003 Miluj, jako On miluje nás.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

003 Miluj, jako On miluje nás

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

Jan 13:34-35 34Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. 35Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.

True sanctification unites believers to Christ and to one another in the bonds of tender sympathy. This union causes to flow continually into the heart rich currents of Christlike love, which flows forth again in love for one another. 5BC 1141.2

5BC – Biblický komentář, 5. svazek 1141.2 Pravé posvěcení sjednocuje věřící s Kristem a mezi sebou navzájem ve svazku něžného soucítění. Tato jednota způsobuje, že do srdce neustále proudí bohaté proudy Kristovy lásky, které se následně projevují ve vzájemné lásce.

We may be active, we may do much work; but without love, such love as dwelt in the heart of Christ, we can never be numbered with the family of heaven. COL 158.3

COL – Kristova podobenství 158.3 Můžeme být činní, mnoho pracovat, ale bez lásky, jakou měl v srdci Kristus, nemůžeme být nikdy považováni za členy nebeské rodiny. (srv. PM 79.2)

1. Korintským 13:4-7 4Láska je trpělivá [pomalá k hněvu], dobrotivá [laskavá], láska nezávidí [nesoupeří/nežárlí], [láska] se nevychloubá a není domýšlivá. 5Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se [nenechá se vyprovokovat k hněvu], nepočítá zlo. 6Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. 7Všechno snáší [přikrývá], všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží.

Love not only bears with others’ faults, but cheerfully submits to whatever suffering or inconvenience such forbearance makes necessary. 5T 169.2

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 169.2 Láska nejenže snáší chyby druhých, ale radostně se podvoluje jakémukoli strádání nebo nepohodlí, které tato shovívavost vyžaduje.

Harshness, roughness in words or manner, evil-speaking, passionate words, cannot exist in the soul that is looking unto Jesus. SD 290.2

SD – Synové a dcery Boží 290.2 V duši, která vzhlíží k Ježíši, nemůže existovat prudkost, hrubost ve slovech či jednání, zlá řeč, náruživá slova.

2. Korintským 5:14a Neboť Kristova láska nás spojuje…

A Christian must have a sanctified tenderness and love, in which there is no impatience or fretfulness; the rude, harsh manners must be softened by the grace of Christ. 5T 335.1

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 335.1 Křesťan musí disponovat posvěcenou něhou a láskou, v níž není netrpělivost ani podrážděnost; hrubé a drsné způsoby musí být zjemněny Kristovou milostí.

The heart in which love rules will not be filled with passion or revenge, by injuries which pride and self-love would deem unbearable. Love is unsuspecting, ever placing the most favorable construction upon the motives and acts of others. Love will never needlessly expose the faults of others. It does not listen eagerly to unfavorable reports, but rather seeks to bring to mind some good qualities of the one defamed …. He whose heart is imbued with love is filled with sorrow at the errors and weaknesses of others. 5T 168.4, 169.1

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 168.4, 169.1 Srdce, v němž vládne láska, se nenaplní vášní ani pomstou, ani křivdami, což by pýcha a sebeláska nesnesly. Láska nepodezírá a vždy si motivy a činy druhých vykládá co nejpříznivějším způsobem. Láska nikdy zbytečně neobnažuje chyby druhých. Neposlouchá dychtivě nepříznivé zprávy, ale spíše usiluje o připomenutí některých dobrých vlastností pomlouvaného…. Ten, jehož srdce je prodchnuto láskou, je naplněn zármutkem nad chybami a slabostmi druhých.

1. Janův 4:7-8 7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

No matter how many good qualities we may have, however honorable and refined we may consider ourselves, if the soul is not baptized with the heavenly grace of love to God and one another, we are deficient in true goodness and unfit for heaven, where all is love and unity. 4T 223.2

4T – Svědectví pro církev, 4. svazek 223.2 Ať máme sebevíc dobrých vlastností, ať se domníváme, že jsme jakkoli ctihodní a ušlechtilí, není-li duše pokřtěna nebeskou milostí lásky k Bohu a jeden k druhému, chybí nám pravá dobrotivost a nejsme způsobilí pro nebesa, která jsou plná lásky a jednoty.

1. Korintským 13:1-3 1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. 2A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 3A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek a kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

No matter how high his profession, he whose heart is not imbued with love for God and for his fellow men is not a disciple of Christ… In his zeal he might even meet a martyr’s death, yet if destitute of the gold of love he would be regarded by God as a deluded enthusiast or an ambitious hypocrite. 5T 168.2

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 168.2 Bez ohledu na výši svého profesního postavení, ten, jehož srdce není prosyceno láskou k Bohu a ke svým bližním, není Kristovým učedníkem… Ve své horlivosti by mohl zemřít i mučednickou smrtí, ale pokud by mu chybělo zlato lásky, Bůh by ho považoval za oklamaného nadšence nebo ctižádostivého pokrytce.

For the spirit we manifest toward our brethren declares what is our spirit toward God. The love of God in the heart is the only spring of love toward our neighbor. DA 505.1

DA – Touha věků 505.1 Projev chování k našim bratřím totiž vypovídá o tom, jaký je náš postoj vůči Bohu. Boží láska v srdci je jediným zdrojem lásky k bližnímu. (srv. TV 321.1)

1. Janův 4:19 My milujeme, neboť on první miloval nás.

Love is of God. The unconsecrated heart cannot originate or produce it. It is found only in the heart where Jesus reigns. “We love, because He first loved us.” 1 John 4:19, R.V. In the heart renewed by divine grace, love is the principle of action. It modifies the character, governs the impulses, controls the passions, subdues enmity, and ennobles the affections. SC 59.3

SC – Cesta ke Kristu 59.3 Láska pochází od Boha. Neposvěcené srdce ji nemůže zrodit nebo vyprodukovat. Lze ji nalézt jen v srdci, kde vládne Ježíš. “My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás” 1. Janův 4,19. V srdci obnoveném božskou milostí je láska hnací silou jednání. Mění povahu, ovládá pohnutky, řídí touhy, překonává nepřátelství a zušlechťuje city. (srv. CK 41.5)

1. Janův 4:12 Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle [je dokonalá].

The divine love emanating from Christ never destroys human love, but includes it. By it human love is refined and purified, elevated and ennobled. Human love can never bear its precious fruit until it is united with the divine nature and trained to grow heavenward. AH 99.4

AH – Adventní domov 99.4 Božská láska vyzařující z Krista nikdy neodstraňuje lidskou lásku, ale naopak ji do sebe začleňuje. Lidská láska je díky ní tříbena a očišťována, povznášena a zušlechťována. Lidská láska nikdy nemůže přinést své vzácné plody, dokud není spojena s božskou přirozeností a vycvičena v růstu směrem k nebi.

Unless we daily cultivate the precious plant of love we are in danger of becoming narrow, unsympathetic, bigoted, and critical, esteeming ourselves righteous when we are far from being approved of God. 5T 605.1

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 605.1 Pokud nebudeme denně pečovat o vzácnou rostlinu lásky, hrozí nám, že se staneme úzkoprsými, nesympatickými, fanatickými a kritickými, a přestože jsme tak souladu s Bohem velmi vzdáleni, budeme se považovat za spravedlivé.

They were to love one another as Christ had loved them. These were their credentials that Christ was formed within, the hope of glory. 5BC 1141.8

5BC – Biblický komentář, 5. svazek 1141.8 Učedníci se měli milovat navzájem, jako je miloval Kristus. To bylo charakteristickým znakem, že v nich je zformován Kristus, ta naděje slávy.

1. Janův 3:14-15 14My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry; kdo nemiluje [bratra], zůstává ve smrti. 15Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával.

While hatred is cherished in the soul there is not one iota of the love of God there. OHC 235.4

OHC – Naše nejvyšší poslání 235.4 Dokud je v nitru pěstována nenávist, není v nás ani špetka Boží lásky.

1. Janův 4:20-21 20Řekne-li někdo: „Miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. 21A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra.

Koloským 3:12-14 12Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost [mírnost] a trpělivost. 13Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. 14A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti.

1. Janův 4:16b Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.

Juda 21a Uchovávejte se v Boží lásce …

 

 

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek