Proč je životně důležité studovat Bibli.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Proč je životně důležité studovat Bibli.

Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač

V dobách temného středověku vedl satan válku proti Bibli a proti lidem, kteří ji milovali a čerpali z ní sílu a naději. Dělal vše pro to, aby nebyla lidem dostupná v jejich jazyce a aby lidé byli odkázáni na informace o Bohu od zkorumpovaných církevních hodnostářů. Ti, kteří Bibli přepisovali, překládali a šířili, byli pronásledováni a vražděni jako divá zvěř. Dnes si nikdo nedokáže udělat přesný úsudek o tom, kolik krve nevinných lidí bylo prolito, abychom my dnes mohli Bibli vůbec mít. O to víc je šokující, když dnes někteří křesťané zastávají názor, že není až tak nutné Bibli studovat, protože podstatnější je znát a milovat Ježíše. Říkají, že Bible nás nespasí. Ježíš nás spasí. My se teď ale podíváme do Písma, abychom se dozvěděli, co je psáno. Názory lidí si sice můžeme vyslechnout, ale nejsou až tak podstatné. Obzvlášť v duchovních věcech.

1. První důvod, proč by měl křesťan plnit svoji mysl Božím slovem je, aby byl schopen na své životní cestě jít správným směrem a došel k cíli. Tím cílem je věčný život v Božím království.

Žalm 119:105 „Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.“

Studovat Bibli je důležité, protože Boží slovo nás v životě vede správným směrem ve světě, ve kterém převládá duchovní temnota. Osvětluje nám cestu, která je před námi, abychom jasně viděli, kudy jít a nespadli do jámy hříchu. Bible studovaná s pokorou a touhou po poznání pravdy, vede vždy člověka ke Kristu a Bohu Otci.

Jan 14:6 „ ‚Já jsem ta cesta, pravda a život,‘ odpověděl Ježíš. ‚Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne‘.“

Pokud se člověk spoléhá na svůj úsudek a na své vlastní srdce špatně to dopadne.

Přísloví 28:26 „Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn.“

Jeremiáš 17:9-10 „9Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí? ‚10Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží‘.“

V každé životní situaci si může věřící člověk být jist, že ho Bůh prostřednictvím svého Slova vždy vede a on z té cesty nesejde, přestože jsou všude nalíčené nástrahy, které ho mají svést ke zlu.

2. List Petrův 1:19 „Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.“

A nejmoudřejší muž, který kdy žil, král Šalamoun nám všem radí, když mluví o stáří a poslední fázi života následující:

Kazatel 12:1-7.13-141Pamatuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! 2Dřív než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne. 6Pamatuj na svého Stvořitele, dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme, 7než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. 13Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. 14Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.“

2. Druhým důvodem, proč by měl křesťan plnit svoji mysl Božím slovem je, aby znal Boží vůli a obdržel odpověď na své modlitby.

1. List Janův 5:14 „Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.“

Když v nás zůstane Boží slovo, tak se budeme modlit podle Boží vůle a budeme mít jistotu, že nás slyší. To není jen zbožné přání. Díky studiu Bible poznáme Boha, Jeho srdce a mysl a vůli pro náš život i pro lidi kolem sebe. Bůh s potěšením odpovídá těm, kdo setrvávají v Kristu a v Jeho slově. Přestože Bůh zná naše potřeby dříve, než je vyslovíme, tak si přeje, aby Jeho děti vyslovily samy svým způsobem to, co po Něm chtějí. Jedinou podmínkou je, aby naše přání bylo v souladu s Jeho vůlí.

1. List Janův 3:21-2221Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru 22a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí.“

Náš laskavý nebeský Otec ví nejlépe, co je nejlepší pro naše štěstí a spásu.

1. List Tesalonickým 4:2-52Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. 3Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. 4Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, 5nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha.“

Boží vůlí je, aby všichni lidé došli spásy. Matouš 18:14 „Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých.“

3. Třetím důvodem, proč by měl křesťan studovat Bibli je, aby mohla být posílena jeho víra.

Římanům 10:17 „Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.“

Setkání s Božím slovem v nás vzbudí víru. Budeme vědět, komu věřit, čemu věřit a na čem založit svou víru. V našem srdci se zakotví hluboké poznání a přesvědčení, které může přinést pouze Boží slovo.

Židům 11:1-31Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. 2Díky ní naši předkové došli u Boha uznání. 3Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného.“

Naše víra není ale slepá. Je postavena na solidních základech důkazů, které zaručují důvěru v to, co nemůžeme vidět. Vírou se skutečný křesťan může považovat za vlastníka všeho, co mu Bůh zaslíbil. Očima víry se člověk dívá na neviditelné věci, jako by byly viditelné.

4. Čtvrtým důvodem, proč je studium Bible nezbytné, je skutečnost, že Boží slovo posiluje křesťana v duchovním růstu.

Matouš 4:4 „On však odpověděl: ‚Je psáno: Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst‘.“

Život je mnohem víc, než jen jídlo a potěšení na světě. Písmo se stane naší tzv. pupeční šňůrou v našem vztahu s Pánem Bohem. Stejně tak, jako naše tělo potřebuje k přežití potravu, tak nás Boží slovo živí, abychom mohli duchovně dozrát a reagovat na životní výzvy a pokušení.

1. List Petrův 2:1-5 1Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání 2a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse – 3pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. 4Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, 5sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu.“

Každý opravdu věřící člověk se stává živým kamenem, pokud je opravdu spojen s Kristem. Bez tohoto spojení, není žádný člověk schopen žít svatým životem a ani nemůže očekávat věčný život.

Jan 6:51 „Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa.“

Apoštol Pavel káral křesťany židovského původu, že nerostou duchovně tak rychle, jak by měli.

Židům 5:12–1412Po takové době už byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci – potřebujete mléko, a ne hutný pokrm. 13Kdokoli se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. 14Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly zkušeností vycvičené k rozeznání dobrého a zlého.“

Místo toho, aby učili jiné, jsou to pořád ještě kojenci v duchovním vzdělání. Myslím, že dnes je situace v mnoha případech stejná. Bůh si přeje, aby Jeho lid dorostl do plnosti lidství v Kristu, protože kdo nedoroste, bude zmítán různými bludy. A těch koluje v křesťanství opravdu velmi mnoho. Například, že člověk má nesmrtelnou duši. Že Bůh bude smažit v pekle zlé lidi po celou věčnost. Že se máme modlit ke svatým, aby se za nás přimlouvali u Pána Boha. Nebo že si můžeme koupit odpuštění hříchů atd.

Efeským 4:14–1514Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. 15Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.“

5. Pátým důvodem, proč je studium Bible nezbytné je, abychom znali své nitro a nepodlehli pokušení.

Žalm 119:11 „V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil.“

Studium Božího slova nás posiluje, abychom dokázali říkat „ne“ bezvýznamným věcem a hříchu ve svém životě. Když se nám v srdci uloží více z Božího slova, budeme posíleni v nitru své bytosti totiž v našem srdci a mysli. Boží slovo totiž usvědčuje člověka z jeho hříchů.

Židům 4:12-13 12Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. 13Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“

Boží slovo proniká do mysli člověka, která je často rozptylována nezdravými emocemi a mylným způsobem uvažování. Je tedy nutné vystavit se působení Božího slova na naši mysl, abychom mohli lépe poznat Boha a porozumět sami sobě. Někdy nevíme, co nás motivuje v nejhlubších zákoutích našeho nitra. Boží slovo to nejsou jen nápady a myšlenky v knize. Je vdechnuté Bohem. Je živé a aktivní a bude se aktivovat v našem životě, když budeme Písmo studovat.

Boží slovo má moc stvořit v člověku nové srdce a nového ducha. Římanům 1:16 „Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.“

Božím slovem totiž vzniklo vše, co existuje.

Žalm 33:6-9 6Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup dechem jeho úst. 7Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic. 8Měj v úctě Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte jej! 9On promluvil – a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem.“

Když Boží slovo má takovou moc, že dokáže stvořit celý vesmír z ničeho, tak má i moc proměnit hříšníka ve svatého.

1. List Petrův 1:23 „Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo.“

6. Šestým důvodem, proč je studium Bible nezbytné je fakt, že slouží k poučení, napravení životní cesty, výchově ke spravedlnosti a vybavení pro každé dobré dílo.

2. List Timoteovi 3:15-17 15Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. 16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, 17aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“

Účelem studia Bible je přinášet poučení, usvědčení, nápravu a výchovu v Božích cestách, abychom byli vybaveni ke každému dobrému dílu. Boží slovo učí člověka moudrosti, pravdě a všemu, co potřebujeme k životu a zbožnosti.

2. List Petrův 1:3 „Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti.“

Bible nám dává nejen pravdy, kterým máme věřit, ale také návod, jak máme žít. Nezáleží na tom, jaké máme zázemí a životní zkušenosti. Při studiu Bible můžeme přijímat Boží pokyny přímo od Boha.

Studium Bible nám dává silné přesvědčení o tom, co je pravda a co je Boží vůle pro náš život. Boží slovo nás vybuduje ve víře, abychom mohli obstát v každé bouři, která nás v životě potká. Boží slovo nás opravuje, když jdeme špatnou cestou. Bůh nás miluje natolik, že nás opravuje a kárá. Náprava může být někdy bolestná, ale Bůh to dělá proto, abychom mohli kráčet v jeho požehnání a nesklízeli následky svého jednání.

Úžasnou modlitbou je Žalm 139:23-2423Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení  24a pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti!“

Dalším důvodem, proč studovat Bibli, je to, že nás vychovává k tomu, abychom mohli naplnit Boží plán pro svůj život. Pravidelné studium Bible nás cvičí v Božích cestách. Dokážeme porozumět tomu, jak nás Bůh vede a dokážeme žít podle Jeho vůle.

Bible nás vybaví tak, abychom mohli splnit každý úkol, který pro nás Bůh v životě má, ať už jde o rodinu, službu, nebo kariéru. Studium Bible nás uschopní k tomu, abychom jednali podle Boží moudrosti, vždy s láskou a vybaveni mocí Ducha svatého. Ve světě kolem nás budou vždy existovat různé potřeby. Boží slovo přijímané s pokorou změní naše nitro a my budeme mít pozitivní vliv na své okolí.

7. Sedmým důvodem, proč je studium Bible nezbytné je, že pravda poznaná z Božího slova nám přinese svobodu, pokud člověk bude chtít.

Jan 8:31-32 31Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: ‚Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. 32Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí‘.“

V ultimativním slova smyslu je pravdou Kristus. Jan 14:6 „ ‚Já jsem ta cesta, pravda a život,‘ odpověděl Ježíš.“

Ježíš byl také plný milosti a pravdy. Jan 1:14 „To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“

Milost, o které je zde řeč, řecky charis, je nezasloužená dobrá vůle a milující laskavost. Pravda, řecky Alétheia, je pravda o Boží lásce k hříšným lidem, která se zjevuje v plánu spasení a v Božím Synu, který se ponížil, stal se člověkem a zemřel, abychom my mohli žít.

Žalm 85:11 O Bohu je zde řečeno: „Láska a pravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí.“

Tyto vlastnosti nebeského Otce přišel lidem v praxi ukázat Kristus. Po svém nanebevzetí působí Kristus ve spolupráci se Svatým Duchem na svědomí lidí. Ježíš je pravda a Duch je také pravda. To se dočteme v následujících verších.

Jan 14:6 „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

1. List Janův 5:6 „To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus – nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda.“

Nepřítel spasení dělal a dělá po celé lidské dějiny, obzvlášť skrze náboženské systémy, vše možné pro to, aby Boha v očích lidí zdiskreditoval. V minulosti, v dobách temného středověku se postaral o to, aby Bible nebyla dostupná. Do křesťanství se vloudili pohanské tradice a rituály. Různým překrucováním pravdy působí satan na mysl lidí i dnes, aby následovali scestné ideologie, aby svévolně potlačovali pravdu a tím je udržel v zajetí různých vášní, hříchů a zla.

Římanům 1:18-20.22.24-32 18Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. 19Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. 20Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. 22Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. 24Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, 25když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen. 26Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě. 27Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. 28Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. 29Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždy, chtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti; 30štváči a pomlouvači, odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičům; 31nerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní. 32Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.“

Bůh ovšem nemá zalíbení ve smrti hříšného ničemy, takže dělá vše pro to, aby lidi oslovil, zbavil je moci, kterou nad nimi hřích má a zachránil je pro své království.

Lukáš 4:18 „Pánův Duch je na mně protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu“

Lidem, kteří mají ve svém srdci touhu po pravdě a pravdu přijímají, slibuje Ježíš svobodu ze zajetí hříchů.

List Galatským 5:1 „V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.“

2. List Korintským 3:17 „Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda.“

8. Osmým důvodem, proč je studium Bible nezbytné je, že se z ní učíme být moudří.

Žalm 119:99-104 99Nad všechny své učitele jsem nabyl moudrosti, protože přemýšlím o tvých svědectvích. 100Rozumnější jsem dokonce nad starce, neboť se držím tvých pravidel. 101Od každé zlé cesty své kroky zdržuji, abych se řídil slovem tvým. 102Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj učitel. 103Jak sladce mi chutnají tvé výroky – sladší než med jsou ústům mým! 104Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži.“

Při studiu Bible obdržíme moudrost z nebe, která přesahuje hranice lidského vzdělání a životních zkušeností. Kdo studuje s upřímným srdcem Bibli, má více skutečné moudrosti, než největší filosofové světa, protože jejich moudrost je pouze lidská. Při čtení Bible může věřící člověk totiž přemýšlet podle Božích myšlenek. Takový člověk se bude vyhýbat hříchu a bude milovat spravedlnost a pravdu.

Ellen White o studiu Bible píše: Výchova str. 124: „Při hledání jednotlivých částí a studiu jejich vzájemných vztahů se intenzivně zapojují nejvyšší schopnosti lidské mysli. Nikdo se nemůže věnovat takovému studiu, aniž by rozvíjel duševní sílu.“ Ed 124.1.

„A nejen v hledání pravdy a jejím spojování spočívá duševní hodnota studia Bible. Spočívá také v úsilí, které je nutné vynaložit k pochopení předkládaných témat. Mysl, která se zabývá pouze všedními záležitostmi, zakrňuje a ochabuje. Pokud nikdy nemá za úkol pochopit velké a dalekosáhlé pravdy, ztrácí po čase schopnost růstu. Jako ochrana před touto degenerací a jako podnět k rozvoji se studiu Božího slova nic jiného nevyrovná. Jako prostředek intelektuálního vzdělávání je Bible účinnější, než jakákoli jiná kniha, nebo všechny ostatní knihy dohromady. Velikost jejích témat, důstojná prostota jejích výroků, krása jejích obrazů oživují a povznášejí myšlenky tak, jako nic jiného. Žádné jiné studium nedokáže předat takovou duševní sílu, jako snaha o pochopení ohromných pravd zjevení. Mysl, která se takto dostává do kontaktu s myšlenkami nekonečna, se nemůže než rozšířit a posílit.“ Ed 124.2

A ještě větší sílu má Bible při rozvoji duchovní přirozenosti. Člověk, stvořený pro společenství s Bohem, může jen v takovém společenství nalézt svůj skutečný život a rozvoj. Je stvořen k tomu, aby v Bohu nacházel svou nejvyšší radost, a proto nemůže v ničem jiném najít to, co může utišit touhy srdce, ukojit hlad a žízeň duše.

9. Devátým důvodem, proč je studium Bible nezbytné je, že oživuje naši duši a přináší potěšení do našeho života.

Žalm 19:8 „Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými.“

Člověk, který dodržuje Boží zákon, má čisté svědomí a to přináší radost. Působení Božího slova osvěžuje a oživuje naši mysl, vůli i emoce. Svět přináší zdánlivě nekonečné tlaky, všude kolem je chamtivost, závist a hněv. Studium Božího slova přináší Boží moudrost do situací, které by jinak přinesly zkázu naší duši.

Žalm 119:103 „Jak sladce mi chutnají tvé výroky – sladší než med jsou ústům mým!“

Med je jedna z nejsladších substancí, která se vyskytuje přirozeně v přírodě. Pro Hebreje byl symbolem všeho příjemného. Boží slovo přináší potěšení našemu srdci. Z Božího slova čerpáme sílu do života a radost ze života, když budeme žít podle Božího záměru. Je tu realita skutečného potěšení a vnitřní radosti, kterou nám nikdo nemůže vzít. V každém období svého života, při každém vzestupu i pádu, můžeme poznat sladkost Božího slova, když se k němu přiblížíme a zakusíme jeho dobrotu.

Jeremiáš 15:16 „Byla nalezena tvá slova a snědl jsem je. Tvé slovo mi, bylo k jásotu a radosti mého srdce, protože mě nazývá tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.“

Jeremiáš plnil po celý svůj život svojí mysl Božím slovem a to přinášelo radost a jásot do jeho srdce.

Pochopil, že byl adoptován do nebeské rodiny, tak jako každý, kdo opravdu miluje a následuje Pána Ježíše do nebeského království. V listu Efeským 3:14-15 je totiž psáno: 14Proto klekám na kolena před Otcem, 15jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi.“

10. Desátým důvodem, proč je studium Bible nezbytné je, že lidé kolem nás budou zasaženi morální čistotou našeho života a nesobeckou službou.

Koloským 3:16 „Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.“

Když studujeme Bibli, tak se Boží moudrost ukládá do naší mysli a srdce. To způsobí, že se náš život naplní Boží pravdou a povzbuzením. Když budeme žít pro Boha, tak se pravda bude přelévat do lidí kolem nás. Čím více na sebe necháme působit Boží slovo, tím více Jeho lásky a moci bude skrze nás proudit k lidem kolem nás, lidem, kteří žijí v bolestech a strastech tohoto života. Bůh používá své Slovo, aby nás zbavil věcí, které do našeho života vnášejí hořkost a beznaděj. Boží slovo omývá naši mysl, vůli a emoce, abychom mohli jasně myslet a milovat Boha celým svým srdcem, duší, silou a myslí.

V listu Římanům 12:1 se dočteme: „Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu, to je vaše rozumná služba Bohu.“

Praktická aplikace toho, že člověk je ospravedlněn vírou v Krista, spočívá nejenom v tom, že mu jsou jeho hříchy odpuštěny, ale také v tom, že je obnoven jeho život. To zahrnuje jak posvěcení, tak i ospravedlnění. Tedy jak proměnu charakteru tak i usmíření se svatým Bohem. Božím cílem při plánu spásy člověka není jen – nám hříchy odpustit, ale také obnovit náš charakter, abychom byli schopni žít v Jeho přítomnosti.

11. Jedenáctým důvodem, proč je studium Bible velmi důležité je, že kdo se řídí radami Písma, tomu může Bůh žehnat.

Žalm 1:1-3 1Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. 2Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. 3Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí – cokoli činí, se podaří!“

Štěstí člověka se skládá z hmotných a duchovních požehnání, která jsou výsledkem toho, že chodí po Božích cestách. Opakem je, když se lidé vydají na cestu zla. Taková cesta začíná tím, že lidé vyhledávají společnost těch, kteří jsou nepřátelští vůči Bohu a žijí v souladu se zvyky a kulturou tohoto světa. Princem tohoto světa je ovšem satan. Cesta zkázy pokračuje tím, že se lidé více a více stýkají se vzbouřenci, kteří jsou očarováni hříchem a podléhají pokušení. Poslední fáze cesty do záhuby je konečné sjednocení se s hříšníky. Definitivní ukotvení se v postojích nepřátelských vůči Bohu a vědomé odmítnutí světla pravdy, které měli, nebo mohli mít. Stali se z nich děti temnoty.

Děti světla budou naopak přemýšlet a rozjímat o Božím slově, aby se obnovila jejich mysl.

Římanům 12:2 „Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“

Když budeme čerpat z Boží pravdy a moudrosti při každém rozhodnutí, které potřebujeme učinit, a při každé výzvě, které čelíme, uvidíme mocné výsledky Božího požehnání v každém období svého života. Uvidíme plodnost své práce a budeme ve svém životě zakoušet Boží hojnost.

12. Dvanáctým důvodem, proč je studium Bible životně důležité je, abychom měli odvahu, mohli být úspěšní a vyzbrojení k vedení duchovní války.

Jozue 1:8-9 8Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. 9Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.“

Pravidelné studium Bible nás posílí a dodá nám odvahu. Poroste tím naše důvěra v Boha a v Jeho pravdu. Budeme více znát Jeho úmysly s námi a Jeho city vůči nám, obzvlášť když pochopíme, co všechno pro nás učinil skrze svého Syna Ježíše Krista. Boží slovo nás také osvobodí od strachu a zábran, abychom mohli úspěšně plnit úkoly, které nám Pán dal. Bez ohledu na to, co nás brzdí, můžeme jako Husité tenkrát, postupovat vpřed s důvěrou jako Boží bojovníci. Ovšem jen tehdy, když se budeme řídit Božím slovem. Jsme totiž ve válce proti silám zla.

Efeským  6:10-17 10Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. 11Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. 12Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. 13Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. 14Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a 15obuti připraveností kázat evangelium pokoje. 16Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. 17Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“

Boží slovo se stane naší duchovní zbraní, když budeme čelit životním výzvám a zápasům. Bůh nám poskytl vše, co potřebujeme pro svůj život. Když s Ním zůstaneme ve spojení prostřednictvím Jeho Slova, budeme schopni obstát a vytrvat až do dne, kdy před Ním staneme tváří v tvář. Veškeré Písmo je nám k dispozici, abychom mohli překonat jakoukoli sklíčenost, pochybnosti a strach. Bůh nás učinil více než vítězi.

Římanům 8:31-39 31Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!? 32Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní 33Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 34Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! 35Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? 36Jak je psáno: ‚Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás.‘ 37V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! 38Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, 39výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!“

13. Třináctým důvodem, proč je studium Bible životně důležité je, že získáme vytrvalost a povzbuzení v našem životě.

Římanům 15:4 „Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.“

V Bibli najdeme Stvořitelův návod pro náš život. V této knize jsou zaznamenány příklady toho, jak Bůh působil v životech lidí v průběhu dějin. Vidíme, jak různí lidé reagovali na Boží volání a můžeme z toho vyvodit velmi cenná ponaučení. V Bibli vidíme, jak Bůh dokáže přinést vykoupení do zlomených lidských životů. Studiem Písma v sobě rozvineme vytrvalost, odvahu a naději. A to nejenom v dobách když se nám daří dobře, ale především v těžkostech tohoto života.

Skutky 14:22 „Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení.“

Matouš 5:10-1310Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. 11Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. 12Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. 13Vy jste sůl země.“

Zjevení 3:21 „Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu.“

Bůh je věrný, a dokončí dílo, které v nás začal.

Filipským 1:6 „Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.“

Související přednášky

Miller_kazanie
Kázání

4. Spolupracuj s Bohem.

4. Spolupracuj s Bohem  Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Filipským 2:12–13 12Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní

Celý článek