005 Znovuzrození.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

005 Znovuzrození

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

Jan 3:1-2 1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. 2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: “Rabbi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh.”

Jesus bent His eyes upon the speaker, as if reading his very soul. In His infinite wisdom He saw before Him a seeker after truth. DA 168.4

DA – Touha věků 168.4 Ježíš sklonil oči k řečníkovi, jako by mu četl v samotném nitru. Ve své nekonečné moudrosti před sebou viděl člověka, který hledá pravdu. (srv. TV 104.3)

Jan 3:3 Ježíš mu odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu [shůry], nemůže spatřit Boží království.

He was a strict Pharisee, and prided himself on his good works. He was widely esteemed for his benevolence and his liberality in sustaining the temple service, and he felt secure of the favor of God. He was startled at the thought of a kingdom too pure for him to see in his present state…. By virtue of his birth as an Israelite he regarded himself as sure of a place in the kingdom of God. He felt that he needed no change. Hence his surprise at the Saviour’s words. He was irritated by their close application to himself. DA 171.2-3

DA – Touha věků 171.2-3 Byl přísným farizejem a pyšnil se svými dobrými skutky. Lidé si ho vážili pro štědrost a velkorysost, s jakou podporoval chrámovou službu, a on si byl jist Boží přízní. Pomyšlení na to, že by mohlo existovat tak čisté království, že by jej ve svém stávajícím stavu nemohl spatřit, jej vyděsilo…. Jako rozený Izraelec považoval svůj podíl v Božím království za naprosto samozřejmý. Necítil potřebu se nějak měnit. Spasitelova slova jej překvapila. Popudila ho především proto, že se vztahovala přímo na něj. (srv. TV 104.5-6)

Jan 3:4 Nikodém mu řekl: “Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se.”

… he revealed the fact that the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. There is in him nothing that responds to spiritual things; for spiritual things are spiritually discerned. DA 171.4

DA – Touha věků 171.4 … Nikodém je důkazem toho, že člověk ve své přirozenosti nepřijímá věci Božího Ducha. Duchovní věci u něho nenalézají odezvu, protože je třeba chápat je duchovně. (srv. TV 105.1)

The truth of God’s free grace had been almost lost sight of by the Jews. The rabbis taught that God’s favor must be earned. The reward of the righteous they hoped to gain by their own works.  COL 390.1

COL – Kristova podobenství 390.1 Pravdu o Boží bezplatné milosti Židé téměř ztratili ze zřetele. Rabíni učili, že Boží přízeň si člověk musí zasloužit. Doufali, že odměnu spravedlivých získají vlastními skutky. (srv. PM 200.2)

Přísloví 14:12 Některá cesta připadá člověku správná [přímá], avšak nakonec je cestou smrti.

2. Timoteovi 3:5a Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí [popřeli/odmítli].

He who is trying to reach heaven by his own works in keeping the law is attempting an impossibility. There is no safety for one who has merely a legal religion, a form of godliness. The Christian’s life is not a modification or improvement of the old, but a transformation of nature. There is a death to self and sin, and a new life altogether. This change can be brought about only by the effectual working of the Holy Spirit. DA 172.1

DA – Touha věků 172.1 Člověk, který se snaží dostat do nebe svými vlastními skutky, zachováváním zákona, usiluje o nemožné. Zákonictví či formální zbožnost nikoho nezachrání. Život křesťana není úpravou či vylepšením starého života, je to úplná změna přirozenosti. Člověk umírá sám sobě a hříchu a zároveň povstává k novému životu. Takovou změnu může přivodit jen mocné působení Ducha svatého. (srv. TV 105.3)

Jan 3:5-10 5Ježíš odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. 6Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. 7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. 8Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.” 9Nikodém mu odpověděl: “Jak se to může stát?” 10Ježíš mu odpověděl: “Ty jsi učitel Izraele, a toto nevíš?

In order to serve Him aright, we must be born of the divine Spirit. This will purify the heart and renew the mind, giving us a new capacity for knowing and loving God. It will give us a willing obedience to all His requirements. This is true worship. DA 189.2

DA – Touha věků 189.2 Chceme-li Bohu správně sloužit, musíme se narodit z Božího Ducha. To očistí srdce a obnoví mysl. Dá nám to novou schopnost poznávat a milovat Boha. Dá nám to ochotnou poslušnost vůči všem Jeho požadavkům. To je skutečné uctívání. (srv. TV 115.4)

There was no excuse for the blindness of Israel in regard to the work of regeneration. Under the inspiration of the Holy Spirit, Isaiah had written, “We are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags.” David had prayed, “Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.” And through Ezekiel the promise had been given, “A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put My Spirit within you, and cause you to walk in My statutes.” Isaiah 64:6; Psalm 51:10; Ezekiel 36:26, 27. DA 174.1

