015 Prozkoumej své nitro – Jsi synem Božím?

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

015 Prozkoumej své nitro – Jsi synem Božím?

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

1. Janův 2:29 Víteli, že je spravedlivý, vězte [víte také], že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen.

3. Janův 1:11 Milovaný, nenapodobuj zlé, ale dobré. Kdo činí dobře, je z Boha; kdo činí zle, Boha neviděl.

Pure religion is an imitation of Christ…. A genuine conversion changes hereditary and cultivated tendencies to wrong. 6BC 1101.2-3

6BC – Biblický komentář, 6. svazek 1101.2-3 Čisté náboženství znamená napodobovat Krista…. Skutečné obrácení mění dědičné a vypěstované sklony ke špatnostem.

To be harsh, to be severe, too self-important, selfish, to look out for one’s own selfish interest and yet be zealous that others shall deal unselfishly is a religion which is an abomination to God. Many have just such an experience daily, but it is a misrepresentation of the character of Christ (Letter 31a, 1894). 6BC 1101.6

6BC – Biblický komentář, 6. svazek 1101.6 Být drsný, přísný, příliš sebestředný, sobecký, dbát na vlastní sobecký zájem, a přitom horlivě usilovat o to, aby ostatní jednali nesobecky, je náboženství, které je Bohu odporné. Mnozí mají právě takovou každodenní zkušenost, ale je to nesprávné představování Kristova charakteru (Dopis 31a, 1894).

Has your character been transformed? Has darkness been exchanged for light, the love of sin for the love of purity and holiness? Have you been converted, who are engaged in teaching the truth to others? Has there been in you a thorough, radical change? Have you woven Christ into your character? You need not be in uncertainty in this matter. Has the Sun of Righteousness risen and been shining in your soul? If so, you know it; and if you do not know whether you are converted or not, never preach another discourse from the pulpit until you do. How can you lead souls to the fountain of life of which you have not drunk yourself? Are you a sham, or are you really a son of God? …. Are you transformed by the Spirit of God, or are you yet dead in your trespasses and sins? To be sons of God means more than many dream of, because they have not been converted. Men are weighed in the balance and found wanting when they are living in the practice of any known sin. It is the privilege of every son of God to  be a true Christian moment by moment; then he has all heaven enlisted on his side. He has Christ abiding in his heart by faith. TM 440.2

TM – Svědectví pro služebníky evangelia 440.2 Došlo k proměně tvé povahy? Byla temnota nahrazena světlem, láska k hříchu láskou k čistotě a svatosti? Jsi obrácený, ty, kdo se věnuješ vyučování pravdy druhých? Došlo v tobě k důkladné, radikální proměně? Je Kristus vetknut do tvého charakteru? Není nutné být v této věci na pochybách. Vzešlo a zazářilo ve tvém nitru Slunce spravedlnosti? Pokud ano, víš to; a pokud nevíš, zda jsi obrácený, neříkej z kazatelny žádnou další úvahu, dokud to nezjistíš. Jak můžeš vést druhé k prameni života, z něhož ses sám nenapil? Předstíráš, nebo jsi skutečně Boží syn? …. Jsi proměněn Božím Duchem, nebo jsi ještě mrtvý ve svých přestoupeních a hříších? Být Božími syny znamená víc, než o čem mnozí jen sní. Je to proto, že nejsou obrácení. Když lidé praktikují jakýkoli známý hřích, jsou zváženi na vahách a shledáni nedostatečnými. Je výsadou každého Božího syna být skutečným křesťanem v každém okamžiku; tehdy má celá nebesa na své straně. Má Krista, který přebývá v jeho srdci skrze víru.

Let no one deceive his own soul in this matter. If you harbor pride, self-esteem, a love for the supremacy, vainglory, unholy ambition, murmuring, discontent, bitterness, evil speaking, lying, deception, slandering, you have not Christ abiding in your heart, and the evidence shows that you have the mind and character of Satan, not of Jesus Christ, who was meek and lowly of heart…. You may have good intentions, good impulses, can speak the truth understandingly, but you are not fit for the kingdom of heaven. TM 441.2

TM – Svědectví pro služebníky evangelia 441.2 Ať nikdo v této věci neklame své vlastní nitro. Chováš-li v sobě pýchu, samolibost, lásku k nadřazenosti, ješitnost, nesvatou ctižádost, reptání, nespokojenost, hořkost, zlé řeči, lži, podvody, pomluvy, nemáš ve svém srdci Krista a z důkazů vyplývá, že máš mysl a povahu Satana, ne Ježíše Krista, který byl tichý a pokorného srdce…. Možná máš dobré úmysly, dobré pohnutky, umíš mluvit pravdu s porozuměním, ale nejsi způsobilý pro nebeské království.

In order to serve Him aright, we must be born of the divine Spirit. This will purify the heart and renew the mind, giving us a new capacity for knowing and loving God. It will give us a willing obedience to all His requirements. DA 189.2

DA – Touha věků 189.2 Chceme-li Bohu správně sloužit, musíme se narodit z Božího Ducha. Tím se očistí srdce a obnoví mysl, což nám dá novou schopnost poznávat a milovat Boha. Tím obdržíme ochotu poslechnout všechny Jeho požadavky. (srv. TV 115.4)

1. Janův 3:9-10 9Žádný, kdo je narozen z Boha, nečiní hřích, protože v něm zůstává Boží símě; a nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. 10Podle toho se poznají děti Boží a děti Ďáblovy: žádný, kdo nečiní spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha.

The true Christian …. is a living representative of the truth which he professes. Of these true-hearted followers, Jesus declares that he is not ashamed to call them brethren. ST March 9, 1882, par. 8

ST – časopis Znamení doby, 9. března 1882, odst. 8 Pravý křesťan …. je živým představitelem pravdy, kterou vyznává. O těchto skutečně upřímných následovnících Ježíš prohlašuje, že se nestydí je nazývat bratry.

Římanům 8:12-17 12Nuže tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. 13Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít; jestliže však Duchem usmrcujete činy těla, budete žít. 14Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. 15Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 16Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. 17Jsmeli však děti, jsme i dědicové — dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud vskutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni.

God loves His obedient children. He has a kingdom prepared, not for disloyal subjects, but for His children whom He has tested and tried in a world marred and corrupted by sin. As obedient children, we have the privilege of relationship with God. “If children,” He says, “then heirs” to an immortal inheritance. 6BC 1077.8

6BC – Biblický komentář, 6. svazek 1077.8 Bůh své poslušné děti miluje. Má připravené království nikoli pro neloajální poddané, ale pro své děti, které vyzkoušel a prověřil ve světě poznamenaném a zkaženém hříchem. Jako poslušné děti máme výsadu vztahu s Bohem. „Když děti,“ říká, „tak dědicové“ nesmrtelného dědictví.

Through Jesus the fallen sons of Adam become “sons of God.” “Both He that sanctifieth and they who are sanctified are all of one: for which cause He is not ashamed to call them brethren.” Hebrews 2:11. The Christian’s life should be one of faith, of victory, and joy in God. “Whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.” 1 John 5:4. GC 477.3

GC – Velký spor věků 477.3 Díky Pánu Ježíši se synové Adama, kteří padli do hříchu, stávají „syny Božími”. Židům 2,11 „Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry.“ Život křesťana má být životem víry, vítězství a radosti v Bohu. 1. Janův 5,4 „Neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.“ (srv. VDV 312.2)

Those who are adopted into the family of God are transformed by His Spirit. Self-indulgence and supreme love for self are changed for self-denial and supreme love for God. No man inherits holiness as a birthright, nor can he, by any methods that he can devise, become loyal to God. “Without me,” Christ says, “ye can do nothing” (John 15:5). Human righteousness is as “filthy rags.” But with God all things are possible. In the strength of the Redeemer, weak, erring man can become more than conqueror over the evil that besets him. 1SM 310.2

1SM – Vybraná poselství, 1. svazek 310.2 Boží Duch proměňuje všechny, kdo jsou adoptováni do Boží rodiny. Požitkářství a svrchovaná láska k sobě samému se mění na sebezapření a svrchovanou lásku k Bohu. Žádný člověk nezdědí vrozenou svatost, ani se nemůže jakýmikoliv vymyšlenými technikami stát Bohu věrným. Kristus říká: Jan 15:5 „Beze mne nemůžete činit nic.“ Lidská spravedlnost je jako „špinavé hadry“. U Boha je však možné všechno. V síle Vykupitele se slabý, bloudící člověk může stát více než vítězem nad zlem, které ho sužuje.

Marek 10:27b U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Neboť u Boha je možné všechno.

He will quicken your conscience, renew your heart, sanctify your affections, purify your thoughts, and set all your powers at work for Him. Every motive and every thought will be brought into captivity to Jesus Christ. Those who are sons of God will represent Christ in character. Their works will be perfumed by the infinite tenderness, compassion, love, and purity of the Son of God. And the more completely mind and body are yielded to the Holy Spirit, the greater will be the fragrance of our offering to Him (The Review and Herald, November 24, 1896). 7BC 909.10-11

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 909.10-11 Oživí tvé svědomí, obnoví tvé srdce, posvětí tvé cítění, očistí tvé myšlenky a zapojí všechny tvé síly do služby pro Něj. Každá pohnutka a každá myšlenka bude podmaněna Ježíši Kristu. Ti, kdo jsou Božími syny, budou svým charakterem představovat Krista. Jejich skutky budou provoněny nekonečnou něhou, soucitem, láskou a čistotou Božího Syna. A čím plněji se mysl a tělo odevzdají Duchu svatému, tím větší vůní Mu naše oběť bude (časopis Review and Herald, 24. listopadu 1896).

“Why call ye me, Lord, Lord, and do not the things that I say?” Unless the daily life conforms to the will and works of Christ, no one can establish a claim to be a child of God, an heir of heaven. There is a legal religion, which the Pharisees had, but such a religion does not give to the world a Christlike example; it does not represent Christ’s character. Those who have Christ abiding in the heart will work the works of Christ. RH May 1, 1913, par. 7

RH – časopis Review and Herald, 1. května 1913, odst. 7   Lukáš 6:46 „Proč mne oslovujete „Pane, Pane“, a nečiníte, co říkám?“ Nikdo si nemůže činit nárok na to, aby byl Božím dítětem, nebeským dědicem, pokud každodenní život neodpovídá Kristově vůli a skutkům. Existuje zákonická forma náboženství, kterou zastávali farizeové, ale takové náboženství nedává světu kristovský příklad; nepředstavuje Kristův charakter. Pokud v lidském srdci přebývá Kristus, pak takový člověk také bude konat Jeho skutky.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek