011 Prozkoumej své nitro – Jsi ještě tělesný? 1/2

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

011 Prozkoumej své nitro – Jsi ještě tělesný?

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

1. Korintským 3:1-3 1A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. 2Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě nemohli snést. Ale ani teď ještě nemůžete, 3neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár [a rozdělení], zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku [nechodíte podle člověka]?

Paul writes to his Corinthian brethren: “Ye are yet carnal: for whereas there is among you envying, and strife, and divisions, are yet not carnal, and walk as men?” It is impossible for minds distracted by envy and strife to comprehend the deep spiritual truths of God’s word. “The natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.” 5T 241.1

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 241.1 Pavel píše svým Korintským bratřím: 1. Korintským 3:3 „Jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nechodíte podle člověka?“ Je nemožné, aby mysl rozptýlená závistí a svárem pochopila hluboké duchovní pravdy Božího slova. 1. Korintským 2:14 „Tělesný člověk však nepřijímá věci Božího Ducha, vždyť jsou pro něj bláznovstvím: nemůže je ani poznat, protože mají být posuzovány duchovně“.

For a year and a half he had labored among them, pointing them to a crucified and risen Saviour as the only means of salvation, and urging them to rely implicitly on the transforming power of His grace …. He had entreated them to make an entire surrender to God; for he knew that when the soul fails to make this surrender, then sin is not forsaken, the appetites and passions still strive for the mastery, and temptations confuse the conscience. The surrender must be complete. Every weak, doubting, struggling soul who yields fully to the Lord is placed in direct touch with agencies that enable him to overcome. AA 298.1 – 299.1

AA – Skutky apoštolů 298.1-299.1 Působil mezi nimi rok a půl, připomínal jim, že ukřižovaný a vzkříšený Spasitel je jediným prostředkem ke spáse, a vyzýval je, aby se s důvěrou spoléhali na proměňující moc jeho milosti …. Naléhavě je žádal, aby se cele odevzdali Bohu. Věděl totiž, že pokud se člověk odmítne cele podřídit Bohu, potom hřích neopouští. Chutě a touhy stále usilují o nadvládu a různá pokušení působí ve svědomí zmatek. Odevzdání se musí být úplné. Každý slabý, pochybující a zápasící člověk, který se plně odevzdá Bohu, vstoupí do bezprostředního spojení se silami, které mu umožní vítězit. (srv. PNL 172.1-3)

Put your whole being into the Lord’s hands soul, body, and spirit, and resolve to be His loving, consecrated agency, moved by His will, controlled by His mind, infused by His Spirit … then you will see heavenly things clearly. SD 105.5

SD – Synové a dcery Boží 105.5 Svěřte celého svého člověka, celou svou existenci, nitro, tělo i ducha do rukou Pána a rozhodněte se být Jeho milujícím, posvěceným prostředkem, který se řídí Jeho vůlí, je ovládán Jeho myslí a naplněn Jeho Duchem… tehdy uvidíte nebeské záležitosti zřetelně.

Jakub 3:14-16 14Máteli však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. 15To není moudrost sestupující shůry, ale pozemská, duševní, démonská. 16Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kdejaká špatná věc.

The Spirit of God must do its work upon the heart. All who have not experienced its regenerating power are chaff among the wheat …. Strife and contention cannot arise among those who are controlled by His Spirit. 5T 227.2-3

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 227.2-3 Je nutné, aby Duch Boží působil na srdce. Každý, kdo nezakusil jeho obnovující moc, je plevou mezi pšenicí. …. Mezi těmi, kdo jsou ovládáni Jeho Duchem, nemohou vznikat spory a sváry.

How Paul Corrected Wrongs—Contentions in the body of believers are not after the order of God. They result from the manifestation of the attributes of the natural heart. To all who bring in disorder and disunion, the words of Paul are applicable: “I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk, and not with meat: for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able.” Paul here addressed a people whose advancement was not proportionate to their privileges and opportunities. They ought to have been able to bear the hearing of the plain Word of God, but they were in the position in which the disciples were when Christ said to them, “I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.” They ought to have been far advanced in spiritual knowledge, able to comprehend and practice the higher truths of the Word; but they were unsanctified. They had forgotten that they must be purged from their hereditary and cultivated tendencies to wrong, and that they must not cherish carnal attributes. It was impossible for the apostle to reprove wrongdoing without some who claimed to believe the truth becoming offended. The inspired testimony could do these no good; for they had lost their spiritual discernment. Jealousy, evil surmising, and accusing closed the door to the working of the Holy Spirit. Paul would gladly have dwelt upon higher and more difficult truths, truths which were rich in nourishment, but his instruction would have cut directly across their tendencies to jealousy, and would not have been received. The divine mysteries of godliness, which would have enabled them to grasp the truths necessary for that time, could not be spoken. The apostle must select lessons, which, like milk, could be taken without irritating the digestive organs. Truths of the deepest interest could not be spoken. Ev 369-370.1

Ev – Evangelizace 369-370.1 Jak Pavel napravoval chyby – Rozepře v rámci společenství věřících nejsou podle Božího řádu. Vychází z projevu vlastností přirozeného srdce. Na všechny přinášející nepořádek a nejednotu se vztahují Pavlova slova: 1. Korintským 3:1-2 „A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě nemohli snést. Ale ani teď ještě nemůžete.“ Pavel se zde obrátil na ty, jejichž pokrok nebyl úměrný jejich výsadám a možnostem. Měli být schopni unést naslouchání přímému Božímu slovu, ale byli ve stejné situaci jako učedníci, když jim Kristus řekl: Jan 16:12 „Ještě vám mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést.“ Měli být daleko pokročilejší v duchovním poznání, měli být schopni chápat a praktikovat vyšší pravdy Slova, ale nebyli posvěceni. Zapomněli, že musí být očištěni od svých dědičných a vypěstovaných sklonů ke zlému a že nemohou pěstovat tělesné vlastnosti. Pro apoštola nebylo možné kárat špatné jednání, aniž by se někteří lidé tvrdící, že věří pravdě, nepohoršili. Těm nemohlo inspirované svědectví nijak prospět, neboť ztratili schopnost duchovního rozlišování. Závist, zlé domněnky a obviňování zavíraly dveře působení Ducha svatého. Pavel by se rád věnoval vyšším a náročnějším pravdám, pravdám, které byly bohatou potravou, ale jeho poučení by se bezprostředně střetlo s jejich sklony k žárlivosti a nebylo by přijato. O božských tajemstvích zbožnosti umožňující uchopit pravdy nezbytné pro tehdejší dobu nemohl mluvit. Apoštol musel zvolit taková ponaučení, která se podobně jako mléko dala přijímat, aniž by podráždila trávicí orgány. Pravdy nejhlubšího významu nemohly být vysloveny.

1. Korintským 2:14 Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha [Božího], neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.

There is great necessity for close self-examination in the light of God’s word; let each one raise the inquiry: “Am I sound, or am I rotten at heart? Am I renewed in Christ, or am I still carnal at heart, with a new dress put on the outside?” Rein yourself up to the great tribunal, and in the light of God examine to see if there be any secret sin that you are cherishing, any idol that you have not sacrificed. 2T 144.1

2T – Svědectví pro církev, 2. svazek 144.1 Je nezbytné důkladně zkoumat vlastní nitro ve světle Božího slova; každý ať se sám sebe zeptá: „Stavím na pevném základu, nebo mám zkažené srdce? Jsem obnoven v Kristu, nebo jsem v srdci stále tělesný, s novým rouchem navlečeným zvnějšku?“. Předstupte před soudní tribunál a v Božím světle prozkoumejte, zda nepěstujete nějaký skrytý hřích, zda nemáte nějakou modlu, kterou jste dosud neobětovali.

1. Korintským 15:34 Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Vždyť někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení.

1. Korintským 6:9-10 9Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, 10zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.

Every truly converted soul will carry the unmistakable marks that the carnal mind is subdued. I speak plainly. I do not think this will discourage a true Christian; and I do not want any of you to come up to the time of trouble without a well-grounded hope in your Redeemer. Determine to know the worst of your case …. Deal truly with your own soul. Remember that a church without spot, or wrinkle, or any such thing, will Jesus present to His Father. How are you to know that you are accepted of God? Study His word prayerfully. Lay it not aside for any other book. This Book convinces of sin. It plainly reveals the way of salvation. It brings to view a bright and glorious reward. It reveals to you a complete Saviour, and teaches you that through His boundless mercy alone can you expect salvation. Do not neglect secret prayer, for it is the soul of religion. With earnest, fervent prayer, plead for purity of soul. Plead as earnestly, as eagerly, as you would for your mortal life, were it at stake. Remain before God until unutterable longings are begotten within you for salvation, and the sweet evidence is obtained of pardoned sin. 1T 162.4-163.3

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 162.4-163.3 Každá skutečně obrácená duše nese nezaměnitelné známky podřízení tělesné mysli. Mluvím na rovinu. Nemyslím si, že to opravdového křesťana odradí; a nechci, aby někdo z vás vstoupil do doby soužení bez dobře upevněné naděje ve Spasitele. Odhodlejte se zjistit, co je na vašem případu nejzávažnější …. Jednejte se svým vlastním nitrem pravdivě. Pamatujte, že Ježíš představí svému Otci církev bez jediné poskvrny, vrásky nebo čehokoli podobného. Podle čeho poznáte, že jste přijati Bohem? Na modlitbách studujte Jeho slovo. Neodkládejte je kvůli žádné jiné knize. Tato kniha usvědčuje z hříchu. Srozumitelně zjevuje cestu ke spasení. Ukazuje zářivou a slavnou odměnu. Učí, že jedině skrze Ježíšovu bezmeznou milost je možné očekávat spasení. Nezanedbávejte modlitbu vskrytu, neboť ta je podstatou každého náboženství. Upřímnou a vroucí modlitbou proste o čistotu svého nitra. Proste za ně stejně vroucně a horlivě, jako byste prosili za svůj pozemský život, kdyby byl v sázce. Setrvejte před tváří Boží, dokud se ve vás nezrodí nevýslovná touha po spáse a dokud nezískáte láskyplné ujištění o odpuštění hříchu.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek