030 Měj olej v nádobě.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

030 Měj olej v nádobě

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

Matouš 25:1-3 1Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. 2Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. 3Pošetilé vzaly [své] lampy, ale nevzaly s sebou olej.

The two classes of watchers represent the two classes who profess to be waiting for their Lord. They are called virgins because they profess a pure faith. By the lamps is represented the word of God…. The oil is a symbol of the Holy Spirit. COL 406.3

COL – Kristova podobenství 406.3 Dvě skupiny družiček představují dvě třídy lidí, kteří svými ústy vyznávají, že očekávají příchod svého Pána. Družičky jsou nazývány pannami, protože se pokládají za lidi, kteří mají čistou víru. Lampy znázorňují Boží slovo…. Olej je symbolem Ducha svatého. (srv. PM 209.2)

In the parable, all the ten virgins went out to meet the bridegroom. All had lamps and vessels for oil. COL 408.2

COL – Kristova podobenství 408.2 V podobenství vyšlo všech deset družiček vstříc ženichovi. Všechny měly lampy a nádobky na olej. (srv. PM 209.4)

But five have neglected to fill their flasks with oil.  COL 405.2

COL – Kristova podobenství 405.2 Pět družiček však opomenulo naplnit své nádobky olejem. (srv. PM 208.3)

All had lamps, that is, an outward semblance of religion; but only five of them had the inward piety. Five of them were wanting in the oil of grace. The Spirit of life in Christ Jesus, the Holy Spirit, was not abiding in their hearts. Without the oil of grace, of what use was it to bear about a lamp of profession? SD 118.2

SD – Synové a dcery Boží 118.2 Všechny měli lampy, tedy vnější zdání zbožnosti, ale jen pět z nich mělo vnitřní zbožnost. Pěti z nich chyběl olej milosti. Duch života v Kristu Ježíši, Duch svatý, nepřebýval v jejich srdcích. Co jim bylo platné něco předstírat, když neměli olej milosti?

Without the Spirit of God a knowledge of His word is of no avail. The theory of truth, unaccompanied by the Holy Spirit, cannot quicken the soul or sanctify the heart. One may be familiar with the commands and promises of the Bible; but unless the Spirit of God sets the truth home, the character will not be transformed. COL 408.3

COL – Kristova podobenství 408.3 Bez Božího Ducha je znalost Bible k ničemu. Teoretická znalost pravdy bez doprovodu Ducha svatého nemůže oživit lidské nitro ani posvětit jeho srdce. Člověk může znát přikázání a zaslíbení Bible, nevštípí-li mu však pravdu do srdce Duch svatý, nedojde k proměně charakteru. (srv. PM 209.5)

For a time there was seen no difference between them. So with the church that lives just before Christ’s second coming. All have a knowledge of the Scriptures. All have heard the message of Christ’s near approach, and confidently expect His appearing. But as in the parable, so it is now. A time of waiting intervenes, faith is tried; and when the cry is heard, “Behold, the Bridegroom cometh; go ye out to meet Him,” many are unready. They have no oil in their vessels with their lamps. They are destitute of the Holy Spirit. COL 408.2

COL – Kristova podobenství 408.2 Po určitou dobu mezi nimi nebyl vidět žádný rozdíl. Tak je tomu i s církví před druhým příchodem Pána Ježíše. Všichni znají Písmo, všichni slyšeli poselství o brzkém druhém příchodu Spasitele a všichni s důvěrou očekávají Kristův návrat. Avšak jak tomu bylo v podobenství, je tomu i dnes. Nastává čas čekání, víra je zkoušena a když zazní volání: Matouš 25:6 „Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc,“ mnozí nejsou připraveni. V nádobách svých lamp nemají olej. Postrádají Ducha svatého. (srv. PM 209.4)

Now is the time to entreat that souls shall not only hear the word of God, but without delay secure oil in their vessels with their lamps. That oil is the righteousness of Christ. It represents character, and character is not transferable. No man can secure it for another. Each must obtain for himself a character purified from every stain of sin. TM 233.2

TM – Svědectví pro služebníky evangelia 233.2 Nyní je čas prosit, aby lidé nejen naslouchaly Božímu slovu, ale aby si neprodleně zajistily olej do svých nádob s lampami. Tímto olejem je Kristova spravedlnost. Představuje charakter, který je nepřenosný. Nikdo jej nemůže zajistit pro někoho jiného. Každý musí pro sebe získat charakter očištěný od každé skvrny hříchu.

It is not possible for those who have faith and grace to divide their supply with those who have not. It is not possible for those who have made a thorough heart work, to impart the benefit of this to those who have done but surface work. The parable is designed to point out the peril of doing a surface work. RH September 17, 1895, par. 3

RH – časopis Review and Herald, 17. září 1895, odst. 3 Není možné, aby se ti, kdo mají víru a milost, dělili o své zásoby s těmi, kdo ji nemají. Není možné, aby ti, kteří důkladně prozkoumali své srdce sdíleli užitek s těmi, kteří to učinili pouze povrchně. Podobenství má poukázat na nebezpečí plynoucí z povrchního zpytování srdce.

Přísloví 14:12 Některá cesta připadá člověku správná, avšak nakonec je cestou smrti.

2. Timoteus 3:5a Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí [popřeli ji/odmítli].

Here is the greatest deception that can affect the human mind; these persons believe that they are right when they are wrong…. They are found wanting when it is forever too late to have their wants supplied.  1T 417.1

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 417.1 Zde se nachází ten největší klam, který působí na lidskou mysl; tito lidé věří, že mají pravdu, přestože se mýlí…. Jsou shledáni nedostatečnými ve chvíli, kdy už je navždy pozdě na to, aby se dalo něco napravit.

Matouš 7:22-23 22Mnozí mi v onen den řeknou: „Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?“ 23A tehdy jim vyznám: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.“”

The class represented by the foolish virgins are not hypocrites. They have a regard for the truth, they have advocated the truth, they are attracted to those who believe the truth; but they have not yielded themselves to the Holy Spirit’s working. They have not fallen upon the Rock, Christ Jesus, and permitted their old nature to be broken up. This class are represented also by the stony-ground hearers. They receive the word with readiness, but they fail of assimilating its principles. Its influence is not abiding. The Spirit works upon man’s heart, according to his desire and consent implanting in him a new nature; but the class represented by the foolish virgins have been content with a superficial work. They do not know God. They have not studied His character; they have not held communion with Him; therefore they do not know how to trust, how to look and live. Their service to God degenerates into a form. “They come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as My people, and they hear thy words, but they will not do them; for with their mouth they show much love, but their heart goeth after their covetousness.” Ezekiel 33:31. The apostle Paul points out that this will be the special characteristic of those who live just before Christ’s second coming. He says, “In the last days perilous times shall come: for men shall be lovers of their own selves; … lovers of pleasures more than lovers of God; having a form of godliness, but denying the power thereof.” 2 Timothy 3:1-5. COL 411.1

COL – Kristova podobenství 411.1 Lidé, které v podobenství představují pošetilé družičky, nejsou žádní pokrytci. Váží si pravdy, brání pravdu, přitahuje je to k lidem, kteří pravdě věří. Nepodřídili se však působení Ducha svatého. Nepadli na “skálu” — Ježíše Krista, jejich stará povaha se neroztříštila. Tuto skupinu lidí představuje také podobenství o rozsévači obrazem semen zasetých na skalnatá místa. Ochotně přijímají Boží slovo, neuvádějí však jeho zásady do života. Vliv a působení Písma není setrvalé. Duch svatý působí na lidské srdce podle toho, jak moc po Něm člověk touží a nakolik Mu dává svolení utvářet v něm novou povahu. Lidé znázornění pošetilými družičkami se spokojují s povrchní změnou. Neznají Boha, nezkoumali Jeho charakter, neudržovali s Ním společenství. Proto nevědí, jak Mu důvěřovat, jak k Němu vzhlížet. Jejich služba Bohu se zvrhává na pouhou formu. Ezechiel 33,31 “Přijdou k tobě jako sejití lidu a posadí se před tebou jako můj lid, budou poslouchat tvá slova, ale nebudou podle nich jednat. Oni totiž provozují vášnivou lásku svými ústy, jejich srdce však jde za jejich nekalým ziskem.” Apoštol Pavel upozorňuje, že to bude charakteristická vlastnost většiny věřících před druhým příchodem Ježíše Krista. V 2. Timoteovi 3,1.2.5 napsal 1Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. 2Lidé budou sobečtí [milující sebe], … milující rozkoš spíše než milující Boha. 5Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí.” (srv. PM 210.1)

