6. Zasvěcení a pomazání.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Kapitola šestá

 Zasvěcení a pomazání.

 Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač

Poté, co Bůh vyvolil Árona a jeho syny pro kněžský úřad, bylo nutné, aby prošli údobím přípravy a cvičení k vykonání jejich nové povinnosti. Tento proces vyvrcholil v jejich veřejném uvedení do úřadu. Každý krok tohoto postupu byl přesně Bohem stanoven a oznámen Mojžíšovi, který vykonal přesně, co mu Bůh řekl.

Toto zasvěcení trvalo 7 dní a byla to velká slavnost. Po tuto dobu nesměli kandidáti opustit půdu Svatyně.

Leviticus 8:33 Ze vchodu do stanu setkávání neodejdete po sedm dní, až do dne, kdy se naplní dny vašeho zasvěcování, neboť za sedm dní budete zasvěceni.

Každý den konali oběti očišťování a pomazání.

Umývání.

Prvním obřadem bylo umývání.

Leviticus 8:1–6 1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Vezmi Árona a s ním jeho syny i roucha, olej pomazání, býčka pro oběť za hřích, dva berany a koš nekvašených chlebů 3a svolej celou pospolitost ke vchodu do stanu setkávání. 4Mojžíš učinil, jak mu Hospodin přikázal, a pospolitost se shromáždila ke vchodu do stanu setkávání. 5Mojžíš řekl pospolitosti: Toto je to, co Hospodin přikázal udělat. 6Nato Mojžíš přivedl Árona a jeho syny a umyl je vodou.

Omývání bylo symbolem znovuzrození.

Titus 3:5 Zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého.

Kněžím nebylo dovoleno, aby se umývali sami. Bůh je učil, že čistota, kterou požaduje, si nemohou obstarat sami. Musel to za ně udělat někdo jiný.

Pro Árona byla skutečnost, že ho umýval Mojžíš novou zkušeností. Můžeme si snadno představit, že když tito dva bratři kráčeli k umyvadlu, byla jejich mysl zaujata významem toho, co se právě chystali udělat. Mojžíš měl od Boha jasné nařízení a informoval Árona, co musí být vykonáno. Je možné, že měl Áron proti tomu mírné námitky, protože si myslel, že se může umýt sám. Zdá se, že text v Leviticus 4:5 toto naznačuje.

 Leviticus 4:5 Pomazaný kněz vezme trochu krve z býčka a přinese ji do stanu setkávání.

Ze svého důvěrného vztahu s Bohem chápal Mojžíš lépe než Áron Boží požadavky. Nejednalo se o obyčejnou koupel. Bylo to duchovní očištění. Áron nemohl sám sebe očistit od hříchu. Musel to za něj udělat někdo jiný.

Uvedení do úřadu.

Po umytí nastalo uvedení Árona a jeho synů do úřadu. Obdrželi posvátná roucha, která byla symbolem jejich úřadu. I v tomto případě jim nebylo dovoleno, aby se oblékli sami. Mojžíš, jako zástupce Boha oblékl Árona.

Leviticus 4:7–9 7Kněz dá před Hospodinem trochu krve na rohy oltáře pro vonné kadidlo, který je ve stanu setkávání, a všechnu ostatní krev z býčka vyleje ke spodku oltáře pro zápalnou oběť, který je u vchodu do stanu setkávání. 8Vybere z býčka oběti za hřích všechen jeho tuk – tuk pokrývající vnitřnosti a všechen tuk, který je na vnitřnostech, 9obě ledviny a tuk, který je na nich a na slabinách, a jaterní lalok, který odstraní s ledvinami.

Totéž bylo vykonáno s Áronovými syny.

Leviticus 4:13 Pobloudíli celá pospolitost Izraele a ta věc bude skrytá před zraky shromáždění, přestoupíli jediný ze všech Hospodinových příkazů, který se nesmí přestoupit, a proviní se.

Během celého procesu se musel Áron cítit zcela bezmocným. Copak nemohlo být nic, co by mohl udělat sám pro sebe? Musel být celou dobu pasivní a nesměl si sám nasadit ani čepici. Áron se musel podřídit Božím příkazům. Byl donucen cítit vlastní bezmocnost. Musel se naučit, že ač by udělal cokoliv, Bůh by to nepřijal. Musel se naučit lekci absolutní závislosti. Je to Bůh, kdo ho připravuje a vybavuje vším, co je zapotřebí. Bůh ho odívá svou vlastní spravedlností.

Žalm 132:9 Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost, tví věrní ať jásají!

Áron je nyní zcela oděn. Má na sobě dlouhý modrý plášť se zvonečky a granátovými jablky. Měl na sobě nárameník s dvěma kameny, na kterých byla vyryta jména dvanácti kmenů Izraele – jména synů Izraele.  Dále měl náprsník se dvanácti kameny a také urim a tumim, čepici a zlatou korunu s nápisem: „Svatost Hospodinu“. Byl omytý, čistý a oděný.

Áronovo pomazání.

Dalším úkonem bylo pomazání. Mojžíš vylil na Áronovu hlavu svatý olej. Bůh přikázal:

Exodus 29:7 Vezmeš olej pomazání, vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho.

Leviticus 8:12 Áronovi na hlavu vylil trochu oleje pomazání a pomazal ho, aby ho posvětil.

Oblečení Árona do kněžského roucha bylo před lidmi uznání jeho oficiálního postavení. Pomazání vyjadřovalo, že ho Bůh přijímá pro posvátný úřad a bylo svědectvím o tom, že je k tomu Áron způsobilý.

Leviticus 21:12 Nevyjde ze svatyně a neznesvětí svatyni svého Boha, neboť je na něm zasvěcení olejem pomazání jeho Boha. Já jsem Hospodin.

Apoštol Jan, když uvažuje o Kristově díle dochází k závěru.

Jan 3:34 Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh dává ducha bez odměřování.

Symbolem pro vylití Svatého ducha bylo pomazání Árona.

Žalm 133:2 Jako vonný olej na hlavě, stékající na vous, na vous Áronův, stékající na otvor jeho roucha.

Hojnost vylití oleje k pomazání jasně naznačovala hojnost Božího ducha, který měl na Áronovi spočívat, když konal …před Bohem ve Svatyni.

1. Samuelova 10:1, 6 1Potom vzal Samuellahvičku s olejem, vylil ho na jeho hlavu, políbil ho a řekl: Hospodin tě pomazal za vévodu nad svým dědictvím. 6Uchvátí tě Duch Hospodinův, budeš prorokovat s nimi a budeš změněn v jiného muže.

1. Samuelova 16:13 Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval Duch Hospodinův. Samuelvstal a šel do Rámy.

Izaiáš 61:1 Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře.

Lukáš 4:18 Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu.

Skutky 10:38 Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.

Posvěcení stánku úmluvy.

Význam zasvěcení a pomazání Árona je těsně spojen se zasvěcením a pomazáním Stánku úmluvy – Svatyně. Bůh dal Mojžíšovi příkaz, aby udělal olej svatého pomazání a pomazal jím stánek úmluvy, truhlu svědectví a stůl i všechny nádoby na něm. Také svícen a jeho nádoby, oltář s kadidlem a oltář na němž se pálí oběti se všemi nádobami i umyvadlo s jeho podstavcem.

Exodus 30:25–29 25Uděláš z toho svatý olej pomazání, míchanou mast, jako dělají mastičkáři. To bude svatý olej pomazání. 26Pomažeš s ním stan setkávání a truhlu svědectví, 27stůl a všechno jeho náčiní, svícen a jeho náčiní, oltář pro kadidlo, 28oltář pro zápalnou oběť a všechno jeho náčiní, nádrž a její podstavec. 29Posvětíš je a budou to nejsvětější věci. Cokoliv se jich dotkne, bude svaté.

Leviticus 8:10–11 10Pak vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal příbytek a vše, co v něm bylo; posvětil je. 11Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář i všechno jeho náčiní, nádrž i její podstavec, aby je posvětil.

Je zajímavé si všimnout, že jak Svatyně, tak i Svatyně svatých, byly pomazány v době zasvěcení dříve, než Áron začal svou službu ať už v prvním, nebo v druhém oddělení.

Dvě oběti.

Když bylo pomazání skončeno, byl přiveden býček, jako oběť za hřích.

Leviticus 8:14–15 14Potom přivedl býčka pro oběť za hřích a Áron se svými syny položil ruce na hlavu býčka, pro oběť za hřích. 15Když ho zabil, vzal Mojžíš krev a dal prsty na rohy oltáře kolem dokola a tak očistil oltář od hříchu. Krev vylil ke spodku oltáře. Tak ho posvětil, když za něj vykonal obřad smíření.

Je třeba zdůraznit, že tato oběť nebyla pro Árona a jeho syny. Byla pro oltář. Až do tohoto okamžiku na něm nebyla vykonána žádná oběť. Přesto potřeboval očistit a posvětit, aby na něm mohlo být vykonáno usmíření. Tato oběť za hřích nepřenesla hřích na oltář, tak jako to bylo později při jiných příležitostech. Tato oběť oltář očistila. Ne od nějakého konkrétního hříchu, ale od hříchu všeobecně.

Zápalná oběť byla obvykle provázena obětí za hřích. A tak to bylo i v tomto případě.

Leviticus 8:18–19 18Potom přivedl berana pro zápalnou oběť a Áron se svými syny položil ruce na hlavu berana. 19Když ho zabil Mojžíš pokropil krví oltář ze všech stran.

Beran byl spálen na oltáři, jako líbezná vůně, na rozdíl od volka, který byl spálen mimo tábor.

Leviticus 8:21 Vnitřnosti a hnáty umyl vodou a Mojžíš obětoval celého berana na oltáři. To byla zápalná oběť pro příjemnou vůni, to byla ohnivá oběť Hospodinu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Leviticus 8:17 Avšak býčka – jeho kůži, jeho maso a jeho výměty – spálil ohněm venku za táborem, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Jak kněží, tak i stánek úmluvy byly zasvěceny a pomazány a tím připraveny pro bohoslužbu. Áron a jeho synové byli podrobeni obřadnému umývání. Pak byli oblečeni a Áron přijal zvláštní pomazání. Stánek úmluvy byl také pomazán, jak první tak i druhé oddělení Svatyně se všemi předměty, včetně truhly smlouvy. Pro oltář zápalných obětí byla učiněna zvláštní oběť za hřích, aby byl očištěn a posvěcen a mohlo se na něm uskutečnit usmíření.

Beran posvěcení.

Obřad berana posvěcení, byl posledním úkonem v zasvěcení Árona a jeho synů i stánku úmluvy. Od tohoto okamžiku byl Áron a jeho synové zmocněni k prostřednické službě spojené s jejich kněžstvím.

Jak zmiňuje Mojžíš, tak beran zasvěcení je nazýván druhým beranem, protože jiný beran byl již použit k zápalné oběti.

Leviticus 8:22, 18 22Pak přivedl druhého berana, berana zasvěcení, a Áron se svými syny položil ruce na hlavu berana. 18Potom přivedl berana pro zápalnou oběť a Áron se svými syny položil ruce na hlavu berana.

Áron a jeho synové položili své ruce na berana, který byl potom zabit.

Leviticus 8:23–24 23Když ho zabil, vzal Mojžíš trochu jeho krve a dal ji na lalůček Áronova pravého ucha, na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy. 24Nato přivedl Áronovy syny a Mojžíš dal trochu krve na lalůček jejich pravého ucha, na palec jejich pravé ruky a na palec jejich pravé nohy. Potom Mojžíš pokropil krví oltář ze všech stran.

