Nepřítel mezi námi

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Nepřítel mezi námi

Tajemství Bible – Ladislav Hodač

Troja byla v podstatě nedobytné město stejně jako později Babylon. Deset let obléhala vojska krále Agamemnona toto město. Na obou stranách padlo mnoho statečných mužů, včetně Achilea a Hektora. Ale město dobýt, se nedařilo. Až teprve Odyseus měl nápad postavit obrovského koně, což byl symbol Trójanů, který byl uvnitř dutý. V něm se mělo skrýt několik vojáků. Když pak zdánlivě vítězní a opilí Trójané vtáhli koně do města, byl jejich osud zpečetěn.

Církev Adventistů sedmého dne – Boží lid ostatků ze Zjevení 12 : 17 mi připadá jako Troja, s tím rozdílem, že na konci bude vítězná, ale ne všichni zvítězí.

Zjevení 12: 17 Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

Jsme obléháni ze všech stran. Někdy si myslíme, že náš největší nepřítel je venku, mimo naši církev. Možná si myslíme, že naším největším nepřítelem je ateismus, sekularizmus, postmodernizmus, naturalizmus, humanizmus nebo relativizmus, liberalizmus a všechny ty další ismy. Ale vždy to bylo tak, že ten nejnebezpečnější nepřítel je ten, který je skryt ve vlastních řadách. Nepříteli spasení se podařilo dostat za naše hradby Trojského koně. Ten trojský kůň je plný lidí, kteří se snaží systematicky zničit to, co Bůh postavil. A to je naše hnutí. Hnutí Adventistů sedmého dne.

Pojďme se podívat do historie Božího lidu, která potvrzuje, že nejnebezpečnější nepřítel je ten, který je ve vlastních řadách. Hned na počátku lidských dějin máme bratrovražedný příběh Kaina a Abela. Kain nebyl ateista, byl to věřící člověk. Postavil oltář a uctíval Boha. Přinesl oběť. Sice ne takovou, kterou vyžadoval Hospodin, ale přinesl. Byl to, čemu by se dnes dalo říci nábožensky založený člověk. Tento věřící člověk povstal a zavraždil svého, jinak věřícího bratra.

Když se podíváme na starozákonní proroky, tak zjistíme, že ve většině případů byli odmítáni, pronásledováni a vražděni vlastním lidem, ke kterému byli posláni. Vlastní lid – Boží lid, byl často horší než Egypťané, Babyloňané, Filištýnští, Emoritští, a jiné pohanské národy.

Jeremiáš 2: 28- 30 Bůh zde oslovuje svůj lid, který Satan morálně zkorumpoval. 28 Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil? Jen ať tě přijdou z tvé bídy zachránit! Máš přece tolik bohů, Judo – jednoho boha na každé město! 29 Z čeho mě chcete obvinit? Všichni jste mě zradili, praví Hospodin. 30 Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi.“

V následujících verších se velmoži krále Cidkijáše chtěli zbavit proroka Jeremiáše.

Jeremiáš 38: 3– 4 3 Tak praví Hospodin: Toto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který je dobude.“ 4 Tito velmoži pak řekli králi: „Ať ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu!“

Pojďme se přesunout do doby Ježíše. Na adresu farizeů, teologické elitě své doby řekl: Matouš 23: 29-  32  29 Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých 30 a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků.‘ 31 Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky. 32 Dovršte tedy dílo svých otců!

Ježíš zde jinými slovy farizeům říká: Je pravda, že jste doslova v minulosti, když žili vaši otcové neprolévali krev proroků, ale máte stejnou mysl a stejné postoje, jako vaši otcové. Proto nejste o nic lepší, než oni. To se pak potvrdilo později, když vidíme jak jednali s Božím Synem. Verš 32 zní 32 Dovršte tedy dílo svých otců! Co to znamená dovršit? Bůh dává národům i jedincům určitou dobu zkoušky, nebo milosti, dokud nenaplní svůj osud. Je to jako pohár, který se plní zlem, až jednou přeteče. Bůh říká Abrahamovi. Genesis 15: 16  Sem se ale vrátí až čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není dovršena.“ Bůh jim pak dal 400 let dokud pohár nepřetekl.

Farizeové vypadali navenek jako úctyhodní mužové. Jejich nitro ale skrývalo vražedné pohnutky. To se pak potvrdilo, když vytvořili nábožensko politický komplot proti Božímu Synu. Jidáš byl jedním z jeho nejschopnějších učedníků. Třikrát řekl Pilát : Nenašel jsem na něm žádnou vinu. Boží lid křičel: Ukřižuj Ho.

Co zažívali po jeho smrti jeho učedníci? To samé. Připomeňme si nejdříve Štěpána, který před svou smrtí promlouvá k vůdcům svého národa.

Skutky apoštolů 7: 51– 60 51 Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému – jak vaši otcové, tak i vy! 52 Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kdo předpovídali příchod toho Spravedlivého, a vy jste ho teď zradili a zavraždili. 53 Přijali jste Zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste ho!“ 54 Když to slyšeli, rozzuřili se tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. 55 On však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici 56 a zvolal: „Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!“ 57 Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. 58 Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. 59 Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ 60 Klesl na kolena a hlasitě zvolal: „Nepočítej jim tento hřích, Pane!“ Po těch slovech zesnul.

Duchovní vůdcové národa pronásledovali i Petra a Jana.

Skutky apoštolů 4 : 13 – 20, 13 Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. 14 Když se podívali na toho uzdraveného muže, jak tam s nimi stojí, neměli co na to říci. 15 Poručili jim, ať odejdou z radní místnosti, a začali se radit:16 „Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém ví, že se skrze ně stal zjevný zázrak, a my to nemůžeme popřít. 17 Aby se to ale mezi lidmi přestalo šířit, pohrozme jim, ať už o tom jménu s nikým nemluví.“18 A tak je zavolali a přikázali jim, ať už o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. 19 Petr a Jan jim odpověděli: „Myslíte, že je v Božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? 20 Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli.“

2.List Petrův 2: 1– 2 1 V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. 2 Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. 3 Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.

Apoštol Petr v tomto textu zmiňuje jeho posluchačům dobře známé historické skutečnosti. V dobách tzv. starého zákona působilo mnoho falešných proroků. O tom hovoří například prorok Jeremiáš.

Jeremiáš 14: 11– 14 11 Hospodin mi řekl: „Nemodli se za tento lid, za jeho blahobyt. 12 Ani když se budou postit, nevyslyším jejich volání. Ani když přinesou zápalné a moučné oběti, nenajdu v nich zalíbení. Mečem, hladem a morem s nimi skoncuji.“ 13 „Ach ne, Hospodine, Pane můj!“ zvolal jsem. „Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'“ 14 „Ti proroci mým jménem prorokují lži,“ řekl mi na to Hospodin. „Já jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody.

I apoštol Pavel varoval Boží lid.

2. List Timoteovi 3: 1– 5 1 Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. 2 Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, 3 bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, 4 zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. 5 Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.

Přítomnost zla na této planetě od pádu Adama a Evy není nic nového. Zvýšené aktivity nepřítele spasení v době konce a morální zkaženost v posledních dnech nevěstí nic dobrého. Souvislost a verš 5. naznačují, že se zde jedná o popis charakterových vlastností věřících lidí, tedy těch, kteří předstírají, že přijali Krista.

Apoštol Jan napsal v 1. Listu Janově 2: 18– 19 18 Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina. 19 Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi; oni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil k nám.

Zde jasně vidíme potvrzení principu, že největší nepřátelé Boží pravdy byly a jsou součástí Božího lidu, Boží církve. Zajímavé je, že to většinou byla elita, vůdcové, teologický výkvět národa. V této souvislosti je zajímavé, že E. G. W. píše v knize Velké drama věků, kapitola 38 – Poslední varování na straně 393 následující. A tím jsme se dostali do současné doby.

Tak bude také hlásáno poselství třetího anděla. Až nastane doba, kdy bude třeba, aby bylo šířeno s největší silou, bude Pán působit prostřednictvím prostých lidí. On povede ty, kdo se oddali jeho službě. Boží pracovníci získají kvalifikaci spíše pomazáním Ducha než studiem ve vědeckých ústavech. Tím povede muže víry a modlitby, aby se svatým nadšením hlásali poselství, které jim Bůh svěřil. Odhalí hříchy Babylónu, tragické následky vynuceného zachovávání církevních tradic, vliv spiritismu, nenápadný, ale rychlý postup papežské moci. Budou burcovat lid vážnými výstrahami. Varování vyslechnou tisíce a desetitisíce lidí, kteří ještě nikdy nic takového neslyšeli. GC 607 S úžasem budou poslouchat, že Babylónem je církev, která padla kvůli svým bludům a hříchům, protože zavrhla Boží pravdu.

2. List Tesalonickým 2: 3- 4 ( studijní překlad ) 3 Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane,(myslí se druhý příchod Ježíše) dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ( jiné překlady– musí se objevit) ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby 4 který se staví na odpor proti všemu, pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha.

Apoštol Pavel zde jasně říká, že Ježíš Kristus nepřijde podruhé dříve, než přijde odpadnutí a než bude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby.

Proč musí být ten člověk bezzákonnosti a syn záhuby zjeven? Musí být zjeven – neboli odhalen, protože už je u moci od roku 538, až dodnes. Tak dlouho už tato moc působí, strategicky operuje, v zákulisí ovlivňuje, manipuluje obyvatele této planety s obrovským úspěchem. Přesto tato moc a její skutečná podstata nebyla ještě světu plně zjevena a odhalena. Jednou ale musí přijít doba, kdy tato moc bude před světem plně odhalena. Před tím ale, než bude odhalena, musí přijít odpadnutí.

Řeknu vám něco smutného. Lidé ze světa, nevěřící lidé nemohou odpadnout. Takže to odpadnutí se musí týkat lidí v církvi. Ale v které církvi? Vždy bylo na světě mnoho různých církví. Když Boží lid Izrael vstoupil do Kanaanu, tak tam byla spousta národů. Byli tam Kananité, Amorité, Jebusité, Chetité, Filištýnci, Amalekité, atd. Každý z těchto národů měl své náboženství, svoji církev. Všechna tato náboženství byla součástí toho, co Bible nazývá Babylon. Bible označuje Babylon jako systém, který je nepřátelský a odpadlý od Boha. A od odpadlého náboženského systému nelze odpadnout. Odpadnout se dá jedině od toho, co kdysi bylo správné a pravdivé. Odpadnutí se tedy musí vztahovat na ty, kteří byli povoláni hlásat a šířit Boží pravdu.

Řeknu to ještě jinak. Podle Bible je svět rozdělen na dvě skupiny. Svět a Boží lid. Svět a Babylon mají, pokud se týká Hospodina a jeho lidu stejný postoj. Už od doby Kaina a Abela je svět rozdělen na dvě skupiny.

E. G. W. Kristova podobenství, v kapitole Slova a činy.

Dnes jsou na světě jen dvě skupiny lidí. A jenom tyto dvě skupiny budou posuzovány při soudu. Jsou to ti, kteří přestupují Boží zákon a ti, kdo ho poslouchají. Kristus stanovil zkoušku, která ukáže, jsme-li věrni nebo nevěrni. Říká: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání… Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat… Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.“ „Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce“ (Jan 14,15-24;15,10).

Odpadnutí tedy musí přijít mezi těmi, kterým byl Boží zákon původně svěřen. A to jsme dnes my. Adventisté sedmého dne. Mnozí jiní křesťané dokonce tvrdí, že zákon byl přibyt na kříž.

E. G. W. Svědectví církvi 4 str.16 „Naše poslání je nanejvýš jedinečné. Jako ADVENTISTÉ ZACHOVÁVAJÍCÍ SOBOTU vyznáváme, že zachováváme všechna Boží přikázání a očekáváme příchod svého Vykupitele. Nejslavnostnější varovné poselství bylo svěřeno OSTATKU BOŽÍCH VĚRNÝCH. Svými slovy a činy máme ukazovat, že si uvědomujeme OBROVSKOU ZODPOVĚDNOST, která na nás byla vložena. Naše světlo má svítit tak jasně, aby všichni kolem nás viděli, že svým každodenním životem oslavujeme Otce, že jsme spojeni s nebem a jsme spoludědicové Kristovi. Až se zjeví v moci a veliké slávě, budeme mu podobni. Všichni bychom si měli uvědomovat svou osobní zodpovědnost za to, že jsme ČLENY VIDITELNÉ CÍRKVE a pracovníky na vinici Páně.“ (4T 16)

Domnívám se tedy, že odpadnutí musí nejdříve přijít mezi námi, dříve než bude zjeven ten člověk bezzákonnosti a syn záhuby. Jsou mezi námi lidé na všech úrovních církevní hierarchie, kteří dělají všechno co je v jejich moci proto, aby zastavili, znemožnili, nebo zpomalili jakýkoliv pokus o to hovořit neohroženě o člověku bezzákonnosti a synu záhuby. Když naše církev měla celosvětový misijní projekt rozdávání knihy Velký sporu věků od Ellen White, který zorganizovala Generální konference pod vedením presidenta GK bratra Teda Wilsona, tak se podle mých informací proti tomuto projektu postavili mnozí členové a administrátoři v naší církvi na celém světě. Mnoho členů Božího lidu, který byl mimo jiné povolán k tomu, aby odhaloval člověka bezzákonnosti a syna záhuby, dělají všechno proto, aby potlačili pravdu, kterou mají hlásat.

E. G. W. – Vybraná poselství kap. 47 Příprava pro rozhodující chvíli.

Žádné ústupky tajemným silám nepravosti

Nedopusťte, aby ti, kdo vyznávají Ježíšovu pravdu, podporovali – třeba jen svým mlčením – dílo tajemných sil nepravosti. Nedopusťte, aby ustávali ve svém varování. Výchova a výcvik členů našich sborů musí být takové, aby naše děti a mládež chápali, že před touto silou, člověkem hříchu se nesmí ustoupit. Učte je, že sice nadejde čas, kdy budeme moci bojovat jedině s nasazením majetku a svobody, že však zápas musí být veden v duchu a tichosti Kristově. Ježíšovu pravdu je nutno zachovávat a hájit. Bohatství, pocty, pohodlí, domov – to vše musí stát až na druhém místě. Pravdu není možno skrývat, zapírat nebo maskovat, k pravdě je nutno se přiznávat a odvážně ji hlásat.

Satan tedy má svoji agendu, kterou používá úspěšně již od roku 538, aby získal celý svět a aby miliony často upřímných lidí vedl do záhuby. Husité a jiní bojovali proti této moci s nasazením života. Ale pro některé ASD jsou takzvaná šelmovská kázání ze Zjevení 13 a 17 nevhodná pro 21 století. Století ekumeny. Tuto moc Bible nazývá pojmy jako člověk hříchu, malý roh, ve Zjevení 13 ji nazývá šelma podobná pardálu. Moderně řečeno je to papežská moc. V tom měli jasno již protestantští reformátoři. Tato moc je největším nepřítelem Boží pravdy. To je dnes pochopitelně politicky nekorektní názor. Většina lidí dnes vůbec nechápe, proč to tak je. Nechápou proto, že nestudují Bibli.

Už jsme si řekli, že Satan pracuje skrze svoji agendu. V Edenu použil hada, pak Evu, pak Kaina, skrze jehož působení byl Bůh donucen zničit skoro celý předpotopní svět. Po potopě pokračoval skrze Nimroda a Babylon. Pak použil Egypt a Asyrii. Posléze Novobabylonskou říši krále Nebukadnezara, pak Médo – Perskou říši. Později Řecko a Imperiální Řím. Po pádu Římské říše utlačoval Boží lid a Boží pravdu skrze malý roh – papežství – v dobách temného středověku od roku 538 až 1798. Pak přišla francouzská revoluce. Skrze ni Satan lidstvu nadělil humanizmus, rationalizmus, naturalizmus, skepticizmus, komunizmus, socializmus, kapitalizmus, fašizmus, nihilizmus, teorii evoluce, relativizmus, post modernizmus a jiné izmy. Proto bylo 20 století zatím nejkrvavější období dějin lidstva. Dvě světové války, Hitler, Stalin, Mao tse tung, Pol Pot, Idi Amin a jiné lidské bestie vyvraždili milliony lidí, pochopitelně ve jménu nějaké ateistické ideologie. Teď v době konce podle Zj. 13 použije znovu papežství, které se uzdravuje ze smrtelné rány a USA, aby uvrhl svět pod svojí nadvládu a zničil Boží lid. To je biblický prorocký scénář ať se nám to líbí, nebo ne.

Ovšem když nějaký věrný člověk – ASD – odhaluje hříchy Babylónu, vliv spiritismu, hovoří o postupu papežské moci a burcuje, tak musí stejně jako Apoštolové počítat s tím, že se znelíbí některým administrátorům v naší milované církvi a ti udělají všechno proto, aby ho umlčeli. Jako příklad připomínám bratra WaltraVeitha, který dostal zákaz evangelizovat v německy mluvících zemích. Přitom je nesporné, že byl a je nejúspěšnějším evangelistou v Německy mluvících zemích a je nejúspěšnějším evangelistou v Jižní Africe. Naštěstí se za něj bratři v Jižní Africe postavili. Ovšem jeho nepřátelé v Německu byli dokonce ochotní jít tak daleko, že ho před státem zažalovali z antisemitismu. Což byla lež. Ovšem hrozí za to v případě odsouzení tuším až 5 let vězení. Kdybychom žili v jiné době, možná by křičeli : „ Ukřižujte ho. “

A při tom boží prorok doby konce Ellen White píše v knize Svědectví pro církev sv. 1. Na str. 322.

V této strašlivé době, právě než Kristus po druhé přijde, musí věrní Boží kazatelé přinášet ještě ostřejší svědectví, než bylo hlásáno Janem Křtitelem. Mají před sebou odpovědné, důležité dílo a ty, kteří mluví sladce, neuzná Bůh za své pastýře. Spočívá na nich strašlivá kletba. 1T 322

Strašlivá kletba spočívá tedy podle slov Božího proroka na adventistech, kteří mluví sladce a  staví  se, proti Božímu dílu.

E. G. W. Svědectví kazatelům a služebníkům evangelia.

V době, ve které žijeme, povolal Pán svůj lid a dal jim zprávu, kterou mají nést. Vyzval je, aby odhalili bezbožnost člověka hříchu, který učinil z nedělního zákona mocný prvek, který si myslel, že může změnit doby a zákon, a utlačovat Boží lid, který ctí Boha tím, že dodržuje  jedinou, pravou sobotu, sobotu stvoření, která je svatá Pánu. {TM} 117.5

Nebezpečí posledních dnů jsou před námi. Naším úkolem je varovat lidi před nebezpečím, ve kterém se nacházejí. Nenechme slavnostní výjevy, o kterých se hovoří v proroctvích bez povšimnutí. Kdyby náš lid byl alespoň z poloviny probuzen, kdyby si jen uvědomili blízkost událostí vylíčených ve Zjevení, tak by v naší církvi byla vykonána reformace, a mnoho dalších by uvěřilo poselství. Nemáme času nazbyt. Bůh nás povolává k tomu, abychom se dívali na životy nezachráněných lidí, jako bychom z toho museli skládat účet. TM 118.1

Skutky apoštolů 20: 29– 30 29 Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. 30 I z vás samotných povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu, aby strhli učedníky za sebou.

Dějiny církve dosvědčují, že tito draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo, opravdu přišli a z velké části zničili čisté učení Ježíše Krista. Celá doba středověku se tím vyznačovala. V naší době je situace podobná.

E.G. W. píše v knize Velké drama věků, kapitola 30 str.332 Pokušitel často dosahuje největších úspěchů prostřednictvím lidí, které nejméně podezíráme, že jsou pod jeho nadvládou. Nadané a vzdělané lidi ostatní obdivují a ctí, jako by nadání a vzdělanost mohly vyvážit nedostatek úcty k Bohu nebo člověka opravňovaly k nároku na Boží přízeň. Vzdělání a nadání jsou Boží dary, jestliže však nahrazují zbožnost, pak nepřivádějí člověka blíže k Bohu, ale od Boha jej odvádějí a stávají se člověku kletbou a léčkou. Lidé se obvykle domnívají, že všechno, co vypadá jako zdvořilé, nebo jemné a ušlechtilé, musí nějak souviset s Kristem. Neexistuje větší omyl. Tyto vlastnosti mají zdobit povahu každého křesťana, mohly by dobře působit ve prospěch pravého náboženství, musejí však být zasvěceny Bohu, protože se mohou stát také silou vedoucí k zlému. Nejeden vzdělaný člověk s vybraným chováním, který by se nesnížil k něčemu, co se obecně považuje za nečestné jednání, je účinným nástrojem v rukou satana. Záludnost a přitažlivost jeho vlivu a příkladu z něho, dělá nebezpečnějšího nepřítele pro Kristovu věc, než jsou nekultivovaní a nevzdělaní lidé.

Chtěl bych vám teď zástupně předložit několik tézí jednoho kazatele církve ASD v USA. Jmenuje se Loren Seibold. Své názory prezentuje v časopisu Adventists today v článku s titulem „Nechme už římské katolíky na pokoji.“ S jeho názory se dnes ztotožňuje mnoho ASD. Autorovi jde o to, že všechna proroctví v Písmu, která protestanté včetně ASD aplikovali na papežský systém, nejsou v dnešní době adekvátní. Já vždy přečtu jeho názor a pak ho okomentuji.

Seibold píše

1. Uplynulo již více, než sto let od doby, kdy náš prorok schválil tyto prorocké aplikace. Ellen White očekávála, že se Ježíš vrátí již za jejího života. Nejsme si jistí, proč se to nestalo. Nebylo by ale možné, že by se některé detaily apokalyptického scénáře uvedeného v roce 1890 mohli změnit v roce 2010? To už se stalo s Izraelským národem. Některá z původních starozákonních proroctví o nich a jejich roli se nenaplnila. Říkáme tomu „podmíněná proroctví.“

Odpověď: Je pravda, že Ellen White, si nejprve myslela, že Ježíš přijde už za jejího života. Později si ale uvědomila, že – citát:  „Možná budeme muset zůstat tady v tomto světě, mnoho dalších let, kvůli naší neposlušnosti, stejně jako děti Izraele; ale to neznamená, že by Boží lid měl přidávat hřích ke hříchu a pak obviňovat Boha z důsledků svého vlastního špatného jednání. „(Dopis P.T. Magan, 7. Prosince, Manuscript Releases –  Rukopisné vydání 1941, sv. 20., str. 313).

Několikrát v pozdějších letech svého života, vyjádřila Ellen White potřebu učinit ustanovení, týkající se budoucnosti jejích spisů po její smrti (kniha –  pozdější léta v Elmshaven str. 361), „ Ale i když věděla, že zemře dříve, než se Ježíš vrátí, nikdy nezměnila pohled na římský katolicismus, a ani nepovzbudila církev, aby změnila svůj postoj.“ Dva roky předtím, než zemřela, najdeme tato slova Ellen White publikované v Bible Training School – Škola studia Bible z 01.2.1913: „Tam, kde je papežský den odpočinku ctěn více, než sobota  zasvěcená Hospodinu, tam je člověk hříchu vyvýšen nad Stvořitele nebe a země.“

Pokud jde o hlavní obvinění z tzv. „podmíněných proroctví,“ je pravda, že některá proroctví o Izraeli nikdy nebyla splněna ve své době. Chrám Ezechiela je takový příklad. Ale proroctví Daniela a Zjevení nejsou podmíněná proroctví. Počátek knihy Zjevení říká, že jsou to proroctví „, která se musí brzy naplnit“ (Zjevení 1:1) Ježíš uznává alespoň jedno Danielovo proroctví, které se musí zaručeně naplnit Matouš 24:15 Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě–kdo čte, ať rozumí-tehdy ti kdo budou v Judsku ať utíkají do hor. Ježíš zde má na mysli obléhání  Jeruzaléma Římany v roce 70 po Kristu. Není žádný důvod si myslet, že na jiná Danielova proroctví měl Ježíš jiný názor.

2. Zásady-principy by měly být více důležité, než se soustředit na jednotlivé hráče. To že oponujem těm, kteří by chtěli uzákonit věci, které by měly být ponechány svědomí jednotlivce je princip, kterého si vážím, a jsem hrdý na to, že ASD se snaží chránit náboženskou svobodu. Ale pokud by se stalo, že by se někdo jiný, než římsko-katolická církev začala chovat jako šelma ze Zjevení 13, budeme lépe připraveni reagovat, pokud budeme pozorovat porušení zásady, spíš než abychom uráželi jednu konkrétní skupinu.

Odpověď:  Znát zásady-principy je dobré a důležité. Principy a zásady ale nesmí nikdy nahrazovat v proroctví jasně identifikované hráče.  Jestliže Boží slovo jasně v proroctví označí a identifikuje nepřítele Božího lidu, pak není urážkou tohoto nepřítele označit a hovořit o něm.

3. Ellen White zažívala katolicismus ve velmi odlišném světě. Historici ukázali, že americký anti-katolicismus 19. století vyrostl ze všeobecného nepřátelství vůči přistěhovalcům. Žijeme v době, kdy jsme měli a můžeme opět mít svobodu-milujícího katolického prezidenta. (mysle tím J. F. Kenedy) Katoličtí přistěhovalci se stali naší mladou pracovní silou. Proč bychom tedy nemohli kázat evangelium bez identifikace římského katolicismu, jako exkluzivního nástroje satana?

Odpověď: Zatímco svět se sice rychle mění, Boží prorok prohlašuje: „Řím se nikdy nemění. Tvrdí, že je neomylný. Je to protestantismus, který se mění „(E. G. White, Review and Herald, 1. června, 1886). Skutečnou otázkou není, ve které době žila Ellen White. Otázkou je, co říká Boží slovo? V tomto kázání není prostor pro podrobné vysvětlení biblického učení o člověku hříchu, ale před tím, než Ellen White napsala knihu Velký spor věků, Bible jasně poukázala na papežství, jako na systém člověka hříchu! Pouze papežství splňuje všechny parametry, identifikace, které definuje Daniel 7, 8, 11 a Zjevení 13. Neexistuje jiná moc, která by tak dokonale splňovala tato proroctví. Zajímavé je, že Ellen White nám říká, že papežství je „mistrovské dílo“ satanovy moci klamat lidi. (Velké drama věků, str. 50).  V časopise Znamení času z 19. února 1894 napsala.: „ Satanovo mistrovské dílo klamu je papežství.“ Zdá se, že satan odvedl dobrou práci, když už mu sedli na lep i někteří adventističtí kazatelé.

4. Římsko-katolická církev je dnes mnohem jiná instituce, než tomu bylo v době Ellen White. Druhý vatikánský koncil (1962-1965) radikálně změnil teologii a praxi katolické církve. Druhý vatikánský koncil prohlásil, že ústřední teologií církve je evangelium, zpřístupnil uctívání, popřel, že by římští katolíci byli jedinými, kteří budou spaseni, povzbudil laické studium Bible, a potvrdil náboženskou svobodu. Přestože to není tak docela protestantská reformace, tak dnešní katolická církev není stejnou katolickou církví, na jakou se odkazovalo v našich eschatologických studiích v 19. století. Mimo jiné, druhý vatikánský koncil oslabil autoritu církve nad světem katolíků, o čemž svědčí 78 procent amerických katolíků, kteří oponují církevnímu zákazu antikoncepce.

Odpověď: Inspirace říká: „Papežství je přesně takové, jak ho popisují proroctví. Je to odpadnutí, doby konce. 2. Tesalonickým 2 : 3- 4.  Součástí jeho strategie je brát na sebe vždy takovou podobu, která nejlépe poslouží jeho cílům. Chameleónská proměnlivost skrývá stále stejný hadí jed. „( Velké drama věků, str. 571 )

5. Svým zaměřením na římský katolicismus, můžeme přehlédnout mnohem více nebezpečné protikřesťanské soupeře. Daleko více křesťanů bylo v minulém století zabito, pronásledováno   nebo byla popřena jejich náboženská svoboda, komunismem, fašismem, a islámským extremismem, více než katolíky. Tuto skutečnost jsme moc nekomentovali (v případě nacismu jsme dokonce nabídli jakousi bojácnou spolupráci), zatímco před papežstvím jsme nadále varovali. Dnešní náboženská svoboda nabízí ještě více nebezpečných nepřátel, než katolicismus ve Spojených státech. Možná jsou nebezpečnější i někteří z našich kolegů konzervativních protestantů.

Odpověď:  Historie potvrzuje, že mnoho mocností a národů pronásledovalo Boží lid. Před papežstvím to byl imperiální Řím, který zabil mnoho křesťanů. To nikdo nezpochybňuje. Imperiální Řím je zmíněn ve Zjevení 12. Ani Bible, ani my, nezpochybňujeme tyto skutečnosti. Biblická proroctví ale nejsou zaměřena na tato fakta. Jsou zaměřena na tu mocnost, která útočila na Boží lid po dobu 1260 roků a opět bude útočit na Boží lid v době konce. Co se týče protestantismu a katolicismu, bylo nám řečeno: E. G. W. Velké drama věků, str. 616 Papežství ve Starém světě a odpadlý protestantismu v Novém světě budou usilovat o podobnou politiku vůči těm, kteří ctí všechna Boží přikázání. „Souhlasím s tím, že protestanté budou hrát hlavní roli v Novém světě. Toto je popsáno ve Zjevení 13:11-18.

6. Bůh nám dal čas, abychom se stali celosvětovou církví. To mění obsazení charakterů v naší eschatologii.  „Antikristé“- odpůrci Krista a křesťanů, jsou v dněšní době spíše radikální imámové, nebo krutí diktátoři. Jedna ze zemí, které dnes pronásleduje křesťany, je severní Nigérie, kde muslimové vypalují kostely a zabíjejí křesťany. Eschatologie, která očekává, že to budou pouze římští katolíci, kteří zahájí náboženský útlak, pouze ve Spojených státech a pouze kolem otázky soboty, nemusí mluvit prorocky, když vidíme naplnění apokalyptických proroctví na jiném místě.

Odpověď:  Žádný dobrý student Biblických proroctví nebude tvrdit, že katolicismus je jediná náboženská moc, která přinese útlak a pronásledování v době konce. Adventisté mají mnohem širší obraz o tomto tématu.  Otázkou zůstává ale, kdo je tedy antikristem podle Bible? Pokud Seibold říká, že papežství není jediným antikristem, tak s ním určitě souhlasím. Výraz antikrist se vyskytuje pouze v 1. a 2. listu Janově. Všimněme si prvního prohlášení v Bibli, kde je uvedeno slovo antikrist:

1. List Janův 2: 18- 19, 18 Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina. 19 Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi; oni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil k nám. Pak verš 22 a 23.

22 Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. 23 Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.

2. List Janův 1 : 7 Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.

1. List Janův 4: 3 Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!

Z těchto textů jasně vyplívá, že antikrist je ten, který zapírá Otce a Syna. Islám tedy například akceptuje Ježíše jako proroka, ale zapírá ho jako Božího Syna je tedy antikristovský systém. Všechny nekřesťanské filosofie a náboženství, mezi nimi komunismus a východní náboženství zapírají, že Ježíš je Boží syn. Jsou tedy antikristovskými systémy. Když Ježíš hovořil s Nikodémem, nazval sám sebe jednorozeným synem Jan 3: 16. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jedinečného Syna, aby žádný kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A na otázku velekněze v Markově evangeliu, zda je Mesiášem Synem Požehnaného odpověděl – Já Jsem. Marek 14: 61– 62 61 znovu se ho velekněz otázal a  řekl mu: „ Jsi ty Mesiáš Syn Požehnaného? 62 Ježíš řekl: Já jsem. A spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího s nebeskými oblaky.

Každý tedy, kdo zapírá Otce a syna je antikrist. Přesto nám proroctví Daniel 7, 8 a Zjevení13 jasně definuje kdo je tím hlavním nepřítelem Božího lidu od roku 538 – 1798 tedy v době středověku a v době konce, až do druhého příchodu Ježíše Krista. To, že pravdu máme hlásat moudře a citlivě o tom nepochybuji, ale pravdu zapírat, nebo rafinovaně překrucovat, což mnozí dělají včetně liberálního kazatele Siebolda, to alespoň pro mne, nepřichází v úvahu.

Další horké téma je Genesis 1: 1– 11 stvoření v šesti doslovných dnech. Pro některé adventisty nepřijatelná teorie. Přiklánějí se k teistické evoluci. E. G. W. komentuje v knize Svědectví pro kazatele v kapitole s názvem Lidská filosofie – versus – Boží zjevení následující.

Lidská filosofie prohlašuje, že bylo zapotřebí nedefinovatelného časového období pro stvoření světa. Konstatuje to taktéž Bůh? Nikoli. On praví: Exodus 31: 16– 17 16 Ať synové Izraele zachovávají sobotu a slaví sobotu po všechny své generace jako věčnou smlouvu.17 Bude věčným znamením mezi mnou a syny Izraele neboť v 6 dnech Hospodin učinil nebesa a zemi a sedmý den přestal a oddechl si. To je podle Studijního překladu.

E. G. W pokračuje: Prosím, čtěte pozorně 5. Mojž. 5 Bůh praví opět: „Pomni na den sobotní, abys jej světil…. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest a odpočinul dne sedmého, protož požehnal Hospodin dne sobotního a posvětil ho“. Exodus 20: 8- 11.

E. G. W. píše dál. „ A přece s tímto živým Božím Slovem před očima, předkládají ti, kteří tvrdí, že káží Slovo, lidská mínění, zásady a přikázání člověka. Zavrhují Boží Zákon svými tradicemi, že byl svět stvořen v nedefinovatelném časovém rozpětí, což je jedna ze satanových lží. Bůh promlouvá k lidskému pokolení mluvou, které mohou rozumět. Nevyjadřuje se tak neurčitě, aby si lidské bytosti mohly upravit záležitosti dle svých vlastních teorií. Když Bůh prohlašuje, že stvořil svět v šesti dnech a odpočinul dne sedmého, míní tím den o 24 hodinách, který stanovil východem a západem slunce.“

Dále pokračuje: „ Bůh by byl nevyřkl ortel smrti za nezachovávání soboty, kdyby člověku nedal jasný pojem o Sobotě. Když stvořil náš svět a člověka, pohlížel na dílo, které vykonal a prohlásil je za velmi dobré. A když byl položen základ pro svět, byl také položen základ pro Sobotu. Job 38: 7, tam je psáno: „Když prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní a plesali všichni synové Boží“. Viděl Bůh, že byla sobota pro člověka bezpodmínečně nutná, dokonce i v ráji. Když ustanovil Bůh Sobotu, měl na mysli duchovní i tělesné zdraví člověka.“

Dále se zpochybňuje učení o svatyni, proroctví o 2300 večerů a jiter, útočí se na Ellen White jako Božího proroka doby konce, na závaznost Božího zákona, zkrátka na všechno, co dělá adventismus adventizmem.

Už v roce r. 1978 předseda Generální konference Robert Pierson, odhalil nebezpečí vpádu evangelikální teologie do naší církve. Ve svém posledním kázání na Generální konferenci řekl:

„Již, bratři a sestry, existují lstivé síly, které se začínají probouzet. Žel v církvi jsou ti, kteří snižují inspiraci celé Bible, kteří pohrdají prvními jedenácti kapitolami knihy Genesis, kteří zpochybňují krátkou chronologii země, jak o ní hovoří Duch proroctví a kteří důvtipně a ne tak důvtipně útočí na Ducha proroctví. Jsou tam někteří, kteří poukazují na současné teology jako na zdroj a normu pro učení ASD. Jsou tam ti, kteří jsou údajně unavení z otřepaných frází Adventismu. Jsou tam ti, kteří si přejí zapomenout na měřítka církve, která my milujeme. Existují tam ti, kteří touží a chtěli by se ucházet o přízeň evangelikálů; kteří by chtěli odhodit plášť zvláštního lidu; a ti, kteří by chtěli jít cestou sekulárního materialistického světa.

Spolupracovníci, vedoucí, milovaní bratři a sestry – nedovolte, aby se to stalo!  Apeluji na vás se vší vážností, tak jako vím, že je dnes ráno – nedovolte, aby se to stalo! Apeluji na Andrews univerzitu, semináře, Loma Linda univerzitu – nedovolte, aby se to stalo!  Nejsme anglikány sedmého dne, nejsme luterány sedmého dne – jsme adventisté sedmého dne! Toto je poslední Boží církev s posledním Božím poselstvím!“ (Adventist Review, Oct. 26, 1978).

Ten člověk by mohl být prorok. Amen.

Související přednášky