If all were willing to receive, all would become filled with His Spirit…. There is nothing that Christ desires so much as agents who will represent to the world His Spirit and character. There is nothing that the world needs so much as the manifestation through humanity of the Saviour’s love. All heaven is waiting for channels through which can be poured the holy oil to be a joy and blessing to human hearts. COL 419.1-2

COL – Kristova podobenství 419.1-2 Kdyby byli všichni ochotni přijmout Ducha Božího, byli by jím všichni naplněni…. Kristus chce mít mnoho prostředníků, kteří by světu představovali Jeho charakter. Náš svět nepotřebuje nic tak naléhavě jako projevy Spasitelovy lásky skrze lidi. Celé nebe vyhlíží prostředníky, kteří by lidem zprostředkovali olej Ducha svatého, aby se pro lidská srdce stal zdrojem radosti a požehnání. (srv. PM 214.1-2)

Those who wait for the Bridegroom’s coming are to say to the people, “Behold your God.” The last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world, is a revelation of His character of love. COL 415.5

COL – Kristova podobenství 415.5 Lidé, kteří očekávají Ženicha, mají ostatním říkat: “Hle, váš Bůh!” Poslední paprsky světla milosti, poslední poselství milosti, které má osvítit svět, jsou zjevením Božího charakteru lásky. (srv. PM 212.6)

By implanting in their hearts the principles of His word, the Holy Spirit develops in men the attributes of God. The light of His glory—His character—is to shine forth in His followers. Thus they are to glorify God, to lighten the path to the Bridegroom’s home, to the city of God, to the marriage supper of the Lamb. COL 414.2

COL – Kristova podobenství 414.2 Duch svatý vštěpuje do srdce lidí zásady Božího slova, a tím v nich rozvíjí Boží vlastnosti. Světlo Boží slávy — Jeho povaha — má vyzařovat z Jeho následovníků. Tím mají oslavovat Boha, osvěcovat cestu k domovu Ženicha, k Božímu městu, k svatební večeři Beránka. (srv. PM 211.6)

Let your light shine. If you have received the grace of God, the light is in you…. You cannot help shining within the range of your influence. COL 420.1

COL – Kristova podobenství 420.1 Pokud jste přijali Boží milost, světlo je ve vás. Nechte jej zářit…. Nemůžete jinak než šířit světlo tam, kam dosáhne váš vliv. (srv. PM 214.6)

Izaiáš 60:1 Povstaň, rozjasni se, protože přišlo tvé světlo a vzešla nad tebou Hospodinova sláva.

The revelation of His own glory in the form of humanity will bring heaven so near to men that the beauty adorning the inner temple will be seen in every soul in whom the Saviour dwells. Men will be captivated by the glory of an abiding Christ. And in currents of praise and thanksgiving from the many souls thus won to God, glory will flow back to the great Giver. COL 420.2

COL – Kristova podobenství 420.2 Až Kristus zjeví svou vlastní slávu, která se projeví v lidech, přiblíží se nebe k lidem natolik, že krásu zdobící chrám nitra bude možné pozorovat v každém člověku, ve kterém Spasitel přebývá. Lidé budou touto slávou Krista přebývajícího v člověku zcela uchváceni. A v proudu chval a díků od mnoha takto pro Boha získaných lidí poplyne sláva zpět k velkému Dárci. (srv. PM 214.7)

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

032 Obleč si svatební roucho.

032 Obleč si svatební roucho Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 22:2, 11-14 2“Království Nebes je podobné králi, který vystrojil

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

031 Staň se novým měchem.

031 Staň se novým měchem Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 9:17 Ani se nedává mladé víno do starých měchů,

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

029 Kup mast na oči.

029 Kup mast na oči Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil … mast

Celý článek