8. Boží andělé

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

8. Boží andělé

Bible nás zřetelně učí o existenci svatých nebeských bytostí – andělů a podává mnohé zkušenosti s nimi. V srdcích lidských je dnes málo místa pro víru ve svaté Boží anděly. Jako kdysi saduceové prohlašují i dnes mnozí, že nevěří v anděly ani v duchovní bytosti. Skut 23,8 Bible se však zmiňuje o existenci andělů více než o nekterých jiných důležitých pravdách.

V epištole Efezským 3,14-15 mluví Pavel o Boží rodině, jejímiž příslušníky jsou nebeští i pozemští členové. Žid 12,22.23 ukazuje, že členové nebeské i pozemské rodiny patří k sobě, mají společného Otce, jejž oslavují a jemuž slouží, jsou příslušníky nebeského Jeruzaléma.

I. PŮVOD BOŽÍCH ANDĚLŮ

1. Andělé jsou stvořené bytosti . Job 38,4-7 V knize Jobově jsou jmenováni syny Božími. Oni tu byli při stvoření světa a chválili Boha, když stvořil člověka a ustanovil jej králem na zemi. Andělé proto nejsou duchové zesnulých, jak někteří tvrdí. Jsou to bytosti jiného řádu než lidé; andělé existovali před stvořením světa.

2.
Jsou to duchovní bytosti s duchovním tělem.  Luk 20,34-36 Tyto bytosti mají tělo, protože tělo vzkříšených má být podobno jejich tělu. Nemají původ ve zrození, ale v bezprostředním stvoření. Bible často nazývá anděly „syny Božími“, ale nikde nemluví o synech andělů. Manželské vztahy nebudou existovat u oslavených bytostí, tak jako neexistují u andělů.

„Duchovní“ není synonymem „bez těla“. Bible ve skutečnosti mluví o nepřátelství ducha proti tělesnosti, nikoli proti tělu jako takovému. Pán Ježíš sám měl po svém zmrtvýchvstání duchovní tělo. Luk 24,39.40; 1 Kor 15,40.44

II. DOKONALÝ ANDĚLSKÝ ŘÁD

Skrze Pána Ježíše byli stvořeni andělé dle nebeských řádů.
Jsou to nebeská knížata. Kol 1,16.17

1. Bible mluví o cherubínech. 2 Moj 25,16-18; Žalm 80,2; Ez 28,14- Ve Starém zákoně je o nich zmínka více než 80 krát. Ve Zjevení 4,6 je poukázáno na skutečnost, že jsou u Božího trůnu „čtyři zvířata“ (zoon = živá bytost). Viz nový český ekumenický překlad tohoto verše!

2. Písmo mluví o serafínech. Iz 6,2.3.6.7 Serafíni dlí v Boží přítomnosti a ustavičně chválí Boha. Čím vyšší postavení mají tyto bytosti, tím větší úctu mají k Bohu. Zakrývání tváře a nohou svědčí o jejich hluboké pokoře.

3. Gabriel. Jeho jméno znamená „muž Boží“ nebo „muž síly“. Zaujímá místo, které ztratil Lucifer. Působil při důležitých momentech plánu vykoupení. (Dn 9,25; Luk 1,19; 1,26.27)

4. Michal – vůdce nebeského vojska. Joz 5,14-15 Nebeské vojsko je dobře organizováno. Ef 1,21; Kol 1,16 Michal znamená: „Kdo jako Bůh?“ Andělé uznávají za svého vůdce archanděla, kterého Daniel i Jan jmenují Michalem. Dan 12,1; Zj 12,7 Tento nejvyšší vůdce, který je také jmenován „andělem smlouvy“ (Mal 3,1) nebo andělem přistojícím“ – „andělem Boží tváře“ (Iz 63,9) a „tváří“ čili přítomností Boží, jež měla předcházet Izraele (2 Moj 33,14), není nikdo jiný než Syn Boží,Ježíš Kristus.

III. ČINNOST ANDĚLŮ

„Jelikož láska je základem Boží vlády, závisí štěstí všech inteligentních bytostí na jejich dokonalém souladu s jeho zásadami spravedlnosti. Bůh žádá od všech svých stvořených bytostí službu lásky – službu, která prýští ze správného ocenění jeho charakteru.“ PP 34; Žalm 103,20:

1. Andělé uctívají Boha, vykonávají jeho příkazy a slouží lidskému pokolení. Židům 1,6-7; Žalm 34,8; 91,11; Zjevení 8,3.4 Jsou to „služební duchové“. Žid 1, 14 „Nebe se přibližuje zemi oním tajemným žebříkem, jehož základna je pevně zapuštěna v zemi, zatímco jeho horní konec dosahuje k trůnu Věčného. Po tomto zářícím žebříku neustále vystupují a sestupují andělé a přinášejí prosby potřebných a zkoušených k nebeskému Otci a synům lidským nosí požehnání a naději, povzbuzení a pomoc. Tito andělé světla vytvářejí nebeské ovzduší kolem člověka a pozdvihují nás k Neviditelnému a Věčnému.“

2. Od počátku světa působili ve prospěch lidské rodiny.

– Plesali, když Bůh stvořil zemi a člověka na ní. Job 38,4-7

– Ostříhali zahradu Eden, když člověk zhřešil. 1 Moj 3,24

– Abrahamovi přišli zjevit Boží záměry. 1 Moj 18,2

– Šli vytrhnout Lota ze Sodomy. 1 Moj 19,1

– Anděl otevřel oči Balámovy. 4 Moj 22,31.32

– Anděl posiloval skleslého Eliáše. 1 Král 19,4-8

– Služebníkovi Elizeovu byly otevřeny oči a on uzřel horu plnou Božích andělů. 2 Král 6,17

– Pána Ježíše provázeli v jeho činnosti od jeslí ke Golgotě, od otevřeného hrobu k slavnému nanebevstoupení, kdy s Kristem vystupovali do nebes.

– Potěšovali zarmoucené učedníky po odchodu Spasitele. Skut 1,10.11-

– Anděl vysvobodil předivně Petra ze žaláře. Skat 12, 7-10
Nemůžeme ani spočítat všechny případy, kdy tito služební duchové zasahovali ve prospěch lidské rodiny.

3. Se zvláštním zájmem spolupracovali při zjevení Boží vůle.

– Při vydání zákona Izraeli. Skut 7,53; Gal 3,19; Žid 2,2

– Při výkladu prorockého slova. Dan 9,21.23; 10,14-21 Luk 1,13-33; Zj 17,1; 21,9

4. Andělé spolupracují na dokončení plánu spasení.

Zadržují větry válek, aby mohli být zaznamenáni služebníci živého Boha. Zj 7,1

– Náš boj proti hříchu, proti satanu a světu je předmětem velkého zájmu těchto nebeských bytostí. Jsme divadlem světa andělům Božím a padlým. 1 Kor 4,9 „Andělé Boží, serafíni a cherubíni, mocnosti pověřené k spolupráci s lidskými bytostmi, přihlížejí s úžasem a radostí, že padlí lidé, kdysi dítky hněvu, vyvíjejí se ve škole Kristově v charaktery k Božímu obrazu, aby se stali syny a dcerami Božími a hráli důležitou úlohu v díle a radostech nebes.“ TM 18

– Budou doprovázet Syna Božího při jeho slavném dru» hém příchodu. Mat 25,31 Oni shromáždí také vyvo­lené. Mat“ 24,30.31

Mají zájem i na tom, jak se dokončuje dílo spasení i při jednotlivcích. Proto má každý člověk svého strážného anděla, který sleduje jeho život od kolébky ke hrobu a pomáhá mu v životě. Mat 18,10

Služebnice Páně E.G.Whiteová píše o vykoupených: „Každý vykoupený porozumí službě andělů ve svém vlastním životě. Anděl, který byl jeho strážcem od nejranějšího okamžiku; anděl, který střežil jeho kroky a chránil jeho hlavu v den nebezpečí; anděl, který byl s ním v údolí stínu smrti, který označil místo jeho odpočinku, který byl první, aby jej pozdravil v ráno vzkříšení! Jak to bude vzácné hovořit s ním a seznámit se s historií Božího zásahu do života jedndtlivce, nebeské spolupráce v každém díle pro. lidstvo! – Všechny zmatky v životní zkušenosti budou pak vysvětleny.“ (Ed 305)

Dle Mat 18,10 „vidět něčí tvář“ znamená mít přístup k němu. Andělé mají vždycky přístup k Bohu, aby působili ve prospěch slabých synů lidských.

