010 Tělesná mysl se musí stát duchovní.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

010 Tělesná mysl se musí stát duchovní

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

Římanům 7:14-20 14Neboť víme, že Zákon je duchovní, já však jsem tělesný, prodaný do otroctví hříchu. 15Nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž činím to, co nenávidím. 16Činím-li však to, co nechci, souhlasím se Zákonem, že je dobrý. 17Ale pak již to nekonám já sám, nýbrž hřích, který ve mně přebývá. 18Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. 19Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. 20Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá.

The unaided human will has no real power to resist and overcome evil. The defenses of the soul are broken down. Man has no barrier against sin. 8T 291.4

8T – Svědectví pro církev, 8. svazek 291.4 Lidská vůle bez zásahu shůry nemá opravdovou sílu vzdorovat zlu a přemoci jej. Duševní obranyschopnost je narušena. Člověk nemá žádnou zábranu proti hříchu.

As a result of Adam’s disobedience every human being is a transgressor of the law, sold under sin. Unless he repents and is converted, he is under bondage to the law, serving Satan, falling into the deceptions of the enemy, and bearing witness against the precepts of Jehovah. HP 146.4

HP – V nebesích 146.4 V důsledku Adamovy neposlušnosti je každá lidská bytost přestupníkem zákona a je zaprodána hříchu. Pokud nečiní pokání a neobrátí se, zůstává v područí zákona, slouží Satanu, podléhá klamům nepřítele a přináší svědectví proti Hospodinovým přikázáním.

It is impossible for man, of himself, to keep this law; for the nature of man is depraved, deformed, and wholly unlike the character of God. The works of the selfish heart are “as an unclean thing;” and “all our righteousnesses are as filthy rags.” Isaiah 64:6. MB 54.1

MB – Myšlenky z Hory Blahoslavenství 54.1 Člověk nemůže ve své vlastní síle tento zákon zachovávat, protože lidská povaha je zkažená, narušená a vůbec se nepodobá povaze Boží. Projevy sobeckého srdce jsou Izajáš 64,5 “nečisté” a “všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho.” (srv. MON 36.5)

It is beyond the power of man to please God apart from Christ. We may make resolutions and promises, but the carnal heart overpowers all our good intentions. We may control our outward conduct, but we cannot change the heart. RH April 11, 1893, par. 6

RH – časopis Review and Herald, 11. dubna 1893, odst. 6 Není v lidských silách líbit se Bohu nezávisle na Kristu. Můžeme si dávat předsevzetí a slibovat, ale tělesné srdce přemáhá všechny naše dobré úmysly. Můžeme ovládat svůj vnější projev, ale srdce změnit nedokážeme.

Jeremiáš 13:23 Cožpak může Kúšijec [Etiopan] změnit svou kůži, anebo leopard svoje skvrny? Pak také vy dokážete konat dobro, když jste si zvykli páchat zlo.

Through sin the whole human organism is deranged, the mind is perverted, the imagination corrupted. Sin has degraded the faculties of the soul. Temptations from without find an answering chord within the heart, and the feet turn imperceptibly toward evil. MH 451.2

MH – Život naplněný pokojem 451.2 Skrze hřích je celý lidský organismus narušen, mysl je zvrácená a představivost zkažená. Hřích oslabil duševní schopnosti. Vnější pokušení nacházejí v srdci odezvu a lidské kroky se nepozorovaně obracejí ke zlu. (srv. ZNP 242.2)

Římanům 7:21-23 21Nalézám tedy tento zákon: Když chci činit dobro, je při mně [nabízí se mi] zlo. 22Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. 23Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.

The result of the eating of the tree of knowledge of good and evil is manifest in every man’s experience. There is in his nature a bent to evil, a force which, unaided, he cannot resist. To withstand this force, to attain that ideal which in his inmost soul he accepts as alone worthy, he can find help in but one power. That power is Christ. Co-operation with that power is man’s greatest need. Ed 29.1

Ed – Výchova 29.1 Všichni lidé tak na vlastní kůži zakoušejí důsledky toho, že naši prarodiče jedli ze stromu poznání dobra a zla. Člověk má ve své přirozenosti sklony ke zlu. Je to síla, které se nemůže bez vnější pomoci ubránit. Pokud jí má odolat a dosáhnout ideálu, který v hloubi duše přijal za svou největší hodnotu, může najít pomoc jen v jediné síle. Tou silou je Kristus. Spolupráce s ním je největší potřebou člověka. (srv. Vy 18.7)

