025 Prozkoumej své nitro – Jsi Laodicejským?

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

025 – Prozkoumej své nitro – Jsi Laodicejským?

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

Zjevení 3:17 Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý.

Many, I saw, were flattering themselves that they were good Christians, who have not a single ray of light from Jesus. They know not what it is to be renewed by the grace of God. They have no living experience for themselves in the things of God. 1T 189.2

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 189.2 Viděla jsem mnoho lidí, kteří si lichotí, jak jsou dobrými křesťany. Přitom nemají ani paprsek Ježíšova světla. Nevědí, co to znamená být obnoven Boží milostí. Nemají pro sebe žádnou živou zkušenost týkající se Božích věcí.

How plainly is pictured the position of those who think they have all the truth, who take pride in their knowledge of the Word of God, while its sanctifying power has not been felt in their lives. The fervor of the love of God is wanting in their hearts, but it is this very fervor of love that makes God’s people the light of the world. 1SM 357.1

1SM – Vybraná poselství, 1. svazek 357.1 Jak jasně je znázorněn stav těch, kteří si myslí, že znají všechnu pravdu, kteří se pyšní svou znalostí Božího slova, zatímco jeho posvěcující moc ve svém životě nezakusili. V jejich srdcích schází vřelost Boží lásky, ale právě tato vřelost lásky činí z Božího lidu světlo světa.

What greater deception can come upon human minds than a confidence that they are right when they are all wrong! The message of the True Witness finds the people of God in a sad deception, yet honest in that deception. They know not that their condition is deplorable in the sight of God. While those addressed are flattering themselves that they are in an exalted spiritual condition, the message of the True Witness breaks their security by the startling denunciation of their true condition of spiritual blindness, poverty, and wretchedness. The testimony, so cutting and severe, cannot be a mistake, for it is the True Witness who speaks, and His testimony must be correct. 3T 252.4

3T – Svědectví pro církev, 3. svazek 252.4 Jaký větší klam může postihnout lidskou mysl než přesvědčení, že má pravdu, i když se mýlí! Poselství Pravého svědka nalézá Boží lid ve smutném, a přitom upřímném klamu. Nevědí, že jejich stav je v Božích očích žalostný. Zatímco si ti, kterých se to týká, lichotí, že jsou v povzneseném duchovním stavu, poselství Pravého svědka rozbíjí jejich jistotu překvapivým odhalením jejich skutečného stavu duchovní slepoty, chudoby a ubohosti. Svědectví, které je tak ostré a závažné, nemůže být omylem, neboť mluví Pravý Svědek a Jeho svědectví musí být pravdivé.

Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký [jako léčivé prameny]. Kéž bys byl studený nebo horký! 16Takto však, že jsi vlažný, a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst.

The great mass of professing Christians will meet with bitter disappointment in the day of God. They have not upon their foreheads the seal of the living God. Lukewarm and halfhearted, they dishonor God far more than the avowed unbeliever. 7BC 970.6

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 970.6 Velkou masu lidí považujících se za křesťany čeká v den Páně hořké zklamání. Nemají na svých čelech pečeť živého Boha. Jsou vlažní a polovičatého srdce a zneuctívají Boha mnohem víc než zapřisáhlí bezvěrci.

They may be crying, “The temple of the Lord, the temple of the Lord are we,” while their hearts are filled with unholy traffic and unrighteous barter. The courts of the soul temple may be the haunt of envy, pride, passion, evil surmising, bitterness, and hollow formalism. Christ looks mournfully upon His professed people who feel rich and increased in the knowledge of the truth, and who are yet destitute of the truth in life and character. OHC 349.4

OHC – Naše nejvyšší povolání 349.4 Možná volají: „Chrám Páně, chrámem Páně jsme my,“ zatímco jejich srdce jsou naplněna nesvatým ruchem a nespravedlivým kupčením. Nádvoří chrámu lidského nitra mohou být útočištěm závisti, pýchy, vášní, zlých domněnek, hořkosti a prázdného formalismu. Kristus se s lítostí dívá na vyznavače svého jména, kteří se cítí být bohatí a rozhojněni v poznání pravdy, a přesto pravdu v životě a charakteru postrádají.

Přísloví 14:12 Některá cesta připadá člověku správná, avšak nakonec je cestou smrti.

They profess to love the truth, yet are deficient in Christian fervor and devotion. They dare not give up wholly and run the risk of the unbeliever, yet they are unwilling to die to self and follow out closely the principles of their faith. 4T 87.1

4T – Svědectví pro církev, 4. svazek 87.1 Vyznávají lásku k pravdě, ale chybí jim křesťanský zápal a oddanost. Nemají odvahu zcela rezignovat a vystavit se riziku nevěřícího člověka, nejsou však ani ochotni zemřít sami sobě a důsledně se řídit zásadami své víry.

The only hope for the Laodiceans is a clear view of their standing before God, a knowledge of the nature of their disease. They are neither cold nor hot; they occupy a neutral position, and at the same time flatter themselves that they are in need of nothing. The True Witness hates this lukewarmness…. They are nauseous to His taste. 4T 87.2

4T – Svědectví pro církev, 4. svazek 87.2 Jedinou nadějí pro Laodicejské je jasný pohled na to, jak si před Bohem stojí, jasné poznání podstaty jejich nemoci. Nejsou ani chladní, ani horcí; zaujímají neutrální pozici a zároveň si lichotí, že jim nic neschází. Pravý svědek tuto vlažnost nenávidí…. Jsou pro Něj mdlé chuti.

2. Timoteus 3:5a Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí [popřeli ji/odmítli].

We cannot be half the Lord’s and half the world’s. We are not God’s people unless we are such entirely. 5T 83.1

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 83.1 Nemůžeme patřit napůl Pánu a napůl světu. Nejsme Božím lidem, pokud jím nejsme zcela a úplně.

No one can occupy a neutral position; there is no middle class, who neither love God nor serve the enemy of righteousness. Christ is to live in His human agents and work through their faculties and act through their capabilities. Their will must be submitted to His will; they must act with His Spirit. Then it is no more they that live, but Christ that lives in them. He who does not give himself wholly to God is under the control of another power, listening to another voice, whose suggestions are of an entirely different character. Half-and-half service places the human agent on the side of the enemy as a successful ally of the hosts of darkness. MB 94.1

MB – Myšlenky z Hory blahoslavenství 94.1 Nikdo nemůže zaujmout neutrální pozici. Žádný člověk si nemůže říci, že neslouží ani Bohu, ani nepříteli spravedlnosti. Kristus má žít ve svých následovnících. Má působit a jednat prostřednictvím jejich schopností a možností. Jejich vůle musí být podřízena vůli Kristově; musí jednat pod vlivem jeho Ducha. Pak už ovšem nežijí oni, nýbrž žije v nich Kristus. Kdo se plně neodevzdá Bohu, je ovládán jinou mocí, poslouchá jiný hlas, jehož podněty jsou zcela jiného druhu. Polovičatou službou se člověk staví na stranu nepřítele jako úspěšný spojenec mocností temnoty. (srv. MON 56.5)

We are co-workers with Christ or co-workers with the enemy. We either gather with Christ or scatter abroad. We are decided, whole-hearted Christians, or none at all. Says Christ, “I would thou wert cold or hot. RH September 4, 1883, par. 14

RH – časopis Review and Herald, 4. září 1883, odst. 14 Jsme buď spolupracovníci Kristovi, nebo spolupracovníci nepřítele. Buď shromažďujeme spolu s Kristem, nebo rozptylujeme. Buď jsme rozhodnými a celým srdcem oddanými křesťany, nebo křesťany vůbec nejsme. Kristus říká: Zjevení 3:15 „Kéž bys byl studený nebo horký.“

Halfhearted Christians are worse than infidels; for their deceptive words and noncommittal position lead many astray. The infidel shows his colors. The lukewarm Christian deceives both parties. He is neither a good worldling nor a good Christian. Satan uses him to do a work that no one else can do (Letter 44, 1903). 7BC 963.6

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 963.6 Polovičatí křesťané jsou horší než bezvěrci, neboť jejich klamná slova a nezávazný postoj svádí mnohé na scestí. Bezvěrec přiznává barvu. Vlažný křesťan klame obě strany. Není ani dobrým světákem, ani dobrým křesťanem. Satan ho používá k tomu, aby vykonal dílo, které nikdo jiný vykonat nemůže (Dopis 44, 1903).

Half-hearted Christians obscure the glory of God, misinterpret piety, and cause men to receive false ideas as to what constitutes vital godliness. Others think that they, also, can be Christians and yet consult their own tastes and make provision for the flesh, if these false-hearted professors can do so…. By their spirit and deportment they virtually say, “Jesus, in your day you did not understand as well as we do in our day, that man can serve God and mammon.” RH August 19, 1890, par. 11

RH – časopis Review and Herald, 19. srpna 1890, odst. 11 Polovičatí křesťané zatemňují Boží slávu, špatně si vykládají zbožnost a způsobují, že si lidé vytvářejí falešné představy o tom, z čeho se skládá živoucí zbožnost. Jiní si myslí, když to mohou dělat tito falešní vyznavači, že i oni mohou být křesťany, a přitom se řídit vlastními chutěmi a zaopatřovat si tělo…. Svým duchem a vystupováním vlastně říkají: „Ježíši, ve své době jsi nechápal tak dobře jako my v naší době, že člověk může sloužit Bohu i mamonu.“

It would be more pleasing to the Lord if lukewarm professors of religion had never named His name. They are a continual weight to those who would be faithful followers of Jesus. They are a stumbling block to unbelievers, and evil angels exult over them, and taunt the angels of God with their crooked course. Such are a curse to the cause at home or abroad. They draw nigh to God with their lips, while their heart is far from Him. 1T 188.2

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 188.2 Pánu by bylo milejší, kdyby vlažní vyznavači křesťanství nikdy nevyslovili Jeho jméno. Jsou neustálou přítěží pro ty, kdo by chtěli být věrnými Ježíšovými následovníky. Jsou překážkou pro nevěřící a zlí andělé nad nimi jásají a kvůli jejich pokřivené životní cestě se posmívají Božím andělům. Takoví jsou prokletím pro naši záležitost doma i v zahraničí. Svými rty se přibližují k Bohu, zatímco jejich srdce je od Něj vzdáleno.

The lives of professing Christians who do not live the Christ life are a mockery to religion. 9T 22.2 … Those who love Jesus will bring all in their lives into harmony with His will.  … They show that there is a spiritual power that can enable men and women not to swerve an inch from truth and justice… 9T 23.3

9T – Svědectví pro církev, 9. svazek 22.2; 23.3 Život vyznavačů křesťanství, kteří nežijí Kristovým životem, je zesměšněním víry. … Ti, kdo milují Ježíše, uvedou vše ve svém životě do souladu s jeho vůlí.  … Ukazují, že existuje duchovní síla, která může mužům a ženám umožnit, aby neuhnuli ani o píď od pravdy a spravedlnosti…

Determine to know the worst of your case…. Deal truly with your own soul. 1T 163.1 … A supposed hope, and nothing more, will prove your ruin. 1T 163.4

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 163.1; 163.4 Rozhodněte se poznat to nejhorší z vašeho případu…. Jednejte se svým vlastním nitrem pravdivě…. Domnělá naděje, a nic víc, se ukáže být vaší zkázou.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

024 Pustil jsi Ho dovnitř?

024 Pustil jsi Ho dovnitř? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:20 Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by

Celý článek