029 Kup mast na oči.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

029 Kup mast na oči

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil … mast k pomazání svých očí, abys viděl.

The eye is the sensitive conscience, the inner light, of the mind. Upon its correct view of things the spiritual healthfulness of the whole soul and being depends. The “eyesalve,” the Word of God, makes the conscience smart under its application; for it convicts of sin. But the smarting is necessary that the healing may follow, and the eye be single to the glory of God. 7BC 965.5

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 965.5 Okem se rozumí citlivé vnímání, vnitřní světlo mysli. Na jeho správném pohledu na věc závisí duchovní zdraví celého nitra a celé existence. Ona „Mast k pomazání očí“, tedy Boží slovo, činí při jejím použití svědomí rozumným, neboť Boží slovo usvědčuje z hříchu. Toto zmoudření je nezbytné, aby mohlo následovat uzdravení a oko se zaměřilo pouze na Boží slávu.

Matouš 6:22-23a 22Lampou těla je oko. Jeli tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. 23Ale jeli tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné.

The oil for anointing is the oil of His grace, which will give spiritual eyesight to the soul in blindness and darkness, that he may distinguish between the workings of the Spirit of God and the spirit of the enemy. 7BC 965.9

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 965.9 Olejem k pomazání se rozumí olej Jeho milosti, který zaslepenému nitru v temnotě poskytne duchovní zrak, aby umělo rozlišovat mezi působením Božího Ducha a ducha nepřítele.

As we yield to the influence of the Spirit of God, our conscience becomes tender and sensitive, and sin that we have passed by with little thought, becomes exceeding sinful. OHC 153.4

OHC – Naše nejvyšší povolání 153.4 Když se podřídíme vlivu Božího Ducha, naše svědomí se stává jemným a citlivým a hřích, který jsme dosud míjeli bez většího povšimnutí, se ukáže být nadmíru hříšným.

Efeským 1:18a (B21) Kéž [Bůh] osvítí váš vnitřní zrak [oči vašeho srdce – ČSP], abyste viděli, k jaké naději vás povolal…

The eyesalve is that wisdom and grace which enables us to discern between the evil and the good, and to detect sin under any guise. 4T 88.2

4T – Svědectví pro církev, 4. svazek 88.2 Balzámem na oči je taková moudrost a milost, která nám umožňuje rozlišovat mezi zlem a dobrem a rozpoznávat hřích v jakékoli podobě.

Žalm 119:130 Otevření [vysvětlení] tvých slov osvěcuje, dává porozumět prostoduchým.

Let the heavenly eyesalve be applied to the eyes of your understanding, that you may distinguish between truth and error. Search the Word; and when you find a “Thus saith the Lord,” take your stand…. ML 73.3

ML – Můj život dnes 73.3 Nechť je nebeský balzám nanesen na oči vašeho porozumění, abyste mohli rozlišovat mezi pravdou a bludem. Zkoumejte Slovo, a když narazíte na „Tak praví Pán“, zaujměte stanovisko….

The eyesalve is the true spiritual discernment that is so wanting among us, for spiritual things must be spiritually discerned (The Review and Herald, April 1, 1890). 7BC 965.1

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 965.1 Mastí na oči je schopnost správného duchovního rozlišování, která nám tolik schází, neboť duchovní věci je třeba rozlišovat duchovně (The Review and Herald, 1. dubna 1890).

The eye of the mind needs to be educated, or the child will find pleasure in beholding evil. 6T 205.3

6T – Svědectví pro církev, 6. svazek 205.3 Oko mysli je třeba vzdělávat a vychovávat, jinak dítě v pohlížení na zlo nalezne zalíbení.

Žalm 119:34 Dej mi porozumět, budu střežit tvůj zákon a jej zachovávat celým srdcem.

The eyesalve is that spiritual discernment which will enable you to see the wiles of Satan and shun them, to detect sin and abhor it, to see truth and obey it. 5T 233.2

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 233.2 Balzámem na oči je ono duchovní rozlišování, které vám umožní vidět satanovy nástrahy a vyhnout se jim, rozpoznat hřích a ošklivit si ho, vidět pravdu a být jí poslušen.

To man alone, the crowning work of His creation, God has given a conscience to realize the sacred claims of the divine law, and a heart capable of loving it as holy, just, and good; and of man prompt and perfect obedience is required. Yet God does not compel him to obey; he is left a free moral agent. 1SM 216.2

1SM – Vybraná poselství, 1. svazek 216.2 Jedině člověku, vrcholnému dílu svého stvoření, dal Bůh svědomí, aby si uvědomil posvátné požadavky Božího zákona, a srdce schopné milovat Boží zákon jako svatý, spravedlivý a dobrý; a od člověka se vyžaduje pohotová a úplná poslušnost. Bůh ho však k poslušnosti nenutí; je mu ponechána možnost svobodně morálně jednat.

True religion is embodied in the Word of God and consists in being under the guidance of the Holy One in thought, word, and deed. HP 142.3

HP – V nebesích 142.3 Pravé náboženství je ztělesněno v Božím slově a spočívá v tom, že jsme v myšlenkách, slovech a skutcích pod vedením Svatého Boha.

If we are constantly looking unto Jesus and receiving His Spirit, we shall have clear eyesight. 2SM 60.3

2SM – Vybraná poselství, 2. svazek 60.3 Budeme-li neustále hledět na Ježíše a přijímat jeho Ducha, budeme mít jasný zrak.

