022 Prozkoumej své nitro – Máš v sobě Krista?

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

022 Prozkoumej své nitro – Máš v sobě Krista?

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

 2. Korintským 13:5 Sami sebe zkoušejte, jsteli ve víře, sami sebe zkoumejte [abyste se osvědčili]. Či nepoznáváte sami na sobě, že Ježíš Kristus [je] ve vás? Ledaže byste byli neosvědčení.

But you will say, How am I to know that Christ is in my heart? If, when you are criticised or corrected in your way, and things do not go just as you think they ought to go, —if then you let your passion arise instead of bearing the correction and being patient and kind, Christ is not abiding in the heart. RH July 12, 1887, par. 9

RH – časopis Review and Herald, 12. července 1887, odst. 9 Vy však namítnete: „Jak mám poznat, že Kristus přebývá v mém srdci?“ Když vás někdo kárá nebo opravuje ve vašem způsobu života a věci se nevyvíjejí podle vašich představ – jestliže to v takovém případě ve vás vyvolává vášně, místo abyste snášeli napomenutí a byli trpěliví a laskaví, pak ve vašem srdci Kristus nepřebývá.

An indwelling Saviour is revealed by the words. But the Holy Spirit does not abide in the heart of him who is peevish if others do not agree with his ideas and plans. From the lips of such a man there come scathing remarks, which grieve the Spirit away, and develop attributes that are satanic rather than divine. RH April 9, 1901, par. 6

RH – časopis Review and Herald, 9. dubna 1901, odst. 6 Jestli v nás přebývá Spasitel odhalujeme našimi slovy. Duch svatý nepřebývá v srdci toho, kdo je podrážděný, když druzí nesouhlasí s jeho představami a plány. Ze rtů takového člověka vycházejí jízlivé [n.: uštěpačné] poznámky, které Ducha Božího zarmucují a odhánějí a rozvíjejí vlastnosti, které jsou spíše ďábelské než božské.

The servants of Christ are not to act out the dictates of the natural heart. They need to have close communion with God, lest, under provocation, self rise up, and they pour forth a torrent of words that are unbefitting, that are not as dew or the still showers that refresh the withering plants. This is what Satan wants them to do; for these are his methods. It is the dragon that is wroth; it is the spirit of Satan that is revealed in anger and accusing. DA 353.2

DA – Touha věků 353.2 Kristovi služebníci nemají jednat podle pokynů přirozeného srdce. Potřebují být v úzkém spojení s Bohem, jinak – při provokaci – povstane jejich „já“ a vychrlí proud mnoha nevhodných slov, které nejsou jako rosa či tichý déšť svlažující vadnoucí rostliny. Přesně to Satan chce, aby dělali, vždyť to jsou jeho způsoby. Drak je tím, kdo se hněvá; zlobou a obviňováním se projevuje ďáblův duch. (srv. TV 223.4)

Well may the question be asked with earnest, anxious heart, “Is envy cherished, is jealousy permitted to find a place in my heart?” If so, Christ is not there. 2SM 382.1

2SM – Vybraná svědectví, 2. svazek 382.1 Je dobré si s vážností a úzkostí v srdci položit otázku: „Pěstuji si závist, je žárlivosti dovoleno nalézt si místo v mém srdci?“ Pokud ano, pak tam Kristus není.

Let no one deceive his own soul in this matter. If you harbor pride, self-esteem, a love for the supremacy, vainglory, unholy ambition, murmuring, discontent, bitterness, evil speaking, lying, deception, slandering, you have not Christ abiding in your heart, and the evidence shows that you have the mind and character of Satan, not of Jesus Christ, who was meek and lowly of heart. TM 441.2

TM – Svědectví pro služebníky evangelia 441.2 Ať nikdo v této věci neklame své vlastní nitro. Chováš-li v sobě pýchu, samolibost, lásku k nadřazenosti, ješitnost, nesvatou ctižádost, reptání, nespokojenost, hořkost, zlé řeči, lži, podvody, pomluvy, nemáš ve svém srdci Krista a z důkazů vyplývá, že máš mysl a povahu Satana, ne Ježíše Krista, který byl tichý a pokorného srdce.

The meekness of Christ, manifested in the home, will make the inmates happy; it provokes no quarrel, gives back no angry answer, but soothes the irritated temper and diffuses a gentleness that is felt by all within its charmed circle. MB 16.3

MB – Myšlenky z Hory blahoslavenství 16.3 Kristova mírnost projevená v rodině přinese štěstí všem jejím členům; nevyvolává hádky, neoplácí zlá slova pronesená v hněvu, nýbrž uklidňuje podráždění a šíří laskavost, kterou pociťují všichni v dosahu jejího vlivu. (srv. MON 17.4)

1. Janův 4:12-13,16b 12…Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle [je dokonalá]. 13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal ze svého Ducha…. 16 … Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.

We cannot be fretful and impatient, and still be Christians; for a fretful, impatient spirit is not the Spirit of Christ. RH August 14, 1888, par. 6

RH – časopis Review and Herald, 14. srpna 1888, odst. 6 Nemůžeme být vznětliví a netrpěliví, a přitom být křesťany, neboť vznětlivý a netrpělivý duch není Duchem Kristovým.

1. Korintským 13:4-7 4Láska je trpělivá [pomalá k hněvu], dobrotivá [laskavá], láska nezávidí [nesoupeří/nežárlí], [láska] se nevychloubá a není domýšlivá. 5Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se [nenechá se vyprovokovat k hněvu], nepočítá zlo. 6Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. 7Všechno snáší [přikrývá], všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží.

When we give way to impatience, we drive the Spirit of God out of the heart, and give place to the attributes of Satan. 2SM 235.5

2SM – Vybraná poselství, 2. svazek 235.5 Když podléháme netrpělivosti, vyháníme tím ze srdce Božího Ducha a dáváme prostor charakteristickým rysům Božího nepřítele.

You cannot indulge your own temper, and have your own way, and still remain the children of God. RH October 11, 1892, par. 1

RH – časopis Review and Herald, 11. října 1892, odst. 1 Nemůžete se nechat unášet svým vlastním temperamentem, jít vlastní cestou, a přitom zůstávat Božími dětmi.

The man who yields to impatience is serving Satan. “To whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey.” 4T 606.3

4T – Svědectví pro církev, 4. svazek 606.3 Člověk, který podléhá netrpělivosti, slouží ďáblu. Římanům 6:16 „Komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky.“

If we indulge anger, lust, covetousness, hatred, selfishness, or any other sin, we become servants of sin. “No man can serve two masters.” If we serve sin, we cannot serve Christ. MYP 114.3

MYP – Poselství pro mládež 114.3 Pokud se oddáváme hněvu, chlípnosti, chamtivosti, nenávisti, sobectví nebo jakémukoli jinému hříchu, stáváme se služebníky hříchu. Matouš 6:24a (B21) „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.“ Sloužíme-li hříchu, nemůžeme sloužit Kristu.

Jan 8:34 Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.

2. Petrův 2:19b Vždyť čemu člověk podlehne [co člověka přemůže], tím je zotročen.

When you indulge the feelings of the natural heart, letting the carnal nature have the supremacy, then I ask, What assurance have you that you are kept by the power of God unto salvation? RH March 8, 1892, par. 8

RH – časopis Review and Herald, 8. března 1892, odst. 8 Když se podřizujete pocitům svého přirozeného srdce a dovolujete tělesné přirozenosti, aby měla navrch, pak se ptám: Jakou máte jistotu [ujištění], že vás Boží moc uchovává ke spáse?

1. Janův 3:9-10 (B21) 9Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. 10Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha.

1. Janův 3:14-15 14…kdo nemiluje [bratra], zůstává ve smrti. 15Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával.

Men are weighed in the balance and found wanting when they are living in the practice of any known sin. It is the privilege of every son of God to be a true Christian moment by moment; then he has all heaven enlisted on his side. He has Christ abiding in his heart by faith. TM 440.2

TM – Svědectví pro služebníky evangelia 440.2 Když lidé praktikují jakýkoli známý hřích, jsou zváženi na vahách a shledáni nedostatečnými. Je výsadou každého Božího syna být skutečným křesťanem v každém okamžiku; tehdy má celá nebesa na své straně. Má Krista, který přebývá v jeho srdci skrze víru.

1. Janův 5:18 Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká.

When His words of instruction have been received, and have taken possession of us, Jesus is to us an abiding presence, controlling our thoughts and ideas and actions. TM 389.1

TM – Svědectví pro služebníky evangelia 389.1 Jestliže jsme přijali a osvojili si Ježíšova slova poučení, je pro nás trvale přítomen a ovládá naše myšlenky, postoje a činy.

If Christ is not abiding in the soul, another spirit rules and controls; but Christ, the precious Saviour, is to be the Christian’s all in all …. Christ is to live in the human instrument. Paul says, “I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.” RH April 4, 1893, par. 7

RH – časopis Review and Herald, 4. dubna 1893, odst. 7 Pokud v nitru nepřebývá Kristus, vládne a ovládá ho jiný duch; ale Kristus, drahocenný Spasitel, má být pro křesťana vším ve všem …. V člověku má žít Kristus. Pavel říká: Galatským 2:20 „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“

All must obtain a living experience for themselves; they must have Christ enshrined in the heart, his Spirit controlling the affections, or their profession of faith is of no value, and their condition will be even worse than if they had never heard the truth. 5T 619.1

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 619.1 Všichni musí sami pro sebe získat živou zkušenost; Kristus musí být zakotven v jejich srdci a jeho Duch musí ovládat jejich pocity, jinak jejich vyznání víry nemá žádnou hodnotu a jejich stav se stane ještě horším, než kdyby o pravdě nikdy neslyšeli.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

032 Obleč si svatební roucho.

032 Obleč si svatební roucho Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 22:2, 11-14 2“Království Nebes je podobné králi, který vystrojil

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

031 Staň se novým měchem.

031 Staň se novým měchem Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 9:17 Ani se nedává mladé víno do starých měchů,

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

030 Měj olej v nádobě.

030 Měj olej v nádobě Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Matouš 25:1-3 1Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které

Celý článek