– Oni zapisují lidské činy do pamětných knih. Mal 3,16 Radují se, kdykoli mohou zaznamenat dobré zprávy. Luk 15,10

IV. POČET, SÍLA A RYCHLOST ANDĚLŮ

1. Počet Božích andělů je nesčíslný. Jsou jich miliardy. Dan 7,10; Zj 5,11; Žalm 68,18; Žid 12,22

2. Síla anděla je nesmírně veliká. Jeden anděl pobil jedné noci 185 tisíc Assyrských. 2 Král 19,35 Anděl odvalil obrovský hrobový kámen, aby Kristus mohl vyjít z hrobu. Mat 28,2

3. Rychlost andělů je úžasná. Anděl Gabriel přišel od trůnu Božího s odpovědí dříve, než Daniel skončil svou modlitbu. Dan 9, 22.23 Ezechiel viděl nebeské bytosti jako rychlé blesky. Ezechiel 1,13.14 Oni stačí držet krok s každým rychlíkem, s letadlem i s lodí na rozbouřených vlnách.

4. Neznají fyzické překážky. Sk 12,6.7
To, co jmenujeme fyzickým zákonem, není žádnou překážkou služebným duchovním bytostem. Závory, zámky a dveře vězení pro ně nic neznamenají. Vězení se jejich přítomností stávají paláci. Žádné místo není tak strašné, žádná jáma tak hluboká a temná, aby k ní neměli přístup, nachází-li se tam dítko Boží. Dan 6,16-22

Přesto se k nim nemodlíme. Zj 19,10 Neklaníme se jim. Oni jsou jen vykonavateli Božích příkazů. Písmo nikde neučí o kultu andělů nebo svatých. Uctívání je hoden jedině Bůh.

Závěr:

„Proč tedy, zeptáte se, ona pomocná služba andělů? Nemohl by nám Bůh pomáhat svou prozřetelností a svou všemohoucností, aniž by se obracel na stvořené pomocníky? Jistě by to mohl učinit, ale abyste byli důslední, zeptejte se také, proč dítě, které se narodí, nalezne při vstupu do života ruce plné něžnosti, které je zahrnují péčí?

Bůh nechce, aby pouto tak sladké, které věčně spojuje dlužníka s jeho dobrodincem, existovalo jen mezi ním a námi. Bůh miluje dostatečně. On si příliš váží lásky, která je jeho podstatou, aby nepracoval všemi prostředky k jejímu rozmnožení mezi všemi bytostmi, které stvořil, jakož i mezi sebou a jimi. Zde je cíl všech jeho cest, účel jeho zříkání se i jeho skutků. Jeho láska je pro všechny; hle, v tom je sláva jeho království. A zde je důvod, proč chce, abychom vzájemně pomáhali jeden druhému a aby tento vztah vzájemné pomoci existoval i mezi anděly a lidmi.“ (Fr. Godet)

Děkujme Otci, který učinil tak krásné a svaté pouto mezi nebeskou a pozemskou rodinou! V pokoře se připojme k zástupům dokonalých nebeských bytostí a volejme s nimi: „Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná je všechna země slávy jeho!“ Iz 6,3

Související přednášky

Chlapec_biblia
Studium Bible pro začátečníky

25. Správcové Božích věcí

25. Správcové Božích věcí Mnozí lidé se domnívají, že pánem všeho, co vidíme, je sám člověk, že země patří výlučně jemu. Všeobecný je názor, že

Celý článek
Chlapec_biblia
Studium Bible pro začátečníky

24. Duch proroctví

24. Duch proroctví Když Bůh za hromu a blesku vydal na Sinaji svůj svatý zákon, představil se takto: „Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem

Celý článek
Chlapec_biblia
Studium Bible pro začátečníky

23. Dva svaté novozákonní obřady

23. Dva svaté novozákonní obřady Ve Starém zákoně se konalo mnoho obřadů, obětí a úkonů, které byly předobrazem smírčí oběti Kristovy. Tyto obřady ztratily svůj

Celý článek