In the renewed heart there will be a fixed principle to obey the will of God, because there is a love for what is just, and good, and holy. There will be no hesitating, conferring with the taste, or studying of convenience, or moving in a certain course because others do so. Everyone should live for himself. The minds of all who are renewed by grace will be an open medium, continually receiving light, grace, and truth from above, and transmitting the same to others. Their works are fruitful. Their fruit is unto holiness, and the end everlasting life. 2T 488.1

2T – Svědectví pro církev, 2. svazek 488.1 V obnoveném srdci bude ukotvena zásada poslušnosti Boží vůle, protože se v něm nachází láska k tomu, co je spravedlivé, dobré a svaté. Nebude váhavé, nebude rozjímat nad tím, jestli do toho má chuť, jestli se mu chce či zkoumat, zda se to hodí. Nepůjde nějakým směrem jen proto, že to dělají jiní. Každý by měl žít sám za sebe. Mysl všech, kdo jsou obnoveni milostí, bude otevřeným médiem, které bude neustále přijímat světlo, milost a pravdu shůry a předávat je druhým. Jejich skutky jsou plodné. Jejich ovoce je ke svatosti a jejich koncem je věčný život.

The very first step in the path of life is to keep the mind stayed on God, to have His fear continually before the eyes. A single departure from moral integrity blunts the conscience, and opens the door to the next temptation. 3BC 1158.1

3BC – Biblický komentář, 3. svazek 1158.1 Úplně prvním krokem na cestě životem je mít mysl upřenou na Boha, mít Jeho bázeň neustále před očima. Jediné vybočení z morální bezúhonnosti otupuje svědomí a otevírá dveře dalšímu pokušení.

The young are ignorant of the many dangers to which they are daily exposed. They can never fully know them all; but if they are watchful and prayerful, God will keep their consciences sensitive and their perceptions clear, that they may discern the workings of the enemy and be fortified against his attacks. 3T 373.2

3T – Svědectví pro církev, 3. svazek 373.2 Mladí lidé si neuvědomují mnohá nebezpečí, kterým jsou denně vystaveni. Nikdy nemohou všechna plně rozpoznat, ale pokud budou bdělí a budou se modlit, Bůh uchová jejich svědomí v citlivém stavu a jejich vnímání tak jasné, aby mohli rozpoznat působení nepřítele a byli obrněni proti jeho útokům.

It is a solemn thought that the removal of one safeguard from the conscience, the failure to fulfill one good resolution, the formation of one wrong habit, may result not only in our own ruin, but in the ruin of those who have put confidence in us. Our only safety is to follow where the steps of the Master lead the way, to trust for protection implicitly to Him who says, “Follow me.” Our constant prayer should be. “Hold up my goings in thy path, O Lord, that my footsteps slip not” (The Signs of the Times, July 28, 1881). 2BC 1004.6

2BC – Biblický komentář, 2. svazek 1004.6 Je velmi závažné uvědomit si, že odstranění jediné ochrany svědomí, nesplnění jediného dobrého předsevzetí, vytvoření jediného špatného návyku může vést nejen k naší vlastní zkáze, ale i ke zkáze těch, kteří v nás vložili důvěru. Naší jedinou jistotou je jít tam, kam vedou kroky Mistra, a bezvýhradně důvěřovat v ochranu Tomu, který říká: „Následuj mě.“ Naší neustálou modlitbou by mělo být: Žalm 17:5 „Drž mé kroky na své stezce, Pane, aby mé kroky neuklouzly.“ (The Signs of the Times, 28. července 1881).

Žalm 119:32 Poběžím cestou tvých příkazů, neboť jsi rozšířil mé srdce.

It is not necessary that anyone should yield to the temptations of Satan and thus violate his conscience and grieve the Holy Spirit. Every provision has been made in the word of God whereby all may have divine help in their endeavors to overcome. 5T 574.2

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 574.2 Není nutné, aby někdo podlehl satanovým pokušením, a tím pošpinil své svědomí a zarmoutil Ducha svatého. V Božím slově jsou obsažena veškerá opatření, aby se každému dostalo Boží pomoci v jeho úsilí zvítězit.

By renouncing your own self-sufficiency, giving up all things, however dear to you, you may buy the gold, the raiment, and the eyesalve that you may see (The Review and Herald, November 23, 1897). 7BC 965.6

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 965.6 Zřeknete-li se vlastní soběstačnosti, vzdáte-li se všech věcí, jakkoli jsou vám drahé, můžete si koupit zlato, oděv a oční mast, abyste prohlédli (The Review and Herald, 23. listopadu 1897).

The man who uses the eye-salve is enabled to see himself as he is. His wretchedness is discovered; he feels his imperfections, his spiritual poverty, and his need of being healed of his spiritual malady. RH November 23, 1897, par. 8

RH – časopis Review and Herald, 23. listopadu 1897, odst. 8 Člověk používající oční mast může vidět sám sebe takového, jaký je. Objeví svou ubohost, pocítí své nedokonalosti, svou duchovní chudobu a potřebu uzdravení z duchovního onemocnění.

The Laodicean message has been sounding. Take this message in all its phases and sound it forth to the people wherever Providence opens the way. Justification by faith and the righteousness of Christ are the themes to be presented to a perishing world (Letter 24, 1892). 7BC 964.3

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 964.3 Zaznívá poselství Laodicejským. Přijměte toto poselství ve všech jeho fázích a hlásejte ho lidem všude tam, kde Prozřetelnost otevře cestu. Ospravedlnění z víry a Kristova spravedlnost jsou témata, která je třeba představovat hynoucímu světu (Dopis 24, 1892).

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

032 Obleč si svatební roucho.

032 Obleč si svatební roucho Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 22:2, 11-14 2“Království Nebes je podobné králi, který vystrojil

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

031 Staň se novým měchem.

031 Staň se novým měchem Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 9:17 Ani se nedává mladé víno do starých měchů,

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

030 Měj olej v nádobě.

030 Měj olej v nádobě Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Matouš 25:1-3 1Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které

Celý článek