002 Zachovávej přikázání.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

002 Zachovávej přikázání

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače

 Matouš 19:17 Chceš-li vstoupit do života, zachovávej přikázání!

To every soul who is inquiring, ‚What shall I do that I may have eternal life?‘ the answer comes from the divine Son of God, ‘If thou wilt enter into life, keep the commandments.’ Does Christ tell us to do that which it is not possible for us to do? – No, never. The path of obedience is possible, and it leads to the tree of life. This is the path that leads to the paradise of God. The requirement of God to obey and live was given to Adam. The only way to life is found through obedience to the commandments. RH March 28,  1893, Art. A, par. 10

RH 28. března 1893, čl. A, odst. 10 Každému člověku, který se ptá: „Co mám učinit, abych získal věčný život?“ Boží Syn odpovídá: „Chceš-li vstoupit do života, zachovávej přikázání.“ Ukládá nám snad Kristus dělat něco, co je pro nás nemožné učinit? – Ne, nikdy. Cesta poslušnosti je možná a vede ke stromu života. Toto je cesta, která vede do ráje. Již Adamovi byl dán Boží požadavek uposlechnout a žít. Jediná cesta k životu vede skrze poslušnost přikázání. (přeloženo z anglického originálu)

Kazatel 12:13 Boha se boj a jeho příkazy [přikázání, B21] zachovávej, protože toto se týká každého člověka.

God’s requirement under grace is just the same He made in Eden – perfect obedience to His law. . . . The gospel of the New Testament is not the Old Testament standard lowered to meet the sinner and save him in his sins. God requires of all His subjects obedience, entire obedience to all His commandments. . . . Christ’s righteousness is imputed only to the obedient. 6BC 1072.8

6BC-Biblický komentář sv.6 1072.8 Boží požadavek pod smlouvou milosti je stejný jako v Edenu – naprostá poslušnost Jeho zákonu…. Evangeliem Nového zákona není měřítko Starého zákona snížené tak, aby vyšlo vstříc hříšníkovi a zachránilo ho v jeho přestoupeních. Bůh vyžaduje od všech svých poddaných poslušnost, úplnou poslušnost všem svým přikázáním…. Kristova spravedlnost je připočtena pouze poslušným. (přeloženo z anglického originálu)

Římanům 2:13 Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní.

The condition of eternal life is now just what it always has been,—just what it was in Paradise before the fall of our first parents,—perfect obedience to the law of God, perfect righteousness. If eternal life were granted on any condition short of this, then the happiness of the whole universe would be imperiled. The way would be open for sin, with all its train of woe and misery, to be immortalized. SC 62.1

SC – Cesta ke Kristu 62.1 Podmínka věčného života je dnes táž, jaká byla vždy – zůstala táž, jaká byla v ráji před pádem našich prvních rodičů. Je to naprostá poslušnost Božího zákona, dokonalá spravedlnost. Kdyby byl věčný život udělován za jiných podmínek, bylo by tím ohroženo blaho celého vesmíru. Otevřela by se cesta pro hřích, který by se stal se vší bídou a žalem nesmrtelným. ( srv. CK – Cesta ke Kristu 43.2 )

It was possible for Adam, before the fall, to form a righteous character by obedience to God’s law. But he failed to do this, and because of his sin our natures are fallen and we cannot make ourselves righteous. Since we are sinful, unholy, we cannot perfectly obey the holy law. We have no righteousness of our own with which to meet the claims of the law of God. But Christ has made a way of escape for us. He lived on earth amid trials and temptations such as we have to meet. He lived a sinless life. He died for us, and now He offers to take our sins and give us His righteousness. If you give yourself to Him, and accept Him as your Saviour, then, sinful as your life may have been, for His sake you are accounted righteous. Christ’s character stands in place of your character, and you are accepted before God just as if you had not sinned. SC 62.2

SC – Cesta ke Kristu 62.2 Před svým pádem si mohl Adam poslušností vůči Božímu zákonu vytvořit spravedlivou povahu. V tom však zklamal a pro jeho hřích se stala padlou i naše přirozenost, takže nedokážeme být z vlastní síly spravedliví. Protože jsme hříšní a nesvatí, nemůžeme dokonale poslouchat svatý zákon. Nemáme vlastní spravedlnost, s kterou bychom mohli obstát před požadavky Božího zákona. Kristus však pro nás připravil východisko. Žil na zemi vystaven stejným zkouškám a pokušením, jimž musíme čelit my. Přesto žil bez hříchu. Zemřel pro nás a nyní nám nabízí, že vezme na sebe naše hříchy a dá nám svou spravedlnost. Odevzdáš-li se mu a přijmeš-li ho za svého Spasitele, budeš jeho zásluhou považován za spravedlivého, ať byl tvůj život sebehříšnější. Kristův charakter stojí na místě tvého charakteru a Bůh tě přijímá tak, jako bys byl nehřešil. ( srv. CK – Cesta ke Kristu 43.3 )

More than this, Christ changes the heart. He abides in your heart by faith. You are to maintain this connection with Christ by faith and the continual surrender of your will to Him; and so long as you do this, He will work in you to will and to do  according to His good pleasure. So you may say, “The life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave Himself for me.” Galatians 2:20. So Jesus said to His disciples, “It is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.” Matthew 10:20. Then with Christ working in you, you will manifest the same spirit and do the same good works—works of righteousness, obedience. SC 62.3

SC – Cesta ke Kristu 62.3 A nad to, Kristus mění srdce. Vírou přebývá v tvém srdci. Vírou musíš udržet toto spojení s Kristem a denně musíš podřizovat svou vůli jeho vůli; a pokud tak budeš činit, bude Kristus působit v tobě abys chtěl i činil podle Jeho libosti. Pak smíš říci: “…a život, který zde nyní žiji, žiji ve víře Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne” Galatským 2,20. Podobně řekl Ježíš svým učedníkům: “Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce” Matouš 10,20. Působí-li v tobě Kristus, budeš projevovat téhož ducha a konat tytéž dobré skutky – skutky spravedlnosti a poslušnosti. ( srv. CK – Cesta ke Kristu 44.1 )

So we have nothing in ourselves of which to boast. We have no ground for self-exaltation. Our only ground of hope is in the righteousness of Christ imputed to us, and in that wrought by His Spirit working in and through us. SC 63.1

SC – Cesta ke Kristu 63.1 Nemáme v sobě nic, čím bychom se mohli chlubit. Nemáme důvod k sebe vyvyšování. Náš jediný důvod k naději je v Kristově spravedlnosti, která je nám přičtena a v té, kterou koná Duch svatý působící v nás a skrze nás. ( srv. CK – Cesta ke Kristu 44.2 )

Ezechiel 36:26–27 26Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité [zde je slovo „maso“ symbolem slabosti a křehkosti, tvárnosti a použitelnosti. V NS označuje „tělo“, tedy přirozenost rebelující proti Bohu. Zde Bůh říká, že změnu provede On, zatímco v 18,31 říká, že ji mají provést Izraelci. Bůh nám dává schopnost udělat to, co po nás vyžaduje]. 27Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.

Righteousness without a blemish can be obtained only through the imputed righteousness of Christ. Through the provision that God has made for the forgiveness and restoration of sinners, the same requirements may be fulfilled by men today that were given to Adam in Eden. RH September 3, 1901, par. 2

RH 3. září 1901, odst. 2 Spravedlnost bez poskvrny lze získat pouze skrze připočtenou Kristovu spravedlnost. Díky Božím opatřením učiněným pro odpuštění a obnovu hříšníků mohou lidé i v dnešní době splnit stejné požadavky, které byly uloženy Adamovi v Edenu. (přeloženo z anglického originálu)

While the law is holy, the Jews could not attain righteousness by their own efforts to keep the law. The disciples of Christ must obtain righteousness of a different character from that of the Pharisees, if they would enter the kingdom of heaven. God offered them, in His Son, the perfect righteousness of the law. If they would open their hearts fully to receive Christ, then the very life of God, His love, would dwell in them, transforming them into His own likeness; and thus through God’s free gift they would possess the righteousness which the law requires…. a reproduction in themselves of the character of Christ. MB 54.2 – 55.1

MB – Myšlenky z Hory Blahoslavenství 54.2 – 55.1 Zákon je svatý. Židé nemohli dosáhnout spravedlnosti tím, že se ho snažili zachovávat ve vlastní síle. Kristovi následovníci musí dosáhnout spravedlnosti jiného druhu, než měli farizeové, aby mohli vejít do nebeského království. Bůh jim nabídl ve svém Synu dokonalou spravedlnost zákona. Jestliže otevřou svá srdce dokořán, aby přijali Krista, bude v nich přebývat skutečný Boží život, láska Boží, která je změní k jeho obrazu. Tím získají darem od Boha spravedlnost, kterou vyžaduje zákon…. vytvářet v sobě Kristovu povahu. ( srv.  MON – Myšlenky o naději 37.1 – 37.2 )

Římanům 8:1–4 1Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši [a nechodí podle těla, ale podle Ducha]. 2Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. 3Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, 4aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha.

The same law that was engraved upon the tables of stone is written by the Holy Spirit upon the tables of the heart. Instead of going about to establish our own righteousness we accept the righteousness of Christ. His blood atones for our sins. His obedience is accepted for us. Then the heart renewed by the Holy Spirit will bring forth “the fruits of the Spirit.” Through the grace of Christ we shall live in obedience to the law of God written upon our hearts. Having the Spirit of Christ, we shall walk even as He walked…. God’s work is the same in all time…. God’s claims are the same. The principles of His government are the same. PP 372.2; 373.2

PP – Patriarchové a proroci 273.4 Týž zákon, který byl vryt do kamenných desek, je zapsaný Duchem svatým do našich srdcí. Místo abychom stavěli na své vlastní spravedlnosti, přijímáme spravedlnost Kristovu. Jeho krev usmiřuje naše hříchy. Za nás je přijímána jeho poslušnost. Pak srdce obnovené Duchem svatým ponese “ovoce Ducha”. Milostí Kristovou budeme žít v poslušnosti Božího zákona, vepsaného do našich srdcí. S duchem Kristovým budeme kráčet, jak kráčel on…. Dílo Boží je stejné ve všech dobách… stejné jsou i Boží požadavky, stejné principy Boží vlády. ( srv. PP – Patriarchové a proroci 273.4 )

The character of God is expressed in His law; and in order for you to be in harmony with God, the principles of His law must be the spring of your every action. COL 391.1

COL – Kristova podobenství 391.1 Boží zákon vyjadřuje Boží charakter. Chceš-li žít v souladu s Bohem, musí se zásady jeho zákona projevovat ve všech tvých činech. ( srv. PM – Perly moudrosti 200.5 )

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek