018 Poznej Boha.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

018 Poznej Boha

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

 Jan 17:3 A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

The value of man is estimated in heaven according to the capacity of the heart to know God. This knowledge is the spring from which flows all power. God created man that every faculty might be the faculty of the divine mind; and He is ever seeking to bring the human mind into association with the divine. He offers us the privilege of co-operation with Christ in revealing His grace to the world, that we may receive increased knowledge of heavenly things. COL 354.3

COL – Kristova podobenství 354.3 Hodnota člověka se v nebi posuzuje podle schopnosti srdce poznávat Boha. Toto poznání je pramenem, z něhož vychází veškerá moc. Bůh stvořil člověka tak, aby každá jeho schopnost mohla být v souladu Boží myslí [n.: s tím, jak uvažuje On]. Bůh neustále usiluje o to přivést myšlení člověka do souladu se svým myšlením. Nabízí nám výsadu spolupráce s Kristem při zjevování Jeho milosti světu, abychom mohli získat větší poznání nebeských věcí. (Tento odstavec se v českém překladu knihy Perly moudrosti nenachází.)

Looking unto Jesus we obtain brighter and more distinct views of God, and by beholding we become changed. Goodness, love for our fellow men, becomes our natural instinct. We develop a character which is the counterpart of the divine character. Growing into His likeness, we enlarge our capacity for knowing God. More and more we enter into fellowship with the heavenly world, and we have continually increasing power to receive the riches of the knowledge and wisdom of eternity. COL 355.1

COL – Kristova podobenství 355.1 Pohledem na Pána Ježíše získáváme jasnější a zřetelnější představu o Bohu: Pohledem na Pána Ježíše se měníme. Dobrota a láska k bližním se stává naším přirozeným instinktem. Rozvíjíme charakter do podoby Božího charakteru. Růstem do Jeho podoby roste také naše schopnost poznávat Boha. Stále více vstupujeme do společenství s nebesy a získáváme větší sílu přijímat bohatství poznání a věčné moudrosti. (srv. PM 180.4)

In His prayer to the Father, Christ gave to the world a lesson which should be graven on mind and soul. “This is life eternal,” He said, “that they might know Thee the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent.” John 17:3. This is true education. It imparts power. The experimental knowledge of God and of Jesus Christ whom He has sent, transforms man into the image of God. It gives to man the mastery of himself, bringing every impulse and passion of the lower nature under the control of the higher powers of the mind. It makes its possessor a son of God and an heir of heaven. It brings him into communion with the mind of the Infinite, and opens to him the rich treasures of the universe. COL 114.2

COL – Kristova podobenství 114.2 V modlitbě před ukřižováním dal Ježíš Kristus světu naučení, které by se nám mělo vrýt do mysli a do srdce. Řekl: Jan 17,3 “A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ Toto je opravdové vědění. Dává člověku sílu. Zkušenostmi získané poznání Otce a Ježíše Krista, kterého Otec poslal, přetváří člověka k Božímu obrazu. Dává člověku schopnost vládnout nad sebou samým, aby každý impuls a vášeň nižší přirozenosti [pozn. překl.: tedy pudů podobných těm zvířecím] byly podřízeny vyšším silám mysli [pozn. překl.: tedy rozumu, který má jen člověk]. Činí z člověka Boží dítě a dědice nebes. Přivádí ho do společenství s myslí Nekonečného a otevírá mu bohaté poklady vesmíru. (srv. PM 55.2)

This is the knowledge which is obtained by searching the word of God. And this treasure may be found by every soul who will give all to obtain it. COL 114.3

COL – Kristova podobenství 114.3 Toto je poznání, které se získává zkoumáním Bible. A tento poklad Božího slova může najít každý, kdo je ochoten pro jeho získání obětovat vše. (srv. PM 55.3)

“If thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding; if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures; then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God.” Proverbs 2:3-5. COL 114.4

COL – Kristova podobenství 114.4 Přísloví 2,3-5 3Jestliže zavoláš na porozumění a pozvedneš svůj hlas k rozumnosti, 4jestliže ji budeš hledat jako kdyby to byly peníze, pátrat po ní jako po skrytých pokladech, 5tehdy porozumíš bázni před Hospodinem a získáš poznání Boha.” (srv. PM 55.4)

It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. We should take it point by point, and let the imagination grasp each scene, especially the closing ones. As we thus dwell upon His great sacrifice for us, our confidence in Him will be more constant, our love will be quickened, and we shall be more deeply imbued with His spirit. If we would be saved at last, we must learn the lesson of penitence and humiliation at the foot of the cross. DA 83.4

DA – Touha věků 83.4 Prospělo by nám, kdybychom každý den strávili hodinu uvažováním o Kristově životě. Měli bychom si ho projít krok za krokem a představit si, čím vším musel projít. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat posledním událostem Jeho života. Když se budeme zabývat nekonečnou obětí, kterou za nás přinesl, Jeho duch nás hlouběji prostoupí a naše důvěra a láska k Němu bude pevnější a živější. Konec konců, chceme-li získat spasení, musíme se naučit lekci pokání a ponížení u paty kříže. (srv. TV 50.5)

As we associate together, we may be a blessing to one another. If we are Christ’s, our sweetest thoughts will be of Him. We shall love to talk of Him; and as we speak to one another of His love, our hearts will be softened by divine influences. Beholding the beauty of His character, we shall be “changed into the same image from glory to glory.” 2 Corinthians 3:18. DA 83.5

DA – Touha věků 83.5 Při setkávání se s ostatními lidmi můžeme být jeden druhému požehnáním. Pokud patříme Kristu, budou mu patřit i naše myšlenky. Budeme o Něm rádi mluvit. Když si budeme navzájem vyprávět o Jeho lásce, naše srdce se zjemní božským vlivem a při pohledu na krásu Jeho charakteru budeme 2. Korintským 3,18 (B21) „proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.” (srv. TV 50.6)

Many attend religious services, and are refreshed and comforted by the word of God; but through neglect of meditation, watchfulness, and prayer, they lose the blessing, and find themselves more destitute than before they received it. Often they feel that God has dealt hardly with them. They do not see that the fault is their own. By separating themselves from Jesus, they have shut away the light of His presence. DA 83.3

DA – Touha věků 83.3 Mnozí lidé odcházejí z bohoslužeb potěšeni a občerstveni Božím slovem. Potom ale o Něm dál nepřemýšlejí, nejsou bdělí a nemodlí se. Připravují se o požehnání, které přijali, a cítí se mnohem hůře než předtím. Mají dojem, že s nimi Bůh zachází tvrdě. Neuvědomují si, že chyba je na jejich straně. Tím, že se vzdálili od Ježíše, se připravili o světlo Jeho přítomnosti. (srv. TV 50.4)

The less you meditate upon Christ and His matchless love and the less you are assimilated to His image, the better will you appear in your own eyes, and the more self-confidence and self-complacency will you possess. A correct knowledge of Christ, a constant looking unto the Author and Finisher of our faith, will give you such a view of the character of a true Christian that you cannot fail to make a right estimate of your own life and character in contrast with those of the great  Exemplar. You will then see your own weakness, your ignorance, your love of ease, and your unwillingness to deny self. 4T 375.2

4T – Svědectví pro církev, 4. svazek 375.2 Čím méně přemýšlíte o Kristu a Jeho neporovnatelné lásce a čím méně se přizpůsobujete Jeho obrazu, tím lépe si budete připadat ve svých vlastních očích a tím více sebedůvěry a sebeuspokojení budete mít. Správné poznání Krista, neustálé vzhlížení k Původci a Dokonavateli naší víry vám poskytne takový vhled na charakter skutečného křesťana, že není možné nesprávně posoudit svůj vlastní život a charakter v porovnání s životem a charakterem velkého Vzoru. Uvidíte pak svou vlastní slabost, nevědomost, lásku k pohodlí a neochotu zapřít sami sebe.

Thousands have set the Lord before them, and by beholding have been changed into the same image. Their spirit burns within them as they speak of His character, telling what Christ is to them, and what they are to Christ…. As the life of Christ and the character of His mission are dwelt upon, rays of light will shine forth more distinctly at every attempt to discover truth. COL 133.4

COL – Kristova podobenství 133.4 Tisíce lidí si před sebe postavilo Pána, a protože ho mají stále před očima, proměnili se do stejné podoby. Jejich nitro hoří, když vypráví o Jeho charakteru, o tom, čím pro ně Kristus je a čím jsou oni pro Krista…. Jak přemýšlí o Kristově životě a povaze Jeho poslání, osvěcuje je při každém pokusu o odhalení pravdy světlo jasnějšími paprsky. (srv. PM 67.3)

Jeremiáš 9:22-23 22Toto praví Hospodin: Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se hrdina nechlubí svou zdatností, ať se bohatý nechlubí svým bohatstvím, 23ale kdo se chlubí, ať se chlubí tím, že je rozumný a zná mě, že já, Hospodin, vykonávám na zemi milosrdenství, právo a spravedlnost, protože v těchto věcech mám zalíbení, je Hospodinův výrok.

By beholding Christ, you will become changed, until you will hate your former pride, your former vanity and self-esteem, your self-righteousness and unbelief. You will cast these sins aside as a worthless burden, and walk humbly, meekly, trustfully, before God. You will practice love, patience, gentleness, goodness, mercy, and every grace that dwells in the child of God, and will at last find a place among the sanctified and holy. 1SM 388.1

1SM – Vybraná poselství, 1. svazek 388.1 Pohlížení na Krista vás bude proměňovat takovým způsobem, že začnete nenávidět svou dřívější pýchu, svou dřívější marnivost a sebeúctu, svou samospravedlnost a nevíru. Tyto hříchy odhodíte jako bezcenné břemeno a budete před Bohem kráčet pokorně, tiše a s důvěrou. Budete praktikovat lásku, trpělivost, mírnost, dobrotu, milosrdenství a každý další projev milosti přebývající v Božím dítěti, a nakonec naleznete místo mezi posvěcenými a svatými.

The knowledge of God and of Jesus Christ expressed in character is the very highest education. It is the key that opens the portals of the heavenly city. This knowledge it is God’s purpose that all who put on Christ shall possess. CT 37.1

CT – Rady rodičům, učitelům a studentům 37.1 Poznání Boha a Ježíše Krista vyjádřené charakterem je tím nejvyšším vzděláním. Je klíčem otevírajícím brány nebeského města. Božím záměrem je, aby toto poznání získali všichni, kdo se oblékli do Krista.

Koloským 1:9-12 9Proto i my, od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení, 10abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha 11a abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti, s radostí 12vzdávajíce díky [Bohu] [a] Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

032 Obleč si svatební roucho.

032 Obleč si svatební roucho Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 22:2, 11-14 2“Království Nebes je podobné králi, který vystrojil

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

031 Staň se novým měchem.

031 Staň se novým měchem Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 9:17 Ani se nedává mladé víno do starých měchů,

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

030 Měj olej v nádobě.

030 Měj olej v nádobě Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Matouš 25:1-3 1Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které

Celý článek