DA – Touha věků 174.1 Pro zaslepenost Izraele vůči dílu duchovního znovuzrození neexistovala žádná omluva. Izajáš pod vlivem Ducha svatého napsal: Izajáš 64,5 “Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat.” David se modlil: Žalm 51,12 “Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.” Prostřednictvím Ezechiela Bůh zaslíbil: Ezechiel 36,26.27 “A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními.” (srv. TV 106.6)

Nicodemus had read these scriptures with a clouded mind; but he now began to comprehend their meaning. He saw that the most rigid obedience to the mere letter of the law as applied to the outward life could entitle no man to enter the kingdom of heaven. In the estimation of men, his life had been just and honorable; but in the presence of Christ he felt that his heart was unclean, and his life unholy. Nicodemus was being drawn to Christ. As the Saviour explained to him concerning the new birth, he longed to have this change wrought in himself. By what means could it be accomplished? Jesus answered the unspoken question: “As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life.” DA 174.2-3

DA – Touha věků 174.2-3 Nikodém tyto výroky znal, ale četl je se zastřenou myslí. Teprve nyní začínal chápat jejich význam. Viděl, že ani to nejpřísnější zachovávání zákona ve vnějších projevech nemůže člověku zajistit vstup do nebeského království. Z lidského pohledu žil spravedlivě a počestně, v přítomnosti Krista však cítil, že nemá čisté srdce a jeho život není ani zdaleka svatý. Kristus Nikodéma přitahoval. Když mu objasnil znovuzrození, Nikodém zatoužil tuto změnu prožít sám na sobě. Jak by toho ale mohl dosáhnout? Ježíš mu na nevyslovenou otázku odpověděl: Jan 3,14.15 “Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.” (srv. TV 107.1-2)

Not through controversy and discussion is the soul enlightened. We must look and live. Nicodemus received the lesson, and carried it with him. He searched the Scriptures in a new way, not for the discussion of a theory, but in order to receive life for the soul. He began to see the kingdom of heaven as he submitted himself to the leading of the Holy Spirit. DA 175.2

There are thousands today who need to learn the same truth that was taught to Nicodemus by the uplifted serpent. They depend on their obedience to the law of God to commend them to His favor. When they are bidden to look to Jesus, and believe that He saves them solely through His grace, they exclaim, “How can these things be?” DA 175.3

Like Nicodemus, we must be willing to enter into life in the same way as the chief of sinners. Than Christ, “there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.” Acts 4:12. DA 175.4

DA – Touha věků 175.2-4 Lidské nitro není osvíceno skrze spory a diskuse. Musíme se dívat a žít. Nikodém přijal Ježíšovo poučení a vzal si je k srdci. Začal zkoumat Písmo jiným způsobem — ne proto, aby o něm mohl učeně hovořit, ale proto, aby získal život pro své nitro. Jak se podřídil vedení Ducha svatého, začal vidět nebeské království. (srv. TV 107.5)

I dnes jsou tisíce lidí, kteří se potřebují poučit z příkladu vyvýšeného hada stejně jako Nikodém. Doufají, že zachováváním Božího zákona si získají Boží přízeň. Když jsou vyzváni, aby hleděli na Ježíše a věřili, že je zachraňuje výhradně skrze svou milost, volají: “Jak se to může stát?” (srv. TV 107.6)

Stejně jako Nikodém musíme být ochotni vstoupit do života stejným způsobem jako ti největší z hříšníků. Kromě Krista totiž “není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni” Skutky 4,12. (srv. TV 107.7)

In the interview with Nicodemus, Jesus unfolded the plan of salvation, and His mission to the world. In none of His subsequent discourses did He explain so fully, step by step, the work necessary to be done in the hearts of all who would inherit the kingdom of heaven. DA 176.1

DA – Touha věků 176.1 V rozhovoru s Nikodémem Ježíš odhalil plán spasení i své poslání ve světě. Nikdy jindy už tak podrobně, krok za krokem, nevysvětlil to, co se musí stát se srdcem všech, kteří zdědí nebeské království. (srv. TV 108.2)

“As Moses lifted up the serpent in the wilderness,” so the Son of man has been lifted up, and everyone who has been deceived and bitten by the serpent may look and live. “Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the  world.” John 1:29. The light shining from the cross reveals the love of God. His love is drawing us to Himself. If we do not resist this drawing, we shall be led to the foot of the cross in repentance for the sins that have crucified the Saviour. Then the Spirit of God through faith produces a new life in the soul. DA 175.5

DA – Touha věků 175.5 “Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti,” tak byl vyvýšen Syn člověka a každý, kdo byl podveden a uštknut hadem, na něho může hledět a žít. Jan 1,29 “Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.” Světlo zářící z kříže zjevuje Boží lásku. Ta nás přitahuje k Bohu. Pokud se jí nevzpíráme, dovede nás ke kříži a my s lítostí v srdci vyznáme hříchy, které ukřižovaly našeho Spasitele. Boží Duch pak skrze víru probudí v našem nitru nový život. (srv. TV 108.1)

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek