024 Pustil jsi Ho dovnitř?

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

024 Pustil jsi Ho dovnitř?

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

 Zjevení 3:20 Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Every warning, reproof, and entreaty in the Word of God, or through His delegated messengers, is a knock at the door of the heart; it is the voice of Jesus,  asking for entrance. With every knock unheeded, your determination to open becomes weaker and weaker. If the voice of Jesus is not heeded at once, it becomes confused in the mind with a multitude of other voices, the world’s care and business engross the attention, and conviction dies away. The heart becomes less impressible, and lapses into a perilous unconsciousness of the shortness of time, and of the great eternity beyond. 7BC 966.9

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 966.9 Každé varování, napomenutí a výzva v Božím slově nebo prostřednictvím jím povolaných poslů je klepáním na dveře lidského srdce; je to Ježíšův hlas, který žádá o vstup. S každým neuposlechnutým zaklepáním je vaše odhodlání otevřít stále slabší. Jestliže neuposlechneme Ježíšův hlas ihned, začne se v naší mysli Jeho hlas mísit s množstvím jiných hlasů, světské starosti a touha zaujmou pozornost natolik, že hlas svědomí utichne. Srdce se stává méně ovlivnitelným a upadá do nebezpečné nevědomosti co se týče krátkosti času, který zbývá, a následné velkolepé věčnosti.

I was shown that the testimony to the Laodiceans applies to God’s people at the present time, and the reason it has not accomplished a greater work is because of the hardness of their hearts. But God has given the message time to do its work. The heart must be purified from sins which have so long shut out Jesus. This fearful message will do its work…. Lest His people should be deceived in regard to themselves, He gives them time for the excitement to wear off, and then proves them to see if they will obey the counsel of the True Witness. 1T 186.1-2

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 186.1-2 Bylo mi ukázáno, že svědectví Laodicejským se vztahuje na Boží lid v současné době a že příčinou nedosažení většího úspěchu je zatvrzelost jejich srdcí. Bůh však tomuto poselství poskytl čas, aby vykonalo své dílo. Srdce musí být očištěno od hříchů, které Ježíši tak dlouho brání ve vstupu. Toto obávané poselství své dílo vykoná…. Aby se Jeho lid nenechal oklamat ohledně svého vlastního stavu, poskytuje jim čas na to, ab rozrušení odeznělo, a pak je vyzkouší, zda uposlechnou rady Pravého svědka.

God leads His people on, step by step. He brings them up to different points calculated to manifest what is in the heart. Some endure at one point, but fall off at the next. At every advanced point the heart is tested and tried a little closer. If the professed people of God find their hearts opposed to this straight work, it should convince them that they have a work to do to overcome, if they would not be spewed out of the mouth of the Lord. Said the angel: “God will bring His work closer and closer to test and prove every one of His people.” Some are willing to receive one point; but when God brings them to another testing point, they shrink from it and stand back, because they find that it strikes directly at some cherished idol. Here they have opportunity to see what is in their hearts that shuts out Jesus. They prize something higher than the truth, and their hearts are not prepared to receive Jesus. 1T 187.1

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 187.1 Bůh vede svůj lid kupředu, krok za krokem. Přivádí je do různých situací, které mají projevit to, co je v srdci. Někteří v jedné věci obstojí, ale v následující padnou. V každé další situaci je srdce zkoušeno a prověřováno o něco podrobněji. Pokud lidé hlásící se k Bohu zjistí, že se jejich srdce proti tomu staví, mělo by je to přimět k činnosti, kterou je třeba vynaložit, aby zvítězili, pokud nechtějí být vyvrženi z úst Páně. Anděl pravil: „Bůh bude své působení stupňovat, aby vyzkoušel a osvědčil každého ze svého lidu.“ Někteří jsou ochotni přijmout jednu zkoušku; když je však Bůh přivede k další, krčí se před ní a ustupují, protože zjišťují, že přímo zasahuje nějakou jejich pěstovanou modlu. Zde mají příležitost poznat, co je v jejich srdcích, co Ježíši brání ve vstupu. Cení si něčeho víc než pravdy a jejich srdce není připraveno Ježíše přijmout.

We must be emptied of self in order to give room to Jesus, but how many have their hearts so filled with idols that they have no room for the Redeemer of the world. The world holds the hearts of men in captivity. They center their thoughts and affections upon their business, their position, their family. They hold to their opinions and ways, and cherish them as idols in the soul. TMK 165.2

TMK – Abych jej znal 165.2 Je nutné zmařit své já [n.: vyprázdnit se; pozn. překl.: zde je EGW použit slovník Filipským 2:7], abychom mohli dát prostor Ježíši, ale kolik lidí má srdce zaplněné svými modlami natolik, že pro Vykupitele světa nemají místo. Svět drží lidská srdce v zajetí. Své myšlenky a sympatie soustřeďují na svůj obchod, své postavení, svou rodinu. Drží se svých názorů a způsobů a pěstují je v nitru jako modly.

He will not release one atom of His claim; He will not accept half worship while half the heart is given to some idol. All the heart, God requires, all the mind. You are not allowed to have the mind diverted from God and centered upon any other object. TM 439.1

TM – Svědectví pro služebníky evangelia 439.1 [Bůh] Neuvolní ze svého nároku ani atom; nepřijme polovičaté uctívání, zatímco polovina srdce patří nějaké modle. Bůh vyžaduje celé srdce, celou mysl. Není dovoleno, aby se vaše mysl odklonila od Boha a soustředila se na nějaký jiný objekt.

Lukáš 14:33 (B21) Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.

Individuals are tested and proved a length of time to see if they will sacrifice their idols and heed the counsel of the True Witness. If any will not be purified through obeying the truth, and overcome their selfishness, their pride, and evil passions, the angels of God have the charge: “They are joined to their idols, let them alone,” and they pass on to their work, leaving these with their sinful traits unsubdued, to the control of evil angels. Those who come up to every point, and stand every test, and overcome, be the price what it may, have heeded the counsel of the True Witness, and they will receive the latter rain, and thus be fitted for translation. 1T 187.1

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 187.1 Jednotlivci jsou po určitou dobu zkoušeni a prověřováni, aby se zjistilo, zda se vzdají svých model a budou naslouchat radám Pravého svědka. Pokud se někdo nechce očistit poslušností pravdě a překonat své sobectví, pýchu a zlé touhy, mají Boží andělé pověření: „Jsou spojeni se svými modlami, nechte je na pokoji,“ přecházejí k další práci a tyto nepodmaněné lidi s jejich hříšnými vlastnostmi ponechávají moci zlých andělů. Ti, kteří splní každý bod, obstojí v každé zkoušce a zvítězí, ať už je cena jakákoli, dbali na radu Pravého svědka a obdrží pozdní déšť, a budou tak uzpůsobeni k proměnění.

Some may say, Why is this message sounded so constantly in our ears? It is because you do not thoroughly repent. You do not live in Christ and have Christ abiding in you. When one idol is expelled from the soul, Satan has another prepared to supply its place. Unless you make an  entire consecration to Christ and live in communion with Him, unless you make Him your Counselor, you will find that your heart, open to evil thoughts, is easily diverted from the service of God to the service of self. 1SM 107.5

1SM – Vybraná poselství, 1. svazek 107.5 Někdo by mohl říci: Proč nám toto poselství neustále zní v uších? Je to proto, že nečiníte důkladné pokání. Nežijete v Kristu a Kristus ve vás nepřebývá. Když je z duše vyhnána jedna modla, satan má připravenu jinou, aby ji nahradila. Pokud se zcela nezasvětíte Kristu a nebudete žít ve společenství s Ním, pokud Ho neučiníte svým rádcem, zjistíte, že vaše srdce, otevřené zlým úmyslům, se snadno odkloní od služby Bohu ke službě svému já.

At times you may have a desire to repent. But unless you decidedly reform and put into practice the truths you have learned, unless you have an active, working faith, a faith that is constantly increasing in strength, your repentance is as the morning dew. It will give no permanent relief to the soul. A repentance caused by a spasmodic exercise of the feelings is a repentance that needs to be repented of; for it is delusive. A violent exercise of the feelings, which does not produce in you the peaceable fruits of righteousness, leaves you in a worse state than you were in before. 1SM 108.1

1SM – Vybraná poselství, 1. svazek 108.1 Někdy můžete mít touhu činit pokání. Ale pokud se rozhodným způsobem nenapravíte a s odhodláním neuvedete do praxe naučené pravdy, pokud nebudete mít aktivní, činnou víru, takovou víru, která neustále nabývá na síle, bude vaše pokání jako ranní rosa. Nitru to nepřinese žádnou trvalou úlevu. Pokání způsobené křečovitým cvičením pocitů je pokání, kterého je třeba litovat; je totiž klamné. Násilné přemáhání pocitů, které ve vás nevyvolává pokojné plody spravedlnosti, vás zanechává v horším stavu, než jste byli předtím.

Every day the tempter will be on your track with some delusive, plausible excuse for your self-serving, your self-pleasing, and you will fall back into your old practices, neglecting the work of serving God, by which you would gain hope and comfort and assurance. 1SM 108.2

1SM – Vybraná poselství, 1. svazek 108.2 Každý den vám bude pokušitel v patách s nějakou klamnou, věrohodnou výmluvou pro sobeckou službu svému já, pro vaše sebeuspokojování, a vy se budete vracet ke svým starým praktikám a zanedbávat službu Bohu, prostřednictvím které byste získali naději, útěchu a ujištění.

God calls for willing service—a service inspired by the love of Jesus in the heart. God is never satisfied with halfhearted, selfish service. He requires the whole heart, the undivided affections, and a complete faith and trust in His power to save from sin. 1SM 108.3

1SM – Vybraná poselství, 1. svazek 108.3 Bůh volá po ochotné službě – službě inspirované Ježíšovou láskou v srdci. Bůh se nikdy nespokojí s polovičatou, sobeckou službou. Vyžaduje celé srdce, nerozdělené sympatie a naprostou víru a důvěru v jeho moc vysvobodit z hříchu.

Every time you refuse to listen to the message of mercy, you strengthen yourself in unbelief. Every time you fail to open the door of your heart to Christ, you become more and more unwilling to listen to the voice of Him that speaketh. You diminish your chance of responding to the last appeal of mercy. COL 237.1

COL – Kristova podobenství 237.1 Pokaždé, když odmítneš naslouchat poselství milosti, utvrzuješ se v nevíře. Pokaždé, když Kristu odmítneš otevřít své srdce, stáváš se méně a méně ochotným naslouchat Jeho hlasu. Zmenšuješ tím pravděpodobnost, že zareaguješ na poslední nabídku milosti. (srv. PM 120.2)

The Holy Spirit is presenting every inducement to constrain you to come. Christ is watching for some sign that will betoken the removing of the bolts and the opening of the door of your heart for His entrance. COL 237.2

COL – Kristova podobenství 237.2 Duch svatý využívá všechny prostředky, aby tě přiměl vejít. Kristus vyhlíží nějaké znamení, které je předzvěstí odemčení a otevření dveří tvého srdce, aby mohl vstoupit. (srv. PM 120.3)

“Return unto Me, and I will return unto thee, and will heal all thy backslidings.” 1T 143.3

Some, I saw, would gladly return. Others …. will glide along, much after the same manner as before, and will be spewed out of the mouth of the Lord. Those only who zealously repent will have favor with God. 1T 144.1

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 143.3 Jeremiáš 3:22 „Navraťte se, odvrácení synové, vyléčím vaše odvrácení.“

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 144.1 Viděla jsem, že někteří se rádi vrátí. Jiní …. budou pokračovat dále, stejně jako předtím a budou vyvrženi z úst Pána. Pouze ti, kdo horlivě činí pokání, získají u Boha přízeň.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek