017 Co mám dělat?

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

017 Co mám dělat?

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

Skutky 2:37 (B21) Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“

How shall a man be just with God? How shall the sinner be made righteous? It is only through Christ that we can be brought into harmony with God, with holiness; but how are we to come to Christ? Many are asking the same question as did the multitude on the Day of Pentecost, when, convicted of sin, they cried out, “What shall we do?” SC 23.1

SC – Cesta ke Kristu 23.1 Jak se člověk stane spravedlivým před Bohem? Jak může být hříšník učiněn spravedlivým? Jedině Kristus nás může uvést do souladu s Bohem, se svatostí. Ale jak máme přijít ke Kristu? Mnozí kladou stejnou otázku, kterou vyslovovali lidé kdysi o letnicích, když usvědčeni z hříchu volali: „Co máme dělat?” (srv. CK 17.1)

Many people are sadly ignorant in regard to the plan of salvation; they need more instruction upon this all-important subject than upon any other. GW 158.2

GW – Pracovníci evangelia 158.2 Řada lidí žije co se plánu spasení týká ve značné nevědomosti; potřebují o tomto důležitém tématu poučit více než o kterémkoli jiném.

I wish you to distinctly understand this point, that souls are kept from obeying the truth by a confusion of ideas, and also because they do not know how to surrender their wills and their minds to Jesus. They want special instruction how to become Christians. Ev 152.1

Ev – Evangelizace 152.1 Chtěla bych, abyste jasně pochopili, že zmatené názory na to, co je pravda, lidem brání, aby se pravdou řídili a dále také skutečnost, že nevědí, jak odevzdat svou vůli a mysl Ježíši. Žádají zvláštní pokyny, jak se stát křesťany.

Everywhere there are hearts crying out for something which they have not. They long for a power that will give them mastery over sin, a power that will deliver them from the bondage of evil, a power that will give health and life and peace. MH 143.1

MH – Život naplněný pokojem 143.1 Všude jsou srdce, která volají po něčem, co nemají. Touží po síle, která je vysvobodí z otroctví zla a dá jim moc vítězit nad hříchem, po síle, která jim dá zdraví, život a klid. (srv. ZNP 66.7)

There are more souls longing to understand how they may come to Christ than we imagine. Many listen to popular sermons from the pulpit and know no better than before they listened how to find Jesus and the peace and rest which their souls desire. Ministers who preach the last message of mercy to the world should bear in mind that Christ is to be exalted as the sinner’s refuge. Many ministers think that it is not necessary to preach repentance and faith, with a heart all subdued by the love of God; they take it for granted that their hearers are perfectly acquainted with the gospel, and that matters of a different nature must be presented in order to hold their attention. If their hearers are interested, they take it as evidence of success. The people are more ignorant in regard to the plan of salvation and need more instruction upon this all-important subject than upon any other. 4T 394.1

4T – Svědectví pro církev, 4. svazek 394.1 Je mnohem více lidí toužících pochopit, jak mohou přijít ke Kristu, než si dokážeme představit. Mnozí poslouchají populární kázání a nevědí o nic lépe než předtím, jak najít Ježíše a pokoj a odpočinek, po kterém jejich nitro touží. Kazatelé zvěstující světu poslední poselství o milosrdenství by měli mít na paměti, že Kristus má být vyvýšen jako útočiště hříšníka. Mnozí služebníci se domnívají, že není nutné kázat pokání a víru srdcem podmaněným Boží láskou. Považují za samozřejmé, že jejich posluchači jsou s evangeliem dokonale obeznámeni, a pro udržení jejich pozornosti je třeba jim předkládat záležitosti jiné povahy. Pokud tím jejich posluchače zaujmou, považují to za důkaz úspěchu. Lidé jsou ohledně plánu spasení mnohem méně znalí a potřebují více instrukcí o tomto veledůležitém tématu než o kterémkoli jiném.

Many have the theory of the truth who know not the power of godliness. If the word of God dwelt in the heart, it would control the life. 5T 15.1

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 15.1 Mnozí znají teorii o pravdě, ale nepoznali sílu zbožnosti. Kdyby Boží slovo přebývalo v srdci, ovládalo by celý život.

The very first and most important thing is to melt and subdue the soul by presenting our Lord Jesus Christ as the sin-pardoning Saviour. 6T 53.3

6T – Svědectví pro církev, 6. svazek 53.3 Úplně první a nejdůležitější věcí je nechat roztát a ovládnout lidské nitro tím, že představíme našeho Pána Ježíše Krista jako Spasitele, který odpouští hříchy.

A great work is to be accomplished in setting before men the saving truths of the gospel. This is the means ordained by God to stem the tide of moral corruption. This is His means of restoring His moral image in man. 6T 11.1

6T – Svědectví pro církev, 6. svazek 11.1 Je třeba vykonat mnoho práce spočívající v předkládání spásné pravdy evangelia druhým lidem. To je Bohem určený prostředek k zastavení přílivu mravní zkaženosti. Je to Jeho prostředek k obnovení Jeho morálního obrazu v člověku.

Římanům 1:16-17 16Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. 17V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: „Spravedlivý z víry bude živ.“

Do not allow anything to draw your attention from the question, “What shall I do to inherit eternal life?” (Luke 10:25). This is a life and death question, which we must each settle for eternity. 1SM 171.3

1SM – Vybraná poselství, 1. svazek 171.3 Nedovolte ničemu odvést pozornost od otázky: Lukáš 10:25 „Co mám učinit, abych získal věčný život?“ Je to otázka života a smrti, kterou si musí každý z nás vyřešit pro věčnost.

The necessity of experimental religion must be urged upon those who accept the theory of the truth…. All must obtain a living experience for themselves; they must have Christ enshrined in the heart, his Spirit controlling the affections, or their profession of faith is of no value, and their condition will be even worse than if they had never heard the truth. 5T 619.1

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 619.1 Na nutnost praktického náboženství je třeba naléhat u všech, kdo přijímají teorii o pravdě…. Všichni musí sami pro sebe získat živou zkušenost; Kristus musí být zakotven v jejich srdci a jeho Duch musí ovládat jejich pocity, jinak jejich vyznání víry nemá žádnou hodnotu a jejich stav se stane ještě horším, než kdyby o pravdě nikdy neslyšeli.

Many souls decide in favor of the truth from the weight of evidence, without being converted. Practical discourses were not given in connection with the doctrinal, that as the hearers should see the beautiful chain of truth they might fall in love with its Author and be sanctified through obedience. The minister’s work is not done until he has urged home upon his hearers the necessity of a change of character in accordance with the pure principles of the truth which they have received. 4T 395.4

4T – Svědectví pro církev, 4. svazek 395.4 Řada lidí se rozhoduje pro pravdu na základě důkazů, aniž by se obrátili. Praktické přednášky nejsou propojovány s věroukou, aby si posluchači při pohledu na krásný řetězec pravdy zamilovali jejího Autora a posvětili se poslušností. Dílo kazatele není dokončeno, dokud se mu nepodaří přesvědčit posluchače o nutnosti změny charakteru v souladu s čistými zásadami pravdy, kterou přijali.

We should know what we must do to be saved…. We must meet the conditions laid down in the word of God or die in our sins. We must know what moral changes are essential to be made in our characters, through the grace of Christ, in order to be fitted for the mansions above. I tell you in the fear of God: We are in danger of  living like the Jews—destitute of the love of God and ignorant of His power, while the blazing light of truth is shining all around us. 5T 535.2

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 535.2 Měli bychom vědět, co máme dělat, abychom byli zachráněni…. Je nutné, abychom splnili podmínky stanovené v Božím slově, jinak zemřeme v našich hříších. Musíme vědět, jaké morální změny v našich povahách je nezbytné skrze Kristovu milost provést, abychom se stali způsobilými pro nebeské příbytky. V bázni před Bohem vám říkám: Jsme v nebezpečí, že budeme žít jako Židé – ochuzeni o Boží lásku a neznalí jeho moci, zatímco všude kolem nás září jasné světlo pravdy.

God requires more of His followers than many realize. If we would not build our hopes of heaven upon a false foundation we must accept the Bible as it reads and believe that the Lord means what He says. He requires nothing of us that He will not give us grace to perform. We shall have no excuse to offer in the day of God if we fail to reach the standard set before us in His word. 5T 171.1

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 171.1 Bůh od svých následovníků vyžaduje víc, než si mnozí uvědomují. Pokud svou naději na nebe nechceme stavět na falešných základech, přijímejme Bibli tak, jak je napsána s vírou, že Pán svá slova myslí vážně. Ke všemu, co od nás požaduje vykonat, nám dává svou milost. Pokud nedosáhneme požadavků předložených v Jeho Slově, nebudeme moci v den Páně nabídnout žádnou výmluvu.

The Saviour took upon Himself the infirmities of humanity and lived a sinless life, that men might have no fear that because of the weakness of human nature they could not overcome. Christ came to make us “partakers of the divine nature,” and His life declares that humanity, combined with divinity, does not commit sin. MH 180.5

MH – Život naplněný pokojem 180.5 Spasitel vzal na sebe slabosti lidstva a žil životem bez hříchu, aby lidé nemuseli mít obavu, že pro slabost své lidské přirozenosti nebudou moci zvítězit. Kristus přišel, aby nás učinil „účastnými božské přirozenosti“, a Jeho život je svědectvím o tom, že člověk, který je spojen s Bohem, nehřeší. (srv. ZNP 89.8)

The character of Christ is the one perfect pattern which we are to copy. Repentance and faith, the surrender of the will, and the consecration of the affections to God are the means appointed for the accomplishment of this work. To obtain a knowledge of this divinely ordained plan should be our first study; to comply with its requirements, our first effort. CT 50.1

CT – Rady rodičům, učitelům a studentům 50.1 Kristův charakter je jediným dokonalým vzorem, který máme napodobovat. Pokání a víra, odevzdání vůle a zasvěcení lidské přirozenosti Bohu jsou prostředky určené k uskutečnění tohoto díla. Získat poznání o tomto Bohem stanoveném plánu by mělo být naším prvořadým studiem; splnění jeho požadavků pak naším prvořadým úsilím.

The essential work is to conform the tastes, the appetite, the passions, the motives, the desires, to the great moral standard of righteousness. The work must begin at the heart. That must be pure, wholly conformed to Christ’s will, else some master passion, or some habit or defect, will become a power to destroy. God will accept of nothing short of the whole heart. FE 118.1

FE – Základy křesťanské výchovy 118.1 Základním úkolem je přizpůsobit vkus, chutě, vášně, pohnutky a touhy velkému morálnímu měřítku spravedlnosti. Tato práce začíná v srdci. To musí být čisté, zcela přizpůsobené Kristově vůli, jinak se nějaká panovačná vášeň nebo nějaký zvyk či vada stanou ničivou silou. Bůh nepřijme nic méně než celé srdce.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

032 Obleč si svatební roucho.

032 Obleč si svatební roucho Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 22:2, 11-14 2“Království Nebes je podobné králi, který vystrojil

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

031 Staň se novým měchem.

031 Staň se novým měchem Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Matouš 9:17 Ani se nedává mladé víno do starých měchů,

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

030 Měj olej v nádobě.

030 Měj olej v nádobě Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Matouš 25:1-3 1Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které

Celý článek