Proč trpí nevinní lidé, když Bůh je láska

Pro pozorovatele z vesmíru se planeta Země jeví jako úžasně krásná, modrá, zářící kulička, která jakoby proplouvala oceánem vesmíru. Pro nás, kteří na této planetě žijeme, je to ale planeta plná kontrastů. Vidíme sytě zelené louky plné nádherných květin, ale i vyprahlou neúrodnou půdu, vidíme vlnící se lány obilí ale i malé děti umírající hlady.

Můžeme pozorovat radost, štěstí a zdraví na jedné straně, a smutek, zoufalství a nemoc na straně druhé.  Válka a mír, láska a nenávist, pravda a lež, krásná růže a bolestné trny existují vedle sebe stejně jako život a smrt. Každý může pozorovat působení dvou sil. Sil dobra a zla. Už jste si někdy položili otázku: ´´Proč Bože, jestliže existuješ a jsi Bohem lásky, proč je zde na planetě Zemi tolik nespravedlnosti, starostí, utrpení a smrti? Proč musí i nevinní lidé často trpět?´´ Není možné najít uspokojující odpověď na tyto otázky pokud se na ně nepodíváme z pohledu Bible, Božího slova. Jedna věc je jistá – Bible jasně učí, že Bůh není zodpovědný za jakékoliv utrpení na naší planetě. Ve druhé knize Mojžíšově 34 : 6-7, se dočteme, že Hospodin je´´Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích.´´ Jestliže je Bůh  laskavý a milosrdný, co je příčinou utrpení a smrti na naší Zemi?

Vesmírný konflikt

Pojďme se nejdříve zeptat, jaké vysvětlení původu a příčiny zla, a z toho vyplívajícího utrpení nabízí ateistický a materialistický pohled na svět, který je tak populární v České Republice. Tento pohled na svět učí, že silnější a schopnější jedinec, nebo druh se prosadí a přežije, zatímco slabší umírá. Utrpení a smrt jsou přirozenou součástí života a jsou pro vývoj – evoluci života důležité. Zlo jako takové neexistuje a smrtí všechno končí. Pojďte se se mnou podívat do Afriky, kde malé nevinné děti umírají hlady, kde ozbrojené bandy mučí, vraždí a znásilňují nevinné lidi. A my jim, protože jsme ateisté, řekneme: ´´ Víte, prostě máte smůlu, cožpak nevíte, že silnější jedinec vyhrává a slabší vymírá? To je zákon evoluce. Problém s tímto názorem je, že pokud se staneme obětí utrpení my sami, tak to pociťujeme jako velikou nespravedlnost.
Jaký koncept na vyřešení, nebo vysvětlení problému dobra a zla nabízí i u nás tak populární východní náboženství jako je Hinduismus nebo Budhismus? Učí, že utrpení je důležitou a přirozenou součástí vývoje života. Zlo je protikladem dobra a je věčné. Dobro a zlo se navzájem doplňují, a tvoří harmonii. Ying a Yang. Mužský a ženský princip. Prostě dualismus. Zdá se vám logické, že dobro a zlo se navzájem doplňují a tvoří harmonii? Já mám spíš pocit, že tyto dva systémy si navzájem odporují a stojí v naprostém protikladu jeden k druhému. A zase, pojďte se mnou do dětské nemocnice na oddělení onkologie. Podívejte se malému děcku do očí a řekněte mu:´´ Víš, dobro a zlo, zdraví a nemoc se navzájem doplňují, tvoří harmonii. Teď když víš, jaké to je mít rakovinu, tak pochopíš, jak úžasné by to muselo být, kdybys byl zdravý. Zdá se vám to logické? Mně ne. Další možnost jak reagovat na otázku původu a příčiny zla, je se tím vůbec nezabývat. Metoda pštrosa, strkání hlavy do písku. Mnozí tak jednají. Ale protože jste si zakoupil-la tuto knížku, tak jste člověk, který hledá odpovědi na nepohodlné otázky. A to je dobře.
A co kdyby Bible, ta stará a v naší společnosti tak nepopulární kniha nabízela řešení, které zní logicky. Přinejmenším logičtěji než to co nabízí konkurence. Bible říká, že existuje osobní Bůh stvořitel, který je suveréní, všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomný, spravedlivý, milosrdný, laskavý a odpouštějící. Utrpení a smrt jsou důsledkem zla, které vstoupilo do našeho světa díky svobodnému rozhodnutí se padlých andělů a lidí vzepřít se a oponovat Boží vůli. Boží láska se projevuje v daru svobody vůle a rozhodování se, kterou dal stvořeným bytostem. A tento dar v sobě zahrnuje riziko vzpoury.

Ježíš vypráví příběh, který vrhá světlo na naši otázku. Ve 13. kapitole Matoušova evangelia ve verši 24 – 43 se dočteme o muži, který zaséval dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo obilí ukázal se i plevel. Pak přišli sluhové toho muže a řekli mu :´´Pane, cožpak jsi nezasel na své pole dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl: ´´To udělal nepřítel´´. Bible jasně hovoří o tom, že Bůh stvořil nádherný, dokonalý svět. Země byla pokryta zelenými loukami posetými nádhernými květinami. Byl to svět s čistým vzduchem a bublajícími potůčky, kde ptáčkové zpívali své šťastné písně. Slunce osvětlovalo zemi, kde panovala atmosféra lásky a štěstí. Nikde ani stopy po nemoci, násilí nebo smrti. Ale nepřítel zasel semeno zla. Kdo je ten nepřítel o kterém Ježíš hovoří? V evangeliu Lukáše v 10 kapitole ve verši 18 Ježíš říká: ´´ Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.  Bible jasně učí, že panuje válka mezi silami dobra a zla, která zahrnuje celý vesmír.

Svoboda vůle

Cestujme zpět v čase v naší fantazii a podívejme se na začátky velkého sporu dobra se zlem v nebesích. Bůh stvořil anděly. Jeden z nich, bytost úžasných schopností se jmenoval Lucifer (Světlonoš). V knize Ezechiel 28, 12-15 popisuje Bůh stvoření tohoto úžasného anděla, Lucifera: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, v zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy… Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Lucifer, tento brilantní cherub, byl Bohem postaven do pozice nad všechny nebeské bytosti. Se všemi dary, které mu dal, protože ho miloval, mu dal také dar možnosti volby. Bez možnosti volby jsou stvořené bytosti bez schopnosti milovat, a bez lásky není štěstí. Všem bytostem, které Bůh stvořil, dal svobodnou vůli, ale tím podstoupil velké riziko: Stvořené bytosti se mohly rozhodnout mu sloužit a milovat ho – nebo ne. A čím inteligentnější je stvořená bytost, tím větší risk to je pro Stvořitele. Bible hovoří o pyšném Luciferovi v knize Ezechiel 28,17: Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost. Moudrý, inteligentní Lucifer, kterého Bůh stvořil se svobodnou vůli, zkorumpoval své vlastní srdce a stal se extrémně zlým, úskočným a lstivým. Tento kdysi dokonalý cherub začal našeptávat pochybnosti jiným nebeským andělům tím, že tvrdil, že by byli šťastnější, kdyby nebyli omezováni Božím zákonem a dělali si to, co chtěli. Začal šířit myšlenku, že není důležité řídit se Božími principy. Někdo by se mohl zeptat: Proč stvořil Bůh Lucifera se svobodnou vůlí? Proč ho nestvořil tak, aby ho automaticky poslouchal? Přestože je to otázka logická, odpověď na ni je zřejmá: Láska funguje pouze na principu dobrovolnosti a svobody.  Nikomu z nás by se nelíbilo, kdyby nás naši milovaní milovali protože nemají jinou volbu. Ale tento anděl, Lucifer, který byl stvořen dokonalý si řekl ve svém srdci: Jsem moudřejší než Bůh, jsem inteligentnější než Bůh, byl bych lepším vládcem vesmíru než Všemohoucí. A začal zasévat v nebesích lži, že není nutno poslouchat Boha. Luciferova myšlenka byla, že neposlušnost byla cestou ke štěstí, a že svoboda znamená být osvobozen od poslušnosti Stvořiteli. Mnoho ze Satanových lží je i dnes populárních: Satan říká: Nezajímej se o náboženství! Nestuduj Bibli! Nebuď členem jakékoliv církve! Být křesťanem je příliš omezující! Už nikdy nebudeš svobodný. Tyto lži vyprávěl už v nebesích našim prarodičům v zahradě Edenu. Ale úžasná věc je, že Bible poodhrnuje závoj a odhaluje, co se ve skutečnosti opravdu děje. Většina lidí to, co se na našem světě děje nechápe, vidí války, hladomory, neštěstí a nemoci. Nemají ani tušení proč náš svět je takový, ale Bible se dívá přímo do Luciferova srdce a odhaluje nám jeho strategii. V Izaiášovi 14, 12-14 se dočteme, co si Lucifer myslel ve svém srdci před mnoha tisíci lety: Jak jsi spadl s nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu, jak jsi sražen k zemi zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání, na nejzazším Severu, vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“ O co tedy šlo, bylo uchvátit Boží trůn. Lucifer si řekl: „Já, jako stvořená bytost chci povýšit sám sebe výše, než je Stvořitel, chci sedět na jeho trůnu. Trůn je symbol království, zákona a autority. Vlády dělají zákony, které vyžadují poslušnost. Boží zákony v nebesích definovaly zákony a principy pro jednání nebeských bytostí, aby je vedly a ochraňovaly.

Vesmírná válka

V nebesích nastal nesmiřitelný konflikt. Luciferovo sobectví, pýcha a nenávist odstartovaly válku v nebi. Šlo o kontrolu nad celým, nekonečným vesmírem. Žádný hollywoodský film jako je Star Wars se nemůže  ani zdaleka měřit s dimenzemi tohoto konfliktu. Poprvé v dějinách vesmíru byla podkopána důvěra  andělských bytostí ke svému Stvořiteli. Lucifer, geniální anděl, cherub ochránce, s charizmatickou osobností je podvodně přesvědčivě zmanipuloval, když jim řekl: „Následujte mě!“  To samé se dnes odehrává v našem světě: lidé následují buď Ježíše Krista, svého Stvořitele, nebo satana. Ve Zjevení 12, 7-9 je popsán tento velký konflikt: A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak a jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A velký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satanáš, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Každý anděl se musel rozhodnout, koho chce následovat: Krista, nebo satana. A stejně tak i ty, čtenáři, jsi postaven před rozhodnutí: existují věci, které činíš a hluboko ve svém srdci víš, že nejsou správné. Když v tom budeš pokračovat, satan se stane tvým mistrem a bude žít v tvé duši. Válka, která se bojovala v nebesích, kde se musel každý anděl rozhodnout, je tou samou válkou, která se odehrává v srdci každého člověka dnes. Nikdy nebudeš skutečně svobodný, když satan zůstane tvým mistrem a ty se odvrátíš od Boha a jeho plánu pro tvůj život. Jenom Kristus dává skutečnou svobodu. Jenom když já se vzdám své svobody dělat to, co já  chci a odevzdám svou vůli Bohu, prožiji skutečnou svobodu. Jedna třetina andělů se rozhodla věřit satanovým lžím. Bůh je příliš přísný, nechce, abyste byli šťastní a svobodní, následujte svoji vlastní vůli. Echo těchto slov zní mezi lidmi dodneška. Když budeš následovat Boha, budeš omezován, nebudeš mít radost. Bible a desatero Božích přikázání jsou zastaralá. Žij si, jak chceš – žijeme v moderní, liberální době, ve které si každý definuje svůj vlastní morální kód a určuje si svá vlastní pravidla. Když máš při tom dobrý pocit, dělej to. Pokud milý čtenáři věříš těmto lžím, akceptuješ přesně to, co Lucifer hlásal v nebesích. Je velmi smutné, že lidská rasa uvěřila těmto lžím v zahradě Edenu, kde se Adam a Eva postavili na stranu Lucifera a vzbouřili se proti Bohu. Důsledkem je, že náš svět se nachází ve vzpouře a chaosu. Celá planeta se vzbouřila proti Bohu, neposlouchá jeho zákony a výsledkem je, že se svět žene do zkázy. Někdo by mohl namítnout: Počkej, já rozumím tomu, že Bůh dal Luciferovi svobodnou vůli, protože nechtěl, aby byli andělé roboti, a chápu, že Lucifer se špatně rozhodl. Ale proč ho Bůh prostě nezlikvidoval? Z lidského pohledu by se toto řešení mohlo zdát  logické a efektivní. Ale představme si následující hypotetickou situaci: prezident České republiky by byl nařčen z finančního podvodu. Ten, který by ho obvinil, by byl nejbližším členem jeho kabinetu.  A představme si, že prezident by se rozhodl tento problém řešit exekucí tohoto významného politika. Kdyby toto udělal, věřila by veřejnost, že je nevinný? V žádném případě! Opak by byl pravdou. Stejně tak, kdyby Bůh zničil satana okamžitě, jeho lži by zůstaly a zdály by se být pravdivé. Všechny nebeské bytosti by pak sloužily Bohu ze strachu a ne z lásky. Mohly by říkat: satan nám říkal, že Bůh je diktátor, a vidíte, měl pravdu. Raději budeme poslouchat, protože jinak by nás mohl také zničit. Proto musel Bůh ponechat satanovi čas a svobodnou vůli, aby odhalil, co se skutečně skrývá v jeho srdci. Uvědomme si, že svatí andělé nikdy předtím ve svém životě nebyli konfrontováni se lží. Ježíš označuje v Janovi 8, 4 satana jako otce lži. Kdyby Bůh okamžitě satana zničil, zůstala by nedůvěra a celý vesmír by byl provždy v nebezpečí. Pro záchranu vesmíru pro celou věčnost Bůh moudře dovolil, aby se hřích rozrostl a sklidil hořkou žeň, aby celý vesmír mohl vidět strašlivé výsledky vzpoury. Někdo by mohl říci:  No počkej, chcete říci, že Bůh stvořil zemi jako pokusnou laboratoř pro satana? To není spravedlivé!  Neříkám, že to tak je. Bůh stvořil tuto planetu dokonalou a úžasně krásnou. Když byl satan vyhoštěn z nebes, byla tato země právě stvořena, a satan se začal o tuto planetu a její obyvatele zajímat. Když Bůh chtěl zůstat spravedlivý, musel dát Adamovi i Evě možnost svobodné volby a dovolit satanovi, aby je pokoušel. Kdyby to neudělal, satan by před celým vesmírem prohlašoval, že Bůh není spravedlivý. Mohl by říci: „Bůh ví, že když dá Adamovi a Evě svobodnou vůli, rozhodnou se pro moji cestu, protože je lepší.“ Bůh ve své lásce varoval Adama a Evu, že budou-li následovat satana v jeho vzpouře, zemřou. V knize Zjevení 12, 12 čteme: Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protož ví, jak málo času mu zbývá.“

Satan zasévá semeno nedůvěry a pochybností

Když satan oslovil Evu a zeptal se jí: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“, zasel semeno nedůvěry. Tu samou taktiku používá u vás i u mě: Našeptává: „Když se podřídíš Kristu, nebudeš šťastný. Tohoto návyku se nezbavuj! Opravdu ti Bůh řekl, že s tím máš přestat a dát ho na první místo?“ Neustále zasévá pochybnosti: „Tvoje hříchy nejsou prominuty. Nepokoušej se stát křesťanem. Jsi příliš slabý. Nemáš dostatek duchovní síly. Opravdu ti Bůh řekl, že ti promine? Opravdu ti slíbil, že ti dá sílu překonat tvé hříšné návyky?“
Pochybnosti, které námi zmítají, jsou jeho dílem, a když dovolíš, aby vyrostly, oddálíš se od svého Stvořitele. Když pochybuješ, nemůžeš být křesťanem – to našeptává satan. Nikdy nebudeš mít sílu překonat hřích – to je od satana. Když víš, co po tobě Bůh chce, a opravdu to chceš udělat, ale v tvém srdci vzniknou pochybnosti a myslíš si: Tohoto se možná nepotřebuji zbavit – to je od satana. Když pochybuje o tom – že tvé hříchy jsou ti prominuty – to je od satana. Satan zasévá pochybnost, ale Bůh potvrzuje jistotu. Vychytrale se satan zeptal Evy: „Opravdu ti Bůh řekl, že nesmíš jíst z jakéhokoliv stromu v zahradě?“ a Eva odpověděla (v 1. knize Mojžíšově  3:1-3: „Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte,
jinak zemřete.‘“ Bůh chtěl dát Adamovi a Evě svobodu volby, a proto řekl (1. Moj.2:16-17): „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla.“ Bůh rezervoval tento strom jako zkoušku jejich loajality, poslušnosti a víry. Tento strom se stal zkouškou, koho uznají za svého pána a mistra a kdo bude kontrolovat jejich životy.
Ale Eva v této zkoušce neobstála, naslouchala satanovu hlasu a odvrátila se od Božího přikázání. V 1. Moj.3:5 Lucifer lže, když říká: Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“ Lucifer ji jinými slovy řekl: „Evo, Bůh ví, že když budeš jíst ovoce z tohoto stromu, tvé bytí se povznese do vyšší sféry, a ty budeš mnohem šťastnější. Bůh je tvrdý, krutý a tyranský, nechce, abys byla šťastná.“ Eva uvěřila hlasu hada a řekla si: „Já nechci, aby někdo omezoval moji svobodu.“  Když vztáhla svou ruku a utrhla zakázané ovoce, neposlechla Boha. Tím, že ona i Adam pojedli ze zakázaného ovoce, zvolili si nového pána. Darovali svá srdce a svůj rozum tomu Zlému. Oddělili se od Boha a návrat byl nemožný. Přestali být nevinní a spravedliví. Hřích vybudoval velikou bariéru mezi nimi a Bohem. V knize Izaiáš 59:2 se dočteme: „Vaše hříchy vás oddělují od Boha.“ Když se člověk oddělil od Boha, oddělil se od pramene života a zdraví.
Okamžitě bylo semeno smrti v jejich těle. Jejich buňky začaly degenerovat a chátrat. Zdraví se stalo křehkým. Bakterie a plevel začaly okamžitě růst v přírodě. Tím, že se oddělili od Boha, oddělili se od pramene štěstí. Starosti začaly sužovat jejich životy. Začali být žádostiví a sobečtí a hrabiví. Když se lidské srdce oddělí od Boha, je podvodné a zlé. Je jednodušší činit špatné věci než správné. Jejich přirozenost se změnila. V knize Římanům 6:16 Bible říká: „Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti.“ To je přesně to, co Adam a Eva udělali. Kdysi poslouchali Boha, teď se stali otroky satana. Kdysi žili spravedlivě, nyní milují špatnost. Stín smrti se vloudil do zahrady Edenu. Země se stala vyprahlou a zamořenou planetou vzpoury, která se oddělila od Boha. Zničí Bůh tuto zemi a její neposlušné obyvatele? Boží láska toto nikdy nedovolí. Možná se divíte a říkáte si: „Když Bůh dal satanovi možnost, aby se proti němu vzbouřil, proč Bůh nezasáhne do této tragedie aspoň nyní. Pravdou je, že něco udělal. Když satan uchválit tento svět, Bůh poslal Ježíše. V 1. Korinstským 4:9 je řečeno: stali jsme se podívanou světu – lidem i andělům. Slovo „podívanou“ je v řečtině theatron, což znamená divadlo. Shakespeare jednou řekl: „Celý svět je divadlem a všichni lidé jsou herci, mají své vstupy a výstupy, a jeden člověk ve své době hraje více rolí.“ Náš svět jsou divadelní prkna a na nich Bůh zjevil svou lásku celému světu. Když satan křičel: „Bůh vás nemiluje! On je jenom trestající soudce. Boží zákon byl stvořen proto, abyste přestali být šťastni!“ Ježíš se narodil jako děťátko v Betlémě. Důvod jeho příchodu na tuto zemi byl, zjevit celému vesmíru, že Bůh je láska.

Válka pokračuje na planetě Země

Náš svět je ve válce. V knize Efezským 6:12 se dočteme: „Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“ Můžeme vidět, že žijeme ve válce – ve vesmírné válce. Je to válka o kontrolu vašeho srdce, vašeho rozumu a vaší loajality. Satan vám našeptává: „Dělej si své věci, žij si svůj život! Máš právo na to, být šťastný. Bav se, pij a užívej si sex s mnoha partnery. Hoň se za penězi. Tvé priority ať jsou: tvůj dům, televize, sport. Staň se sám sobě bohem. Žij život dobré morálky – nebo nemorální život, to je jedno, – ale zapomeň na Stvořitele. Zapomeň na věci, které mají věčnou hodnotu. Když lidé žijí tímto způsobem, ani si neuvědomují, že jsou v zajetí, jako otroci satana. Je válka, válka o vaší duši. Válka o věčný život. A proto je tak jednoduché činit zlé věci a tak těžké žít správně. My všichni máme takovéto potíže, protože satan a jeho andělé nás chtějí zničit.
Ale Ježíš přišel na tuto zem a odhalil satanovy lži. K pochopení tohoto nám pomůže kniha Jobova. Satan se dívá na Joba a vyzývá Boha: „Bože, Job ti slouží jen proto, že jsi mu dal hezký dům, nádherné vozy a spoustu dobytka. Slouží ti jen proto, že jsi mu dal dobré zdraví, krásnou ženu a úžasné, hodné děti. Ale když mu to všechno vezmeš, bude tě nenávidět. Lidé ti Bože slouží jen proto, protože od tebe chtějí dobré věci pro sebe, ale ne protože tě milují. Slouží ti ze sobectví.“ Ale Bůh odpověděl: „Satane, to není pravda, odejmi Jobovi, cokoliv budeš chtít, protože já vím, že mi bude sloužit. Nedotýkej se pouze jeho těla.“  Satan vzal Jobovi vše, co měl, ale Job zůstal Bohu věrný. V knize Job 1:21 se dočteme: „Bůh dal, Bůh vzal.“ Pak satan řekl: „Bože, když mi dovolíš dotknout se jeho těla, prokleje, tě.“ Pán s tím souhlasil a satanovi to dovolil. Ale nesměl mu vzít jeho život. Na Jobovi se objevily bolestivé boláky, ale Job stále sloužil Bohu. Proč? Protože pochopil, že jeho život je dar od Stvořitele a že Bůh má plán pro jeho život. I ve zklamání a bolesti stále miloval a důvěřoval Bohu. Satan chce, abys uvěřil, že zlé věci, které se ti v životě stanou, pocházejí od Boha. Chce tě podvést a přinutit tě k tomu, abys proklel Boha. Job uvěřil Božímu slibu: „Já dám svůj největší dar. Můj jediný syn přijde do tohoto temného světa a bude žít v lidském těle, abych vám ukázal, jak vás miluji. Nezávisle na tom, že se tento svět vzbouřil, Bůh zaslíbil, že jeho Syn bude žít v tomto morálně překrouceném a duchovně zakrnělém světě, uprostřed veškeré té bídy a hříšnosti. Kristus nám ukáže, jaký Bůh opravdu je. Ve své nepochopitelné lásce se obětuje a zemře za naše hříchy příšernou smrtí, aby nás spasil od našich hříchů. Věrný Job věděl, že jeho Spasitel žije, a že ho jednoho dne uvidí, i kdyby mu červi sežrali celé tělo. (Job 19:25-27) Satan vztáhl svou ohyzdnou ruku a vzal Jobovi všechno, co měl.  Udělá všechno pro to, aby zničil váš život a štěstí.

Laskavý Spasitel

Ale Ježíš, který přišel v lidském těle, rozumí a chápe tvé starosti a tvá zklamání. Kristus nezůstal v pohodlí nebeských výšin, ze kterých k nám by k nám vykřikoval morální rady. Putoval po prašných cestách Galileje, aby zjevil pravdu o Otci, abychom si mohli zvolit svého milujícího nebeského otce, jako našeho mistra. Dotýkal se slepých očí, a byly otevřeny! Hluchých uší, aby lidé slyšeli. Rozlomil chléb a zázrakem se najedlo pět tisíc lidí. Ježíš přišel ke hrobu Lazara a vzkřísil jej z mrtvých. Objal syna vdovy a vdechl do něj nový život. Když Ježíš otevřel oči slepých, říkal jim: „Můj Otec vás miluje a chce vás vidět.“ Když uzdravil uši hluchých, říkal jim: „Můj Otec vás miluje a chce vás slyšet.“ když Ježíš dával hladovým chléb, říkal jim: „Můj Otec vás miluje, satan je lhář.“ Hladomor nepřichází ode mě. Všechno, co Ježíš dělal, svědčí o tom, že satan je lhář. V této vesmírné válce můžeš důvěřovat Bohu, protože ví, co je nejlepší pro tvůj život, povede tě, abys dosáhl pravého štěstí a svobody. V knize Židům 2:14 Ježíš říká: „A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví.“ Když Kristus podstoupil smrt na kříži, satan byl rozzuřen. Umírající Kristus ukázal svou smrtí, že satan je lhář. Proč? Protože Ježíš ve své velké lásce byl ochoten nechat se pověsit na kříž a zemřít. Byl ochoten jít do hrobu. Ochoten prolít krev pro tebe. V knize Izaiáš 49:15-16 se dočteme: „Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, já nikdy nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé zdi mám stále na očích.“ Možná se divíte a ptáte se: Bože, kde jsi byl, když jsem trpěl? Kde jsi byl, když jsem měl rakovinu? Kde jsi, když děti umírají hlady?  Kde jsi, když můj 17tiletý syn měl nezaviněnou automobilovou nehodu? Kde jsi, když prožívám bolestný rozvod? S nevýslovnou láskou Bůh odpovídá: „Myslíš si, že nevím, co znamená trpět? Nikdy nezapomeň, že jsem visel na kříži, s probodenýma rukama. A protože jsem sám neuvěřitelně trpěl, mohu být s tebou a utěšit tě, když trpíš. Myslíš si, že nevím, jaké to je, být osamocený? Nezapomeň že, mě Petr zapřel, Jidáš zradil a můj vlastní národ mě odmítl. Když budeš někdy sám, vzpomeň si, že tvé jméno je vyryto hřeby do mých dlaní. Když se někdy ve svém utrpení ptáš: Kde jsi, Bože?, nezapomeň, že jsem nikdy utrpení nezapříčinil. Lucifer je příčinou všeho zla na této planetě vzpoury. Když jsi nešťastný a trpíš, jsem s tebou. Nezapomeň, když pláčeš, pláču s tebou. Když máš bolest, cítím ji.“
Kříž křičí: „Máme Boha, který trpí námi.“ Žádné jiné náboženství, žádný jiný světový názor neučí něco podobného. Islám říká: „Ano, jsme morálně upadlí a musíme přijít k Bohu.“ Budhismus říká: „Musíš se snažit, aby ses k Bohu dostal.“  Křesťanství neříká, že musíš jít tam, kde je Bůh, ale Bůh přišel k tobě.
Bůh ví, jaké to je být sám, unavený a hladový. Jaké to je, být zapřený a zrazený. Identifikuje se s námi, protože žil v lidském těle. Žil v našich bolestech a utěšuje nás v našich starostech. Když jsi sám, je sám, jsi zklamaný, on je zklamaný. Přináší naději a odvahu do našeho srdce. Kříž zjevil, že Bůh ví, co to znamená utrpení mnohem víc, než my kdy zažijeme. Poslal Ježíše, aby usvědčil satana ze lží a ukázal celému vesmíru, že Bůh je láska. Poslal Ježíše, aby nás získal zase zpět a abychom se zřekli satana. Pevně věřím, že Bůh je láska. Věřím, že Boží cesty jsou ty nejlepší. Věřím, že satan zničil naši svobodu. Chci následovat Boha a následovat ho, i kdyby se zdálo, že moje svoboda je omezena, protože věřím, že když se oddám Kristu, dá mi skutečnou svobodu. Dobrá zpráva je, že Kristus vstal z mrtvých.
Poslední kapitola konfliktu mezi dobrem a zlem ještě nebyla napsána. Satan a hřích a všechno zlo bude jednou zničeno. Posledním aktem v této válce bude příchod Ježíše Krista. V Matoušovi 24:27 se dočteme: „Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Vzpoura, hřích, bolest a starost pominou. Kristus přijde s mocí a slávou Otce. Satan a hříšníci budou zničeni. A pak, díky Bohu, bude stvořen nový svět, kde nebude nemoc, zklamání, válka a smrt.

Konec a nový začátek

Všímaví lidé cítí, že se světem a lidmi něco není v pořádku. Politici slibují mír, klid a prosperitu. Je to pochopitelné, jinak by je lidé nevolili. Bible jasně hovoří o konci námi známého světa. Ten konec se blíží. Bude provázen rostoucími přírodními, ekonomickými, politickými, vojenskými a sociálními katastrofami nepředstavitelných dimenzí. Všechny lidmi vybudované systémy a  jistoty se zhroutí. To si může každý přečíst v Bibli. Ke konci budou jenom dvě skupiny lidí. Ta jedna miluje svého nebeského Otce, Stvořitele všeho života a netrpělivě čeká na jeho příchod a vysvobození z planety smrti. Ta druhá nechce mít s Hospodinem svým Bohem nic dočinění. Spoléhá se na lidmi vybudované jistoty a systémy. Ve které skupině chceš být ty?

Autor: Ladislav Hodač
Foto: www.flickr.com/photos/ralphrepo_photolog/4078245435

O autorovi