Tříbení Božího lidu- díl 2.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Tříbení Božího lidu- díl 2.

Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač

Vítám vás k dalšímu studiu tématu co učí duch proroctví o tříbení božího lidu. Část druhá.

Bůh vedl CASD tak, aby vytvořil jakousi platformu, která má řád. Když naši pionýři formovali tuto církev, tak nebyla v dokonalém stavu. Faktem je, že ještě dříve, než Adventisté utvořili církevní organizaci, tak je EGW popisuje jako Laodicejskou církev.

EGW Rané spisy str. 107 Když jsem se nedávno rozhlížela, abych nalezla pokorné následovníky tichého a pokorného Spasitele, byla má mysl velmi zneklidněna. Mnozí, kteří vyznávají, že očekávají brzký Ježíšův příchod, se přizpůsobují světu a usilovněji hledají jeho chválu, než Boží uznání. Jsou chladní a formální, podobní křesťanům v církvích podle jména, od nichž se nedávno oddělili. Slova, která patří církvi Laodicejské, nejzřetelněji popisují jejich přítomný stav. Nejsou „studení ani horcí“, nýbrž 108 „vlažní“. A jestliže nepřijmou radu „pravého a věrného Svědka“ a nebudou-li činit pokání a nekoupí-li „zlato přetavené v ohni, bílé roucho a mast na oči“, vyvrhne je ze svých úst.

Od počátku existence CASD bylo jasné, že tato církev je nedokonalá a chybná. EGW píše ve Svědectví kazatelům str. 30:  „Jenom Bůh a nebesa jsou bez chyby.“

Jenom jedna církev na této planetě je tak pyšná, že tvrdí, že je bezchybná – římskokatolická církev.

EGW věděla příliš dobře, že církev má své chyby, ale nikdy v životě nenapsala, že by se jí Bůh vzdal kvůli její nedokonalosti. Naopak řekla ve Svědectví kazatelům str. 46.: „Bůh nezničí svoji církev kvůli nedokonalosti.“

Mnozí lidé dnes odsuzují CASD kvůli tomu, co vidí a slyší, že se uvnitř děje. Dělají ale stejnou chybu, jako dělal Eliáš, který soudil věrnost Božího lidu ze své lidské perspektivy. V CASD je mnoho lidí, kteří se ve svém srdci nepoklonili před Bálem v jakékoli formě. Odsuzovat církev, jako celek by znamenalo odsuzovat i ty věrné. Kritizovat církev, jako celek znamená zneuctít Krista v osobách jeho věrných následovníků.

Autorita církve ASD

V r. 1909 EGW napsala ve Svědectví církvi, svazek 9, str. 261 Bůh ustanovil, aby představitelé Jeho církve ze všech částí světa, na svém shromáždění při zasedání Generální konference měli autoritu. Omyl, kterého se mohou někteří dopustit, spočívá v tom, dát mysli a úsudku jednoho člověka, nebo malé skupiny lidí, plnou míru autority a vlivu, jímž Bůh obdařil svoji církev v úsudku a hlasu Generální konference, shromážděné k plánování rozkvětu a pokroku Jeho díla.

Mnozí dnes tvrdí, že církev tuto autoritu nemá. Jednají nezávisle na církvi a odmítají její vedení. Ale EGW varovala 6 let před svou smrtí ve Svědectví církvi sv. 9, str. 260 Když je však uplatněn úsudek bratrů shromážděných ze všech polí při generální konferenci, pak se soukromý a nezávislý úsudek nesmí tvrdošíjně prosazovat. Nikdy by si neměl žádný pracovník pokládat za ctnost vytrvale lpět na svém nezávislém stanovisku, které odporuje rozhodnutí všeobecného celku.

Nikdy po zbytek svého života tato slova neodvolala.

Pro některé lidi je podřídit se církevní autoritě velmi těžké. EGW Svědectví církvi sv. 5, str. 107 Říkáš: „Měl bych se snad řídit úsudkem bratří bez ohledu na své vlastní city?“ Odpovídám: „Církev je Bohem ustanovenou autoritou na zemi.“

Mnozí vyjadřují své starosti nad neobrácenými lidmi, kteří mají vysoké postavení uvnitř církve.

Ve skutečnosti tyto starosti prozrazují nevíru. Jakoby Bůh nebyl schopný řídit svoji církev.

Daniel 2:21 „On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“

Daniel 4:22 „Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí.“

Můžeme jasně vidět, že Bůh má svůj plán ve všem, co dělá.

Bůh často v dějinách dovolil, aby neobrácení lidé měli autoritu nad Božím lidem. Vzpomeňme si na Jezabel a mnoho zlých králů, kteří ovládali Izrael. Vzpomeňme si, jak Ježíš stál před Pilátem, který mu řekl:

Jan 19:10-11 „ ‚Cožpak nevíš, že mám moc tě ukřižovat nebo tě osvobodit?‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Nade mnou nemáš žádnou moc, ledaže by ti byla dána shůry.‘ “

Bůh má pořád nade vším kontrolu, ale nikdy bychom neměli reagovat k neobráceným vůdcům, jako by jejich autorita neměla žádný význam. Pán je mistrem ve všem, co dělá. V laboratoři lidských vztahů, pokud je dobro podřízeno zlu, tak čas ukáže, že dobro nakonec vždycky zvítězí. Takto vítězí moc spravedlnosti a této lekci Bůh učí celý vesmír ve velkém sporu dobra a zla.

Tato skutečnost ještě splňuje jiný účel. Bůh zároveň zkoumá srdce těch, kteří tvrdí že ho následují, aby zjistil, jestli budou nepokojní, když jsou v zajetí. Vypěstují si vzbouřeneckého ducha nebo budou trpělivě čekat na Pána, až je vysvobodí svým vlastním způsobem a v čase, který uzná za vhodný? Než půjdeme do nebe, musíme odložit veškerou vzpouru, kterou máme v srdci.

Musíme být věrní biblickým principům, když máme co dočinění s neobrácenými vůdci. Když ale sám Bůh jim dovolil, aby měli autoritu v církvi, máme jimi opovrhovat? Spíš bychom se měli zaměřit na to, abychom jim pomohli rozpoznat pravdu. Protože až přijde poslední tříbení, tak převrátí hierarchii církve naruby.

EGW Sv. církvím, sv. 5, str. 80. Bůh bude v našich dnech konat dílo, jemuž jen málokdo rozumí. Probudí a upřednostní mezi námi ty, kteří jsou spíš vyučení Jeho pomazáním, než formálním výcvikem ve vědeckých institucích. Těmito vymoženostmi nesmíme pohrdat, nebo je zavrhovat. Bůh je sice nařídil, ale ony mohou poskytnout jen vnější průpravu. Pán ukáže, že není odkázán na učené, sebejisté smrtelníky.

V této době opustí každý neobrácený vůdce, stejně jako každý neobrácený člen, Boží lid.

Nezávislost

V roce 1893 vyjádřila EGW vážné varování proti lidem, kteří chtějí jednat nezávisle na církvi.

EGW Vybrané spisy, kniha 2., str. 68-69 Já vím, že Pán svou církev miluje. Nemá být rozvrácena, ani rozbita na nezávislé částečky. (69) To se ani v nejmenším neshoduje s pravdou; neexistuje sebemenší důkaz, že taková věc nastane. Ti, kdo budou dbát tohoto falešného poselství a pokoušet se působit v tom smyslu na druhé, budou oklamáni a nakonec vyhlazeni, protože přijali předložené podvody.

EGW Svědectví kazatelům. Str. 61 „Bůh má na zemi církev, která je Jeho vyvoleným lidem, který zachovává Jeho přikázání. Nevede zbloudilé odnože, jednu zde a jinou jinde, ale vede lid. Pravda je sice moc, která posvěcuje, avšak církev bojující, není církví vítěznou.

Všimněme si, že EGW identifikuje Boží církev, jako církev bojující. Pak dodává: „ Do sítě evangelia se chytnou nejenom dobré ryby, ale i zlé a jenom Pán zná, které mu patří.“ Svědectví kazatelům str. 61

Tuto bojující církev pověřil svojí autoritou v těchto posledních dnech. EGW. nás varuje, abychom nejednali nezávisle na této církvi. Musíme pochopit, že všechny lidské bytosti, kterým je svěřena moc a autorita, budou dělat chyby.

EGW Zdravotní služba, str. 211 „My všichni jsme chybující a potřebujeme soucit, odpuštění a ohleduplnost jednoho vůči druhému.“

Vůdcové, jako každý jiný, mají jenom omezený rozhled. Jakým způsobem máme tedy s nimi jednat, když dělají rozhodnutí, která nejsou v harmonii s inspirovaným Božím slovem.

Je jasné, že musíme poslouchat Boha více, než lidské bytosti. To nám ale nedává právo vytvářet vzpouru a anarchii tím, že bychom je odmítli jako naše vůdce a vydali se sami směrem k nezávislosti. Takový postoj je stejně špatný, jako slepá poslušnost k autoritám. Bylo by to to samé, čeho se dopustil Korach a jeho následovníci viz. Patriarchové a proroci str. 395-405. Přitom mnozí z nás dělají tutéž chybu a tvrdí přitom, že Bůh je na jejich straně.

EGW nám říká v knize Obrázky ze života Pavla na str. 31: „ Spasitel světa neuznává náboženské zkušenosti a jednání nezávislé na své organizované a uznané církvi.“

Když se někteří členové církve snaží vrazit klín mezi členy a vůdce a potom z toho vznikne rozdělení a nesvár, tak tvrdí, že to je výsledkem tříbení a ti, kteří zůstanou v církvi jsou ve skutečnosti ti, kteří byli Bohem vytříbeni. Nejsou tedy členy církve vítězné. Ale Pán nám zřetelně ukázal, kdo se odvrátí od víry.

EGW Vybrané spisy. Kniha 3, str. 23 „Tak jako ve starém Izraeli, budou i zde po zbytek těchto posledních dní existovat takoví, kteří si přejí pohybovat se nezávisle, kteří nejsou ochotni podřídit se učení Ducha Božího, a kteří nechtějí slyšet pokyn nebo radu. Těm vždy připomínejte, že Bůh má na zemi církev, jíž odkázal moc. Lidé se budou chtít řídit svým vlastním nezávislým názorem, jenž opovrhuje radou i pokáráním; ale právě tak jistě, jak činí toto, se odvrátí od věrnosti a následek toho bude zkáza a zničení duší.“

Kdo jsou tedy ti, kteří opustí víru? Jsou to ti, kteří se snaží jednat nezávisle na Bohem uznané církvi.

Mnozí to však nechápou. EGW Vybrané spisy, kniha 2. str. 380: “ Bude to vypadat, jako kdyby církev padla, ale nepadne. Zůstane, zatímco hříšníci na Sijonu budou vytříbeni.“

Je zřejmé, že tzv. hříšníci na Sijonu opustí církev. Budou to oni, kteří opustí církev, která se nachází ve zdánlivém kolapsu. Zjevení 12:17 popisuje, jak drak obrátil svůj hněv na ženu a vede válku proti ostatkům jejího semene. Buďme tedy ve střehu a studujme jako nikdy Boží slovo, abychom byli připraveni a vyzbrojeni na masivní duchovní konflikt, který je před námi. Viz. List Efeským 6:10-18.

Efeským 6:10–18 10Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. 11Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.12Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. 13Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. 14Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a 15obuti připraveností kázat evangelium pokoje. 16Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. 17Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.

Když toto neuděláme, tak se nám může stát, že o nás Bůh řekne to, co řekl starozákonnímu Izraeli.

„Můj lid je zničen z nedostatku moudrosti.“ Ozeáš 4:6 „Můj lid hyne pro nedostatek poznání. Protože jsi zavrhl poznání, zavrhl jsem tebe, nebudeš mi sloužit jako kněz. Zapomněl jsi na zákon svého Boha, i já zapomenu na tvé syny.“

Musíme si zafixovat do našich myslí, že Boží věrný lid zůstane v církvi bojující. Ti, kteří zůstanou věrní, budou mít ducha Mojžíšova, když řekl, že by raději ztratil věčný život, než  by se vzdal své církve.

Exodus 32:30–3230Druhého dne Mojžíš lidu řekl: ‚Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinu – snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím.‘ 31A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. ‚Běda!‘ zvolal. ‚Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! 32 Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil… A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš.‘ „

Stejně i Boží lid v době konce ve které žijeme my nyní, budou trpělivě čekat a modlit se, dokud sám Pán neočistí svoji církev, až to uzná za vhodné. A bude ji prezentovat sám sobě jako vítěznou církev bez chyby, jak je psáno v Listu Efeským 5:27.

List Efeským 5:25-2725Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, 26aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, 27aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony.“

Tak se naplní proroctví proroka Izajáše 4:3-4 doslova.

Izajáš 4:3–4 3Kdo zůstane na Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzalémě, bude tehdy nazýván svatým, totiž každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. 4Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně smyje špínu sionských dcer a umyje Jeruzalém od krve.“

Válka v nebi

Válka, kterou teď Satan vede proti Božímu lidu, je stejná jakou vedl v nebesích proti Bohu a jeho andělům. Jak je to možné, že se mu podařilo, aby se postavili spolu s ním proti Boží vládě?

Když si přečteme kapitolu z knihy EGW Velký spor věků – Původ zla, tak můžeme nahlédnout a pochopit některé jeho strategie, které k tomu použil.

1. Zaséval ducha nespokojenosti.

2. Zakrýval své skutečné úmysly pod rouškou věrnosti Bohu.

3. Vyvolal nespokojenost proti zákonům, které ovládaly nebeské bytosti.

4. Inspiroval anděly, aby se řídili tím, co jim říká jejich vlastní vůle.

5. Vzbudil u nich sympatii vůči své osobě tím, že tvrdil, že Bůh s ním jednal nespravedlivě.

6. Tvrdil, že nemá v úmyslu získat moc pro sebe samého, ale že jeho cílem je zajistit svobodu. pro všechny nebeské bytosti, které pokud budou následovat jeho rad, prožijí stav vyššího poznání

7. Tvrdil, že Bůh a ti, kteří mu jsou věrní, ho nechápou, nerespektují jeho pozici a že mu byla odňata jeho osobní svoboda.

8. Uchýlil se k výmluvám a lžím.

9. Obvinil Bohu loajální anděly, že pracují proti zájmům všech nebeských bytostí.

10. Obvinil věrné anděly ze vzpoury, kterou způsobil on sám.

11. Překroutil všechna Kristova slova a jeho činy.

12. Zmátl anděly, pokud se týká Božích skutečných úmyslů.

13. Zpochybnil nejjasnější Boží výroky a to, co bylo jednoduché, překroutil tak, že všechno bylo složité.

14. Zpochybnil Boží plán vlády.

15. Tvrdil, že on se nebouří.

To byly tedy jeho metody vedení války proti Bohu a věrným andělům. Stejné metody a stejného ducha, které používal ke vzpouře na nebi, používá ke vzpouře na zemi.

Zjevení 12:12 „Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“

EGW Velký spor věků str. 500 angl. stránkování. Ve stejném duchu, který vyvolal vzpouru v nebi je veden odpor vůči Bohu i na zemi. Podobně jako kdysi s anděly jedná satan i s lidmi. Jeho myšlenky nyní ovládají lidi, kteří odmítají Boha. Ti se podobně jako satan pokoušejí odstranit omezení Božího zákona a slibují jiným, že přestupováním Božích požadavků získají svobodu. Jestliže jim pak někdo hřích vytkne, vyvolá to v nich nenávist a odpor. Když Boží varovná poselství zasáhnou jejich svědomí, svádí je satan, aby se obhajovali a snažili se pro své jednání získat podporu druhých. Své chyby se ani nesnaží napravit–a když jim někdo něco vytkne, cítí se pobouřeni, jako by dotyčný byl příčinou jejich těžkosti. Odpor namířený proti těm, kdo se opovažují vytknout jiným jejich je hřích, se ovšem projevuje od doby spravedlivého Ábela až dodnes.

Satan svádí lidi k hříchu také tím, že jim falešně představuje Boha, jak to dělal v nebi, když označovalo Boha za přísného a panovačného. A když se mu to podařilo, tvrdil, že nespravedlivé Boží požadavky jsou příčinou pádu člověka do hříchu, právě tak jako zapříčinily jeho vzpouru.

Nebeská Boží církev již prošla procesem očištění. Ta pozemská církev prochází procesem očištění nyní a ještě ji to čeká v budoucnosti.

EGW Svědectví církvím sv. 6, str. 366. Boží církev zde na zemi je zajedno s Boží církví v nebi. Věřící na zemi a nikdy nepadlé bytosti nahoře tvoří jednu církev. Každá nebeská bytost má živý zájem na shromáždění svatých na zemi, v nichž se vzývá Bůh.

Mnozí lidé mají problém pochopit, jak Bůh může spojit nedokonalou pozemskou církev s dokonalou církví v nebesích

Ale i v nebesích byla církev, která se skládala z věřících i nevěř. členů. Koukol vyrůstal i v nebesích. Velké tříbení očistilo nebeskou církev. Zjevení 12:7-9 „7V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, 8 ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo 9 a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“

Když se ocitl na zemi, pokračoval stejnými metodami, které použil v nebi.

Zjevení 12:13 „Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže.“

Tato žena reprezentuje Boží lid a od okamžiku, kdy Adam zhřešil, tak jí satan korumpuje. Proto musí Bůh očistit pozemskou církev dříve, než ji sjednotí s církví nebeskou. Toto je ultimativním cílem tříbení. Nebeská už prošla procesem očištění, ale pozemská ještě ne.

Válka proti ostatkům

Už jsme si dostatečně vysvětlili, že nespravedliví členové církve opustí církev a ne spravedliví. viz Vybrané spisy, kniha 2, kapitola 51 Velmi se trápím pro náš lid. Žijme teď v nebezpečné době posledních dnů. Povrchní víra sebou nese povrchní zkušenost. Existuje i pokání, z něhož je nutno se kát. Pravá zkušenost náboženských učení ponese Boží pečeť. Všichni by měli vidět, že je nutné, aby každý sám za sebe pravdu pochopil. Jistě pochopíme učení, které jsme pečlivě a na modlitbách studovali. Bylo mi ukázáno, že mezi naším lidem se velmi málo ví o vzniku a postupu troj andělského poselství. Je naléhavě zapotřebí studovat knihu Daniele a Zjevení a důkladně se učit jejich texty, abychom věděli, co je psáno.

Dostala jsem velmi naléhavé osvícení, že mnozí chtějí od nás odejít, protože poslouchají duchů bludných a učení ďábelských. Pán si přeje, aby každá duše, která tvrdí, že věří pravdě, dobře věděla, co pravda je. Povstanou falešní proroci a mnohé oklamou. Lidé budou pochybovat o všem, o čem se pochybovat dá. Není tedy potřeba, aby každý rozuměl důvodům naší víry? Nemuselo by se tolik kázat, ale mělo by se důkladněji studovat Boží Slovo tak, že by se otevřelo Písmo článek za článkem a hledaly by se přesvědčující důkazy, na nichž spočívá základní učení, které nás přivedlo tam, kde stojíme nyní – na základnu věčné pravdy.

Mnozí z těch, kteří pracují nezávisle na církvi, následují jeden ze dvou principů. Někteří odejdou z církve, někteří v církvi zůstanou, ale obě skupiny zasévají semeno nesváru do mysli jejich členů. Obě skupiny tvrdí, že se zastávají pravdy. Upozorňují na problémy v církvi a poukazují na sebe samé, jako na pravé nositele víry. Tím říkají, že Bůh je vede zvláštním způsobem, protože podporují věci, které církev nepodporuje. Takový postoj je vážnou iluzí. O správném postoji křesťana se dočteme v 1. Listu Korintským 13, kde se hovoří o lásce.

1. List Korintským 13:4-6 4Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; 5není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, 6není škodolibá, ale raduje se z pravdy“

Nemusíme ale být satanem podvedeni. EGW Svědectví kazatelům. str. 22-23 Když povstanou muži a tvrdí, že mají od Boha poselství, ale místo toho, aby bojovali proti knížectvím a mocnostem, a vládcům temnoty tohoto světa, vytvářejí tzv. dutý čtverec a obracejí válečné zbraně proti církvi, která bojuje, mějte z nich strach. Nemají Božské pověření. Bůh je žádnou takovou prací nepověřil.

Všimněme si, že Bůh nás v tomto textu varuje útočit na bojující církev, přestože má spoustu nevěrných členů. Jinými slovy – Bůh nám zakazuje vést válku proti CASD, která ještě není očištěná a vítězící. Ale přesně to je to, co někteří z nás dělají a tvrdí, že je vede Bůh. Nezávisle na stavu CASD Bůh má vše stále pod kontrolou. Špatné chápání těchto souvislostí nás může vést buď k tomu, že vezmeme věci do svých rukou, nebo že rezignujeme. Oboje není správné rozhodnutí.

Děkuji vám za pozornost a zase někdy na slyšenou.

 

Související přednášky

Videnie-1
Duch proroctví - Tříbení Božího lidu

Tříbení Božího lidu- díl 5.

  Tříbení Božího lidu- díl 5. Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač  Jak obstát při tříbení V CASD hrálo téma ospravedlnění z víry důležitou roli. Principy této

Celý článek
Videnie-1
Duch proroctví - Tříbení Božího lidu

Tříbení Božího lidu- díl 4.

  Tříbení Božího lidu- díl 4. Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Soud Bible jasně učí, že Bůh bude soudit všechny lidi. Kazatel 12:13-14  „13Zde

Celý článek
Videnie-1
Duch proroctví - Tříbení Božího lidu

Tříbení Božího lidu- díl 3.

Tříbení Božího lidu- díl 3. Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Vítám vás jménem Tajemství Bible ke  studiu třetí části tématu co učí duch proroctví

Celý článek