4. Velekněz.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Kapitola čtvrtá.

 Velekněz.

 Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač

 Velekněz zaujímal nejvznešenější místo v Izraeli. Jen on mohl konat bohoslužbu ve velký Den smíření a přistupovat k Bohu ve Svatyni svatých. Díky svému postavení byl také zván pomazaným knězem, nebo největším knězem.

Leviticus 21:10 Kněz, který je největší mezi svými bratry, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a byl zasvěcen, aby oblékl roucho, si nebude rozpouštět vlasy na hlavě a neroztrhne své roucho.

 Leviticus 4:3 Zhřeší-li pomazaný kněz, takže padne vina na lid, za svůj hřích, kterým zhřešil, přivede Hospodinu jako oběť za hřích býčka bez vady.

Jako jsou všechny nižší úřady obsaženy v těch vyšších, tak byl velekněz symbolem celého kněžstva. V něm se sbíhaly všechny úřady.

Na rozdíl od Ježíše Krista musel velekněz denně přinášet oběti ve Svatyni.

 Židům 7:27 A který nemusí jako tamti velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama.

 Leviticus 6:19–22 popisuje jak je to s obětí za hřích. 19Sní ji kněz, který ji obětuje jako oběť za hřích. Sní se na svatém místě, na nádvoří stanu setkávání. 20Cokoliv se dotkne jejího masa, bude svaté, a když by stříklo trochu její krve na roucho, to, na co stříkne, vypereš na svatém místě. 21Hliněná nádoba, ve které se to vařilo, se rozbije, a jestliže se to vařilo v nádobě měděné, vydrhne se a opláchne vodou. 22Bude ji jíst každý mužského pohlaví mezi kněžími; je to nejsvětější věc.

Velekněz také pečoval o lampy a zapaloval je.

 Leviticus 24:2–4 2Přikaž synům Izraele, aby ti přinesli čistý panenský olivový olej ke svícení, aby se mohly trvale zapalovat lampy. 3Venku, před oponou svědectví, ve stanu setkávání je bude Áron trvale připravovat před Hospodinem od večera do rána. To je věčné ustanovení pro všechny vaše generace. 4Na čistém svícnu bude trvale připravovat lampy před Hospodinem.

Exodus 30:8 A bude ho pálit navečer, když bude Áron zapalovat lampy; to bude ustavičná oběť kadidla před Hospodinem pro všechny vaše generace.

Numeri 8:2 Promluv k Áronovi a řekni mu: Když budeš nasazovat lampy, ať sedm lamp osvěcuje místo před svícnem.

Také pálil kadidlo.

Exodus 30:7–8 7Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude ho pálit ráno co ráno, když bude čistit lampy 8a bude ho pálit navečer, když bude Áron zapalovat lampy; to bude ustavičná oběť kadidla před Hospodinem pro všechny vaše generace.

Jeho výsadou bylo osobně konat bohoslužbu v jakékoliv části rituálu. A ať už kněží konali jakoukoliv službu, byla konána ve smyslu, že zastupovali Árona. Kněží byli, jednoduše řečeno, jeho pomocníci. Konali službu u oltáře a mohli dokonce vstoupit do prvního oddělení Svatyně, ale to vše činili jako jeho zástupci. Bylo to, jako by to dělal Áron.

Stejná pravidla, kterými se řídili kněží v jejich osobním styku s lidmi, stejně jako v jejich osobním životě, se vztahovala i na velekněze. V některém smyslu byli i přísnější. Například, zatímco se kněz mohl oženit buď s pannou, nebo vdovou, bylo veleknězi zakázáno oženit se s vdovou.

Leviticus 21:13–14 13Vezme si ženu v jejím panenství. 14Vdovu, zapuzenou nebo znesvěcenou prostitutku, žádnou takovou si nevezme. Vezme si za ženu pouze pannu ze svého lidu.

Zatímco se kněz nesměl dotknout mrtvoly, leda, že by šlo o blízkého příbuzného, tak velekněz nesměl ani to. Tato opatrnost ve všech věcech se týkala i oblečení, které mělo symbolický význam. O oblečení, které nosil velekněz je napsáno následující:

 Exodus 28:4 A toto jsou roucha, která udělají: náprsník, efód, plášť, tkanou suknici, turban a šerpu. Udělají svatá roucha pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi sloužil jako kněz.

Náprsník byl čtverhranný, zavěšený na hrudi malými řetízky. Na tomto náprsníku byly čtyři řady drahých kamenů po třech. Na každém kamenu bylo vyryto jméno jednoho kmene Izraele.

Exodus 28:21 Kamenů bude podle jmen Izraelových synů, dvanáct, podle jejich jmen; jako pečetní nápis bude každý podle svého jména pro dvanáct kmenů.

Tento náprsník byl nazýván: „Náprsníkem soudu“ a Áron jej měl nosit na svém srdci, když vcházel do Svatyně.

Exodus 28:29 Áron bude nosit jména Izraelových synů na náprsníku rozhodnutí na svém srdci, když bude vcházet do svatyně jako ustavičnou připomínku před Hospodinem.

Na náprsníku byly také „urím“ a „tumím“. To byly dva zvláštní kameny, které označovaly, že se Bohu něco líbí, či nelíbí, když byl v čase nouze tázán o radu.

Leviticus 8:8 Položil na něj náprsník a dal do náprsníku urím a tumím.

Exodus 28:30 Do náprsníku rozhodnutí vložíš urím a tumím a budou na Áronově srdci, když bude vcházet před Hospodina. Áron bude ustavičně nosit rozhodnutí pro syny Izraele na svém srdci před Hospodinem.

1. Samuelova 28:6 Saul se doptával Hospodina, ale Hospodin mu neodpověděl ani skrze sny ani skrze urím ani skrze proroky.

Díky tomu, že je řečeno, že ty kameny jsou v náprsníku, tak se někteří domnívají, že tam jsou uloženy v jakési kapse. Zdá se ale být rozumnější, že byly na náprsníku umístěny stejným způsobem, jako byly ty druhé kameny, jeden na levé straně a druhý na pravé, jasně viditelné. Efód byl krátké roucho zhotovené ze zlata, modré, purpurové a šarlatové barvy a bílého hedvábí jemně tkaného.

Exodus 28:6 Udělají efód ze zlata, z příze modré, purpurové a karmínové a z jemně tkaného plátna jako umělecké dílo.

Neměl rukávy a visel dolů na prsou a zádech. Na ramenech byly dva onixové kameny s vyrytými jmény synů Izraele. Šest jmen na každém kameni.

Exodus 28:12 A vložíš oba kameny na nárameníky efódu jako připomínkové kameny synů Izraele. Áron bude nosit jejich jména před Hospodinem na obou ramenech jako připomínku.

Pod efódem bylo dlouhé roucho z hedvábí bez rukávů a bez švů.

Exodus 28:33–35 33Na jeho spodním lemu uděláš granátová jablka z příze modré, purpurové a karmínové, kolem dokola na jeho lemu a mezi nimi budou dokola zlaté zvonečky: 34zlatý zvoneček a granátové jablko, zlatý zvoneček a granátové jablko budou kolem dokola na lemu pláště. 35Plášť bude na Áronovi, když bude sloužit, aby byl slyšet jeho zvuk, když bude vcházet do svatyně před Hospodina a když bude vycházet, aby nezemřel.

Přepásání velekněze bylo ze zlata, modrého hedvábí, šarlatu a purpuru stejně jako efód.

Exodus 39:5 Ozdobný pás jeho efódu, který je na něm, byl udělán jako on z jednoho kusu s ním – ze zlata, příze modré, purpurové, karmínové a jemně tkaného plátna, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. a

Exodus 29:5 Vezmeš roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť efódu, efód a náprsník a zavážeš ho ozdobným pásem efódu.

Zlatá roucha.

Udělají pak efód – nárameník ze zlata.

Exodus 28:6–8 6Udělají efód ze zlata, z příze modré, purpurové a karmínové a z jemně tkaného plátna jako umělecké dílo. 7Bude mít dva nárameníky připojené na jeho dvou koncích a tak bude spojen dohromady. 8Ozdobný pás jeho efódu, který je na něm, bude udělán jako on z jednoho kusu s ním – ze zlata, příze modré, purpurové a karmínové a z jemně tkaného plátna.

Exodus 28:15,31,33 15Uděláš náprsník rozhodnutí jako umělecké dílo; uděláš ho jako efód — uděláš ho ze zlata, příze modré, purpurové a karmínové a z jemně tkaného plátna. 31Uděláš plášť efódu, celý z modré příze. 33Na jeho spodním lemu uděláš granátová jablka z příze modré, purpurové a karmínové, kolem dokola na jeho lemu a mezi nimi budou dokola zlaté zvonečky.

Roucho velekněze bylo zhotoveno z rozličných materiálů, ale zlato tvořilo významnou část. Když se k rouchům přidá zlatá koruna na čepici, na níž bylo napsáno: „Svatost Hospodinu“, 12 drahokamů s vyrytými jmény Izraele, dva onyxové kameny také s vyrytými jmény Izraele a konečně urím a tumím, musel celek působit dojmem krásy a slávy. Jak se velekněz důstojným krokem pohyboval z místa na místo, a sluneční světlo se odráželo v drahokamech, které měl na sobě a zvonečky na jeho rouchu zněly jako hudba, byl lid hluboce zasažen a dojat slavností a krásou uctívání Boha.

Roucho velekněze se všeobecně označovalo, jako zlaté roucho a bylo myšleno ke znázornění slávy a krásy.

Exodus 28:2 Má síla a píseň je Hospodin, stal se mojí záchranou. On je můj Bůh, budu ho oslavovat, Bůh mého otce, budu ho vyvyšovat.

Kromě těchto rouch měl velekněz také ještě bílá lněná roucha, která nosil pouze jeden den v roce pro Den smíření v den očišťování.

Leviticus 16:4 a 23 4Obleče si svatou lněnou suknici a na jeho těle budou lněné spodky. Přepásá se lněnou šerpou a omotá si lněný turban. To jsou svatá roucha. Umyje si tělo vodou a pak se obleče. 23Potom Áron vejde do stanu setkávání, svlékne si lněné roucho, které si oblékl, když vešel do svatyně, a zanechá ho tam.

Velekněz jako symbol.

Velekněz ve svém úředním postavení nebyl jen prostým člověkem. Byl institucí, neboli zřízením. Byl symbolem, ztělesněním Izraele. Nosil na svých ramenech jména kmenů Izraele, vyrytá do dvou onyxových kamenů jako připomínku.

Exodus 28:11–12 11Jako kamenorytcem vytvořený pečetní nápis vyryješ na ty dva kameny jména Izraelových synů. Vsadíš je do zlatých obrouček 12a vložíš oba kameny na nárameníky efódu jako připomínkové kameny synů Izraele. Áron bude nosit jejich jména před Hospodinem na obou ramenech jako připomínku.

Velekněz nosil také Izrael na náprsníku na srdci, v sídle lásky, neboli slitovnici. V urímu a tumímu nosil velekněz rozhodnutí pro syny Izraele na svém srdci.

Exodus 28:29–30 29Áron bude nosit jména Izraelových synů na náprsníku rozhodnutí na svém srdci, když bude vcházet do svatyně jako ustavičnou připomínku před Hospodinem. 30Do náprsníku rozhodnutí vložíš urím a tumím a budou na Áronově srdci, když bude vcházet před Hospodina. Áron bude nosit ustavičně rozhodnutí pro syny Izraele na svém srdci před Hospodinem.

Velekněz také nosil zlatou korunu na čepici s nápisem: „Svatý Hospodinu“

Exodus 28:36–38 36Uděláš květ z čistého zlata a vyryješ na něj pečetní nápis: Svatý Hospodinu. 37Dáš ho na modrou šňůrku a bude na turbanu, bude vepředu na turbanu. 38Bude na Áronově čele, aby Áron mohl nést provinění ohledně svatých věcí, které synové Izraele zasvěcují, při všech svých svatých darech. Bude ustavičně na jeho čele, aby došli zalíbení před Hospodinem.

Velekněz měl jednat za lidi ve věcech týkajících se jejich vztahu k Bohu.

Židům 2:17 A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v Božích věcech, k usmíření hříchů lidu.

Byl prostředníkem, který sloužil ve prospěch viníka. Velekněz byl představitelem všeho lidu. Celý Izraelský národ se s ním ztotožňoval. Výsady, které mu náležely, patřily i jim.

Exodus 19:6 Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele.

To, že velekněz představoval celé shromáždění, je zřejmé z toho, že nosil jména Izraelských kmenů na svých ramenech i na dvanácti drahokamech na svém náprsníku. Význam tohoto dvojího zobrazení Izraele na obleku velekněze je, že bude nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenech na památku.

Exodus 28:12 A vložíš oba kameny na nárameníky efódu jako připomínkové kameny synů Izraele. Áron bude nosit jejich jména před Hospodinem na obou ramenech jako připomínku.

Exodus 28:29 Áron bude nosit jména Izraelových synů na náprsníku rozhodnutí na svém srdci, když bude vcházet do svatyně, jako ustavičnou připomínku před Hospodinem.

Kdyby spáchal nějaký odporný hřích, tak by byl vinen i všechen lid.

Leviticus 4:3 Zhřeší-li pomazaný kněz, takže padne vina na lid, za svůj hřích, kterým zhřešil, přivede Hospodinu jako oběť za hřích býčka bez vady.

Celý národ měl podíl na přestupcích svých zástupců. Ale i opak byl pravdou. Když z pozice svého úřadu jednal tak, jak to nařídil Hospodin, tak to bylo, jako by to učinilo celé shromáždění.

Židům 5:1 Každý velekněz, který je brán z lidí, bývá ustanoven pro lidi v Božích věcech, aby přinášel dary a oběti za hříchy.

Zástupní funkce velekněze je velmi důležitá. Adam byl představitelem – zástupcem všech lidí. Skrze něj vešel do světa hřích a tím i smrt.

Římanům 5:12 Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.

Římanům 5:17–19 17Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho, Ježíše Krista. 18A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. 19Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými.

Tak se i Kristus, který byl druhým člověkem a posledním Adamem, stal reprezentantem člověka.

1. Korintským 15:45–47 45Tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam Duchem oživujícím. 46Ale ne nejprve duchovní, nýbrž duševní, a potom duchovní. 47První člověk je ze země, z prachu, druhý člověk [Pán] z nebe.

Římanům 5:18 A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.

1. Korintským 15:22 Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni.

Velekněz, který byl ve zvláštním smyslu předobrazem Krista, byl zároveň zástupcem. Představoval celý Izraelský národ. Nesl jejich břemena a hříchy. Nesl jejich odsouzení. Když zhřešil, zhřešil i Izrael. Jestliže se očistil, byl i Izrael přijat.

Související přednášky

Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

22. Soud.

Kapitola dvacátá druhá.  Soud.  Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Čím dál více se rozmáhá názor, že neexistuje skutečné vzkříšení těla. Lidé následující názory tzv.

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

21. Poslední generace.

Kapitola dvacátá první.  Poslední generace Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Konečná ukázka toho co může evangelium učinit v lidech a pro lidi, stále leží

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

20. Poslední spor.

Kapitola dvacátá.  Poslední spor  Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač V osmé kapitole knihy Daniel, ve čtrnáctém verši se vyskytuje výrok, na který zaměříme svoji pozornost.

Celý článek