Tříbení Božího lidu- díl 3.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Tříbení Božího lidu- díl 3.

Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač

Vítám vás jménem Tajemství Bible ke  studiu třetí části tématu co učí duch proroctví o tříbení Božího lidu.

V minulých přednáškách jsme již hovořili o skutečnosti, že Boží církev vždy procházela a také dnes prochází procesem tříbení, neboli očištění. Důvodem tříbení je, aby Bůh mohl dokončit svůj úmysl se svoji církví. Boží nebeská církev, již procesem tříbení prošla. Mám na mysli vzpouru Lucifera a jeho andělů proti Bohu a jeho věrným andělům.

Zjevení 12:7-9 7V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, 8ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo 9a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“

Satan a padlí andělé se rozhodli, že nebudou se svým stvořitelem spolupracovat. Postavili se proti němu a v nebi došlo k válce. Boží věrní andělé se rozhodli, že zůstanou Bohu věrní. Tříbení v nebi tedy již proběhlo. Vytvořily se dvě strany, které stojí nesmiřitelně proti sobě. Vzpoura se rozšířila na naší zemi díky pádu Adama a tak jako andělé i každá lidská bytost se ve svém životě rozhoduje, na které straně konfliktu chce stát. Jsou jenom dvě možnosti. Dobro, nebo zlo. Bůh, nebo satan. Proces tříbení na naší zemi ještě dokončen není. Až bude dokončen, tak Bůh sjednotí svoji církev nebeskou s církví pozemskou a bude mít jednotnou církev. Celý vesmír bude žít v harmonii a míru se svým stvořitelem. To je ve zkratce biblická zpráva o vesmírném konfliktu mezi silami dobra a zla.

 Otázkou je, jakým způsobem probíhá tříbení zde na zemi.

EGW napsala v knize Duchovní dary, sv. 2, str. 201, že: „Církev musí být očištěna a bude.“

Ale jak to Bůh udělá? Dal nám všechny informace? Nebo nás ponechá v nejistotě?

V knize Amos 3:7 se dočteme: „ Jistě! Panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky, proroky.“

Můžeme být vděčni, že nám Pán zjevil, jak bude tříbení probíhat. Dříve se zrní prosévalo takovým způsobem, že se na sklizené klasy šlapalo nebo se do nich mlátilo. Pak se to všechno vyhazovalo do vzduchu, vítr odvál plevy a zrní spadlo na zem. Boží proroci popisují tento proces, aby znázornili očištění Boží církve. Za normálních okolností zůstávají zrní a plevy v církvi pohromadě. Až pak přijdou větry falešných učení, konfliktů a pronásledování, tak odvanou plevy od zrní a církev bude očištěna. Pojďme se podívat, jakými způsoby Bůh očistí svůj lid.

 V očištění hraje roli pokušení

List Jakubův 1:13-14 nám říká: 13Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. 14Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč.“

1. List Korintským 10:13 „Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“

Oba texty nám jasně říkají, že Bůh není ten, kdo pokouší. Dává nám sílu pokušení přemáhat. Tuto duchovní sílu velice potřebujeme. EGW Velký spor věků str. 625 „Každý člověk bude vyzkoušen. Pravý křesťan se projeví tím, jak bude odolávat pokušením.“

Satan zná velmi dobře naše zděděné a vypěstované sklony k hříchu. Svá pokušení předkládá takovým způsobem, aby přesně oslovila náš charakter a osobnost. Proto je pro nás nesmírně důležité, abychom rozuměli hříšným touhám a sklonům našeho vlastního srdce. Pojďme se nyní podívat na některé specifické způsoby, jakými budeme prověřováni v době tříbení, které je v plném proudu již nyní.

1. Světáctví

EGW jasně říká, že svět bude prostředkem, který protříbí církev a prozkouší upřímnost jejích členů.

Biblický komentář ASD EGW sv. 6, str. 1102 – MS 3, 1885 „Svět nabízí možnosti, které když budeme akceptovat tak nás postaví do situace, kde náš život nebude v harmonii s tím, co tvrdíme, že jsme….Jestli-že jdeš cestou která směřuje do nebe, tak počítej s tím, že svět se postaví proti tobě. Na každém kroku se budeš muset postavit satanovi, jeho padlým andělům a proti všem, kteří přestupují Boží zákon. Do života se ti budou vměšovat pozemské autority. Budeš prožívat soužení, psychická zranění, urážky, posměch a pronásledování.“

V Matoušově evangeliu 6:24 Ježíš říká: „ Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.“

Také apoštol Jakub říká v Listu Jakubovu 4:4 „Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“

Každý z nás má sklony, díky naší padlé přirozenosti, následovat svět a jeho cesty. Kromě toho jsme byli určitým způsobem trénováni, abychom sloužili světu. Televize a internet má obrovský demoralizující vliv na všechny lidi. I na ASD. Taky sobectví, touha po penězích, závist atd. mají vliv na Boží lid. Všechna tato zla ničí ducha pokory v Božím lidu. Mnozí, kteří mají tyto pocity v srdci, si to ani neuvědomují.

EGW Svědectví církvi, sv.1, str. 140 „Žádostivost, sobectví, láska k penězům a láska ke světu jsou zahnízděny v řadách světitelů soboty. Toto zlo ničí ducha sebezapření v Božím lidu. Ti, kteří mají tuto žádostivost ve svých srdcích, si to ani neuvědomují. Zmocnila se jich nepozorovaně a dokud nebude vymýcena, je jejich zkáza právě tak jistá, jako Achanova.“

Mnozí tvrdí, že od doby co toto EGW napsala, se mnoho změnilo. Je pravda, že se toho ve světě mnoho změnilo, ale lidská přirozenost se nezměnila. Ani způsob, jakým se Bůh dívá na tento svět. Zkoumejme tedy naše srdce, abychom zjistili, co v nás je, abychom nebyli vytříbeni.

2. Prosperita, nebo naopak – nepřízeň osudu

 Dalším způsobem, jak se nás satan snaží zničit, je snaha dostat nás do extrémních situací.

EGW Svědectví církvím sv. 4, str. 89 „Prosperita rozmnožuje množství členů. Těžkosti je z církve vyhánějí.“

Členové církve mají vznešené plány, když všechno dobře funguje. Když se ale setkají s protivenstvím, vzdají se své víry. Protivenství tedy ukazuje, jakou hodnotu má věřící. Ještě nebezpečnější, než protivenství, je ale blahobyt.

EGW Proroci a králové str. 60 „Soužení a protivenství mohou způsobit bolest a žal, avšak největším nebezpečím pro duchovní život je blahobyt. Nepodřizuje-li se člověk ustavičně Boží vůli, není-li posvěcován pravdou, vzbudí v něm blahobyt zcela jistě přirozený sklon k opovážlivosti.“

Jsme tedy vystaveni dvěma nebezpečím. Zapírání víry díky protivenství, nebo bezstarostnost a lhostejnost v době prosperity. Apoštol Pavel nám dává radu, jak uniknout oběma problémům.

Filipským 4:11-14 11Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. 12Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. 13Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. 14Zachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli v tísni.“

Musíme si vypěstovat postoje, se kterými nelze pohnout. To se nám podaří, pouze když budeme pěstovat stálý vztah s Kristem a budeme na něho stále myslet. Nesmíme dovolit okolnostem, aby rozhodovaly o naší víře. Musíme být věrni nezávisle na tom, co se kolem nás děje.

3. Falešné doktríny, nauky a teorie

Pán má zvláštní zájem o církev ASD, protože si ji vyvolil, aby šířila pravdu v době konce. O pilíře naší víry se máme podělit s celým světem. Není divu, že se satan neustále pokouší překrucovat pravdu a vnášet zmatek do našich řad.

EGW Svědectví církvi sv. 6 str. 129 „Satan přinese různé teorie, aby převrátil pravdu.“

EGW Vybrané spisy, Kniha 2. Str. 25 „Každá myslitelná falešná a klamná doktrína bude představena lidmi, kteří si myslí, že mají pravdu.“

Satan používá lidi v církvi k tomu, aby skrze ně šířil falešné nauky a teorie. Proč ale Bůh dovoluje, aby se to stalo?

Někteří si myslí, že je to proto, že Bůh církev opustil a my bychom to měli udělat také. Písmo nás ale nabádá, abychom opustili církev pouze v případě, že se stala duchovním Babylonem. Otázkou je, jestli se Bůh dívá na církev ASD jako na Babylon jenom proto, že jsou mezi námi lidé, kteří šíří falešné nauky?

Rozhodně to tak není, protože jenom nauky – jako je uctívání neděle, nesmrtelnost duše a jiné vážné hereze utvářejí podle EGW Babylon.

EGW Vybrané spisy, Kniha 2, str. 68 „Babylonské víno je povýšení falešné soboty nad sobotu, kterou Pán Hospodin požehnal a posvětil, aby byla člověku k užitku. Také je to učení o nesmrtelnosti duše. Tyto příbuzné hereze a odmítnutí pravdy přeměňují církev na Babylon. Králové, obchodníci, vládci a učitelé náboženství jsou všichni v zkorumpované harmonii.“

EGW Svědectví kazatelům str. 61 „Padlé denominační církve jsou Babylon. Babylon podporuje jedovaté doktríny, víno omylu. Toto víno omylu je tvořeno falešnými doktrínami, jako je přirozená nesmrtelnost duše, věčné utrpení bezbožných, popření existence Krista před jeho narozením v Betlémě a obhajování a vyzdvihování prvního dne týden nad Božím svatým a posvěceným dnem.“

Také nás upozorňuje na to, že bychom měli vnímat jenom rozhodnutí Generální konference jako oficiální hlas církve.

EGW Svědectví církvi sv. 9, str. 260 „Pán mě častokrát poučil, že žádný lidský úsudek by neměl být podřízen úsudku kteréhokoli jiného člověka. Nikdy by se názor jednoho člověka, nebo několika málo lidí neměl pokládat za dostatečně správný a dostačující, aby ovládl dílo a mohl rozhodovat o tom, které plány by se měly provést. Když se však uplatňuje úsudek bratří shromážděných ze všech polí Generální konference, pak se soukromí a nezávislý úsudek nesmí tvrdošíjně prosazovat. Nikdy by si neměl žádný pracovník pokládat za ctnost vytrvale lpět na svém nezávislém stanovisku, které odporuje rozhodnutí všeobecného celku.“

Takže aby se církev ASD stala Babylonem, musela by Generální konference jako reprezentant celosvětové církve přijmout takovéto heretické nauky. Jedině tehdy by Bůh vyvolal svůj lid z takové církve.

Znovu se ptáme, proč tedy dovoluje Bůh, aby se do církve dostaly falešné teorie a nauky? Má k tomu dva důvody.

1. Tím, že to dovolí, se snaží probudit svůj lid.

EGW Svědectví církvi, sv. 5, str. 707 „Bůh vyburcuje svůj lid; když jiné prostředky zůstávají bez úspěchu vznikají bludná učení, která přivádějí tříbení a plevy budou odděleny od pšenice. Pan vyzývá všechny, kteří věří jeho slovu, aby se probudili ze spánku.“

EGW Myšlenky z hory blahoslavenství str. 33 „Božím úmyslem je, aby pravda byla podána do popředí a stala se předmětem zkoumání a diskuse, a to i přes pohrdání, kterému je vystavena. Mysl lidí musí být rozrušena; každý spor, každá výčitka, každá snaha omezit svobodu svědomí, je způsob, kterým Bůh, probouzí mysl, která by jinak spala.“

Pán ví, že jeho lid není připraven na krizi, která je před ním. Ví, že dokud se neprobudíme z duchovního spánku a dokud nebudeme do hloubky studovat Bibli, tak krizi neustojíme.

EGW Velký spor věků str. 593-594 „Jen ti, kteří posilují mysl pravdami Bible, obstojí v posledním velkém boji.“

Bůh umožňuje hereze a pohrdání biblickou pravdou, aby nás motivoval všechny tyto souvislosti prostudovat. To nás pak připraví k tomu, abychom obdrželi Boží pečeť.

EGW Biblický komentář CASD sv. 4, str. 1161 – MS 173, 1902 „V okamžiku, kdy je Boží lid zapečetěn na svých čelech, což není pečeť která je viditelná, ale je to takové zakotvení v pravdě jak po stránce intelektuální tak i duchovní, že nemohou být pohnuti. Když je tedy Boží lid zapečetěný a připraven pro tříbení, tak tříbení přijde. Ve skutečnosti už začalo. Boží soudy již nyní zasahují zemi a to nám dává varování, abychom věděli, co přichází.“

2. Důvod, proč Bůh dovoluje šířit falešné teorie je, aby se projevil skutečný postoj jeho lidu vůči tomu, čemu věří. Většinou lidé na falešné teorie reagují dvěma extrémními postoji. Na jedné straně jsou lidé s povrchním chápáním. Ti budou akceptovat jakoukoli senzační myšlenku jako pravdu.

EGW Svědectví kazatelům str. 112 „Když přijde tříbení, tím že budou představeny falešné teorie, tak povrchní čtenáři, kteří nejsou nikde zakotveni, jsou jako pohybující se písek.“

Takoví lidé činí sami sebe zranitelnými a budou odváti každým větrem falešného učení, stejně jako vítr odvane plevy od zrní. Apoštol Pavel varoval před stejným nebezpečím ve své době.

Skutky apoštolů 20:30  „I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou.“

I v historii CASD jsme viděli takové falešné učitele, jako byli například Canright, Ballenger, Brinsmead, Ford, Ratzlaff a jiní.

EGW o takových lidech říká, že jejich záměr zanikne. Vybrané spisy, Kniha 2, str. 69 „Ti, kdo budou dbát tohoto falešného poselství a pokoušet se působit v tom smyslu na druhé, budou oklamáni a nakonec vyhlazeni, protože přijali předložené podvody.“

Její slova se doslova naplnila. Stejně skončí i ti, kteří je následují v dnešní době.

Druhý extrémní způsob, jak reagují lidé v církvi, kteří znají pravdu na falešné teorie, je, že projevují nekřesťanský charakter, když oponují těm, které přistihli při chybě. Takoví lidé naplňují církev satanovým duchem tím způsobem, jak obviňují druhé, místo toho, aby se snažili situaci řešit v duchu pokory, jak je psáno v Listu Galatským.

List Galatským 6:11 „Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení.“

Pokud budou takoví lidé dále projevovat nekřesťanský charakter, tak podkopou svou vlastní víru. Bez silné víry, která by je ukotvila, jim ale hrozí nebezpečí, že i oni budou odvanuti jako plevy.

V obou případech se projeví pravý charakter lidí. Buďme tedy trpěliví, když jsme svědky toho, jak falešná učení a různé teorie způsobují prosívání – tříbení v církvi. Když se setkáme s falešnou teorií, nebo učením, studujme hlouběji Písmo a spisy E. G. W, abychom pro sebe objevili, co je Boží pravda. Jenom tak můžeme bojovat chytře proti chybám. Přitom bychom neměli být nepřátelští vůči církvi. Kdybychom takoví byli, tak bychom špatným způsobem reprezentovali našeho trpělivého Pána Ježíše.

Přímé svědectví

Když se lidé probudí a začnou více studovat a modlit se, zjistí, že jsme věnovali málo pozornosti, jak k nám Bůh promlouval skrze Bibli a spisy EGW. Jak Bible, tak i svědectví E. G. W. způsobí tříbení Božího lidu, protože mnozí nebudou respektovat inspirované rady.

EGW Rané spisy, str. 270 „Ptala jsem se, jaký význam má toto tříbení, jehož jsem byla svědkem a bylo mi ukázáno, že bude vyvoláno přímým svědectvím Věrného Svědka k Laodicejské církvi. Bude působit na srdce toho, kdo je přijme a přivede jej k tomu, aby vyzdvihl korouhev a zvěstoval přímou pravdu. Někteří lidé však toto přímé svědectví nesnesou, postaví se proti němu a tak vznikne tříbení mezi Božím lidem.“Mnozí, kteří si přečtou tento text, pochopí, že ten, kdo odmítne svědectví přímého svědka, bude tím, kdo bude vytříben. To je pravda, ale podívejme se hlouběji do textu. Konfrontace, která je zde popsána, projeví také srdce toho, kdo přímé svědectví dává, stejně jako toho, kdo ho obdržuje. Existují lidé, kteří ve snaze bránit církev a biblické pravdy jsou uraženi, když jiní odmítnou to, co oni říkají. To často vede k nepřátelství, hořkosti a odsouzení. To může způsobit, že mnozí opustí církev. Pokud ale ti, kteří brání pravdu, jednají takovýmto způsobem, odhalí své vlastní sobectví a pýchu.

Žalmista říká v Žalmu 119:165 „Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí!“

Ježíš řekl, že skutečný ctitel Boha ho bude uctívat v duchu a pravdě.

Jan 4:23 23Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. 24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“

To jakým způsobem reagujeme na chyby jiných, zjeví nejenom hloubku naší víry, ale také jestli máme Kristova ducha.

EGW Myšlenky z hory blahoslavenství str. 128 -129 „Jsi-li ochoten obětovat svou důstojnost nebo dokonce položit svůj život pro záchranu bloudícího bratra, vyňal jsi trám z vlastního oka a jsi připraven mu pomoci. Pak se mu můžeš přiblížit a působit na něj. Káráním a výčitkami se ještě nikdo nenapravil, mnozí tím však byli odvráceni od Krista a zatvrdili svá srdce. Laskavé a zdvořilé chování může zachránit bloudící a ,, přikrýt množství hříchů“. Obraz Krista ve tvé povaze zapůsobí přetvářejícím vlivem na všechny, s nimiž přijdeš do styku. Dovol Spasiteli, aby se mohl v tobě denně projevovat a dokazovat na tobě stvořitelskou moc svého slova – mírný, přesvědčující a mocný vliv, který v lidech vytváří krásu povahy našeho Pána a Boha.“

 Krize nedělního zákona

Předchozí zkoušky odstranily některé nevěrné členy z církve. Tato poslední zkouška odstraní poslední zbytky plev od zrní.

EGW Svědectví církvi sv. 5, str. 80 „Pán ukáže, že koště je v Jeho rukách a že dokonale vyčistí svoji podlahu.“

Toto se bude odehrávat v době nedělního zákona. EGW Svědectví církvi sv. 5, str. 81 „Není daleko doba, kdy zkouška přijde na každého člověka. Bude nám vnucováno znamení šelmy. V této době bude v církvi odstraněno zlato od strusky.“

Tato poslední zkouška způsobí poslední očištění církve ASD. Ti, kteří se plně nepodřídí Božímu vedení, opustí Boží ostatky.

Někteří lidé se v současné době snaží identifikovat věrné věřící v církvi, ale to je nemožné, protože: jak píše EGW ve Svědectví kazatelům a pracovníkům evangelia str. 61 „Jenom Pán zná ty, kteří jsou jeho.“

Dále nás Boží prorok varuje v knize Proroci a králové str. 189 “ Ať se nikdo nesnaží sečíst Izrael v dnešní době.“

S naším omezeným chápáním nejsme schopni posoudit, kdo jsou věrní. Tak jako prorok Samuel tak i my máme tendence posuzovat, co je zjevné očím, ale jen Pán ví, jací jsou lidé ve skutečnosti viz.

1. Samuel 16:7 „Hospodin ale Samuelovi řekl: ‚Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.‘ „

Věrní i nevěrní členové církve jsou nyní pro lidské oko nerozpoznatelně pospolu. Co se stane, až přijde krize nedělního zákona, popisuje EGW v knize Svědectví církvi sv. 5 str. 81 „Tehdy, kdy budou stromy bez ovoce vysekávány jako škůdci půdy, kdy zástupy falešných bratrů budou odlišeni od pravých, tehdy budou skrytí jednotlivci zjevení a slavnostně se zařadí pod Kristův prapor. Ti, kteří byli vůči sobě plaší a nedůvěřiví se otevřeně přiznají ke Kristu a Jeho pravdě. I ti nejslabší a nejváhavější v církvi budou jako David ochotní k činu a plní odvahy. Čím hlubší je noc pro Boží lid, tím jasněji svítí hvězdy.“

Teprve tehdy, píše EGW v knize Svědectví církvi sv. 5, str. 80 “Budeme schopni lépe posoudit sílu Izraele.“

Vždycky se charakter projevuje v dobách krize. Teprve události ukřižování Ježíše ukázaly skutečný stav jeho učedníků. Zklamání v r. 1844 ukázalo, kdo byli skuteční Milerité. Nyní nám Bůh ve své milosti ukazuje, co bude naší ultimativní zkouškou a jak se na ní máme připravit.

Očištění chrámu

Výsledkem krize kolem nedělního zákona bude, že Boží církev bude očištěná.

EGW Svědectví církvi, sv. 9, str. 228 “Boží láska k jeho církvi je nekonečná. Jeho péče o své dědictví je neustálé. On nedopustí, aby na církev přišlo jiné soužení než to, které je nutné pro její očištění. Pro její přítomné i věčné blaho. On očistí svou církev, jako očistil svůj chrám na počátku a konci své pozemské služby.“

Stejně jako Ježíš očistil svoji církev ze všech nečistot na začátku a konci své pozemské služby tak očistí svou církev v době konce. Ježíš očistil svou církev na začátku jeho služby – jako velekněze ve svatyni svatých – ve velkém zklamání v r. 1844.

Nyní, když se jeho služba v nebeské svatyni blíží ke konci, můžeme očekávat, že opět očistí svoji církev doby konce. Ale tentokrát nás varuje dopředu, že to přijde skrze krizi nedělního zákona. EGW Svědectví církvi, sv. 5. str. 82 „A pak se objeví Kristova církev, zářící jako měsíc, čistá jako slunce a strašná, jako armáda s praporem.“

 

Související přednášky

Videnie-1
Duch proroctví - Tříbení Božího lidu

Tříbení Božího lidu- díl 5.

  Tříbení Božího lidu- díl 5. Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač  Jak obstát při tříbení V CASD hrálo téma ospravedlnění z víry důležitou roli. Principy této

Celý článek
Videnie-1
Duch proroctví - Tříbení Božího lidu

Tříbení Božího lidu- díl 4.

  Tříbení Božího lidu- díl 4. Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Soud Bible jasně učí, že Bůh bude soudit všechny lidi. Kazatel 12:13-14  „13Zde

Celý článek
Videnie-1
Duch proroctví - Tříbení Božího lidu

Tříbení Božího lidu- díl 2.

Tříbení Božího lidu- díl 2. Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Vítám vás k dalšímu studiu tématu co učí duch proroctví o tříbení božího lidu. Část

Celý článek