Bible.

Proč studovat proroctví?

Ať nám na tuto otázku odpoví sám Ježíš Kristus.

Jan 14:29 Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili.

Pojďme se podívat na situaci, při které neznalost, nebo neuposlechnutí daného proroctví mělo drastické důsledky. Jedná se o Ježíšem předpověděné zkáze Jeruzaléma v roce 70 n.l. .

Matouš 24:15-18 15 „Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), 16 tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. 17Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal, 18 a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť.

Ježíš odkazuje své učedníky na proroctví Daniela 9:27, kde Daniel prorokuje zkázu Jeruzaléma a očekává, že tomu rozumí.

Daniel 9:26-27 26Až dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá až do konce, je rozhodnuto o zkáze! 27On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený.“

Jiné překlady překládají poslední větu – Na křídlech ohyzdné modly nebo na křídle ohavností přijde pustošitel. Smyslem této věty je, že pustošitel, kterým je římské vojsko pod vedením Tita, přijde zničit Jeruzalém a jeho chrám na křídle ohavností, to je pod záštitou – ochranou svých bohů, model a korouhví se znakem orla dívajícího se doprava. Orel byl symbolem boha světla Mitry. Lukáš hovoří o stejné události trochu jinými slovy.

Lukáš 21:20-24 20 „Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza. 21Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, ať z něj odejdou, a kdo jsou na venkově, ať nechodí do města. 22Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. 23Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím, protože na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. 24Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní.“

EGW Velký spor věků GC 26 Až modloslužebné symboly Římanů budou postaveny na posvátné půdě, která se rozprostírala ještě několik set metrů za městskými hradbami, tehdy Kristovi následovníci mají hledat bezpečí v útěku.

V této situaci byl židovský národ rozdělen na dvě skupiny. Ti, kteří zůstali ve městě a ti kteří utekli, když viděli prorokem Danielem popsané události. Jedni zažili hrůzy obléhání, dobývání a pak smrt nebo otroctví, zatímco ti druzí zachránili své životy a byli na svobodě.

EGW Velký spor věků GC 30 Ani jediný křesťan při zničení Jeruzaléma nezahynul. Kristus dal svým učedníkům pokyny a všichni, kdo uvěřili jeho slovům, čekali na předpověděná znamení. „Když pak uzříte obležený od vojska Jeruzalém,“ prohlásil Pán Ježíš, „tedy vězte, žeť se přiblížilo zkažení jeho. A tehdy ti, kdož jsou v Judstvu, utíkejte k horám, a kdo uprostřed něho, vyjděte“ (L 21,20.21). Když Římané pod vedením Cestia obklíčili město, upustili nečekaně od obléhání, i když se zdálo, že všechno mluví ve prospěch okamžitého útoku. Obležení bez naděje na další úspěšný odpor se již chtěli vzdát, ale velitel římských vojsk stáhl své síly, aniž k tomu měl nejmenší viditelný důvod. Ale milosrdná Boží prozíravost řídila události tak, aby přinesly dobro Božímu lidu. Čekající křesťané tak dostali slíbené znamení a všichni, kteří uposlechnou Spasitelova varování, získali nyní příležitost. Události probíhaly tak, že ani Židé ani Římané nemohli útěku křesťanů zabránit. Když Cestius ustoupil, Židé vyrazili z Jeruzaléma a pronásledovali jeho ustupující vojsko. A zatímco vojska obou stran byla takto plně zaměstnána, křesťané měli možnost odejít z města. GC 31 V té době nebyl v zemi nepřítel, který by se mohl pokusit jim v tom zabránit. V době obležení byli Židé shromážděni v Jeruzalémě, aby slavili svátky stánků, a tak křesťané v celé zemi mohli útěk uskutečnit, aniž je při tom někdo rušil. Bez váhání uprchli na bezpečné místo – do města Pelly v Pereji za Jordánem.

Po sedm let chodíval po ulicích Jeruzaléma muž, který hlásal, jaké pohromy město postihnou. Ve dne i v noci zpíval strašný žalozpěv: „Hlas z východu. Hlas ze západu. Hlas ze všech čtyř stran. Hlas proti Jeruzalému a proti chrámu. Hlas proti ženichům a nevěstám. Hlas proti celému národu.“ – Ibid. Tento podivný člověk byl uvězněn a zbičován, z jeho úst však nevyšlo jediné slovo stesku. Na urážky a nadávky odpovídal jen: „Běda, běda Jeruzalému. Běda, běda jeho obyvatelům.“ Jeho volání a nářek neustal, dokud nebyl zabit při obléhání, které předpověděl.

Proč tedy studovat apokalyptická proroctví? Víte, můžeme být v našich životech křesťané, ateisté, buddhisté, hinduisté, gnostici, nihilisté, lidé bohatí nebo chudí, úspěšní nebo bezdomovci, muži, ženy nebo děti, mladí, staří, vzdělaní intelektuálové s mnoha tituly nebo průměrní lidé. To vše je jedno. Bible zná jenom dvě kategorie lidí. Spasení nebo ztracení.

A o těch, kteří následují Ježíše Krista a studují prorocké knihy, říká Daniel.

Daniel 12:3 Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy, navěky!

Co nám o proroctvích říká prorok doby konce Ellen Gould White?

EGW Velký spor věků GC 594 „Proroctví nám zjevují budoucnost stejně jasně jako slova Pána Ježíše učedníkům. Srozumitelně nám přibližují události spojené s ukončením doby milosti a s přípravou na dobu soužení. Mnoho lidí však těmto důležitým pravdám nerozumí, jako by je Pán nikdy nezjevil. Satan se snaží zmařit každý vliv, který by je učinil moudrými ke spasení; doba soužení je zaskočí nepřipravené. Když Bůh posílá lidem tak důležitá upozornění, že je symbolicky ohlašují andělé letící středem nebe, pak od každé rozumné bytosti vyžaduje, aby tato poselství brala vážně. Popsané tresty určené ctitelům šelmy a její sochy (Zj 14,9-11) by měly vést všechny lidi k pilnému studiu proroctví, aby poznali, co to je znamení šelmy a jak se mu vyhnout. Většina lidí si však zacpává uši, aby neslyšela pravdu, a raději poslouchá bajky. Apoštol Pavel o posledních dnech napsal: „Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení.“ (2 Tm 4,3) Tato doba už nastala. Většina lidí nestojí o biblickou pravdu, protože tato pravda odporuje přáním hříšného srdce a lásce ke světu. Satan jim ochotně poskytuje klamy, které se jim líbí.“

EGW  Velký spor věků GC 520 “ Mlhavé a kuriózní výklady Písma, mnoho vzájemně si odporujících pojetí víry, které v křesťanském světě můžeme sledovat, jsou dílem našeho velkého nepřítele, který se pokouší zmást lidi, aby nepoznali, co je pravda. Nejednota a rozkol, které se mezi křesťanskými církvemi projevují, jsou do značné míry způsobeny zvykem překrucovat Písmo, aby se jím podepřely určité teorie. Místo aby s pokorou v srdci pečlivě studovali Boží slovo, aby se seznámili s Boží vůlí, hledají mnozí lidé v Bibli jen něco podivuhodného a nového.“

EGW dopis 6, 30. prosince 1886 „ Každá pozice pravdy, kterou zaujme náš lid, bude kritizována největšími mysliteli; největší ze světových velikánů přijdou do kontaktu s pravdou, a proto každá pozice, kterou zaujmeme, by měla být kriticky prověřena Písmem. Nyní se zdá, že si nás nikdo nevšímá, ale to tak nebude pořád. Již se odehrávají rozhodnutí, která nás vynesou do popředí pozornosti, a pokud naše teorie pravdy by mohla být rozsekána na kusy historiky či největšími velikány světa, tak to bude uděláno.“.

Jiná odpověď by mohla znít takto: EGW rukopisy 94/1903 „Z našeho středu vyjdou falešní učitelé, kteří budou poslouchat svůdné hlasy duchů, jejichž nauky pocházejí od satana. Tito učitelé za sebou strhnou své žáky. Nepozorovatelně budou používat lichotivých slov a nesprávné učení budou přinášet mistrně se svůdným taktem.“

Dále píše: EGW rukopisy 94/1903 „Falešné teorie budou vklíněny do všech fází zkušeností poznání pravdy, budou obhajovány se satanskou neústupností, aby zaujaly mysl každého člověka, který není vkořeněn a zakotven v plném poznání svatých zásad Slova Božího.“

EGW Kristova podobenství COL 133 „Jak se blížíme k závěru dějin tohoto světa, proroctví týkající se posledních dnů vyžadují obzvláště naše studium. Poslední kniha písem Nového Zákona je plná pravdy, jíž potřebujeme rozumět.“

EGW Svědectví pro církev 6T 61.62 „Nebezpečí posledních dnů na nás dolehla a my máme varovat lidi před nebezpečím, které přichází. Nenechejme nedotčeny ty slavné scény proroctví. Kdyby náš lid byl jen z poloviny probuzen, kdyby si uvědomil blízkost událostí vylíčených ve Zjevení, ve sborech by nastala reformace a mnohem více lidí by uvěřilo proroctvím. Nemůžeme ztrácet čas. Bůh nás vyzývá, abychom bděli nad dušemi, neboť se za ně budeme odpovídat. Předkládejte nové zásady a setrvávejte na jasných pravdách. Bude to jako dvousečný meč. Nebuďte příliš pohotoví zaujmout odbojné stanovisko. Přijde čas, kdy se musíme postavit a očekávat spasení Hospodinovo. Nechť promluví Daniel, nechť promluví Zjevení a nechť nám řeknou, co je pravda. Ať předkládáte cokoliv, představte Ježíše jako střed vší naděje, „kořen a rod Davidův a hvězda jasná a jitřní.” (Zj. 22,16)“

Zjevení 18:1-4 1Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. 2Ten vykřikl mocným hlasem: „Padla, padla ta veliká říše Babylón a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! 3Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.“ 4Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran!

Zjevení 18:23-24 23Světlo lampy se v tobě už nikdy nerozsvítí, hlas ženicha a nevěsty už v tobě nikdo neuslyší, neboť tví obchodníci byli pány země a tvá kouzla sváděla všechny národy. 24To město je potřísněno krví proroků a svatých i všech zavražděných na zemi.“

Na adresu těch, kteří zdůrazňují, že bychom měli hovořit jenom o pozitivních věcech, nestrašit lidi šelmovskými kázáními do církve, mluvit jenom o lásce a o vztazích a hlavně nestudovat prorocké knihy, bych chtěl odpovědět slovy apoštola Pavla z listu

Židům 5:11-14  11Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. 12Po takové době už byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci – potřebujete mléko, a ne hutný pokrm. 13Kdokoli se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. 14Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly zkušeností vycvičené k rozeznání dobrého a zlého.

Židům 6:1-2 1Nechme už tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu základy – ať už je to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, 2učení o křtech, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu.

Jak studovat biblická proroctví.

Biblická proroctví nejsou jen o šelmách, tajuplných číslech a symbolech. Jsou především o osobě Ježíše Krista.

Celá Bible svědčí o Ježíši Kristu.

Jan 5:45-47  45Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. 46Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. 47Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?“

Lukáš 24:25-27 25Tehdy jim řekl: „Jak jste nechápaví! Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci! 26Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy?“ 27Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech Písmech.

Lukáš 24:44-45  44Potom jim řekl: „Právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi: Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a Žalmech.“ 45Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům.

Zjevení 1:1  Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát.

Důvod ke studiu proroctví.

Pokud studujeme prorocké knihy jenom proto, abychom uspokojili svoji zvědavost nebo poznali budoucnost, tak to stejně k ničemu není. Farizeové v dobách Ježíšových byli pilnými studenty písma, a přesto ukřižovali Božího Syna. Ježíš o nich říká :

Matouš 23:27-28 27Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. 28Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!

Jan 5:37-40 37A sám Otec, který mě poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. 38Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. 39Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. 40Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život.

Správný postoj a motivaci ke studiu prorockých knih popisuje apoštol Petr.

2. list Petrův 1:19  Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.

Ta jitřenka je ovšem Ježíš.

Zjevení 22:16 „ Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka.“

Římanům 15:4 Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.

Nemůžeme si tedy z Bible ke studiu vybírat to, co se nám zdá důležité a ostatní opomíjet, nýbrž celé písmo je systém komplexních pravd, které do sebe zapadají jako ozubená kola.

Jak máme studovat prorocké knihy?

Především s otevřenou myslí a upřímným srdcem. Bez předsudků. Protože proroctví nepřišlo z lidské vůle, ale je inspirováno Duchem svatým.

2. list Petrův 1:20-21 20Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. 21Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.

2. list Timoteovi 3:16-17 16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, 17aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.

Jan 7:17  Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.

Výkladové školy.

Preterismus – učí, že antikristem byly určité osoby v daleké minulosti jako např. Antiochos IV. Epifanés, relativně bezvýznamný řecký král, který pronásledoval židy a znesvětil jejich chrám ve druhém století př. Kristem. Nebo že to byli římští císařové jako např. Nero ( 37 – 68 n. l.) nebo Domitian ( 51 – 96 n. l. ). Podle tohoto výkladu, který vytvořil španělský jezuita Luis de Alcázar ( 1554 – 1613) v době protireformace, není antikristem papežský systém.

Futurismus – Také odmítá myšlenku, že antikristem je papežský systém. Podle této školy se antikrist objeví těsně před příchodem Ježíše Krista po tajném vytržení věřících do nebe. Objeví se ve znovuvybudované židovské svatyni v Jeruzalému. Tento systém rozpracoval v době protireformace jezuitský kněz Francisco Ribera ( 1537 – 1591 )

Idealismus – Neinterpretuje biblická proroctví v souvislosti s historickými událostmi, ale chápe je spíše jako alegorické symboly. Odmítá myšlenku, že papežství je antikristem.

Jako věrní ASD používáme historicko gramatický neboli kontinuální přístup k výkladu proroctví.

To znamená, že apokalyptická proroctví začínají v době života proroka a postupně se naplňují v průběhu dějin až do doby konce.

Příklad z Daniela 2. kapitoly.

Proroctví začíná za života proroka Daniela Babylónem, pokračuje Médo-Persií, Řeckem, Římem, pak rozdělením římské říše a končí nastolením Božího království při druhém příchodu Ježíše Krista.

Také se musíme naučit dešifrovat symbolickou řeč apokalyptických proroctví, podle principu Bible vysvětluje Bibli.

1. Šelmy – Daniel 7:2-3, 17, 23 symbolizují krále nebo království.

Daniel 7:2-3 2Já, Daniel, jsem v noci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry. 3Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná.

Daniel 7:17 „Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi.

Daniel 7:23 Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: „Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí.

2. Vody – Zjevení 17:1,15 symbolizují lidi, zástupy, národy a jazyky.

Zjevení 17:1 Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách,

Zjevení 17:15 Potom mi řekl: „Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky.

3. Žena – Zjevení 12:1,14 / 2. Korintským 11:2 / Jeremiáš 6:2/ Efezským 5:25 – 27/ symbolizuje církev.

Zjevení 12:1 Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd.

Zjevení 12:14  Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času.

2.Korintským 11:2 Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu.

Jeremiáš 6:2  Ta přelíbezná pastvina, Dcera sionská, bude zničena.

