023 Stojí u tvých dveří a tluče.

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

023 Stojí u tvých dveří a tluče

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

 Zjevení 3:20 Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.

How willing is Christ to take possession of the soul temple if we will let Him! He is represented as waiting and knocking at the door of the heart. Then why does He not enter? It is because the love of sin has closed the door of the heart. As soon as we consent to give sin up, to acknowledge our guilt, the barrier is removed between the soul and the Saviour. 1SM 325.3

1SM – Vybraná poselství, 1. svazek 325.3 Jak rád se Kristus zmocní chrámu našeho nitra, pokud mu to dovolíme! Je představen jako ten, kdo čeká a tluče na dveře srdce. Proč tedy nevstoupí? To proto, že láska k hříchu dveře srdce zavřela. Jakmile vyslovíme souhlas s tím, že se vzdáme hříchu, že uznáme svou vinu, překážka mezi nitrem a Spasitelem je odstraněna.

Obey not the voice of the deceiver, which is in harmony with the unsanctified will, but obey the impulse that God has given…. Everything is at stake. Will the human agent cooperate with the divine “to will and to do”? If man places his will on God’s side, fully surrendering self to God’s will, the high and holy endeavor of the human agent takes down the obstruction he himself has erected, the rubbish is cleared away from the door of the heart, the defiance barricading the soul is broken down. The door of the heart is opened and Jesus enters, to abide as a welcome guest. HP 27.6

HP – V nebesích 27.6 Neposlouchejte hlas svůdce, který je v souladu s neposvěcenou vůlí, ale uposlechněte podnětu, který dal Bůh…. V sázce je všechno. Bude člověk spolupracovat s božským „chtít a činit“? Pokud se člověk ztotožní s Boží vůlí, pokud Boží vůli plně odevzdá své já, tak jeho nejušlechtilejší úsilí strhne překážku, kterou sám vztyčil, od dveří srdce je odklizeno smetí, vzpoura blokující nitro je prolomena. Dveře srdce se otevírají a Ježíš vstupuje, aby zůstal jako vítaný host.

Jesus invites us to accept His presence; we are to open the door of the heart, and let Him in. But He will not share a divided heart. If it be given to the service of mammon, if selfishness and pride fill its chambers, there will be no room for the heavenly Guest; He will not take up His abode with us until the soul-temple has been emptied and cleansed. Yet there is no need of making a failure in the Christian life. Jesus is waiting to do a great work for us, and all heaven is interested in our salvation. OHC 55.4

OHC – Naše nejvyšší povolání 55.4 Ježíš nás vyzývá, abychom přijali jeho přítomnost; máme otevřít dveře srdce a vpustit ho dovnitř. On však nebude sdílet rozpolcené srdce. Bude-li oddáno službě mamonu, zaplní-li jeho komnaty sobectví a pýcha, nebude v něm pro nebeského Hosta místo; On se u nás neusadí, dokud nebude chrám duše zcela vyklizen a očištěn. Přesto není třeba v křesťanském životě selhávat. Ježíš na nás čeká, aby pro nás vykonal velké dílo, a celé nebe má zájem na naší spáse.

In the work of redemption there is no compulsion. No external force is employed. Under the influence of the Spirit of God, man is left free to choose whom he will serve. DA 466.4

DA – Touha věků 466.4 V díle vykoupení je jakýkoli nátlak vyloučen. Neuplatňuje se v něm žádná vnější síla. Člověk se pod vlivem Božího Ducha sám svobodně rozhoduje, komu chce sloužit. (srv. TV 298.5)

Jesus will not force open the door. You must open it yourselves and show that you desire His presence by giving Him a sincere welcome.  2T 217.1

2T – Svědectví pro církev, 2. svazek 217.1 Ježíš dveře neotevírá násilím. Musíte je otevřít sami a dát Mu najevo upřímným přivítáním, že toužíte po Jeho přítomnosti.

I saw that many have so much rubbish piled up at the door of their heart that they cannot get the door open. Some have difficulties between themselves and their brethren to remove. Others have evil tempers, selfish covetousness, to remove before they can open the door. Others have rolled the world before the door of their heart, which bars the door. All this rubbish must be taken away, and then they can open the door and welcome the Saviour in. 1T 143.2

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 143.2 Viděla jsem, že mnozí mají u dveří svého srdce nahromaděno tolik smetí, že je nemohou ani otevřít. Někteří mají mezi sebou a svými bratry těžkosti, které je třeba odstranit. Jiní mají zlou náturu, sobeckou chamtivost. Než budou moci otevřít dveře, je třeba je odstranit. Jiní před dveře svého srdce nakupili celý svět, a to jim dveře blokuje. Všechno toto smetí musí být odklizeno, a pak mohou dveře otevřít a přivítat ve svém nitru Spasitele.

In order to let Jesus into our hearts, we must stop sinning. The only definition for sin that we have in the Bible is that it is the transgression of the law. The law is far-reaching in its claims, and we must bring our hearts into harmony with it. ST March 3, 1890, par. 3

ST – časopis Znamení doby, 3. března 1890, odst. 3 Abychom mohli Ježíše vpustit do svého srdce, musíme přestat hřešit. Jediná definice hříchu zaznamenaná v Bibli zní: hřích je přestoupení zákona. Požadavky zákona jsou dalekosáhlé a my s ním musíme uvést svá srdce do souladu.

Truth must reach down to the deepest recesses of the soul, and cleanse away everything unlike the spirit of Christ, and the vacuum be supplied by the attributes of His character who was pure and holy and undefiled, that all the springs of the heart may be as flowers, fragrant with perfume, a sweet-smelling savor, a savor of life unto life. OHC 33.5

OHC – Naše nejvyšší povolání 33.5 Pravda musí proniknout až do nejhlubších zákoutí lidského nitra a očistit vše, co se nepodobá Kristovu duchu. Prázdnota musí být vyplněna atributy charakteru Toho, který byl čistý, svatý a neposkvrněný, aby všechno, co vyvěrá ze srdce, bylo jako květiny, vonící parfémem, sladkou příchutí, vůní života k životu.

If we ask him, the Lord will give us the Holy Spirit to cleanse the habitation of the soul; for every room of the temple of God must be entered and purified. We need to compare our life and character with the great moral standard, —the ten commandments. RH September 10, 1895, par. 3

RH – časopis Review and Herald, 10. září 1895, odst. 3 Pán nám dá Ducha svatého, aby očistil příbytek našeho nitra, pokud Ho o to požádáme. Neboť do každé místnosti Božího chrámu je třeba vstoupit a očistit ji. Potřebujeme porovnávat svůj život a charakter s velkým morálním měřítkem – desaterem Božích přikázání.

Not one nook or corner of the soul is to be a hiding place for selfishness. 8T 139.3

8T – Svědectví pro církev, 8. svazek 139.3 Ani jedno zákoutí našeho nitra se nesmí stát útočištěm pro sobectví.

The Lord can not purify the soul until the entire being is surrendered to the working of the Holy Spirit. RH February 27, 1900, par. 7

RH – časopis Review and Herald, 27. února 1900, odst. 7 Pán nemůže očistit nitro, dokud není celá bytost vydána a podřízena působení Ducha svatého.

Humble yourselves before God, and make an earnest effort to empty the soul temple of all rubbish—all envyings, all jealousies, all suspicions, all faultfindings. “Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double-minded. 5T 163.2

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 163.2 Pokořte se před Bohem a usilujte o to vyprázdnit chrám svého nitra od všech nečistot – od závisti, žárlivosti, podezírání a obviňování. Jakub 4:8 „Očisťte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, lidé dvojí mysli.“

Let the Spirit of God, like a holy flame, burn away the rubbish that is piled up at the door of the heart, and let Jesus in; then His love will flow out to others through us, in tender words and thoughts and acts.  5T 489.4

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 489.4 Ať Boží Duch jako svatý plamen sežehne všechnu nečistotu, která se nahromadila u dveří srdce, a umožní Ježíši vstoupit; pak bude Jeho láska skrze nás proudit k druhým v něžných slovech, myšlenkách a činech.

If Christ is abiding in the heart, He will be in all our thoughts. Our deepest thoughts will be of Him, His love, His purity. He will fill all the chambers of the mind.  HP 163.5

HP – V nebesích 163.5 Pokud Kristus přebývá v srdci, bude i ve všech našich myšlenkách. Naše nejhlubší myšlenky budou o Něm, o Jeho lásce a čistotě. On zaplní všechny komnaty naší mysli.

Marvelous will be the transformation wrought in him who by faith opens the door of the heart to the Saviour. MH 93.3

MH – Život naplněný pokojem 93.3 V člověku, který vírou otevře dveře svého srdce Spasiteli, se odehraje úžasná proměna. (srv. ZNP 41.3)

If the truth sanctifies the soul, sin is hated and shunned, because Christ is accepted as an honored guest. But Christ cannot share a divided heart; sin and Jesus are never in copartnership. TM 160.1

TM – Svědectví pro služebníky evangelia 160.1 Pokud pravda posvěcuje nitro, potom hřích nenávidíme a vyhýbáme se mu, protože přijímáme Krista jako vzácného hosta. Kristus však nemůže sdílet rozdělené srdce; hřích a Ježíš nikdy nejsou společníky.

Unless the door of the heart is open to Jesus, unless He occupies the soul temple, unless the heart is imbued with His divine attributes, human actions when weighed in the heavenly balances, will be pronounced “Wanting.” 7BC 961.8

7BC – Biblický komentář, 7. svazek 961.8 Pokud nejsou dveře srdce otevřeny Ježíši, pokud On neobývá chrám duše, pokud srdce není prodchnuto Jeho božskými vlastnostmi, budou lidské činy při vážení na nebeských vahách prohlášeny za „nedostatečné“.

We must be emptied of self. But this is not all that is required, for when we have renounced our idols, the vacuum must be supplied…. TMK 165.2

As you empty the heart of self you must accept the righteousness of Christ. Lay hold of it by faith…. If you open the door of the heart, Jesus will supply the vacuum by the gift of His Spirit, and then you can be a living preacher in your home, in the church, and in the world. You can diffuse light, because the bright beams of the Sun of Righteousness are shining upon you. TMK 165.3

TMK – Abych jej znal 165.2 Musíme se oprostit od svého já. To však není vše, co je zapotřebí, neboť když se zřekneme svých model, musí být prázdnota zaplněna….

TMK – Abych jej znal 165.3 Když vyprázdníte srdce od svého vlastního já, musíte přijmout Kristovu spravedlnost. Uchopte ji vírou…. Otevřete-li dveře srdce, Ježíš zaplní prázdnotu darem svého Ducha a vy pak můžete být živým kazatelem ve svém domově, v církvi i ve světě. Můžete šířit světlo, protože na vás září jasné paprsky Slunce spravedlnosti.

The revelation of His own glory in the form of humanity will bring heaven so near to men that the beauty adorning the inner temple will be seen in every soul in whom the Saviour dwells. Men will be captivated by the glory of an abiding Christ. COL 420.2

COL – Kristova podobenství 420.2 Až Kristus zjeví svou vlastní slávu v podobě člověka, přiblíží se nebe k lidem natolik, že krásu zdobící chrám nitra bude možné pozorovat v každém člověku, ve kterém Spasitel přebývá. Lidé budou touto slávou Krista přebývajícího v člověku zcela uchváceni. (srv. PM 214.7)

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek