013 Prozkoumej své nitro – Jsi obrácený? 1/2

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

013 Prozkoumej své nitro – Jsi obrácený?

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

2. Korintským 13:5 (B21) Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali.

Well may the question be asked with earnest, anxious heart, “Is envy cherished, is jealousy permitted to find a place in my heart?” If so, Christ is not there. “Do I love the law of God, is the love of Jesus Christ in my heart?” If we love one another as Christ has loved us then we are getting ready for the blessed heaven of peace and rest. There is no struggling there to be first, to have the supremacy; all will love their neighbor as themselves. Oh, that God would open the understanding and speak to the hearts of our churches by arousing the individual members. 2SM 382.1

2SM – Vybraná poselství, 2. svazek 382.1 Je dobré si s vážností a úzkostí v srdci položit otázku: „Pěstuji si závist, je žárlivosti dovoleno nalézt si místo v mém srdci?“ Pokud ano, pak tam Kristus není. „Miluji Boží zákon, je v mém srdci Ježíšova láska?“ Jestliže se navzájem milujeme tak, jako Kristus miloval nás, pak se připravujeme na požehnané nebe plné pokoje a odpočinku. Tam není žádného boje o první místo, o nadřazenost; všichni budou milovat svého bližního jako sebe sama. Ach, kéž by nám Bůh dal schopnost porozumět a kéž by promluvil k srdcím našich sborů tím, že by probudil jednotlivé členy.

Many who profess the faith know not what true conversion is. They have no experience in communion with the Father through Jesus Christ, and have never felt the power of divine grace to sanctify the heart. Praying and sinning, sinning and praying, their lives are full of malice, deceit, envy, jealousy, and self-love. The prayers of this class  are an abomination to God. True prayer engages the energies of the soul and affects the life. 4T 534.4

4T – Svědectví pro církev, 4. svazek 534.4 Řada lidí hlásících se k víře neví, co to je skutečné obrácení. Nemají zkušenost se společenstvím s Otcem skrze Ježíše Krista a nikdy nepocítili moc Boží milosti, která posvěcuje srdce. Modlí se a hřeší, hřeší a modlí se, jejich život je plný zloby, klamu, závisti, žárlivosti a sebelásky. Modlitby této skupiny lidí jsou pro Boha ohavností. Pravá modlitba zapojuje veškerou vnitřní sílu v člověku a má vliv na život.

The young are often urged to do duty, to speak or pray in meeting; urged to die to pride. Every step they are urged. Such religion is worth nothing. Let the carnal heart be changed, and it will not be such drudgery… to serve God. 1T 162.2

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 162.2 Mladí lidé jsou často vybízeni k plnění povinností, aby při shromáždění mluvili nebo se modlili; jsou nabádáni, aby zemřeli pýše. Ke každému kroku jsou nuceni. Takové náboženství nemá žádnou cenu. Dovolte tělesnému srdci, aby bylo proměněno a sloužit Bohu … nebude taková dřina.

The man who attempts to keep the commandments of God from a sense of obligation merely—because he is required to do so—will never enter into the joy of obedience. He does not obey. When the requirements of God are accounted a burden because they cut across human inclination, we may know that the life is not a Christian life. True obedience is the outworking of a principle within. COL 97.3

COL – Kristova podobenství 97.3 Radost z poslušnosti nikdy neprožije ten, kdo se pokouší zachovávat Boží přikázání proto, že to pokládá za svou povinnost, nebo že se to od něj vyžaduje. To není skutečná poslušnost. Jestliže někdo považuje Boží požadavky za překážky, které brání jeho lidským sklonům, pak si můžeme být jisti, že nežije křesťanským životem. Opravdová poslušnost je vnějším projevem vnitřních zásad.  (srv. PM 46.3)

All true obedience comes from the heart. It was heart work with Christ. And if we consent, He will so identify Himself with our thoughts and aims, so blend our hearts and minds into conformity to His will, that when obeying Him we shall be but carrying out our own impulses. The will, refined and sanctified, will find its highest delight in doing His service. When we know God as it is our privilege to know Him, our life will be a life of continual obedience. Through an appreciation of the character of Christ, through communion with God, sin will become hateful to us. DA 668.3

DA – Touha věků 668.3 Veškerá skutečná poslušnost vychází ze srdce. Kristu šlo o srdce člověka. Pokud mu dovolíme, aby vstoupil do našeho myšlení a našich záměrů, potom naše srdce i mysl natolik splynou s jeho vůlí, že poslušnost pro nás bude naprostou samozřejmostí. Naše očištěná a posvěcená mysl ve službě Kristu nalezne nejvyšší možné potěšení. Pokud využijeme přednosti, kterou máme, a poznáme Boha tak, jak se nám dává poznat, bude náš život životem neustálé poslušnosti. Skrze poznání Kristovy povahy, skrze společenství s Bohem se pro nás hřích stane nenávidění hodným. (srv. TV 427.3)

Young friends, many of you are sadly deceived. You have  been satisfied with something short of pure and undefiled religion. I want to arouse you. The angels of God are trying to arouse you…. Your hearts are yet carnal. They are not subject to the law of God, neither indeed can be. These carnal hearts must be changed, and you see such beauty in holiness that you will pant after it as the hart panteth after the water brooks. Then you will love God and love His law. Then the yoke of Christ will be easy and His burden light. Although you will have trials, yet these trials, well borne, only make the way more precious. The immortal inheritance is for the self-denying Christian. 1T 160.4

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 160.4 Mladí přátelé, mnozí z vás jsou žel oklamáni. Spokojili jste se s něčím, co má daleko k čistému a neposkvrněnému náboženství. Chci vás probudit. Boží andělé se vás snaží probudit…. Vaše srdce jsou stále ještě tělesná. Nejsou podřízena Božímu zákonu a ani být nemohou. Tělesná srdce musí být proměněna. Potom uvidíte ve svatosti takovou krásu, že po ní budete dychtit, jako dychtí jelen po vodních tocích. Jedině tak budete milovat Boha a milovat jeho zákon. Jedině tak bude Kristovo jho snadné a Jeho břemeno lehké. Pokud ke zkouškám, které vás čekají, zaujmete správný postoj, budou pro vaši životní cestu obohacením. Nesmrtelné dědictví je určeno pro křesťana, který zapírá sám sebe.

I saw that unless there is an entire change in the young, a thorough conversion, they may despair of heaven. From what has been shown me, there are not more than half of the young who profess religion and the truth who have been truly converted. If they had been converted they would bear fruit to the glory of God. Many are leaning upon a supposed hope without a true foundation. The fountain is not cleansed, therefore the streams proceeding from that fountain are not pure. Cleanse the fountain, and the streams will be pure. If the heart is right, your words, your dress, your acts, will all be right. True godliness is lacking. I would not dishonor my Master so much as to admit that a careless, trifling, prayerless person is a Christian. No; a Christian has victory over his besetments, over his passions. There is a remedy for the sin-sick soul. That remedy is in Jesus. Precious Saviour! His grace is sufficient for the weakest; and the strongest must also have His grace or perish. 1T 158.1

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 158.1 Viděla jsem, že pokud u mladých lidí nedojde k naprosté změně, k důkladnému obrácení, nezískají nebe. Z toho, co mi bylo ukázáno, vyplývá, že mezi mladými lidmi, kteří se hlásí k víře a k pravdě, není ani polovina skutečně obrácených. Pokud by byli obrácení, přinášeli by ovoce k Boží slávě. Mnozí se opírají o domnělou naději bez pravého základu. Pramen není očištěn, proto ani proudy z něj vycházející nejsou čisté. Vyčistěte pramen, a proudy budou čisté. Je-li srdce v pořádku, budou v pořádku i vaše slova, váš oděv a skutky. Chybí pravá zbožnost. Nechci svého Mistra zneuctít natolik, abych připustila, že nedbalý, lehkovážný, nemodlící se člověk je křesťanem. Ne; křesťan nad svými neduhy a vášněmi vítězí. Pro duši sužovanou hříchem existuje lék. Ten lék je v Ježíši. Drahocenný Spasitel! Jeho milost stačí pro nejslabší; a ti nejsilnější musí mít také Jeho milost, jinak zahynou.

I saw how this grace could be obtained. Go to your closet, and there alone plead with God: “Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.” Be in earnest, be sincere. Fervent prayer availeth much. Jacoblike, wrestle in prayer. Agonize. Jesus, in the garden, sweat great drops of blood; you must make an effort. Do not leave your closet until you feel strong in God; then watch, and just as long as you watch and pray you can keep these evil besetments under, and the grace of God can and will appear in you. 1T 158.2

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 158.2 Viděla jsem, jak lze tuto milost získat. Jdi do své komůrky a tam o samotě pros Boha: Žalm 51:12 Stvoř mi čisté srdce, ó Bože! Obnov v mém nitru pevného ducha! Buďte opravdoví, upřímní. Vroucí modlitba mnoho zmůže. Jako Jákob zápaste na modlitbě. Zápaste jako o život. Ježíš v zahradě potil veliké kapky krve, i ty musíš vyvinout úsilí. Neopouštěj svou komůrku, dokud neucítíš sílu v Bohu. Poté bdi. Jen dokud bdíš a modlíš se, můžeš tyto zlé nástrahy udržet pod kontrolou a Boží milost se v tobě může projevit a také se projeví.

Seek the Lord with all your heart…. Beg of God to work in you a thorough reformation, that the fruits of His Spirit may dwell in you, and you shine as lights in the world…. Does Satan tell you that you cannot enjoy salvation, full and free? Believe him not. 1T 158.3

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 158.3 Hledejte Pána celým svým srdcem…. Proste Boha, aby ve vás provedl důkladnou reformu, aby ve vás přebývalo ovoce jeho Ducha a abyste ve světě zářili jasným světlem…. Říká vám Nepřítel, že se nemůžete těšit ze spasení, které je úplné a zdarma? Nevěřte mu.

I saw that it is the privilege of every Christian to enjoy the deep movings of the Spirit of God. A sweet, heavenly peace will pervade the mind, and you will love to meditate upon God and heaven. You will feast upon the glorious promises of His word. But know first that you have begun the Christian course. Know that the first steps are taken in the road to everlasting life. Be not deceived. I fear, yea, I know, that many of you know not what religion is. You have felt some excitement, some emotion, but have never seen sin in its enormity. You have never felt your undone condition and turned from your evil ways with bitter sorrow. You have never died to the world. You still love its pleasures; you love to engage in conversation on worldly matters. But when the truth of God is introduced, you have nothing to say…. The truth of God does not dwell in you. 1T 159.1

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 159.1 Viděla jsem, že výsadou každého křesťana je těšit se z hlubokého působení Božího Ducha. Mysl prostoupí sladký, nebeský pokoj a vy budete rádi rozjímat o Bohu a nebi. Budete hodovat na slavných zaslíbeních Jeho slova. Nejprve však poznejte, zda jste započali křesťanskou cestu. Prozkoumejte, zda jste na cestě k věčnému životu učinili první kroky. Nenechte se oklamat. Obávám se, ba dokonce vím, že mnozí z vás nevědí, co to vlastně náboženství je. Pocítili jste určité nadšení, nějaké pocitové vzrušení, ale nikdy jste neviděli hřích v jeho nesmírné šíři. Nikdy jste nepocítili svůj nedobrý stav a neodvrátili se od svých špatných cest s hořkým zármutkem. Nikdy jste nezemřeli světu. Stále milujete jeho požitky, rádi se pouštíte do rozhovorů o světských záležitostech. Ale když je vám předložena Boží pravda, nemáte co říct…. Boží pravda ve vás nepřebývá.

I saw that many are fair in their profession, while within is corruption. Deceive not yourselves, falsehearted professors. God looks at the heart. “Out of the abundance of the heart the mouth speaketh.”…. If professed Christians love Jesus better than the world, they will love to speak of Him, their best Friend, in whom their highest affections are centered. 1T 159.2

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 159.2 Viděla jsem, že mnozí jsou ve svém vyznání poctiví, i když uvnitř vládne zkaženost. Neklamte sami sebe, falešní vyznavači. Bůh se dívá na srdce. Matouš 12:34b (parafráze) „Vždyť ústa mluví, čím srdce přetéká.“ …. Jestliže vyznavači křesťanství milují Ježíše více než svět, budou o Něm rádi mluvit, o svém nejlepším Příteli, ve kterém se soustřeďují ty nejhlubší projevy náklonnosti.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek