006 Prozkoumej své nitro – Jsi znovuzrozen? 1/2

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

006 Prozkoumej své nitro – Jsi znovuzrozen?

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

Jan 3:7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.

Many who speak to others of the need of a new heart do not themselves know what is meant by these words. The youth especially stumble over this phrase, “a new heart.” They do not know what it means. They look for a special change to take place in their feelings. This they term conversion. Over this error thousands have stumbled to ruin, not understanding the expression, “Ye must be born again.” MYP 71.2

MYP – Poselství pro mladé 71.2 Mnozí z těch, kteří k druhým promlouvají o potřebě nového srdce, sami nevědí, co tato slova znamenají. Obzvláště mladí lidé při použití výrazu „nové srdce“ tápou. Nevědí, co to znamená. Hledají nějakou zvláštní změnu týkající se pocitů. Tu nazývají obrácením. O tento omyl klopýtly tisíce lidí, když nerozuměli výrazu „musíte se narodit znovu“.

Not Feeling but a Changed Life – Satan leads people to think that because they have felt a rapture of feeling they are converted. But their experience does not change. Their actions are the same as before. Their lives show no good fruit. They pray often and long, and are constantly referring to the feelings they had at such and such a time. But they do not live the new life. They are deceived. Their experience goes no deeper than feeling. They build upon the sand, and when adverse winds come their house is swept away. MYP 71.3

MYP – Poselství pro mladé 71.3 Ne pocity, ale změna života – Satan vede lidi k přesvědčení, že když zažili pocitové vzrušení, jsou obráceni. Jejich životní prožitek se však nemění. Jejich jednání je stejné jako dříve. Jejich životy nenesou žádné dobré ovoce. Často a dlouho se modlí a neustále se odvolávají na pocity, které měli v té či oné chvíli. Nežijí však novým životem. Jsou oklamáni. Jejich zkušenost nejde hlouběji než k pocitům. Stavějí na písku, a když se objeví nepříznivý vítr, jejich dům je smeten.

Many poor souls are groping in darkness, looking for the feelings which others say they have had in their experience. They overlook the fact that the believer in Christ must work out his own salvation with fear and trembling. The convicted sinner has something to do. He must repent and show true faith. MYP 71.4

MYP – Poselství pro mladé 71.4 Mnoho lidí tápe v temnotě a hledá pocity, o kterých jiní vyprávějí, že je zažili. Přehlížejí skutečnost, že na svém spasení musí každý věřící v Krista pracovat s bázní a chvěním. Usvědčený hříšník má před sebou konkrétní činnost. Musí se obrátit a projevit pravou víru.

When Jesus speaks of the new heart, He means the mind, the life, the whole being. To have a change of heart is to withdraw the affections from the world, and fasten them upon Christ. To have a new heart is to have a new mind, new purposes, new motives. What is the sign of a new heart? A changed life. There is a daily, hourly dying to selfishness and pride. MYP 72.1

MYP – Poselství pro mladé 72.1 Když Ježíš mluví o novém srdci, znamená to mysl, život, celou bytost. Proměnou srdce se rozumí odpoutání náklonnosti od světa a její upnutí na Krista. Mít nové srdce znamená získat novou mysl, nový smysl, nové cíle, nové pohnutky. Jaké je znamení nového srdce? Změna života. Denně, každou hodinu je třeba umírat sobectví a pýše.

In the new birth the heart is brought into harmony with God, as it is brought into accord with His law. When this mighty change has taken place in the sinner, he has passed from death unto life, from sin unto holiness, from transgression and rebellion to obedience and loyalty. The old life of alienation from God has ended; the new life of reconciliation, of faith and love, has begun. Then “the righteousness of the law” will “be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.” Romans 8:4. And the language of the soul will be: “O how love I Thy law! it is my meditation all the day.” Psalm 119:97. GC 468.1

GC – Velký spor věků 468.1 Při znovuzrození je srdce uvedeno do souladu s Bohem, protože je uvedeno do souladu s jeho zákonem. Když se v hříšníku odehrála tato pronikavá změna, přešel ze smrti do života, z hříchu do svatosti, z neposlušnosti a vzpoury k poslušnosti a věrnosti. Starý život odcizení od Boha skončil, začal nový život usmíření, víry a lásky. Tehdy dle Římanům 8,4 “spravedlivý požadavek Zákona” bude “naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha”. A ve svém srdci člověk vyzná: Žalm 119,97 “Jak jsem si zamiloval tvůj zákon! Celý den o něm rozjímám.” (srv. VDV 306.3)

When a man is converted to God, a new moral taste is supplied, a new motive power is given, and he loves the things that God loves. 1SM 336.1

1SM – Vybraná poselství, 1. svazek 336.1 Když se člověk obrátí k Bohu, získá nový morální vkus, novou hnací sílu a zamiluje si věci, které miluje Bůh.

True obedience is the outworking of a principle within. COL 97.3

COL – Kristova podobenství 97.3 Opravdová poslušnost je vnějším projevem vnitřních zásad. (srv. PM 46.3)

Římanům 6:17-18 17Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemuž jste byli svěřeni. 18Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti.

2. Korintským 5:17 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu [všechno] nové.

If the heart has been renewed by the Spirit of God, the life will bear witness to the fact. While we cannot do anything to change our hearts or to bring ourselves into harmony with God; while we must not trust at all to ourselves or our good works, our lives will reveal whether the grace of God is dwelling within us. A change will be seen in the character, the habits, the pursuits. The contrast will be clear and decided between what they have been and what they are. The character is revealed, not by occasional good deeds and occasional misdeeds, but by the tendency of the habitual words and acts. SC 57.2

SC – Cesta ke Kristu 57.2 Pokud bylo srdce obnoveno Božím Duchem, podá o tom svědectví sám život. Nemůžeme učinit nic, abychom změnili svá srdce nebo abychom byli v souladu s Bohem, nesmíme se spoléhat sami na sebe nebo na své dobré skutky; náš život ukáže, zda v nás přebývá Boží milost. Změna se projeví v povaze, ve zvycích, v jednání. Ukáže se jasný, nápadný rozdíl mezi tím, jaké byly dříve, a jaké jsou nyní. Povaha se neprojevuje příležitostnými dobrými skutky nebo občasnými prohřešky, nýbrž kam směřuje návyk projevovat se svými slovy a činy. (srv. CK 40.2)

It is true that there may be an outward correctness of deportment without the renewing power of Christ. The love of influence and the desire for the esteem of others may produce a well-ordered life. Self-respect may lead us to avoid the appearance of evil. A selfish heart may perform generous actions. By what means, then, shall we determine whose side we are on? SC 58.1

SC – Cesta ke Kristu 58.1 Je pravda, že může nastat vnější náprava jednání bez obrozující moci Kristovy. Touha po získání vlivu a úcty druhých může vést ke spořádanému životu. Sebeúcta nás může vést k tomu, že se vyhýbáme zdání zla. I sobecké srdce může konat velkorysé skutky. Podle čeho pak máme poznat, na čí straně jsme? (srv. CK 40.3)

Who has the heart? With whom are our thoughts? Of whom do we love to converse? Who has our warmest affections and our best energies? If we are Christ’s, our thoughts are with Him, and our sweetest thoughts are of Him. All we have and are is consecrated to Him. We long to bear His image, breathe His spirit, do His will, and please Him in all things. SC 58.2

SC – Cesta ke Kristu 58.2 Komu patří naše srdce? Kým se zabývají naše myšlenky? O kom rádi mluvíme? Komu patří naše nejvřelejší city a naše nejlepší síly? Jsme-li Kristovi, upínají se naše myšlenky k Němu a na Něj. Všechno, co máme a co jsme, je zasvěceno jemu. Toužíme nést Jeho obraz, projevovat Jeho ducha, konat jeho vůli a ve všem jej potěšovat. (srv. CK 41.1)

Those who become new creatures in Christ Jesus will bring forth the fruits of the Spirit, “love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance.” Galatians 5:22, 23. They will no longer fashion themselves according to the former lusts, but by the faith of the Son of God they will follow in His steps, reflect His character, and purify themselves even as He is pure. SC 58.3

SC – Cesta ke Kristu 58.3 Ti, kdo se stanou novými stvořeními v Kristu Ježíši, přinesou ovoce Ducha, což je podle Galatským 5,22-23 “láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání”. Přestanou se chovat podle dřívějších žádostivostí. Vírou v Božího Syna budou kráčet ve šlépějích Kristových, odrážet jeho povahu a budou čistí, jako je čistý on. (srv. CK 41.2)

The life of the true believer reveals an indwelling Saviour. The follower of Jesus is Christlike in spirit and in temper. Like Christ, he is meek and humble. His faith works by love and purifies the soul. His whole life is a testimony to the power of the grace of Christ. 7T 67.2

7T – Svědectví pro církev, 7. svazek 67.2 Život opravdového křesťana zjevuje Spasitele, který v něm přebývá. Ježíšův následovník je podobný Kristu duchem i povahou. Stejně jako Kristus je mírný a pokorný. Jeho víra funguje skrze lásku a očišťuje duši. Celý jeho život je svědectvím o moci Kristovy milosti.

2. Korintským 5:14a Neboť Kristova láska nás váže [spojuje]…

Has this great change taken place in you? Be not deceived. I would never name the name of Christ, or I would give Him my whole heart, my undivided affections. We should feel the deepest gratitude that Jesus will accept this offering. He demands all. When we are brought to yield to His claims, and give up all, then, and not till then, will He throw around us His arms of mercy. But what do we give when we give all? A sin-polluted soul for Jesus to purify, to cleanse by His mercy, and to save from death by His matchless love. And yet I saw that some thought it hard to give up all. I am ashamed to hear it spoken of, ashamed to write it. 1T 160.1

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 160.1 Došlo u vás k této velké změně? Nenechte se oklamat. Nikdy bych nevyslovila Kristovo jméno, aniž bych mu dala celé své srdce, svou úplnou náklonnost. Měli bychom cítit hlubokou vděčnost, že Ježíš tuto oběť přijme. On žádá úplně vše. Když nás přivede k tomu, abychom se podřídili jeho nárokům a vzdali se úplně všeho, tehdy, jedině tehdy nás obejme svou náručí milosrdenství. Co však dáváme, když odevzdáváme vše? Hříchem znečištěné nitro, které Ježíš pročistí svým milosrdenstvím a které zachrání před smrtí svou nepřekonatelnou láskou. A přece jsem viděla, že některým připadá těžké vzdát se všeho. Stydím se, že se o tom mluví, stydím se, že to píšu.

Do you talk about self-denial? What did Christ give for us? When you think it hard that Christ requires all, go to Calvary, and weep there over such a thought. Behold the hands and feet of your Deliverer torn by the cruel nails that you may be washed from sin by His own blood! 1T 160.2

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 160.2 Mluvíte o sebezapření? Čeho se Kristus pro nás vzdal? Když vám přijde těžko přijatelné, že Kristus žádá všechno, utíkejte na Golgotu a tam nad takovou myšlenkou zaplakejte. Hle, ruce a nohy našeho Vykupitele rozervané surovými hřeby, aby mohly být naše hříchy omyty jeho vlastní krví!

Those who feel the constraining love of God do not ask how little may be given in order to obtain the heavenly reward; they ask not for the lowest standard, but aim at a perfect conformity to the will of their Redeemer. 1T 160.3

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 160.3 Ti, kdo vnímají podmanivou Boží lásku, se neptají, jak málo mají dát, aby získali nebeskou odměnu; nežádají nejnižší možnou úroveň, ale usilují o naprostý [dokonalý] soulad s vůlí svého Vykupitele.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek