10. kapitola knihy Daniel verš po verši

Video záznam

Audio záznam

PDF ke stažení

Daniel, kapitola desátá

Ladislav Hodač – www.tajemstvibible.cz

 

Stručný přehled obsahu desáté kapitoly knihy Daniel.

Při studiu knihy Daniel nesmíme zapomenout, že se biblické texty psaly jako stále na sebe navazující dopis. Kapitoly a verše neexistovali. Ty byly dodány až ve dvanáctém a šestnáctém století, aby biblické texty byly přehlednější a dali se snadněji nalézt. Kapitoly 8 až 12 spolu souvisí a také kapitoly 10 až 12 tvoří určitý celek. Je tedy nutné je studovat v souvislosti. Kapitola desátá je jakýmsi úvodem. Kapitola jedenáctá obsahuje nejvíce informací ze všech proroctví v celé knize Daniel. A kapitola dvanáctá tvoří jakýsi závěr, epilog. Než začneme studovat desátou kapitolu verš po verši připomeneme si obsah, nebo sled událostí v kapitolách 8 až 10.

Daniel 8.

Danielova vize – chazon, má v osmé kapitole následující sled událostí. Beran – Médo – Persie, kozel – Řecko, Řecko se rozpadá na 4 části, poté povstává malý roh. Malý roh je Řím. Ve verších 9 a 10 jsou popsány aktivity pohanského Říma, ve verších 11–12 papežského Říma. Verše 13–14 hovoří o tom, že tyto dějiny budou trvat 2 300 roků na jejichž konci bude očištěna svatyně. Očištění svatyně je totožná událost s vyšetřujícím soudem, který je popsán v kapitole sedmé. V osmé kapitole nemáme informaci od kdy máme 2 300 roků počítat. Tím také nevíme, kdy toto období končí a tudíž kdy začíná očištění svatyně, což je vyšetřující soud. To se dozvíme až v kapitole deváté. Gabrielovi bylo řečeno, aby Danielovi vysvětlil vizi – mareh, tedy časový údaj 2 300 roků, který se vztahoval na dobu konce. Daniel byl z toho všeho vyčerpán a onemocněl. Časový údaj 2 300 roků nepochopil.

Daniel 9.

Protože Daniel nepochopil časový údaj 2300 roků, tak studoval Jeremiášovo proroctví o 70 letech zajetí Izraele v Babylonu a modlil se, aby všechny souvislosti pochopil. Bůh poslal anděla Gabriela, aby mu ten časový údaj vysvětlil. Vysvětlení přišlo, protože Daniel byl Bohu velmi milý. Gabriel vysvětlil Danielovi první část časového údaje 2 300 roků s tím, že 70 prorockých týdnů, tedy 490 let z těch 2 300 se bude týkat Danielova národa, města Jeruzaléma, jejich pozemské svatyně a Mesiáše, tedy pomazaného Spasitele Ježíše Krista. V 9. kapitole není žádná zmínka o době konce, protože se zabývá událostmi týkajících se židovského národa. Těch 70 týdnů, neboli 490 roků začíná v době Perské říše, konkrétně výnosem krále Artaxerxe I. z roku 457 před Kristem a končí v roce 34 po Kristu ukamenováním Štěpána v dobách pohanského Říma.

Rok 457 před Kristem je zároveň začátek časového údaje 490 roků tak i 2 300 roků. 2 300 roků končí tedy v roce 1844, kdy začne vyšetřující soud a tím očišťování svatyně. V deváté kapitole ale nejsou popsány události, které se odehrají poté, co bude pohanský Řím zničen. Můžeme tedy očekávat, že se Gabriel znovu vrátí a Danielovi vysvětlí události po pádu Římské říše. A to se také stalo.

Daniel 10.

Desátá kapitola začíná informací že Danielovi bylo zjeveno slovo (hebr. da-bar). To slovo byly dějiny od Persie až po konečnou záchranu Božího lidu. To je obsahem kapitol 11:2-12:3. Daniel tu věc pochopil. Nicméně Daniel byl stále smutný, pravděpodobně proto, že Samařané dělali židům problémy s výstavbou chrámu a Jeruzaléma. Proto se tři týdny postil. Bůh mu odpověděl tím, že se mu ukázal Syn člověka – Ježíš Kristus ve své slávě. To mělo důsledek, že Daniel omdlel. Gabriel Daniela posilnil a řekl mu, že k němu chtěl přijít hned v okamžiku když se začal postit, ale cestu mu zastoupil kníže Perského národa, tedy buďto sám satan, nebo jiný mocný padlý anděl a bránil mu v tom. Na pomoc mu musel přijít kníže hebrejského národa Michael, což je Ježíš ve funkci velitele nepadlých andělů. Gabriel bude muset ještě bojovat s knížetem Řeckého národa. Michael je jediný kdo mu v tom může pomoci. Vysvětlení událostí v kapitole 11 přímo navazuje na kapitolu desátou. Jinými slovy kapitola deset až 12:3 patří dohromady. S těmito informacemi v mysli pojďme teď studovat desátou kapitolu.

 

Daniel 10:1-3 1Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve vidění vnuknut jeho výklad. To poselství je pravdivé a týká se velikého boje. 2Já Daniel jsem v té době držel třítýdenní smutek. 3Nejedl jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou mastí, dokud ty tři týdny neuplynuly.

Výklad Daniel 10:1-3

Třetí rok krále Kýra je rok 536/535 př. Kristem. Danielovi bylo přibližně 87 let, když mu bylo zjeveno slovo. V hebrejštině je zde uvedeno slovo dabar, které může znamenat věc, slovo nebo poselství. Ta věc, nebo slovo, které bylo Danielovi zjeveno jsou události popsané v Danieli 11:2 až 12:3. Kromě toho, že se setkal se svým Stvořitelem, neobdržel Daniel v desáté kapitole žádnou novou vizi. Co obdržel, byla věc, nebo slovo, které do větších detailů vysvětlovalo vizi – mareh, tedy rozhovor dvou nebeských bytostí o 2 300 večerech a jitrech z Dan 8:13-14.

Daniel 8:13-14 13Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal: „Jak dlouho potrvá, co bylo v tom vidění – ta otřesná vzpoura, zrušení každodenní oběti, vydání svatyně a pošlapání vojska?“ 14„Bude to 2 300 večerů a jiter,“ odpověděl mu. „Pak bude svatyně znovu obnovena.“

Přečteme si teď ten první verš desáté kapitoly znovu a já do něj doplním určité informace, aby byl lépe srozumitelný. Ve třetím roce perského krále Kýra bylo Danielovi jenž byl nazván jménem Beltšazar zjeveno slovo (to slovo se týká událostí popsaných a vysvětlených v Danielovi 11:2-12:3, které popisují dějiny Persie, Řecka, imperiálního Říma, papežského Říma ve dvou fázích své existence, tedy papežství ve středověku a papežství po uzdravení smrtelné rány, ukončení doby milosti, času soužení a konečné záchrany Božího lidu.)  a to slovo bylo pravdivé. On tu věc pochopil i smysl slova ve vidění. To vidění je hebrejsky řečeno mareh, a souvisí s časovým údajem 2 300 roků z kapitoly 8:13-14.

Pokračujeme výkladem veršů 2 a 3. Ve třetím roce krále Kýra již bylo skoro 50 tisíc židů navráceno ze sedmdesátiletého zajetí z Babylona zpět ve své vlasti, neboť v prvním roce vlády vydal Kýros dekret – v létě r. 537, který umožnil židům vrátit se zpět do Jeruzaléma, a oni tam dorazili v zimě r. 537/536 př. Kristem.

2. Letopisů 36:22-23 22Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše splnilo. Hospodin podnítil perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: 23„Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním. Smíte odejít.“

Co bylo příčinou Danielova smutku a tří-týdenního postu? To můžeme pochopit z biblických a z historických souvislostí. Když se židé vrátili zpět do Jeruzaléma, chtěli co nejdříve znovu postavit Nebukadnezarem rozbořený chrám. Tyto skutečnosti jsou přesně popsány v knize Ezdráš. Nejdříve postavili na místě bývalého chrámu oltář a zavedli obětní službu. Poté chtěli začít stavět chrám. Když to slyšeli Samařané, nabídli židům svoji pomoc. Židé ale pomoc z vážných důvodů odmítli. Samařané byli národem, který se skládal z potomků židů, kteří nebyli odvlečeni do zajetí a z různých národů, které asyrský král Assurbanipal přestěhoval podle Ezd. 4:10. Tito lidé uctívali nejenom Hospodina, ale i svá pohanská božstva. Židé, kteří se vrátili ze zajetí, věděli, že se jejich předkové dostali do zajetí právě kvůli modlářství a jejich odpadnutím od Hospodina. Obávali se, že by Samařané do Bohoslužby zavedli pohanské prvky a tím by Hospodina opět urazili. Samařané se po odmítnutí na Židy rozzlobili a začali se mstít. Tím ukázali ve skutečnosti svůj pravý charakter.

Tuto nastíněnou historii je nutné si přečíst u Ezd. 3:1-4:5, neboť na tento děj navazuje právě námi studovaná Dan 10. kapitola. V Jeruzalémě a okolí vznikla velká opozice a byly obavy o další výstavbu chrámu. To byl důvod Danielova smutku, postu i modlitby.

Ezdráš 4:4 Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra až do vlády perského krále Dareia podpláceli rádce, aby zmařili jejich úmysl.

Daniel umírá pravděpodobně roku 530 př. Kr. A nepřátelství Samařanů a okolních národů trvalo až do 2. roku vlády krále Dária I. Velikého r. 522/519, když vydal tzv. Druhý dekret, který potvrzoval První dekret Kýrův z léta r. 537.

 

Daniel 10:4-9 4Čtyřiadvacátého dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. 5Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného v roucho lněné a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlata. 6Tělo měl jako z chrysolitu, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpyt leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. 7Já Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži, kteří byli se mnou, je neviděli, ale padla na ně taková hrůza, že se utíkali schovat. 8Zůstal jsem tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla mě opustila, zbledl jsem jako mrtvý a nemohl jsem se vzchopit. 9Potom zaburácel jeho hlas, a jakmile jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v mrákotách tváří k zemi.

Výklad Daniel 10:4-9

Podle Babylonského počítání stál Daniel na břehu řeky Tigris (hebrejsky Hiddekel) 24. tišri r. 535 př. Kristem. Ze souvislostí se dá usoudit, že dvacátý čtvrtý den prvního měsíce přímo navazuje na tři týdny postu a modliteb. V hebrejštině je na tomto místě použit výraz, který naznačuje, že ty týdny byly „plné“. Plné týdny končí sedmým dnem což je sobota. Je velmi pravděpodobné, že Daniel měl vidění v sobotu. Daniel byl u řeky se svými přáteli.

Bytost, kterou Daniel viděl, byla odlišná ode všeho, s čím se až do tohoto okamžiku ve svém životě setkal. Několikrát už hovořil s jedním z nejmocnějších andělů, Gabrielem. Ale majestát, nádhera a sláva této bytosti mu doslova vyrazily dech. Opustila ho veškerá síla, zbledl jako by byl mrtvý a nemohl se vzchopit. Když pak zaslechl burácející hlas této bytosti, padl jako podťatý. Daniel se na sklonku svého života setkal se svým Bohem, kterému tak dlouho a věrně sloužil. Boží přítomnost mu dala jistotu, že jeho služba byla přijata a osud Izraele leží nadále v silných Božích rukách. Tou bytostí byl Ježíš Kristus. S oslaveným Ježíšem se přibližně o 630 let později setkal i apoštol Jan. I z tohoto důvodu jsou knihy Daniel a Zjevení spolu propojeny.

Zjevení Jana 1:12-18 12Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů 13a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. 14Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně, 15nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod. 16V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. 17Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, 18ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.

 

Daniel 10:10-12 10Vtom se mě dotkla ruka a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl na kolena a dlaně. 11„Danieli, muži velmi milý,“ oslovil mě, „pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav se, neboť jsem byl vyslán za tebou.“ Když ke mně promluvil tato slova, s rozechvěním jsem vstal. 12Tehdy pokračoval: „Neboj se, Danieli. Už od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v postu, byly tvé prosby vyslyšeny a já přicházím s odpovědí na ně.

Výklad Daniel 10:10-12

Potom, co Daniel omdlel, se ho přátelsky dotkla ruka anděla Gabriela. Už podruhé ubezpečuje soucitně Božího muže o přízni Hospodina slovy: Danieli muži velmi milý. Kdo by si nepřál slyšet taková slova od svého Stvořitele. Přestože Daniel byl zbaven stavu úplného zhroucení, pořád se třásl. Takové jsou důsledky setkání svatého Boha s hříšným člověkem. Na jedné straně je Bůh naším přítelem, na straně druhé je všemohoucím, věčným a nepochopitelným vládcem vesmíru. Jedině skrze osobu Ježíše Krista, který se stal člověkem, žil mezi námi a nechal se ukřižovat za naše hříchy, se Bůh pro nás stává srozumitelnějším a pochopitelnějším. Již od prvního dne Danielova půstu a modliteb poslal Bůh Gabriela s vysvětlením. Do cesty se tomuto mocnému andělu ale postavil kníže království Perského.

 

Daniel 10:13-14 13Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael, jeden z předních knížat. Zdržel jsem se tedy u perských králů, 14ale teď jsem přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v posledních dnech. To vidění je totiž o budoucích časech.“

Výklad Daniel 10:13-14

Tyto verše poodhalují závoj, který odděluje pro nás viditelný pozemský svět od neviditelného nebeského. Zatím co se Daniel tři týdny postil a modlil, aby dostal odpověď na svoje otázky, se v neviditelném světě odehrával urputný boj mezi silami dobra a zla o mysl Kýra a Perských králů. Nakonec přišlo vítězství; nepřátelské mocnosti byly zadrženy.

Ježíš Kristus nazývá satana knížetem nebo vládcem tohoto světa.

Jan 12:31 Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce (Kralická: kníže) tohoto světa vyvržen ven.

Jan 14:30 Už s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. 

Jan 16:11 a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen.

Také apoštol Pavel navazuje na toto téma, kde nazývá Satana bohem tohoto světa.

2. list Korintským 4:4 Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.

Bůh si přál, aby perský král Kýros propustil izraelský lid ze zajetí.  To se podařilo. Začal se stavět chrám v Jeruzalémě. Tomu chtěl ovšem Satan zabránit. Proč? Služby v pozemském chrámu měly před obrazně ukazovat na budoucí službu Velekněze Ježíše Krista v nebeské svatyni. Ale, než se tak mohlo stát, bylo nutné, aby se podle plánu spasení mohl narodit Ježíš v Betlémě, žít zde život na zemi jako náš vzor, zemřít za hříchy člověka, vstát z mrtvých, posadit se na trůn po pravici Boží a sloužit ve prospěch Božího lidu, vykonat soud neboli očistit svatyni, a pak přijít ve slávě s anděly ve svém druhém příchodu pro ty, kteří Ho mají rádi, čekají jej a těší se na něho.

I apoštol Jan popisuje v knize Zjevení boj Michaela a jeho andělů proti satanovi a jeho zlým andělům.

Zjevení Jana 12:7-9.12 7V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, 8ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo 9a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. 12Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“

List Efeským 6:11-12 11Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. 12Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

 

Kdo je Michael?

V Bibli najdeme jenom 5 textů, které zmiňují jméno a osobu Michaela. Tři z nich najdeme v knize Daniel. Jeden v knize Zjevení a jeden v listu Judově.

Dan 10:13 Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael, jeden z předních knížat. Zdržel jsem se tedy u perských králů,

Dan 10:21 Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. Nikdo však se mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině Michael, váš kníže.

Dan 12:1 „V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn – každý, kdo je zapsán ve knize.“

Zjevení 12:7-8 7V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, 8ale nic nezmohli.

List Judův 9 Přitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: „Ztrestej tě Hospodin!“

Archanděl Michael zde vystupuje jako nebeský vojevůdce

 1. Jméno Michael znamená, kdo je jako Bůh. Toto jméno je odvozeno od hebrejského jména Mikha–el, což je rétorická otázka, která znamená, kdo je jako je Bůh. Odpověď zní: že nikdo není jako Bůh kromě Boha.
 2. V knize Daniel je zmínka o Michaelovi jako o princi, který dokáže porazit démonského prince Persie. Daniel 10:13
 3. Michael je nazýván jako jeden z předních knížat Dan. 10:13. Hebrejský význam může být také čten ve smyslu, že Michael je číslo jedna mezi předními knížaty.
 4. Michael spolupracuje s Gabrielem, aby porazili zlé démonské mocnosti. Dan. 10:21
 5. Michael je nebeský kníže, který chrání izraelský národ. Dan 12:1
 6. Michael a jeho andělé bojovali s drakem – satanem v nebi. Zjevení 12:7

Ze všech konfliktů se satanem a silami temnot vychází Michael jako vítěz.

V listě Judově se Michael pře s ďáblem o tělo zemřelého Mojžíše.

List Judův 9 Přitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: „Ztrestej tě Hospodin!“

Později se setkáváme se vzkříšeným Mojžíšem ve společnosti s Eliášem a Ježíšem.

Matouš 17:1-3 1Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu 2a proměnil se před nimi. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. 3A hle uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají.

1. list Tesalonickým 4:16 Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.

Matouš 28:18 Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

1. list Korintským 15:54 A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!“

Archanděl Michael může být jenom Ježíš Kristus.

 1. Slovo Archanděl znamená vládce andělů nebo vládnoucí anděl List Judův 9. Toto slovo se skládá z dvou řeckých slov: arch – vládce, druhé je anděl.
 2. V knize Daniel 12:1 se dočteme, že Michael zachrání každého, jehož jméno je zapsáno v knize života.
 3. 1. listu Tesalonickým 4:16 má Ježíš hlas Archanděla, který křísí mrtvé. Jenom Bůh může vzkřísit mrtvé.
 4. Jenom Boží syn, který je Bohem, může být vládcem andělů.
 5. Michael není stvořenou bytostí, je vládcem andělů.
 6. Ježíš zvítězil nad smrtí, peklem, hrobem a satanem.

1. list Korintským 15:54 A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!“

Bible učí, že Ježíš je věčný Bůh a Pán Pánů. Je nestvořenou bytostí, která nemá začátek.

List Koloským 1:15-17 15On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. 16Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím – to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše 17a on je přede vším a jím všechno stojí.

 

Daniel 10:15-19 15Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova. 16Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. „Můj pane,“ řekl jsem té postavě přede mnou, „kvůli tomu vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se vzchopit. 17Copak s tebou, pane, může mluvit někdo, jako jsem já, tvůj služebník? Všechna síla mě opustila a nemohu se ani nadechnout.“ 18Ten kdosi podobný člověku se mě však znovu dotkl a posílil mě. 19„Neboj se, muži velmi milý!“ řekl mi. „Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop se!“ Když ke mně mluvil, byl jsem posílen a řekl jsem: „Mluv, pane, neboť jsi mě posílil.“

Výklad Daniel 10:15-19

I když anděl Gabriel zastřel svojí nebeskou slávu a ukázal se Danielovi v podobě člověka, tak zůstal Daniel skloněný tváří k zemi a neschopen slova. Kromě toho byl Daniel stále ještě otřesen ze setkání s Božím Synem a také ho naplňovala starost z informací vize – mareh z osmé a deváté kapitoly.

 

Daniel 10:20-21 20Tehdy promluvil: „Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit, abych bojoval s knížetem Persie, a potom přijde ještě kníže Řecka.) 21Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině Michael, váš kníže.)

Výklad Daniel 10:20-21

Dříve než Gabriel začne dále vysvětlovat podrobnosti vidění z kapitoly osmé, informuje Daniela o tom, že boj s knížetem Persie ještě neskončil. V hebrejštině je zde použito slovo lacham – bojovat ve smyslu proti knížeti Persie. Kníže Persie je tedy buďto sám Satan anebo některý z mocných padlých andělů.

Anděl zde hovoří o dalším sporu mezi sebou a „knížetem Perským“. Ezd. 4:4-24. Tento boj trval dlouhou dobu i po Danielově vidění. „Nepřátelské síly byly zadrženy za celý čas Kýrovy vlády, jako i za jeho syna Kambýse, který vládl asi 7,5 roku“.  Ezdráš píše o tom, že práce na stavbě chrámu v Jeruzalémě byly zastaveny. Jeden čas se nestavělo vůbec a lid izraelský se staral o své domy a pole. Bůh povolal proroka Aggea r. 520 a proroka Zachariáše r. 520-518 př. Kr., aby lid napomenuli, ale zároveň povzbudili a vyzvali, aby pokračovali ve výstavbě chrámu. Oni začali a Bůh jim požehnal. Mezitím byl král Dárius dotázán jak je to s výstavbou chrámu. Hledal se dokument a našel se Kýrův dekret. Na základě toho král Dárius vydal druhý tzv. Potvrzující Dekret a stavba úspěšně byla dokončena r. 515 př. Kr. Později za panování perského krále Xerxe I. Velikého byla podána na lid Judský a Jeruzalémský žaloba. Bůh svou mocí zapůsobil a použil si k tomu i Ezdráše král Artaxerxes I. Makrocheir Longimanus vydal r. 457 př. Kr. třetí Dekret, kterým se naplnila část proroctví z Dan. 8. a 9. kap., neboť se od tohoto dekretu počítá období 2300 let; a současně i období 490 let, které bylo odkrojeno – odděleno pro židovský národ a během nichž se měly naplnit všechny události o Spasiteli, které jsme studovali v kap. deváté.

Nepřátelé opět zasáhli a podali žalobu ke králi Artaxerxovi – Ezd. 4:7-23 a tentokrát došlo                    k zákazu výstavby města Jeruzaléma a hradeb. Dokonce byla pobořena jeruzalémská zeď               a brány byly ohněm spáleny – Neh. 1:2-3. Bůh opět zasáhl, použil si Nehemiáše a ovlivnil kladně krále a Artaxerxes I. vydává r. 444 př. Kr. tzv. Doporučující listy, aby mohla pokračovat výstavba města – hradby, brány. Vykonáním díla byl pověřen Nehemiáš, který zde byl vyslán jako perský Místodržitel. Nepřátelé dělali co mohli, aby dílu zabránili, ale s Boží pomocí bylo dílo úspěšně vykonáno za velmi krátký čas. Nehemiášovi pomáhal Ezdráš.

Po pádu Perské říše bude muset Gabriel dále bojovat proti knížeti řeckému, tedy opět buďto proti samotnému satanovi, nebo některému z nejmocnějších padlých andělů. Ten se bude snažit ovládnout mysl řeckých králů a tím celou řeckou říši, aby pronásledovala Boží lid, jako to například dělal Antiochos IV. Epifánes.

1. list Korintským 10:20-21 20Nikoli. Říkám však, že pohané nepřinášejí své oběti Bohu, ale démonům. A já nechci, abyste měli co společného s démony. 21Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na stolu démonů!

Dříve než nastane Gabrielův boj s mocnostmi temna, chce Danielovi vysvětlit všechny události od tohoto okamžiku až do konce světa. Tyto události jsou zapsány v knize pravdy, v Božích plánech a záměrech pro dějiny a záchranu lidstva. Proto se naplní přesně tak, jak to Bůh chce i když se nepřítel spasení snaží všemu zabránit. Jediný, kdo mohl Gabrielovi pomoci proti satanu a mocnostem temna byl kníže hebrejského národa Michael, tedy Ježíš Kristus. Jak budou dějiny Persie, Řecka, imperiálního i papežského Říma a Božího lidu pokračovat, o tom hovoří kapitola jedenáctá a dvanáctá.

Související přednášky

Vlcsnap-2012-08-24-20h58m08s39
Výklad knihy Daniel verš po verši

9. kapitola knihy Daniel verš po verši

Daniel, kapitola devátá Ladislav Hodač – www.tajemstvibible.cz   Stručný přehled obsahu deváté kapitoly knihy Daniel. Většina protestantských a katolických učenců nevidí souvislost mezi kapitolou 8.

Celý článek