Efezským 5:25-27 25Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, 26aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, 27aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony.

4. Rohy – Daniel 7:7, 24/ 8:8, 22 symbolizují krále nebo království.

Daniel 7:7 Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, které ji předcházely, a měla deset rohů.

Daniel 7:24 Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí.

Daniel 8:8 Kozel mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné velkolepé rohy.

Daniel 8:22 To, že se zlomil a místo něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa povstanou čtyři království, ale ne s jeho silou.

5. Stromy – Zjevení 7:3/ Žalm 1:3/ Jeremiáš 17:8 symbolizují věřící lidi.

Zjevení 7:3 „Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“

Žalm 1:3 Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí – cokoli činí, se podaří!

Jeremiáš 17:8 Je jako strom zasazený u vody – zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody.“

6. Týdny – Daniel 9:24-27 symbolizují roky.

Daniel 9:24-27 24Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých. 25A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, až k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny. Jeruzalém bude obnoven i s náměstím a příkopem, přestože časy budou zlé. 26Až dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá až do konce, je rozhodnuto o zkáze! 27On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený.“

7. Had – Genesis 3:14-15 / Zjevení 12 : 9 symbolizuje ďábla neboli satana.

Genesis 3:14-15 14Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: „Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. 15Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“

Zjevení 12:9  a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

8. Hvězdy – Zjevení 12:4,9 symbolizují anděly.

Zjevení 12:4 Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí.

Zjevení 12:9 a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Symboly ale nemají vždy stejný význam. Někdy mají význam jiný podle souvislostí, ve kterých se používají.

1. Lev – Zjevení 5:5 symbolizuje Ježíše / 1. list Petrův 5:8 symbolizuje ďábla.

Zjevení 5:5 Jeden z těch starců mi však řekl: „Neplač. Hle, zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí.“

1. list Petrův 5:8 Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.

2. Hvězda – Zjevení 22:16 symbolizuje Ježíše / Zjevení 9:11, 11 symbolizuje padlého anděla propasti – satana.

Zjevení 22:16 „Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka.“

Zjevení 9:1 Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl jí dán klíč od bezedné propasti.

3. Had – Zjevení 12:9 symbolizuje ďábla neboli satana / Jan 3:14-15 symbolizuje Syna člověka.

 Zjevení 12:9 a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Jan 3:14-15 14Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka,15aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život.“

Když je v knize Zjevení použit symbol ze Starého zákona, tak musíme studovat celý starozákonní příběh, v němž je symbol použit. Např.:

Jezábel – 1. Královská 16:29-33 / Zjevení 2:20-24.

1. Královská 16:29-33 29Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let 30a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. 31Jako by mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu. 32V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltář. 33Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním.

Zjevení 2:20-24 20Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. 21Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. 22Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. 23Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. 24Ale vám ostatním Thyatirským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovy, pravím: Nevložím na vás jiné břemeno.

Když se nám podařilo dešifrovat význam každého symbolu, tak je musíme poskládat všechny dohromady, až se nám ukáže ucelený obraz toho, co nám Pán chtěl říci.

Související přednášky

14. Tajemství Babylon veliký

Základní přehled biblických proroctví 14. Tajemství Babylon veliký Tajemství Bible –  Ladislav Hodač V této lekci budeme studovat sedmnáctou kapitolu knihy Zjevení. Ten příběh není hezký,

Celý článek

13. Poslední varovné poselství lidstvu

Základní přehled biblických proroctví 13. Poslední varovné poselství lidstvu Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Poslední varovné poselství lidstvu je symbolicky znázorněno třemi letícími anděly uprostřed

Celý článek

12. Eliášův návrat

Základní přehled biblických proroctví 12. Eliášův návrat. Tajemství Bible –  Ladislav Hodač Eliáš byl jedním z největších proroků v Bibli. Často narážíme na jeho jméno. Bible hovoří

Celý článek