007 Prozkoumej své nitro – Jsi znovuzrozen? 2/2

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

007 Prozkoumej své nitro – Jsi znovuzrozen?

Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.

Jan 3:5-6 5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. 6Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch.“

The Spirit of God must do its work upon the heart. All who have not experienced its regenerating power are chaff among the wheat. 5T 227.2

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 227.2 Boží Duch musí vykonat svoje dílo v srdci. Všichni, kteří nezakusili jeho obnovující moc, jsou plevy mezi pšenicí.

The great burden of every soul should be, Is my heart renewed? Is my soul transformed? Are my sins pardoned through faith in Christ? Have I been born again? 2SM 117.1

2SM – Vybraná poselství, 2. svazek 117.1 Velkým tématem, které jako břemeno tíží každého člověka by mělo být: Je mé srdce obnoveno? Je mé nitro proměněno? Jsou mé hříchy odpuštěny skrze víru v Krista? Jsem znovuzrozen?

The new birth is a rare experience in this age of the world. This is the reason why there are so many perplexities in the churches. Many, so many, who assume the name of Christ are unsanctified and unholy. They have been baptized, but they were buried alive. Self did not die, and therefore they did not rise to newness of life in Christ (Manuscript 148, 1897). 6BC 1075.7

6BC – Biblický komentář, 6. svazek 1075.7 Znovuzrození je v tomto čase tolik vzácnou zkušeností. Proto je v církvích tolik zmatků. Je mnoho, tak mnoho lidí, kteří si přisvojují Kristovo jméno, a přitom nejsou posvěceni a svatí. Jsou sice pokřtěni, ale přitom zaživa pohřbeni. Nezemřeli vlastnímu já, a proto nepovstali k novému životu v Kristu (Manuscript 148, 1897).

True conversion is a radical change. The very drift of the mind and bent of the heart should be turned and life become new again in Christ. 4T 16.4

4T – Svědectví pro církev, 4. svazek 16.4 Skutečné obrácení je radikální změna. Směřování mysli a sklony srdce by se měly zásadně proměnit a život by se měl stát novým v Kristu.

If ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. 2T 178.1

2T – Svědectví pro církev, 2. svazek 178.1 Máte-li v srdci hořkou závist a svár, neoslavujte a nelžete proti pravdě. Tato moudrost nesestupuje shůry, ale je pozemská, smyslná, ďábelská. Neboť kde je závist a svár, tam je zmatek a každý zlý skutek. Avšak moudrost, která je shůry, je nejprve čistá, pak pokojná, laskavá a snadno uchopitelná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, bez předpojatosti a bez pokrytectví. A ovoce spravedlnosti je zaseto v klidu těch, kdo působí pokoj.

Here are enumerated the fruits which are marked evidences  that one who has been walking in the vigor of life has met with a change—a change so marked as to be represented by death. From living, active life, to death! What a striking figure! None need be deceived here. If this transformation has not been experienced by you, rest not. Seek the Lord with all your hearts. Make this the all-important business of your lives. 2T 178.2

2T – Svědectví pro církev, 2. svazek 178.2 Zde je uvedeno ovoce, které je jasným důkazem změny člověka, který předtím plný elánu kráčel životem – změny tak výrazné, že ji symbolizuje sama smrt. Od živého, činorodého života ke smrti! Jak pozoruhodný obraz! Nikdo v tomto nemusí být oklamán. Pokud jste tuto proměnu neprožili, nemějte klidu. Hledejte Pána celým svým srdcem. Učiňte z toho nejdůležitější záležitost svého života.

Jan 3:7-10 7Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. 8Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.” 9Nikodém mu odpověděl: „Jak se to může stát?” 10Ježíš mu odpověděl: “Ty jsi učitel Izraele, a toto nevíš?”

The spirit of Christ will be revealed in all who are born of God. Strife and contention cannot arise among those who are controlled by His Spirit. 5T 227.3

5T – Svědectví pro církev, 5. svazek 227.3 Duch Kristův se zjeví ve všech, kdo se narodili z Boha. Mezi těmi, které ovládá jeho Duch, nemohou vznikat spory a hádky.

Římanům 6:2-4,6-7 2…Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? 3Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? 4Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života… 6A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. 7Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn [ospravedlněn od] hříchu.

This is the genuine evidence of conversion. Whatever our profession, it amounts to nothing unless Christ is revealed in works of righteousness. COL 312.3

COL – Kristova podobenství 312.3 Toto je projev skutečného obrácení. Žádné vyznání nám není nic platné, pokud se Kristus neprojevuje v našich skutcích spravedlnosti. (srv. PM 160.2)

Profession alone is nothing. Names are registered upon the church books upon earth, but not in the book of life. 1T 504.2

1T – Svědectví pro církev, 1. svazek 504.2 Samotné vyznání křesťanské víry není k ničemu. Jména jsou sice zaznamenána v pozemských církevních knihách, ale ne v knize života.

Men may turn from one doctrine to another, and yet know nothing of the meaning of the words, “A new heart also will I give you.” Accepting new theories merely does not bring new life into the soul, even though the church that is entered may be established on the true foundation. A connection with the church does not take the place of conversion. To have one’s name placed on the church roll is not of the least value unless the heart is truly changed. RH March 29, 1906, par. 4

RH – časopis Review and Herald, 29. března 1906, odst. 4 Lidé se mohou obracet od jedné nauky k druhé, a přesto nemusí vědět nic o významu slov: „Také vám dám nové srdce.“ Pouhé přijetí nových teorií nedává člověku nový život, i když třeba vstoupil do církve, která je založena na pravdivém základu. Spojení s církví nenahrazuje obrácení. Mít jméno zapsané v církevním registru nemá nejmenší hodnotu, pokud nedojde ke skutečné proměně srdce.

This question is a serious one, and should be fully entered into, and its meaning realized. Men may be members of a church. Apparently they may work religiously,… and still remain unconverted. There are those who write in regard to religious matters. But although they delight to do this work in defense of Christianity, they may yet be unconverted. A man may preach pleasing, entertaining sermons, but he may be far from Christ as regards genuine experience. RH March 29, 1906, par. 5

RH – časopis Review and Herald, 29. března 1906, odst. 5 Tato otázka je závažná a je třeba se jí plně zabývat a uvědomit si její význam. Lidé mohou být členy církve. Mohou pracovat v duchovní oblasti, … a přesto zůstávat neobrácení. Jsou lidé, kteří o náboženských záležitostech píšou. Ačkoliv rádi obhajují křesťanství, mohou být přesto neobrácení. Někdo může kázat příjemná, zábavná kázání, ale co se týče opravdové životní zkušenosti, může být od Krista velmi vzdálen.

The hope of salvation is accepted without a radical change of heart or reformation of life. Thus superficial conversions abound, and multitudes are joined to the church who have never been united to Christ. GC 468.2

GC – Velký spor věků 468.2 Naděje ve spásu je přijímána bez radikální proměny srdce nebo nápravy života. Rozmáhá se tudíž povrchní obrácení a k církvi se připojují zástupy těch, kteří nikdy nebyli spojeni s Kristem. (srv. VDV 306.4)

The accession of members who have not been renewed in heart and reformed in life is a source of weakness to the church. This fact is often ignored. Some ministers and churches are so desirous of securing an increase of numbers that they do not bear faithful testimony against unchristian habits and practices. Those who accept the truth are not taught that they cannot safely be worldlings in conduct while they are Christians in name. Heretofore they were Satan’s subjects; henceforth they are to be subjects of Christ. The life must testify to the change of leaders. Public opinion favors a profession of Christianity. Little self-denial or self-sacrifice is required in order to put on a form of godliness, and to have one’s name enrolled upon the church book. Hence many join the church without first becoming united to Christ. In this Satan triumphs. Such converts are his most efficient agents. They serve as decoys to other souls. They are false lights, luring the unwary to perdition. It is in vain that men seek to make the Christian’s path broad and pleasant for worldlings. God has not smoothed or widened the rugged, narrow way. If we would enter into life, we must follow the same path which Jesus and his disciples trod,—the path of humility, self-denial, and sacrifice. ST February 1, 1883, par. 16

ST – časopis Znamení doby, 1. února 1883, odst. 16 Přijímání členů, u kterých nedošlo k obnově srdce a nápravě života, je pro církev zdrojem slabosti. Tato skutečnost je často přehlížena. Někteří duchovní či sbory si tak touží zajistit nárůst počtu členů, že nepřinášejí věrné svědectví o nekřesťanských zvycích a praktikách. Příjemci pravdy nejsou vedeni k tomu, že ačkoli se nazývají křesťany, ve svém počínání nemohou být bez obav světskými lidmi. Až dosud byli satanovými poddanými, od této chvíle mají být poddanými Kristovými. O změně vůdců musí vypovídat jejich život. Veřejné mínění upřednostňuje formální vyznání křesťanství. K tomu, aby člověk na sebe navlékl formu zbožnosti a nechal se zapsat do církevních listin, je zapotřebí jen málo sebezapření nebo sebeobětování. Proto mnozí vstupují do církve, aniž by se nejprve spojili s Kristem. V tomto ohledu satan vítězí. Takto obrácení křesťané jsou jeho nejschopnějšími spolupracovníky. Slouží jako návnada pro ostatní lidi. Jsou falešným světlem, které vábí nepozorné do záhuby. Nadarmo se lidé snaží lidem ze světa učinit cestu křesťana širokou a příjemnou. Bůh nerovnou a úzkou cestu neuhlazuje ani nerozšiřuje. Chceme-li vstoupit do života, je třeba kráčet stejnou cestou, jakou kráčel Ježíš a jeho učedníci – cestou pokory, sebezapření a sebeobětování.

Marek 8:34b Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.

Související přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

027 Kup od Něj zlato.

027 Kup od Něj zlato Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače. Zjevení 3:18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

026 Jsi vlažný?

026 Jsi vlažný? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:15-16 15Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký…. 16Takto však, že

Celý článek