Pomazání Áronova ucha krví naznačovalo posvěcení ucha k Boží službě. Od tohoto okamžiku musel Áron pečlivě naslouchat Božím přikázáním a být hluchý ke všemu co je zlo. Toto ponaučení platí pro všechny věřící lidi všech dob, jak kazatelům, tak i laikům. Bylo by dobře, kdybychom na to dbali, protože poslouchat je lepší, než obětovat.

1. Samuel 15:22 Samuel řekl: Má Hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběť, dávat pozor je víc než tuk beranů.

Pomazání krví Áronova palce pravé ruky znamenalo, že od toho okamžiku má jednat pouze spravedlivě. Tak jako naslouchání má co dočinění s myslí člověka, tak má jeho ruka co dočinění s tělesnou činností. Přestavuje to životní síly, vnější skutky, konání spravedlnosti. O Kristu je napsáno:

Židům 10:7 Tehdy jsem řekl: Hle, tu jsem – v svitku knihy je napsáno o mně –, abych vykonal, Bože, tvou vůli.

Jan 4:34 Ježíš jim řekl: ‚Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mne poslal, a dokonal jeho dílo.‘

Pomazání ruky krví znamená být zasvěcen svým životem a službou Bohu – úplné zasvěcení.

Pomazáním palce u nohy krví má podobný význam. Značí chůzi po rovné, správné cestě, sledování Božích poselství, zastávání pravdy a poctivosti. Znamená to chodit po stezkách poslušnosti, když jsou naše kroky řízeny Hospodinem. Každá schopnost bytosti má být věnována Bohu a zasvěcena Jeho službě.

Když tímto způsobem použil Mojžíš krev na Áronovi a jeho synech, pokropil oltář zápalů krví skopce posvěcení. Oltář byl již pomazán olejem. Také na něj byla pokropena krev oběti za hřích a krev oběti zápalné.

Leviticus 8:10, 15, 19, 24 10Pak vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal příbytek a vše, co v něm bylo; posvětil je. 15Když ho zabil, vzal Mojžíš krev a dal ji prstem na rohy oltáře kolem dokola a tak očistil oltář od hříchu. Krev vylil ke spodku oltáře. Tak ho posvětil, když za něj vykonal obřad smíření. 19Když ho zabil, Mojžíš pokropil krví oltář ze všech stran. 24Nato přivedl Áronovy syny a Mojžíš dal trochu krve na lalůček jejich pravého ucha, na palec jejich pravé ruky a na palec jejich pravé nohy. Potom Mojžíš pokropil krví oltář ze všech stran.

Když byla tato část bohoslužby ukončena, vzal Mojžíš pravou plec berana spolu s tukem a jinými částmi zvířete, přidal k tomu jeden nekvašený chléb a jeden bochník chleba s olejem a jednu placku a to dal do rukou Árona a jeho synům, kteří s tím mávali před Hospodinem. Poté to vše bylo spáleno na oltáři, jako příjemná vůně.

Leviticus 8:25–29 25Vzal tuk, tučný ocas, všechen tuk, který je na vnitřnostech, jaterní lalok, obě  ledviny a jejich tuk a pravou kýtu. 26Z koše s nekvašenými chleby, který byl před Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochník, jeden bochník chleba s olejem a jednu placku a položil to na tučné části a na pravou kýtu. 27To všechno dal do rukou Árona  a do rukou jeho synů a zamával tím pře Hospodinem, jako mávanou obětí. 28Potom to Mojžíš vzal z jejich rukou a obětoval na oltáři se zápalnou obětí. To jsou oběti zasvěcování pro příjemnou vůni, to je ohnivá oběť Hospodinu. 29Mojžíš vzal hrudí a zamával jím před Hospodinem jako mávanou obětí. To byl díl z berana zasvěcení pro Mojžíše, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Kropení olejem a krví.

 Leviticus 8:30 Mojžíš vzal trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a stříkl na Árona a jeho roucha a na jeho syny a roucha jeho synů s ním. Tak posvětil Árona a jeho roucha a s ním jeho syny a roucha jeho synů.

Stánek úmluvy byl již pomazán svatým olejem, stejně jako Áron.

Leviticus 8:10–13 10Pak vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal příbytek a vše, co v něm bylo; posvětil je. 11Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář i všechno jeho náčiní, nádrž i její podstavec, aby je posvětil. 12Áronovi na hlavu vylil trochu oleje pomazání a pomazal ho, aby ho posvětil. 13Nato Mojžíš přivedl Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a přivázal jim klobouky, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Jako konečný úkon obřadu zasvěcení řekl Mojžíš Áronovi a jeho synům aby vzali maso, které zbylo z oběti mávání – obrácení a připravili je k jídlu.

Leviticus 8:31, 32 31Mojžíš řekl Áronovi a jeho synům: U vchodu do stanu setkávání uvařte maso a snězte ho tam s chlebem, který je v koši zasvěcení, jak jsem přikázal: Snědí ho Áron a jeho synové. 32To, co z masa a chleba zbude, spálíte ohněm.

To bylo v souladu s příkazem zaznamenaným v

Exodu 29:33 Ti mohou jíst věci, s nimiž byl vykonán obřad smíření, aby byli zasvěceni a posvěceni. Nikdo jiný je jíst nebude, protože jsou svaté.

Jedení masa beránka posvěcení se liší od jedení masa oběti za hřích. Jedení masa z beránka posvěcení mělo posvětit je, zatímco maso z kozla oběti za hřích se jedlo za účelem nesení hříchu.

Leviticus 10:17 Proč jste nesnědli oběť za hřích na svatém místě? Vždyť je to nejsvětější věc a dal ji vám, abyste sňali vinu pospolitosti a vykonali za ni obřad smíření před Hospodinem.

Tyto dva obřady měly každý jiný účel a nesměly být zaměňovány.

Áron u oltáře.

Během sedmi dnů zasvěcování nesměli Áron, ani jeho synové, konat jakoukoliv kněžskou službu spojenou s přisluhováním krve a nesměli vstoupit do Svatyně. Jak pomazání stánku úmluvy a nádob, pokropení Árona a jeho synů krví a olejem, přisluhováním krví oběti za hřích i zápalné oběti, tak i skopce posvěcení, to vše bylo vykonáno Mojžíšem. Byl to on, který vstoupil do Svatyně svatých a pokropil truhlu, stánek úmluvy i všechny nádoby.

Židům 9:21 Také stánek a všechno nářadí pro službu Bohu pokropil krví stejným způsobem.

Dokud se neskončilo sedmidenní údobí zasvěcování i posvěcování, nemohl Áron a jeho synové začít svou kněžskou službu. To se stalo až osmého dne.

Leviticus 9:1–4 1I stalo se osmého dne, že Mojžíš zavolal Árona, jeho syny a izraelské starší 2a řekl Áronovi: Vezmi si tele k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oboje bez vady, a přines je před Hospodina. 3Synům Izraele řekni: Vezměte si kozla k oběti za hřích, tele a beránka, oba roční, bez vady, k zápalné oběti 4i býka a berana k pokojné oběti, abyste je obětovali před Hospodinem, a také přídavnou oběť namísenou s olejem, neboť dnes se vám ukáže Hospodin.

Áron měl nyní začít službu pro kterou byl zasvěcen. Předložil svou vlastní  oběť za hřích i oběť zápalnou. Pak předložil oběť za hřích s obětí zápalnou a obětí suchou za lid. Nakonec předložil býčka a berana k oběti pokojné.

Leviticus 9:16 Přinesl i zápalnou oběť a obětoval ji podle nařízení.

Leviticus 9:12 a 18 12Potom zabil zápalnou oběť, Áronovi synové mu podali krev a on s ní pokropil oltář ze všech stran. 18Zabil býka a berana obětního hodu pokojné oběti za lid. Áronovi synové mu podali krev a on s ní pokropil oltář ze všech stran.

Toto vše pozoroval Mojžíš se zájmem. Jemu Hospdin sděloval svou vůli. Byl to on, který dával instrukce Áronovi a jeho synům a dával pozor, aby to vše bylo podle Boží vůle. Bylo by například velkou chybou, kdyby Áron pokropil krví oběti za hřích oltář kolem dokola. To se nikdy nesmělo stát. Krví obětí za hřích musely být pomazány rohy oltáře. Stejně tak by bylo vážnou chybou, kdyby pomazal krví oběti zápalné rohy oltáře. To se nesmělo nikdy stát. Musel krev pokropit kolem oltáře. Symbolika vyžadovala, aby bylo vše vykonáno tak, jak to Bůh Mojžíšovi přikázal. Až do tohoto okamžiku se Áron nedopustil žádné chyby.

Leviticus 9:21 Hrudím a pravou kýtou zamával před Hospodinem jako mávanou obětí, jak přikázal Mojžíš.

Áron ve Svatyni.

Poté, co Áron ukončil své úkony, zůstal stát na vyvýšení oltáře zápalu a pozvedl své ruce, aby žehnal Izraeli.

Leviticus 9:22 Áron pozvedl ruce k lidu, požehnal jim a po obětování oběti za hřích, zápalné a pokojné oběti sestoupil dolů.

Až dosud přisluhoval u oltáře zápalu na nádvoří Svatyně. Nevstoupil tedy do Svatyně jako takové. Nyní ale vešel s Mojžíšem do prvního oddělení Svatyně.

Leviticus 9:23 Mojžíš a Áron vešli do stanu setkávání. Když vyšli, požehnali lidu a Hospodinova sláva se ukázala všemu lidu.

Nevíme nic o tom, co se tam odehrávalo. Můžeme se ale logicky domnívat, že Mojžíš poučoval Árona o tom, jak se starat o svícny, kam dávat chléb předložení, co činit s kadidlem a jak aplikovat krev na rohy kadidlového oltáře.

Bylo to poprvé, kdy Áron vstoupil do Svatyně. Jaké asi musely být jeho pocity, když viděl všechny ty předměty ve Svatyni a díval se na tajemnou oponu, za kterou se zjevovala Boží sláva. Nyní měl on zodpovědnost za službu ve Svatyni. Mojžíš s Áronem vyšli ven a žehnali národu.

Leviticus 9:23–24 23Mojžíš a Áron vešli do stanu setkávání. Když vyšli, požehnali lidu a Hospodinova sláva se ukázala všemu lidu. 24Od Hospodina vyšlehl oheň a strávil na oltáři zápalnou oběť i tučné části. Všechen lid to viděl, výskali a padli na svou tvář.

Bůh splnil svůj slib, že se ukáže lidu.

Leviticus 9:4 I býka a berana k pokojné oběti, abyste je obětovali před Hospodinem, a také přídavnou oběť namísenou s olejem, neboť dnes se vám ukáže Hospodin.

Bůh přijal to, jak lidé Svatyni vyrobili. Byla nyní posvěcena a zasvěcena včetně kněží. Vše bylo od tohoto okamžiku připraveno, aby byla zahájena služba pro Izrael.

Související přednášky

Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

21. Poslední generace.

Kapitola dvacátá první.  Poslední generace Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Konečná ukázka toho co může evangelium učinit v lidech a pro lidi, stále leží

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

20. Poslední spor.

Kapitola dvacátá.  Poslední spor  Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač V osmé kapitole knihy Daniel, ve čtrnáctém verši se vyskytuje výrok, na který zaměříme svoji pozornost.

Celý článek