019 Prozkoumej své nitro – Znáš Boha?

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

019 Prozkoumej své nitro – Znáš Boha?

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

Jan 17:3 A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

1. Janův 2:3-6 3A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 4Kdo říká: „Znám ho,“ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. 5Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. 6Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít [tak], jak žil on.

The character of God is expressed in His law; and in order for you to be in harmony with God, the principles of His law must be the spring of your every action. COL 391.1

COL – Kristova podobenství 391.1 Boží charakter je vyjádřen v Božím zákonu. Chceš-li žít v souladu s Bohem, musí být principy Jeho zákona zdrojem každého tvého činu. (srv. PM 200.5)

“O,” you may say, “I do keep the commandments.” Do you? Saul came to meet Samuel, and when reproved, he declared, “I have kept the commandments of the Lord.” Do you carry out the principles of God’s commandments in your home in your family? Do you never manifest rudeness, unkindness, and impoliteness in the family circle? If you do manifest unkindness at your home, no matter how high may be your profession, you are breaking God’s commandments. No matter how much you may preach the commandments to others, if you fail to manifest the love of Christ to others in your home life, you are a transgressor of the law. RH March 29, 1892, par. 11

RH – časopis Review and Herald, 29. března 1892, odst. 11 Možná si řeknete, „no jo, já přikázání dodržuji.“ Skutečně? Když Saul přišel za Samuelem, a byl pokárán, prohlásil: „Přikázání Hospodina zachovávám.“ Uplatňujete zásady Božích přikázání ve svém domově, ve své rodině? Nikdy se v rodinném kruhu neprojevuje hrubost, nevlídnost a nezdvořilost? Pokud doma projevujete nevlídnost, tak nehledě na to, jak vysoké postavení zastáváte, porušujete Boží přikázání. Nezáleží na tom, jak moc kážete tato přikázání druhým, pokud členům vašeho rodinného kruhu neprojevujete Kristovu lásku, přestupujete Boží zákon.

Men and women, children and youth, are measured in the scales of heaven in accordance with that which they reveal in their home life. A Christian in the home is a Christian everywhere.  5BC 1085.5

5BC – Biblický komentář, 5. svazek 1085.5 Muži a ženy, děti a mládež jsou na nebeských vahách hodnoceni podle toho, jak se projevují ve svém domácím životě. Kdo je křesťanem v rodině, je křesťanem všude.

This is the genuine evidence of conversion. Whatever our profession, it amounts to nothing unless Christ is revealed in works of righteousness. COL 312.3

COL – Kristova podobenství 312.3 To je důkaz pravého obrácení. Žádné vyznání ústy nám není nic platné, pokud se Kristus neprojevuje v našich skutcích spravedlnosti. (srv. PM 160.2)

The truth is to be planted in the heart. It is to control the mind and regulate the affections. The whole character must be stamped with the divine utterances. Every jot and tittle of the word of God is to be brought into the daily practice. COL 314.1

COL – Kristova podobenství 314.1 Pravda má být zakořeněna v lidském srdci. Musí ovládat mysl a řídit sklony. Boží zásady musí prostoupit celou povahou. Každou sebemenší zásadu Božího slova je nutné uvést do praxe a uplatňovat ji každý den. (srv. PM 160.3)

When we know God as it is our privilege to know Him, our life will be a life of continual obedience. DA 668.3

DA – Touha věků 668.3 Pokud využijeme přednosti, kterou máme, a poznáme Boha tak, jak se nám dává poznat, bude náš život životem neustálé poslušnosti. (srv. TV 427.3)

Jesus came not to save men in their sins, but from their sins. “Sin is the transgression of the law,” and if we fail to obey the law, we do not accept our Saviour. The only hope we have of salvation is through Christ. If his Spirit abides in the heart, sin cannot dwell there. RH March 16, 1886, par. 2

RH – Review and Herald, 16. března 1886, odst. 2 Ježíš nepřišel zachránit lidi v jejich hříších, ale vysvobodit je z jejich hříchů. „Hřích je porušení Božího zákona“, a pokud zákon nedodržujeme, nepřijímáme svého Spasitele. Jedinou naději na spasení máme skrze Krista. Pokud jeho Duch přebývá v srdci, nemůže v něm přebývat hřích.

1. Janův 3:5-10 5A víte, že on se zjevil, aby odstranil [naše] hříchy, a hříchu v něm není. 6Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal. 7Dítky, ať vás nikdo nesvádí. Kdo činí spravedlnost, je spravedlivý, tak jako on je spravedlivý. 8Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy. 9Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě; a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. 10Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha.

It is the greatest and most fatal deception to suppose that a man can have faith unto life eternal, without possessing Christlike love for his brethren. He who loves God and his neighbor is filled with light and love. God is in him and all around him. Christians love those around them as precious souls for whom Christ has died. There is no such thing as a loveless Christian; for “God is love,” and “hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.”…. 5BC 1141.4 “This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.” This is the fruit that is to be given back to God (Manuscript 133, 1899). 5BC 1141.5

5BC – Biblický komentář, 5. svazek 1141.4-5 Největším a osudovým omylem je domnívat se, že člověk může mít víru k životu věčnému, aniž by měl Kristovu lásku ke svým bratřím. Kdo miluje Boha a bližního, je naplněn světlem a láskou. Bůh je v něm a všude kolem něj. Křesťané milují lidi kolem sebe jako vzácné duše, za které Kristus zemřel. Neexistuje nic jako křesťan bez lásky, neboť 1. Janův 4:8 „Bůh je láska“ a 1. Janův 2:3-4 3A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 4Kdo říká: „Znám ho,“ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není.“ ….  Jan 15:12 „To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás.“ To je ovoce, které má být vydáváno zpět Bohu (Rukopis 133, 1899).

Unless you accept in your own life the principle of self-sacrificing love, which is the principle of His character, you cannot know God. MB 25.2

MB – Myšlenky z Hory blahoslavenství 25.2 Dokud se ve svém životě nebudete řídit zásadou obětavé lásky, která je zásadou Božího charakteru, nemůžete Boha poznat. (srv. MON 22.2)

To know God is, in the Scriptural sense of the term, to be one with him in heart and mind… RH June 30, 1910, par. 10

RH – Review and Herald, 30. června 1910, odst. 10 Znát Boha znamená v biblickém slova smyslu být s ním zajedno srdcem i myslí…

1. Janův 4:16b Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.

1. Janův 3:14-15 14…kdo nemiluje [bratra], zůstává ve smrti. 15Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával.

God will not make the slightest compromise with sin. 5BC 1144.2

5BC – Biblický komentář, 5. svazek 1144.2 Bůh nepřistoupí na sebemenší kompromis s hříchem.

1. Janův 4:20-21 20Řekneli někdo: „Miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. 21A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra.

Love to Christ cannot exist without corresponding love to those whom He came into the world to redeem. Love to Christ must be the ruling principle of the being, controlling all the emotions and directing all the energies. 3T 396.2

3T – Svědectví pro církev, 3. svazek 396.2 Láska ke Kristu nemůže existovat bez odpovídající lásky k těm, které přišel na svět vykoupit. Láska ke Kristu musí být vládnoucím principem lidského bytí, který ovládá všechny emoce a směruje veškerou sílu.

1. Janův 4:7-8 7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

The knowledge of God as revealed in Christ is the knowledge that all who are saved must have. It is the knowledge that works transformation of character. This knowledge, received, will re-create the soul in the image of God. It will impart to the whole being a spiritual power that is divine. MH 425.3

MH – Život naplněný pokojem 425.3 Poznání Boha, jak je zjeveno v Kristu, je poznání, které musí mít všichni, kdo jsou spaseni. Je to poznání, které působí změnu charakteru. Pokud je toto poznání přijato, přetvoří člověka k Božímu obrazu. Udělí celé bytosti duchovní sílu, která pochází od Boha. (srv. ZNP 225.1)

2. Petrův 1:3-4 3Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal [vlastní] slávou a mocí. 4Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti.

If we abide in Christ, if the love of God dwells in the heart, our feelings, our thoughts, our actions, will be in harmony with the will of God. The sanctified heart is in harmony with the precepts of God’s law. AA 563.1

AA – Skutky apoštolů 563.1 Jestliže zůstáváme v Kristu, je-li naše srdce naplněné Boží láskou, pak jsou naše city, myšlenky i činy v souladu s Boží vůlí. Posvěcené srdce je v souladu s přikázáními Božího zákona. (srv. PNL 324.3)

1. Janův 5:3a To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

032 Obleč si svatební roucho.

032 Obleč si svatební roucho Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 22:2, 11-14 2“Království Nebes je podobné králi, který vystrojil

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

031 Staň se novým měchem.

031 Staň se novým měchem Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 9:17 Ani se nedává mladé víno do starých měchů,

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

030 Měj olej v nádobě.

030 Měj olej v nádobě Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Matouš 25:1-3 1Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které

Celý článek