5. Druhý příchod Kristův

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

5. Druhý příchod Kristův

Bible mluví o málokterém předmětu tak často jako o druhém příchodu Ježíše Krista. Zmiňuje se o něm 318 krát ve 260 kapitolách Nového zákona; průměrně je o něm zmínka v každém dvacátém pátém verši. V Písmu je 8 krát více zpráv k druhému příchodu než k prvnímu.

Již patriarchové vzhlíželi k tomuto poslednímu dni. Juda 14,15; Job 19,25-27

Apoštolové a první křesťané nazývali druhý příchod Páně „blahoslavenou nadějí“. Tit 2,13

Tklivými slovy povzbuzoval Pán Ježíš své učedníky před svým odchodem a těšil je touto nadějí. Jan 14, 1-3

Když velekněz ze svého trůnu pod přísahou vyzval Krista, aby řekl, zda je Synem Božím, vydal mu Ježíš svědectví nejen o svém božství, ale i o svém slavném příchodu, kdy usedne na pravici moci Boží. Mat 26,64

I. JAK PŘIJDE KRISTUS?

Přijde osobně a viditelně.

O málokteré události mluvil Pán Ježíš tak zřetelně a důrazně jako o způsobu svého příchodu.
Učil, že jeho příchod bude osobní, doslovný, viditelný, že jej uvidí dobří i zlí. Zjev 1,7
Bude přicházet podobně, jak odcházel od učedníků při svém nanebevstoupení. Skut 1,9-11
Zazáří jako blesk od východu na západ. Mat 24,27 Jeho příchod nebude tedy tajný a neviditelný, jak tvrdí někteří falešní proroci, v. 24-26

Všichni jej uslyší.

Lidé nebudou slyšet žádný tajemný hlas. Bůh pošle své anděly se silným zvukem trouby. Mat 24,31
Sám Pán sestoupí, jakmile se ozve hlas archanděla a Boží polnice. 1 Tes 4,16

Přijde ve slávě

a) Přijde ve své slávě se všemi svatými anděly a posadí se na trůnu své velebnosti. Mat 25,31
b) Ukáže se ve slávě své, ve slávě Otcově i svatých andělů. Luk 9.26

Zjeví se neočekávaně.

Syn člověka přijde v hodinu, v kterou se lidé nenadějí. Mat 24,44

Jedině Otec nebeský zná tuto hodinu. Mat 24-,36

Přijde jako Pán života i smrti a vzkřísí svůj věrný lid k věčnému životu. 1 Tes 4,16
Hluboká a trvalá víra v druhý příchod Páně má úžasnou očišťující a povznášející moc. Satan o tom ví. Proto se snaží ničit vliv tohoto velkého učení dvěma metodami. Někdy se snaží zmenšovat důležitost této pravdy liberálním smýšlením. Takto je „blahoslavená naděje“ prakticky anulována. Jindy podporuje fanatismus, aby slavnou naději potupil a zprofanoval. Praví vůdcové církve se však pevně drželi víry v druhý příchod Kristův a pečlivě zkoumali biblické proroctví o tomto předmětu. Martin Luther napsal‘: „Horoucně doufám, že uprostřed těchto vnitřních neshod na zemi Ježíš Kristus uspíší den svého příchodu.“ Domníval se, že to bude asi za 300 let od jeho doby v budoucnu. Jan Kalvín řekl: „Musíme hladovět po Kristu až do rozbřesku onoho velkého dne.“

Neohrožený Jan Knox napsal: „My víme, že se vrátí, a to spěšně.“ Horlivý Jan Wesley napsal v komentáři k posledním veršům knihy Zjevení Jana: „Duch synovství v srdci každého pravého věřícího volá … Přijď a naplň všechna slova tohoto proroctví!“ Moody řekl: „Církev umí o tom velmi málo říci. Nyní vidím důvod,toho; satan nechce, abychom viděli tuto pravdu, neboť nic by církev tolik nepovzbudilo. “

II. ZNAMENI DRUHÉHO PŘICHODU KRISTOVA

Když Ježíš pronesl proroctví o zkáze Jeruzaléma, tázali se ho učedníci, kdy dojde k této zkáze a ke skonání světa. Mat 24,1-3 V odpověď na tuto otázku podal jim Spasitel znamení vztahující se nejen na zkázu Jeruzaléma, ale také na dobu předcházející jeho druhý příchod. Většina těchto znamení je aplikovatelná na obě tyto události, některá se však vztahují jen na jednu z nich.

1. Tři všeobecná znamení

a) Strach a zmatek Luk 21,25-27

b) Nebezpečí války, světového požáru. Mat 24,6.7
Krveprolévání tu bylo od pádu do hříchu, ale nebezpečí zničení světa nebylo nikdy tak veliké. „Evropa se stala v poslední čtvrti 19. století tím, čím nebyla nikdy předtím, doslova světadílem zbraní,“ praví historik Házen. Příprava na válku, placení starých válečných dluhů a řešení problémů způsobených válkami se vskutku stalo hlavní záležitostí celého lidstva. Výdaje na první světovou válku se odhadují na 400 bilionů dolarů. Výdaje na druhou světovou válku jsou mimo naši představu. V dnešní době nebezpečí nukleární války lidem stále hrozivěji zaznívá: Nějaký svět nebo žádný svět!

c) Velké mírové úsilí. Lidé dobré vůle, kteří pozorují válečné nebezpečí, vynakládají veškeré úsilí na odvrácení světové katastrofy. Mnozí se snaží lidskou cestou naplnit slova Písma: „I zkují meče své v motyky a oštěpy své v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meče a nebudou se více učiti boji.“ Iz 2,4 Pavel v 1 Tes 5,1-3 zasazuje toto úsilí do rámce znamení příchodu Krista.

O protichůdných snahách dnešní doby píše historik Házen: „Současný svět měrou, která nemá obdoby v minulosti, je ovládán myšlenkou na válku, mimořádnými přípravami na válku a horlivým soustředěným úsilím o mír.“ Druhá konference v Haagu se konala dva roky po rusko-japonské válce. Kolem stolu zasedli představitelé 44 států. Po dvou letech bojovalo Turecko s Itálií, v roce 1912 pak vypukla první balkánská válka. Roku 1914, právě v době, kdy státníci a velvyslanci se shromáždili k otevření Mírového paláce v Haagu, byl v Sarajevu zavražděn rakouský arcivévoda Ferdinand d´Este se svou manželkou, čímž byla rozpoutána první světová válka. Po válce byla založena společnost národů. Roku 1925 byl podepsán Mírový pakt v Locarnu ve Švýcarsku, o němž se někteří domnívali, že vyřešil mezinárodní problém v Evropě. Roku 1932 se konala Světová odzbrojovací konference

Po strašné druhé světové válce, jež nemá obdoby v dějinách, byla založena Organizace spojených národů, která usiluje o mírové řešení všech sporů. Skutečnost, že často vznikají místní konflikty nebo války, nesmí odradit lidi dobré vůle od ušlechtilého mírového úsilí. Jako věřící nezapomínáme, že do dějin zasahuje Bůh skrze své nebeské posly a k zadržení válečných větrů si používá i lidské činitele. Zj 7.1

2. Znamení v oblasti společenské 2 Tim 3,1-5

Pavel mluví o nebezpečích posledních dnů, která záleží v nectnostech a hříších, o nichž je řeč ve v. 2-5.
Lidé jsou egoističtí, což je opak křesťanské nesobeckosti a lásky. Milují mamon, jsou pyšní, samolibí a rouhači.
Nerespektují rodiče a jsou vůči nim nevděční.
Neuznávají milosrdného Boha a sami jsou nemilosrdní.
Přitom mnozí z nich budí zdání zbožnosti, ale svým životem zapírají moc evangelia.

3. Znamení v oblasti hospodářské a sociální

Jak 5,1-8 -Nuže nyní, boháči, plačte naříkejte nad svými trápeními, která na vás přicházejí. Vaše bohatství je shnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly. Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v posledních dnech. Hle, mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, kteří požali vaše pole, hlasitě křičí, a volání ženců pronikla k sluchu Pána Sabaoth. Hýřili jste na zemi a oddávali se rozkoším. Vykrmili jste svá srdce v den porážky. Odsoudili a zavraždili jste spravedlivého; on vám neodporuje. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekává vzácný plod země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště. Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil.

4. Znamení v oblasti vědy a vynálezů

Minulé a zvláště toto století vzhledem k dřívějším dobám zaznamenává náhlý rozvoj vědy, vynálezů a všeobecného vzdělání.

Poznání se rozmnožilo nejen v oblasti vědy, ale lidé pilně bádali i v biblických proroctvích, jejichž tajemství se jim otevřela. Od r. 1798, biblického data pro začátek „doby konce“, bylo založeno pět velkých biblických společností, které vytiskly stovky miliónů biblí.

V této době došlo k celé řadě vynálezů, které umožnily rychlé rozšíření evangelia (rotační tisk, rozhlas, televize a pod.).

Dan 12,4 zní dle kralického překladu: „Mnozí budou pilně zpytovat a rozmnoženo bude umění“. Anglický překlad píše: „Mnozí budou spěchat sem a tam a pozná ní vzroste“ – což znamená usilovné hledání pravdy v prorockých knihách, v důsledku čehož došlo k plnějšímu poznání knihy Daniele.

5. Znamení v oblasti náboženské

Apoštol Petr prorokuje, že v posledních dnech přijdou posměvači, kteří budou zesměšňovat jak stvořitelskou moc Boží, tak i druhý příchod Kristův. 2 Petr 3.3-6 Neuznávají spolehlivost zprávy o potopě.
Lidé žijí podobně jako ve dnech Noema před potopou. Mat 24,37-39 Jíst a pít a Ženit se není hřích, ale obžerství, opilství a rozvod jsou hříchem. Klást na první místo časné věci a teprve na další místo Boha -je hříchem.

Je to doba, kdy se rozmnožilo nejen poznání, ale také nepravost, zločinnost. Přitom v mnohých lidských srdcích vychladla láska. Mat 24.12 Hrůzy koncentračních táborů jsou toho zvláštním důkazem.
Ačkoli mnozí vyznávají Boha, ve skutečnosti opravdová víra mizí. Luk 18,8
Nikdy nebylo na světě tolik falešných náboženských hnuti jako dnes. Mat 24,24-26

Kromě těchto smutných znamení však existuje znamení nesmírně radostné. V době nebezpečí, zmatku a bloudění se zvěstuje světu evangelium o brzkém druhém příchodu Kristově Mat 24,14 Bible je nejrozšířenější knihou světa, literatury s adventním poselstvím v hlavních jazycích i nářečích je jako listí na podzim. Církev adventistů sedmého dne má padesát nakladatelství.

6. Znamení na zemi, slunci, měsíci a hvězdách

Pán Ježíš mluví o zemětřesení po místech. Mat 24,7c Hlad a zemětřesení se stále více stupňují. Peru (.1970 – 49.000 obětí), Chile, Itálie, Irán, Rumunsko jsou důkazem této skutečnosti.

„Doba konce“, která začala rokem 1798 (na ukončení 1260 let papežské nadvlády) byla předznamenána úkazy na slunci, měsíci a hvězdách. Velké soužení, o němž se mluví u Mat 24,21.22, se vztahuje zvláště na 1260 let papežské nadvlády od r. 538 do 1798. Dan 7,25 (Podrobně budeme tento předmět studovat později.) Tato doba měla být zkrácena vlivem reformace – Mar 13,24.25 píše: „V těch pak dnech po soužení tom, slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého a hvězdy nebeské budou padati.“ Krátce před 1798, ale po středověkém soužení, slunce se mimořádně zatmělo 19. května 1780 uprostřed dne. Lidé museli rozsvěcovat svíce, ptáci zpívali večerní písně. Tento úkaz byl pozorovatelný na západní polokouli. Normální zatmění slunce to nemohlo být, protože měsíc noc předtím byl téměř v úplňku. Ani v mračném nebi nebyla příčina, protože obloha byla jasná.

Jiným znamením doby konce bylo největší padání hvězd v noci z 12. na 13. listopad r. 1833. Byl to zvláštní meteorický zjev. Hvězdy se pohybovaly všemi směry, létaly obloukovitě nebo proti sobě a táhly za sebou dlouhé ohnivé chvosty. Tento úkaz byl pozorován v mnoha zemích Ameriky i Evropy.

Všechny tyto úkazy se objevily v prorocký čas, než začalo velké adventní hnutí. „Moci nebeské se budou pohybovat“ znovu a mocněji při příchodu Kristově. Zj 6.14: Joel 3.15

Závěr:

Když Pán Ježíš vysvětlil znamení svého příchodu, řekl: „Protož i vy buďte hotovi, neboťv tu hodinu, v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde.“ Mat 24,44
Až se Kristus ukáže ve slávě svého Otce, máme mu být podobni. Musíme se denně očišťovat, ne boť on je čistý. 1 Jan 3, 2.3

Jeden muž navštívil slavnou obrazárnu. Řád dovoloval zdržet se u jednoho obrazu pouze pět minut. Tento muž přicházel den po dni, upřeně se díval na obraz a potom spěchal, aby rychle načrtl, co viděl. Po dlouhé době pozval své přátele, aby se podívali na jeho dokončenou práci. Všichni obdivovali dokonalé dílo. „Jak jste mohl namalovat tak krásný obraz?“ ptali se. „Nevěděli jsme, že jste takový umělec!“ Když jim vysvětlil tajemství, zvolali: „Jestliže toto je pouze kopie, pak musíme vidět originál!“

Apoštol Pavel píše, že Pán dá korunu slávy „všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ 2 Tim 4,8c. Ti, kteří milují příchod Kristův, dokazují, že milují Krista samého. Denně napodobují jeho lásku ve svém životě a přizpůsobují se svému božskému Originálu.

Související přednášky

Chlapec_biblia
Studium Bible pro začátečníky

25. Správcové Božích věcí

25. Správcové Božích věcí Mnozí lidé se domnívají, že pánem všeho, co vidíme, je sám člověk, že země patří výlučně jemu. Všeobecný je názor, že

Celý článek
Chlapec_biblia
Studium Bible pro začátečníky

24. Duch proroctví

24. Duch proroctví Když Bůh za hromu a blesku vydal na Sinaji svůj svatý zákon, představil se takto: „Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem

Celý článek
Chlapec_biblia
Studium Bible pro začátečníky

23. Dva svaté novozákonní obřady

23. Dva svaté novozákonní obřady Ve Starém zákoně se konalo mnoho obřadů, obětí a úkonů, které byly předobrazem smírčí oběti Kristovy. Tyto obřady ztratily svůj

Celý článek