It is not enough to discern the wisdom and justice of His law, to see that it is founded upon the eternal principle of love. Paul the apostle saw all this when he exclaimed, “I consent unto the law that it is good.” …. But he added, in the bitterness of his soul-anguish and despair, “I am carnal, sold under sin.” Romans 7:16, 14. He longed for the purity, the righteousness, to which in himself he was powerless to attain, and cried out, “O wretched man that I am! who shall deliver me from this body of death?” Romans 7:24, margin. Such is the cry that has gone up from burdened hearts in all lands and in all ages. To all, there is but one answer, “Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.” John 1:29. SC 19.1

SC – Cesta ke Kristu 19.1 Nestačí chápat moudrost a spravedlnost Božího zákona, nestačí poznat, že je založen na věčné zásadě lásky. Apoštol Pavel to všechno poznal a napsal o tom: Římanům 7,16 „Souhlasím se Zákonem, že je dobrý.“ …. V úzkosti duše a v zoufalství však dodává: Římanům 7,14 „já však jsem tělesný, prodaný do otroctví hříchu“. Toužil po čistotě, spravedlnosti, které vlastními silami nemohl dosáhnout, a proto volal: Římanům 7,24 „Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti?“. Takové volání vychází ze zklamaných srdcí ve všech zemích a ve všech dobách. Pro všechny je jen jediná odpověď: Jan 1,29 „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa“. (srv. CK 14.3-15.1)

Římanům 7:25 Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.

In ourselves we are incapable of doing any good thing; but that which we cannot do will be wrought by the power of God in every submissive and believing soul. It was through faith that the child of promise was given. It is through faith that spiritual life is begotten, and we are enabled to do the works of righteousness. DA 98.3

DA – Touha věků 98.3 Sami od sebe nejsme schopni udělat nic dobrého. Všechno v nás však může vykonat Boží moc, pokud se jí podřídíme a budeme věřit. Zaslíbené dítě bylo dáno skrze víru. Z víry se rodí i duchovní život a schopnost konat skutky spravedlnosti. (srv. TV 57.1)

Římanům 8:3-8 3Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle, 4aby byl požadavek Zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha. 5Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha. 6Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. 7Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. 8Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou.

Fallen man is Satan’s lawful captive. The mission of Christ was to rescue him from the power of his great adversary. Man is naturally inclined to follow Satan’s suggestions, and he cannot successfully resist so terrible a foe unless Christ, the mighty Conqueror, dwells in him, guiding his desires, and giving him strength. God alone can limit the power of Satan. 1T 341.1

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 341.1 Padlý člověk je Satanovým právoplatným zajatcem. Kristovým posláním bylo vyprostit člověka z moci jeho velkého protivníka. Člověk má přirozený sklon řídit se satanovými podněty a nemůže úspěšně vzdorovat tak strašlivému nepříteli, nepřebývá-li v něm Kristus, ten mocný Vítěz, který řídí jeho touhy a dává mu sílu. Jen sám Bůh může omezit Satanovu moc.

Římanům 8:10-11 10Jeli však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. 11Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil [Ježíše] Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha, který ve vás přebývá.

Římanům 8:1-2 1Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši [a nechodí podle těla, ale podle Ducha]. 2Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti.

Repentance toward God for our failure to keep his law, is the first step in the Christian life, while faith toward our Lord Jesus Christ claims the merits of his blood for the remission of sins that are past, and makes us partakers of the divine nature. The carnal heart, that “is not subject to the law of God, neither indeed can be,” is made spiritual, and exclaims with Christ, “I delight to do thy will …. There are many who say they believe in Christ; but do they? Have they the spiritual mind, the mind of Christ, that delights in the law of God? ST November 24, 1887, par. 3-4

ST – časopis Znamení doby, 24. listopadu 1887, odst. 3-4 Prvním krokem v životě křesťana je lítost nad tím, že jsme selhali v dodržování Božího zákona, přičemž víra v našeho Pána Ježíše Krista si nárokuje zásluhy jeho krve za odpuštění minulých hříchů a činí nás účastníky božské přirozenosti. Tělesné srdce, které se podle Římanům 7:8 „nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže“, se stává duchovním a spolu s Kristem volá: Žalm 40:9 (B21) „Mou radostí je konat vůli tvou“…. Mnozí říkají, že věří v Krista; ale je tomu skutečně tak? Mají duchovní mysl, mysl Kristovu, která nachází zalíbení v Božím zákonu?

Římanům 6:17-18 17Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemuž jste byli svěřeni. 18Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek