5. Levité.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Kapitola pátá.

Levité.

 Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač

Bůh vyvolil členy rodu kmene Levitů, aby pomáhali Áronovi a jeho synům v jejich činnosti ve Svatyni. Kmen Levitů se při různých příležitostech osvědčil svou horlivostí pro Hospodina. Původně náleželo vše prvorozené – jak lidi, tak zvířata – Hospodinu, podle zvláštního příkazu.

 Exodus 13:2 Posvěť mi mezi syny Izraele všechno prvorozené otvírající každé lůno, z lidí i z dobytka; patří to mně.

Dále se praví: Exodus 13:14–15 14Až se tě později tvůj syn zeptá, co to znamená, řekneš mu: Silnou rukou nás Hospodin vyvedl z Egypta, z domu otroctví. 15A protože se farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, Hospodin pobil v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozených u lidí až po prvorozené z dobytka. Proto všechny samce otvírající lůno obětuji Hospodinu a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.

Bůh milostivě ušetřil prvorozené syny Izraele a zabil prvorozené Egypta. Na základě této skutečnosti vidíme, že Bůh si dělá nárok na všechno, co je prvorozené. Zvířata byla obětována Bohu, ale prvorození z lidí, byli Bohu zasvěceni. Byla za ně zaplacena výkupní cena – 5 šekelů.

Numeri 3:46–47 46Jako výkupné za těch dvě stě sedmdesát tři, kteří mezi syny Izraele přebývají nad Lévijce, 47vyber po pěti šekelech na hlavu; vyber to podle šekelu svatyně, dvacet gér na šekel.

Tento zákon o prvorozených byl později kvůli odpadnutí Izraele od Boha změněn, když tancovali a uctívali zlaté tele.

Exodus 32:19–20 19I stalo se, když se přiblížil k táboru a uviděl tele a tance, vzplanul Mojžíš hněvem, odhodil desky z rukou a roztřískal je pod horou. 20Vzal tele, které udělali, spálil ho ohněm, drtil ho, až ho rozdrtil, rozsypal ho na hladinu vody a dal pít synům Izraele.

Exodus 32:25–26 25Když Mojžíš viděl lid, že je bez zábran – protože Áron ho nechal bez zábran ku posměchu jejich protivníků, 26postavil se Mojžíš do brány tábora a zavolal: Kdo je Hospodinův, ke mně. Shromáždili se k němu všichni synové Léviho.

Pak jim dal rozkaz aby vzbouřence zabíjeli.

Exodus 32:28 Synové Léviho učinili podle Mojžíšova příkazu a onoho dne padlo z lidu asi tři tisíce mužů.

Protože kmen Levitů vyhověl volání Boha po posvěcení, Hospodin je vyvolil na místo prvorozených.

Numeri 3:45 Vezmi Lévijce namísto všech prvorozených mezi syny Izraele i dobytek Lévijců namísto jejich dobytka. Lévijci budou patřit mně. Já jsem Hospodin.

Numeri 3:39, 43, 47–51 39Všech spočítaných Lévijců, které spočítal Mojžíš a Áron na Hospodinův příkaz podle jejich čeledí, všech mužského pohlaví od věku jednoho měsíce výše bylo dvacet dva tisíc. 43Jmenovitý počet všech prvorozených mužského pohlaví od věku jednoho měsíce výše, jak byli spočítáni, byl dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát tři. 47vyber po pěti šekelech na hlavu; vyber to podle šekelu svatyně, dvacet gér na šekel. 48Dej to stříbro Áronovi a jeho synům jako výkupné za ty, kteří přebývají nad jejich počet49Mojžíš vybral stříbro jako výkupné od těch, kteří přebývali nad vykoupené Lévijci. 50Od prvorozených synů Izraele vybral stříbro tisíc tři sta šedesát pět šekelů podle šekelu svatyně. 51Mojžíš pak dal výkupné stříbro Áronovi a jeho synům podle Hospodinova příkazu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Tyto verše nám dávají ponaučení o tom, jak přesně vede Hospodin účetnictví.

Služba, kterou měli Levité vykonávat, byla následující:

Numeri 8:11 Áron ať obětuje Lévijce před Hospodinem jako mávanou oběť od synů Izraele, aby mohli vykonávat Hospodinovu službu.

Numeri 3:7–8 7Budou konat službu pro něj a pro celou pospolitost před stanem setkávání a vykonávat službu příbytku. 8Budou dbát na všechny předměty stanu setkávání a službu synů Izraele a vykonávat službu příbytku.        

Numeri 3:9 Dej Lévijce Áronovi a jeho synům; budou mu zcela darováni od synů Izraele.

Numeri 3:6 Předveď pokolení Léviho a postav ho před kněze Árona, aby mu sloužili.

Numeri 8:24–25 24Toto je nařízení o Lévijcích: Od věku dvaceti pěti let výše bude přicházet konat službu při práci stanu setkávání. 25Ale ve věku padesáti let odstoupí ze služebního oddílu a nebude již sloužit.

Když dosáhli věku 50 let, mohli ještě konat lehkou práci.

Numeri 8:26 Ať slouží svým bratrům ve stanu setkávání, kteří konají službu, službu však konat nebude. Takto nalož s Lévijci ohledně jejich služby.

Veřejný obřad, při kterém Bůh vyměnil prvorozené za Levity, byl krásný a dojemný. Mojžíšovi bylo nařízeno, aby všechny Levity shromáždil a očistil.

Numeri 8:7 Nalož s nimi takto, abys je očistil: pokrop je vodou očištění, ať přejedou břitvou po celém těle a vyperou si šaty, aby se očistili.

Pak byli předvedeni před celé shromáždění Izraele. To se odehrálo u Svatyně.

Numeri 8:10–11 10Přiveď Lévijce před Hospodina a synové Izraele na Lévijce vloží ruce. 11Áron ať obětuje Lévijce před Hospodinem jako mávanou oběť od synů Izraele, aby mohli vykonávat Hospodinovu službu.

Potom Mojžíš obětoval oběť za hřích a oběť zápalu Hospodinu k očištění Levitů.

Numeri 8:12 Lévijci ať vloží ruce na hlavy býčků a ty připrav jednoho jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť pro Hospodina, abys vykonal obřad smíření za Lévijce.

To se také stalo.

Numeri 8:20–22 20Mojžíš, Áron a celá pospolitost synů Izraele naložili s Lévijci tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi o Lévijcích – tak s nimi synové Izraele naložili. 21Lévijci se očistili od hříchu, vyprali si šaty a Áron je obětoval před Hospodinem jako mávanou oběť; Áron za ně vykonal obřad smíření, aby je očistil. 22Potom vešli Lévijci vykonávat svou službu ve stanu setkávání před Áronem a před jeho syny. Jak Hospodin Mojžíšovi o Lévijcích přikázal, tak s nimi naložili.

Slovo „tenufach“ obětovat a oběť v těchto citovaných verších má v Hebrejském jazyce význam oběť mávání – obrácení. Jisté oběti se před Hospodinem obracely, nebo se s nimi mávalo, než byly lidmi použity. Ten, kdo obětoval, vzal snop ječmene, nebo část obětního jídla a stoje před oltářem zápalné oběti, to předkládal k schválení Hospodinu. Dělal to tak, že tím pomalu pohyboval ze strany na stranu, nebo nahoru a dolů, čímž to posvěcoval Hospodinu.

Podobným způsobem předkládali Izraelité Hospodinu kmen Levitů a žádali ho, aby je přijal, jako jejich oběť v jejich prospěch.

Numeri 8:11 Áron ať obětuje Lévijce před Hospodinem jako mávanou oběť od synů Izraele, aby mohli vykonávat Hospodinovu službu.

Při této události Izraelité v podstatě říkali: „Zhřešili jsme a porušili jsme tvou smlouvu, nečinili jsme pokání, ani jsme se nepostavili na tvou stranu, když jsi nás volal. Nyní toho litujeme a pokorně tě prosíme o dopuštění. Uznáváme tvou spravedlnost v tom, že jsi zvolil Levity, místo našich prvorozených. Nejsme hodni ti sloužit, nebo konat službu ve tvém stánku úmluvy – Svatyni. Předkládáme ti Levity, aby nás zastoupili. Přijmi je tedy, Hospodine, jako naši oběť.“

Bůh chtěl, aby Izrael byl královstvím kněží a svatým národem.

Exodus 19:6 Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele.

Zvláštní výsadou kněží bylo, že se mohli přibližovat Bohu. Když k nim Bůh promlouval, musel se obyčejný lid od nich oddělit a stát daleko od nich.

Exodus 20:18 Všechen lid sledoval hřmění a blýskání, zvuk beraního rohu a horu zahalenou kouřem. Když to lid sledoval, roztřásli se a zůstali stát opodál.

Tím, že se od Boha odloučili, když žádali Mojžíše, aby k nim promlouval on místo Hospodina, tím že tancovali kolem zlatého telete, zavrhli Boží nabídku, která spočívala v tom, že měli být královstvím kněží. Tím porušili smlouvu. Nyní je Bůh zavrhl a místo toho, aby byl celý národ královstvím kněží, byl vyvolen kmen Levitů, k této poctě.

Bůh ovšem svůj lid neopustil. Tím, že přijal Levity, aby zastupovali Izrael, tak přijal Izrael. Od té doby se mohl Izrael přibližovat k Bohu skrze službu těch, které Bůh k této službě povolal. Áron a jeho synové byli z kmene Levitů. Bůh nyní komunikoval s kmenem Levitů a nikdo jiný před něj nemohl ve Svatyni předstoupit. Izrael ale nebyl zcela odloučen od Boha. Přijímal je, když s pokorou přinášeli své oběti do nádvoří Svatyně. Tam konali kněží službu za ně. Brali krev a dávali ji na rohy oltáře. Vcházeli do Svatyně a obětovali modlitby, zatímco posvátné kadidlo stoupalo vzhůru. Brali na sebe hřích kajícníka a učinili pro něj smíření. V osobě velekněze přicházeli dokonce před Boží slitovnici, aby hříchy mohly být vymazány. To všechno přijali, když vložili ruce na Levity a nabídli je Bohu, aby je zastupovali. Obětní bohoslužbou a službou kněží, bylo společenství s Bohem obnoveno, když ve víře nabízeli své oběti, čímž ukazovali důvěru ve Vykupitele, který v budoucnosti přijde a sejme z nich jejich hříchy.

 

Související přednášky

Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

22. Soud.

Kapitola dvacátá druhá.  Soud.  Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Čím dál více se rozmáhá názor, že neexistuje skutečné vzkříšení těla. Lidé následující názory tzv.

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

21. Poslední generace.

Kapitola dvacátá první.  Poslední generace Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Konečná ukázka toho co může evangelium učinit v lidech a pro lidi, stále leží

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

20. Poslední spor.

Kapitola dvacátá.  Poslední spor  Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač V osmé kapitole knihy Daniel, ve čtrnáctém verši se vyskytuje výrok, na který zaměříme svoji pozornost.

Celý článek