028 Kup bílé šaty.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

028 Kup bílé šaty

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

 Zjevení 3:18a Radím ti, abys ode mne koupil … bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty.

He desires us to seek for a pure, clean soul, a soul washed and made white in the blood of the Lamb. It is the white robe of Christ’s righteousness that gives the sinner admittance into the presence of the heavenly angels. 7BC 920.3

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 920.3 Ježíš touží po tom, abychom usilovali o čisté a neposkvrněné nitro, o nitro obmyté a zbělené v Beránkově krvi. To je to bílé roucho Kristovy spravedlnosti, které hříšníkovi umožňuje přístup do přítomnosti nebeských andělů.

Only the covering which Christ Himself has provided can make us meet to appear in God’s presence. This covering, the robe of His own righteousness, Christ will put upon every repenting, believing soul. COL 311.3

COL – Kristova podobenství 311.3 Uzpůsobit na setkání s Boží přítomností nás může pouze pokrývka, kterou nám poskytl sám Kristus. Každého, kdo činí pokání a věří, Ježíš Kristus oblékne rouchem své vlastní spravedlnosti. (srv. PM 159.6)

The only hope of any man lies through Jesus Christ who brought the robe of his righteousness to put upon the sinner who would lay off his filthy garments…. The pure and holy garments are not prepared to be put on by any one after he has entered the gate of the city. All who enter will have on the robe of Christ’s righteousness and the name of God will be seen in their foreheads. This name is the symbol which the apostle saw in vision, and signifies the yielding of the mind to intelligent and loyal obedience to all of God’s commandments. There will be no covering up of sins and faults to hide the deformity of character; no robes will be half washed; but all will be pure and spotless. YI August 18, 1886, par. 4

YI – časopis Instrukce pro mladé lidi, 18. srpna 1886, odst. 4 Jediná naděje každého člověka spočívá v Ježíši Kristu. Ten přinesl roucho své spravedlnosti, aby jej oblékl hříšníkovi, který odloží svůj špinavý šat…. Čisté a svaté šaty nejsou připraveny, aby si je někdo oblékl poté, co vešel branou do města. Všichni, kteří vejdou, budou mít na sobě roucho Kristovy spravedlnosti a na jejich čele bude vidět Boží jméno. Toto jméno je symbolem, který apoštol spatřil ve vidění, a znamená odevzdání své mysli inteligentní a oddané poslušnosti všem Božím přikázáním. Nebude tam žádné zakrývání hříchů a chyb, které by skrylo deformovanost charakteru. Žádná roucha nebudou vypraná napůl. Všechna budou čistá a neposkvrněná.

The righteousness of Christ is not a cloak to cover unconfessed and unforsaken sin; it is a principle of life that transforms the character and controls the conduct. Holiness is wholeness for God; it is the entire surrender of heart and life to the indwelling of the principles of heaven. DA 555.6

DA – Touha věků 555.6 Kristova spravedlnost není rouchem k zakrytí nevyznaného a stále pokračujícího hříchu. Je to životní princip, který přetváří charakter a ovládá jednání. Svatost je úplná odevzdanost Bohu, naprosté podřízení mysli a života zásadám ovládajícím nebesa. (srv. TV 352.2)

To the church it is given “that she should be arrayed in fine linen, clean and white,” “not having spot, or wrinkle, or any such thing.” Revelation 19:8; Ephesians 5:27. The fine linen …. “is the righteousness of saints.” Revelation 19:8. It is the righteousness of Christ, His own unblemished character, that through faith is imparted to all who receive Him as their personal Saviour. COL 310.3

COL – Kristova podobenství 310.3 Církvi Zjevení 19:8 „je dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla“ a aby byla Efezským 5:27 „bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného“ …. Zjevení 19:8 „Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých“. Je to Kristova spravedlnost, Jeho vlastní neposkvrněný charakter, který je skrze víru poskytnut všem, kdo Krista přijímají jako svého osobního Spasitele. (srv. PM 159.2)

In view of these encouraging promises, how earnestly should we strive to perfect a character that will enable us to stand before the Son of God! Only those who are clothed in the garments of His righteousness will be able to endure the glory of His presence when He shall appear with “power and great glory.” SD 368.3

SD – Synové a dcery Boží 368.3 S vědomím těchto povzbudivých zaslíbení bychom měli horlivě usilovat o zdokonalení charakteru, který nám umožní obstát před Božím Synem! Pouze lidé oděni rouchem Jeho spravedlnosti, budou schopni snést slávu jeho přítomnosti, až se zjeví s „mocí a velikou slávou“.

God will accept nothing but purity and holiness; one spot, one wrinkle, one defect in the character, will forever debar them from heaven, with all its glories and treasures. 2T 453.1

2T – Svědectví pro církev, 2. svazek 453.1 Bůh nepřijme nic jiného než čistotu a svatost; jediná skvrna, jediná vráska, jediná vada na charakteru je navždy připraví o nebe se vší jeho slávou a bohatstvím.

Efezským 5:25-27 25Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, 26aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, 27aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná.

The white raiment is purity of character, the righteousness of Christ imparted to the sinner. This is indeed a garment of heavenly texture, that can be bought only of Christ for a life of willing obedience. 4T 88.2

4T – Svědectví pro církev, 4. svazek 88.2 Bílé roucho je čistota charakteru, Kristova spravedlnost udělená hříšníkovi. To je skutečný oděv nebeského původu, který si lze koupit pouze od Krista za život v ochotné poslušnosti.

The white raiment is the righteousness of Christ that may be wrought into the character. Purity of heart, purity of motive, will characterize every one who is washing his robe, and making it white in the blood of the Lamb (The Review and Herald, July 24, 1888). 7BC 965.3

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 965.3 Bílé roucho je Kristova spravedlnost, která má být vetkána do charakteru. Čistota srdce, čistota motivů bude charakterizovat každého, kdo pere své roucho a bělí je v Beránkově krvi (The Review and Herald, 24. července 1888).

This robe, woven in the loom of heaven, has in it not one thread of human devising. Christ in His humanity wrought out a perfect character, and this character He offers to impart to us. “All our righteousnesses are as filthy rags.” Isaiah 64:6. Everything that we of ourselves can do is defiled by sin. But the Son of God “was manifested to take away our sins; and in Him is no sin.” Sin is defined to be “the transgression of the law.” 1 John 3:5, 4…. By His perfect obedience He has made it possible for every human being to obey God’s commandments. When we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart, the will is merged in His will, the mind becomes one with His mind, the thoughts are brought into captivity to Him; we live His life. This is what it means to be clothed with the garment of His righteousness…. COL 311.4

COL – Kristova podobenství 311.4 Toto roucho, utkané na nebeském stavu, nemá ani jediné vlákno vyrobené člověkem. Kristus si ve svém lidství vytvořil dokonalý charakter. Takový charakter chce udělit také nám, nabízí nám jej. Izaiáš 64:5 „Všechny naše spravedlivé činy jsou jako poskvrněné roucho.“ Všechno, co my sami ze sebe můžeme dělat, je znečištěno hříchem. Ale Boží Syn 1. Janův 3:5 „se zjevil, aby odstranil [naše] hříchy, a hříchu v něm není.“ 1. Janův 3:4 (SNC) „Hřích je porušení Božího zákona.“ …. Svou dokonalou poslušností umožnil každému člověku být poslušným Božích přikázání. Odevzdáme-li se Kristu, naše srdce se spojí s jeho srdcem, naše vůle splyne s Jeho vůlí, naše mysl se sjednotí s Jeho myslí a naše myšlenky se Mu podřídí, žijeme Jeho život. Toto znamená obléci si roucho Kristovy spravedlnosti…. (srv. PM 159.7)

Righteousness is right doing, and it is by their deeds that all will be judged. Our characters are revealed by what we do. The works show whether the faith is genuine…. COL 312.2

COL – Kristova podobenství 312.2 Spravedlnost znamená činit to, co je správné. Proto budou všichni souzeni podle svých skutků. Naše povaha se projevuje tím, co děláme. Skutky ukazují, zda je víra opravdová…. (srv. PM 160.2)

“Hereby we do know that we know Him if we keep His commandments.” 1 John 2:3. This is the genuine evidence of conversion. Whatever our profession, it amounts to nothing unless Christ is revealed in works of righteousness. COL 312.3

COL – Kristova podobenství 312.3   1. Janův 2:3 „Podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.“ To je důkaz pravého obrácení. Žádné vyznání ústy nám není nic platné, pokud se Kristus neprojevuje v našich skutcích spravedlnosti. (srv. PM 160.2)

It is in this life that we are to put on the robe of Christ’s righteousness. This is our only opportunity to form characters for the home which Christ has made ready for those who obey His commandments. COL 319.1

COL – Kristova podobenství 319.1 Šat Kristovy spravedlnosti musíme obléci nyní, dokud žijeme zde na zemi. Toto je naše jediná příležitost připravit se pro domov, který Kristus nachystal všem těm, kteří zachovávají jeho přikázání. (srv. PM 163.3)

Let the youth and the little children be taught to choose for themselves that royal robe woven in heaven’s loom—the “fine linen, clean and white” (Revelation 19:8), which all the holy ones of earth will wear. This robe, Christ’s own spotless character, is freely offered to every human being. But all who receive it will receive and wear it here. Ed 249.2

Let the children be taught that as they open their minds to pure, loving thoughts and do loving and helpful deeds, they are clothing themselves with His beautiful garment of character. This apparel will make them beautiful and beloved here, and will hereafter be their title of admission to the palace of the King. His promise is: Ed 249.3

“They shall walk with Me in white: for they are worthy.” Revelation 3:4. Ed 249.4

Ed – Výchova 249.2 Veďme děti a mladé lidi k tomu, aby si pro sebe zvolili ten královský oděv, který byl utkán na nebeském stavu, ten Zjevení 19:8 „zářivě čistý kment”, který budou nosit všichni svatí. Tento oděv, Kristův vlastní neposkvrněný charakter, Bůh zdarma nabízí každému člověku. Všichni, kteří jej přijmou, jej obdrží a budou nosit ještě zde, za tohoto života. (srv. Vy 147.2-3)

Ed – Výchova 249.3-4 Naučme děti, že do nádherného roucha Kristovy povahy se oblékáme pokaždé, když svou mysl otevíráme čistým, láskyplným myšlenkám a vykonáváme laskavé a užitečné činy. Tento oděv je učiní krásnými a milými již zde na zemi a nakonec pro ně bude oprávněním pro vstup do paláce nebeského Krále. Jeho zaslíbení zní: Zjevení 3:4 „Budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou toho hodni.“ (srv. Vy 147.4)

Zjevení 19:7-8 7Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila; 8a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.” Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

032 Obleč si svatební roucho.

032 Obleč si svatební roucho Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 22:2, 11-14 2“Království Nebes je podobné králi, který vystrojil

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

031 Staň se novým měchem.

031 Staň se novým měchem Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 9:17 Ani se nedává mladé víno do starých měchů,

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

030 Měj olej v nádobě.

030 Měj olej v nádobě Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Matouš 25:1-3 1Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které

Celý článek