Tři andělé letí uprostřed nebe

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Tři andělé letí uprostřed nebe

 

Tajemství Bible – Ladislav Hodač

Pokud posloucháte, nebo ještě lépe studujete moje přednášky na TB, tak víte, že v podstatě, což je smutné, existuje v současné době pět směrů v adventismu. Evangelikální, progresivní, charismatický, historický a biblický adventismus. Proto se nelze divit, že se v některých našich sborech nemluví o typicky adventistických tématech, jako je například biblické poselství tří andělů. Někde jsou návštěvníci dokonce varováni, většinou nějakým pomýleným kazatelem, nebo starším sboru, aby nekázali, nebo nemluvili o poselstvích tří andělů. Což je dost absurdní, protože bez těchto poselství bychom jako hnutí ASD ani nevznikli.

Jako ASD máme k poselstvím tří andělů z knihy Zjevení 14:6-12 zvláštní vztah ze čtyř důvodů.

Za prvé, protože je máme zvěstovat a vysvětlovat jejich význam, jsou totiž přítomnou pravdou pro dobu konce a nikdo jiný to nedělá.

Za druhé, CASD vznikla, mimo jiné, v důsledku studia těchto proroctví. Na začátku to byli Milerité a další skupiny, kteří kázali: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu.“ Zjevení 14:7. Domnívali se, že se Ježíš vrátí 22. října 1844, což spočítali podle proroctví z knihy Daniel 8:14, kde Daniel mluví o tom, že Svatyně bude očištěna, nebo napravena na konci 2300 let. Naneštěstí si Millerité mysleli, že Svatyní je tento svět a jejím očištěním bude druhý příchod Pána Ježíše. Ale On se 22. října 1844 nevrátil. Všichni z toho byli tenkrát naprosto zdrceni. Podobně, jako Ježíšovi učedníci po ukřižování jejich Pána. Většina Mileritů to po velkém zklamání vzdala, takže zanikli. Ale několik málo z nich, můžeme říci ostatek, studiem Písma objevil, že Svatyně, která má být očištěna, je v nebi a že tam skutečně probíhá Boží soud, který rozhoduje o osudu každého člověka. Millerovy výpočty, kdy skončí 2300 let, byly správné, ale mýlil se, když předpokládal, že Svatyní je tento svět. Tato skupina lidí, neboli ostatek, pokračoval dál ve studiu Písma a z nich pak vzniklo hnutí ASD. Stále věřili ve druhý příchod Pána Ježíše, ale nyní také učili nové, charakteristické učení a to, že Pánovu návratu předchází vyšetřující soud, který začal v nebeské Svatyni 22. října 1844. Zároveň také správně rozpoznali, že právním podkladem Božího soudu je Desatero Božích přikázání, včetně soboty, která je součástí čtvrtého přikázání. CASD vznikla v důsledku studia učení o Svatyni z celého Písma.

Za třetí, Bible ASD výslovně identifikuje jako skupinu lidí žijících v době konce tím, že říká: „Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru“ Zjevení 14:12. Paralelní pasáž přidává další podrobnosti: „Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví“ Zjevení 12:17. Co tento text znamená?

Zjevení 19:10 „Ježíšovo svědectví je Duch proroctví“. Jinými slovy zde je popsána skupina lidí, kteří mají, mimo jiné, také dar Ducha proroctví. Ten se projevil v životě a díle Ellen G. White.

Za čtvrté, tato pasáž se nachází na konci Zjevení 12, kde se mluví o ženě, tedy církvi, neboli Božím lidu, který prchá před satanem, tím velkým drakem, a je živen na poušti po dobu 1260 dní. To znamená, že ostatek se dostane do středu pozornosti nepřítele spasení a bude pronásledován po roce 1798. Tady předpokládám, že je každému jasné ze studia knihy Daniel 12. kapitoly, kdy je doba konce.

To znamená, že náš vznik, jako CASD, je velmi dobrým příkladem výkladu podle historicko-gramatické výkladové metody. Dovolte mi, abych to vysvětlil. Text Zjevení 14:6-12, stejně jako Zjevení 12:17, byl napsán před téměř dvěma tisíci lety. Tato proroctví předpověděla, že ASD budou existovat, jako historická entita v době konce. Kdo má problém tuto skutečnost přijmout by měl do větší hloubky studovat 10 a 12. kapitolu knihy Zjevení podle historicko-gramatické výkladové metody.

Kvůli našemu chápání Bible, výkladu apokalyptických proroctví a našemu veškerému učení včetně Svatyně, vyšetřujícího soudu a poselství tří andělů, máme zaryté odpůrce. A to, jak mezi katolíky, tak i protestanty. Ti, kteří neustále lpí na dodržování svěcení neděle, přímo nesnášejí náš důraz na dodržování

soboty sedmého dne a vysmívají se našemu učení o Svatyni. To se ale dá očekávat. Smutné je, že se těmito lidmi nechávají ovlivnit i někteří lidé uvnitř naší denominace, včetně kazatelů, teologů a vůbec učenců. Zdá se, že mnozí z nich mají komplex apoštola Petra, když se ve své slabé chvíli snažil o to, aby ho všichni měli rádi a měli o něm dobré mínění. To z něj udělalo zbabělce. Apoštol Pavel ho musel usměrnit. Naštěstí pak Petr změnil své postoje. Přečteme si teď tu událost.

Galatským 2:11–14 11 Ale když přišel Kéfas do Antiochie, postavil jsem se proti němu tváří v tvář, neboť si zasloužil odsouzení. 12 Než totiž přišli někteří od Jakuba, jídával společně s pohany. Když však přišli, začal couvat a oddělovat se, protože se bál těch, kteří byli z obřezaných. 13 A spolu s ním upadli do pokrytectví i ostatní Židé, takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectvím. 14 Když jsem však uviděl, že nejdou rovně podle pravdy evangelia, řekl jsem Kéfovi přede všemi: „Jestliže ty, ač jsi Žid, žiješ pohansky, a ne židovsky, jak to, že nutíš pohany, aby žili jako Židé.

Někteří tzv. moderní Petrové v naší církvi, jako on tenkrát na chvíli, smýšlejí ekumenicky a zdá se, že dávají přednost tomu, aby si všude získali přátele, namísto toho, aby varovali svět před přijetím znamení šelmy, což je součást poselství třetího anděla.

Celé poselství najdeme ve Zjevení 14:6-12. Tento úryvek Písma, který ve skutečnosti není příliš dlouhý, je přímo nabitý informacemi a má mnohem větší význam, než si někteří dokážou vůbec představit. Tato přednáška je pouze krátkým shrnutím tohoto poselství.

Pojďme se nyní stručně podívat na poselství tří andělů jedno po druhém.

1. Poselství prvního anděla. Zjevení 14 : 6 – 7  6 „Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu  7  Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu, a pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

1. 1. Anděl má věčné evangelium. V řečtině slovo evangelium znamená dobrá zpráva. Jejím středobodem je úžasný a pravdivý příběh Ježíše, který za nás zemřel, abychom mohli vírou v něj získat věčný život.

Jan 3:16 „Neboť Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.“

Pro Boží lid zahrnuje dobrá zpráva vše, čemu nás náš Pán v Písmu učí. Poté, co vstal z mrtvých, řekl svým učedníkům: Matouš 28:18–20 18 Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.19 Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ Skuteční křesťané všech dob brali tuto výzvu velmi vážně a často s nasazením svého života zvěstovali pohanům Krista, toho ukřižovaného.

Symbol prvního anděla ale představuje lidi žijící v době konce, tedy po roce 1798. I oni brali tuto výzvu velmi vážně a nesli tu radostnou zprávu o Kristově lásce, Jeho brzkém příchodu a milosti všem národům. Ovšem to nebylo celé poselství. Ježíš jasně říká: “ a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ Dnes je mezi křesťany populární zdůrazňovat Ježíšovu lásku a milost, ale zanedbává se učení všeho, co svým následovníkům přikázal. Čili máme zde – pravé a mnoho verzí falešného evangelia. Je na každém z nás, milí posluchači, abychom vlastním studiem Bible, s modlitbou v srdci, pokorou a touhou poznat pravdu, pochopili to pravé evangelium.

A Ježíš pak dodává: Matouš 24:14 „Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“

V době konce začali hlásat poselství prvního anděla v Severní Americe Millerité, předchůdci ASD a jim podobní lidé na jiných místech této planety. Ale upřímně řečeno, byla to neúplná verze evangelia. Zdůrazňovali sice potřebu spasení skrze zásluhy Ježíše Krista v rámci přípravy na druhý Ježíšův příchod. Objevili spoustu pravd týkajících se proroctví z knih Daniel a Zjevení. Ovšem neměli například poznání o tom, že náš Pán a Jeho první učedníci dodržovali sobotu, zatímco Millerité nikoli. Jinými slovy Millerité burcovali svým poselstvím lidi k přípravě na Kristův druhý příchod, ale nezdůrazňovali potřebu zachovávat všechno, co Ježíš přikázal. To opravdu nedělali. Například nepochopili otázku sedmého dne v knize Zjevení.

1. 2. Sedmý den ve Zjevení. Protože sedmý den nepochopili, tak nemohli plně porozumět poselství prvního anděla. To poselství nejenže celé planetě říká: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu,“ ale také spojuje přicházející hodinu Božího soudu se čtvrtým přikázáním z Desatera. Protože v poselství prvního anděla je výzva, aby se všichni obyvatelé „klaněli tomu, který stvořil nebe a zemi, moře i prameny vod.“  Zjevení 14:7.

Tato slova upozorňují na Boha Stvořitele, který vykonal své stvořitelské dílo v šesti dnech a sedmý den, který ustanovil jako týdenní sobotu, odpočinul.

Poselství prvního anděla varuje před teorií evoluce, která učí, všechno možné, co je v naprostém protikladu Biblické správy o stvoření v šesti doslovných dnech. Tato teorie vyšla přímo z dílny satana.  Slova „který stvořil nebe a zemi, moře a prameny vod “ se rovněž vztahují k sobotě sedmého dne. Jsou ozvěnou textů v knize Genesis i Exodus.

Genesis 1:1 „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“.

Genesis 2:2–3 2 „Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal a sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. 3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil“. 

Čtvrté přikázání nás k této skutečnosti jasně odkazuje: Exodus 20:8-11 8 „Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10 ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu….11 protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.“

1. 3. Kniha Zjevení spojuje větu „neboť přišla hodina jeho soudu“ s Desaterem. Možná se ptáte kde a kdy? To nám říkají následující verše.

Zjevení 11:15–19 15 „Zatroubil sedmý anděl: A v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkaly: ‚Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista a bude kralovat na věky věků. 16 Čtyřiadvacet starších, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na tváře a poklonilo se Bohu 17 se slovy:„Děkujeme tobě, Pane, Bože Všemohoucí, který jsi a který jsi byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování. 18 Rozhněvaly se národy, ale přišel tvůj hněv, čas, aby byli souzeni mrtví, a aby byla dána mzda tvým služebníkům prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi.“ 19 Tu byla otevřena Boží svatyně, která je v nebi a byla vidět schrána jeho smlouvy v jeho svatyni, nastaly blesky, hlasy a hromy, zemětřesení a veliké krupobití.

Zaměříme se na devatenáctý verš. Pro slovo Svatyně je zde v řeckém originále použit výraz „naos“. To znamená „nejsvětější Svatyně“, neboli druhé oddělení Svatyně. V pozemské Svatyni se právě tam nacházela Archa smlouvy. Uvnitř ní byly kamenné desky, na které Bůh vlastním prstem napsal Desatero. Tak je tomu i v nebeském chrámu. Jednou za rok slavil starověký Izraelský národ Den smíření, neboli Jom Kipur. V tomto dni vešel Velekněz do nejsvětější Svatyně a pokropil krví nevinné oběti slitovnici na arše nad Desaterem, neboli Božím zákonem, neboli věčnou ústavou vesmíru. Boží zákon vždy byl a je právním měřítkem soudu. 22. října 1844, zahájil Ježíš, náš Velekněz v nebeské Svatyni tzv. vyšetřující soud, aby rozhodl o osudech lidí, zatímco se stále ještě přimlouvá za ty, kteří v něj důvěřují, aby mohli být spaseni.

Ti, kterým se tyto biblické pravdy, nebo učení nelíbí, prohlašují, že Bůh všechno ví, a proto nemá zapotřebí nechat lidi projít takovým soudním řízením. To je sice pravda, ale kritici opomíjejí některé důležité body. Jedním z nich je, že aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, musí být všem stvořeným bytostem jasné, že Bůh je spravedlivý a satan je falešným žalobcem, lhářem a vrahem. Nepadlé bytosti na rozdíl od Boha nejsou vševědoucí. Poselství prvního anděla bychom mohli snadno studovat několik hodin, ale tato přednáška má být pouze stručným přehledem.

Přejděme k poselství druhého anděla. Zjevení 14:8 „A jiný druhý anděl ho následoval a volal:  „Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva“.

Tato slova mají jak historický, tak i současný a budoucí rozměr.

2. 1. I toto poselství začali hlásat tzv. Milerité. Původně se domnívali, že Babylon v knize Zjevení označuje římský papežský systém. To byl tenkrát tradiční protestantský názor. A Milerité tento názor sdíleli až do léta roku 1843. V té době však byli Millerité kvůli přijetí poselství prvního anděla vylučováni ze svých převážně protestantských denominací a museli opustit kostely, do kterých chodili. Byl to Charles Fitch, oblíbený kazatel, který zemřel v roce 1844, který rozšířil výklad významu pojmu Babylon tak, že zahrnoval jak katolíky, tak i protestanty, kteří odmítli přijmout učení Mileritů. Brzy tento názor, nebo výklad, přijali i další Millerité, nejprve laici a poté duchovní.

Charles Fitch propojil Zjevení 14:8 tedy „Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva“ se Zjevením 18:1–4, kde je psáno: 1 Potom jsem uviděl jiného anděla sestupovat z nebe, měl velikou pravomoc a země byla ozářena jeho slávou. 2 Zvolal mocným hlasem: „ Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka, 3 neboť z vášnivého vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepychu. 4 Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal: “Vyjděte z ní můj lide, abyste neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran.

Toto poselství hlásal již Martin Luther o tři sta let dříve, když se oddělil od římské církve. A nyní hlásali Milerité totéž o protestantech!

Vždy, když je Božímu lidu zjevena další pravda, tak Pán očekává, že ji přijmeme. Lutherova, Kalvínova a dokonce i Wesleyho reformace byly úžasným pokrokem směrem pryč od katolicismu. Ovšem reformace nebyla dotažena do konce. Protestanté stále věřili a věří různým falešným naukám, které měly původ v tom velkém odpadnutí středověké římské církve.

2. 2. V dnešní době nejsou ASD vylučováni z různých protestantských církví tak, jako když naše hnutí začínalo. Dnes jsme samostatnou a dobře organizovanou denominací. Počet členů CASD na celém světě přesahuje dvacet milionů. Pokud jsme bibličtí adventisté, tak stále učíme to, čemu věřili Millerité, i když jsme v průběhu let dospěli k hlubšímu poznání pravdy. Stále ovšem platí, že věřící lidé z katolického i protestantského prostředí, kteří odmítají přijmout poselství tří andělů, jsou součástí duchovního Babylonu doby konce. Bůh ale má v těchto systémech svůj věrný lid, který Ho následuje podle poznání, které mají. Na druhou stranu mnoho ASD nebude spaseno, protože nedovolili, aby pravda, kterou znali, proměnila jejich charakter. Bůh má svůj lid ve všech denominacích. Jednou se sjednotí v Duchu a pravdě a budou hlásat poselství tří andělů v plné moci. A pak přijde konec.

2. 3. Charles Fitch měl pravdu, když spojil poselství druhého anděla se Zjevením 18, což je ve skutečnosti poselstvím čtvrtého anděla. Některé podrobnosti a plný význam tohoto poselství byl mimo to, co mohli Milerité tenkrát pochopit. A jen málokdo z nás, pokud vůbec někdo, dokáže v současné době plně pochopit poselství čtvrtého anděla, které opakuje to, co říká druhý anděl, ale s mnohem většími podrobnostmi, důrazem a mocí.

2. 4. Satan nenávidí tato poselství a ze všech sil pracuje na tom, aby je zničil. Snaží se to udělat zevnitř CASD. Tzv. „evangelikální, progresivní, nebo charizmatičtí adventisté, obvykle odmítají tvrzení, že poselství tří andělů nacházejí jedinečné naplnění v CASD“. Učí, že naše chápání identity ostatku je mylné. Dokonce odmítají, „klasický adventistický výklad znamení šelmy“, který má co do činění s uctíváním Boha v nedělní den. Dávají přednost různým jiným výkladům poselství druhého a třetího anděla. Tím ovšem odpadá důvod k tomu, abychom tzv. evangelizovali – přesvědčovali jiné křesťany, aby vyšli z Babylonu a varovali je před uctíváním Stvořitele v neděli. Tito členové naší církve si o sobě myslí, že jsou moderní, progresivní adventisté. Ovšem opak je pravdou. Pokrokoví nejsou. Jsou regresivní, neboli zpátečničtí, protože jejich teologie je vede zpět do náruče katolické církve.

Přátelsky se tvářící papež dnes rozpřahuje ruce a sladkým, líbezným hlasem říká: “ Všichni křesťané by se měli sjednotit. Zapomeňme na to, co nás rozděluje a soustřeďme se na to, co nás sjednocuje a to je láska Kristova. Vy protestanté přestaňte již protestovat a vraťte se zpět do náruče matky církve.“ Obávám se, že právě tam skončí mnoho liberálních ASD. My ovšem máme jiné poslání. Máme varovat svět, před strašnou bouří, do které se řítí celá planeta čím dál rychleji, a snažit se lidem vysvětlit, že setrvávat v celosvětovém Babylonském systému není zrovna dobrý nápad. Mnoho lidí, kteří milují Pána a hledají pravdu, uslyší tuto výzvu a přidají se k Božímu ostatku doby konce.

Než přejdeme k poselství třetího anděla, tak se podíváme na poselství čtvrtého anděla a na to, jak jeho poselství posílí poselství druhého anděla. Říkám posílí, protože to je pro nás ještě budoucnost.

Přečtěme si první čtyři verše 18. kapitoly Zjevení a krátce se nad nimi zamyslíme.

Zjevení 18:1-5 1 „Potom jsem uviděl jiného anděla sestupovat z nebe, měl velikou pravomoc a země byla ozářena jeho slávou. 2 Zvolal mocným hlasem: ‚Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka, 3 neboť z vášnivého vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepychu. 4 Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran. 5 Neboť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh se rozpomenul na bezpráví, které činila.“

Tento text je tak bohatý na informace, že bychom o něm mohli udělat celou přednášku, ale omezíme se na několik bodů.

(a) Tohoto anděla nebude nikdo moci přehlédnout, protože svou slávou ozáří celou zemi. Bude volat mocným hlasem. Slovo anděl, řecky „angelos“, znamená posel. Podle souvislostí v textu může někdy znamenat nebeského posla a někdy pozemského posla. Tento anděl představuje CASD, ne takovou, jaká je nyní, ale takovou jaká ještě bude, pokud se podvolíme Božímu rozkazu. Tento anděl se nedrží zpátky, ale vždy říká pravdu tak, jak musí být vyslovena. Laskavě, ale důrazně a jasně. Není zbabělý, ani nemá ekumenické pochybnosti.

(b) Babylon doby konce je celosvětový, Bohu nepřátelský systém, ve kterém je obsaženo všechno, co odporuje pravdě, jak nám ji Bůh zjevil ve svém Slově. Jeho součástí je i odpadlé křesťanství, včetně katolicizmu a protestantizmu, stejně jako všechny ostatní náboženské a filosofické systémy, nebo ideologie, které si navzájem odporují. Duchovním otcem všeho, co pravdě odporuje je padlý cherub Lucifer, neboli satan. Pravda je jenom jedna.

Když Milerité před 180 lety hlásali, poselství druhého anděla, že Babylon padl, tak ještě nebyl tak zkorumpovaný a zkažený jako dnes. Čtvrtý anděl ve Zjevení 18:2 popisuje strašný morální stav degenerace Babylonu doby konce, o kterém prostřednictvím tohoto anděla Hospodin říká, že se stal příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka. Spiritizmus je a bude nástrojem, kterým se satan bude snažit sjednotit celý svět. Jeho projevy můžeme vidět i v mnoha tzv. křesťanských denominacích. Tento stav je a bude odporný Božím dětem, které dosud jsou v těchto odpadlých církvích.

(c) Hlas, který říká: „Vyjděte z ní, můj lide,“ uposlechne velké množství lidí, kteří si pod vlivem působení Svatého Ducha uvědomí, čeho jsou součástí.

3. Nyní se krátce zaměříme na poselství třetího anděla. Zjevení 14:9–11 9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: ‚Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.

Abychom těmto veršům správně porozuměli, musíme se vrátit do Zjevení 13. kapitoly a k dalším textům Písma. Tato přednáška je pouze přehled o poselství tří andělů, nemohu zde tedy vše vysvětlovat a obhajovat. Šelma, které se až na ostatek, který je definován jako ti, kteří dodržují Boží přikázání a mají svědectví Ježíšovo, bude na konci lidských dějin klanět celý svět, je papežský anti-kristovský systém, který se bude veřejnosti prezentovat jako jediný zachránce světa. Ze studia sedmé a osmé kapitoly knihy Daniel by tato skutečnost měla být jasná. Cejchem, neboli znamením šelmy, bude legislativa, která bude vynucovat dodržování neděle. Odmítnutí těchto zákonů bude trestné. Obzvlášť pro ty, kteří budou trvat na dodržování soboty sedmého dne. Po celou dobu lidských dějin jde o to, koho lidé uctívají. Jsou jen dvě možnosti. Buďto je to Bůh Stvořitel, nebo tzv. jiní bohové, jak je představují ostatní náboženské a filosofické ideologie, které inspiroval satan. I ateismus je náboženství. Jak je známé, tak Karl Marx psal oslavné básně o Luciferovi. Ateismus je ideologie inspirovaná tímto nepřítelem lidstva. O tom se chystám také někdy udělat přednášku. Uctívání všech těchto systémů je v přímém protikladu k výzvě prvního anděla uctívat Toho, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod. Všichni lidé, kteří tvrdošíjně setrvávají ve vzpouře proti Bohu a Jeho zákonu, který je ústavou vesmíru ponesou, až Bůh vyčerpá všechny možnosti je zachránit, důsledky svých rozhodnutí. Bůh je dárcem života. Kdo s Ním nechce mít nic společného, zemře věčnou smrtí, ze které není návratu.

Závěr. O poselství tří andělů by se toho dalo říci mnohem více a naplnit jím celou knihu. Ale tyto informace o našem poslání a o tom, proč jako CASD existujeme, stačí. Máme velkou odpovědnost hlásat věčné, pravé evangelium každému národu, kmeni, rodu, jazyku a lidu. Patřit k církvi ostatků je obrovská výsada, ale zároveň odpovědnost. Naší povinností je světu říkat, že Ježíš přijde velmi brzy, a přeje si zachránit všechny lidi. Ovšem Bůh má svoje podmínky. O tom nesmíme mlčet. Pokud to uděláme, lidé, kteří mohli být zachráněni, budou ztraceni a Pán si pak vyžádá jejich krev z našich rukou. Zasvěťme se znovu všichni k službě Bohu a lidem.

A s tímto bych se s vámi, milí posluchači, chtěl opět rozloučit. At´ vám Pán žehná. Amen.

Související přednášky