Přehled knihy Zjevení

Pokud studujeme prorocké knihy jenom proto, abychom uspokojili svoji zvědavost nebo poznali budoucnost, tak to stejně k ničemu není. Farizeové v dobách Ježíšových byli pilnými studenty písma, a přesto ukřižovali Božího Syna.

 

Ježíš o nich říká –

 

Matouš 23 : 27 – 28 Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!
Jan 5 : 37 – 40 A sám Otec, který mě poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život.
Správný postoj a motivaci ke studiu prorockých knih popisuje apoštol Petr.
2 list Petrův 1 : 19 Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.
Ta jitřenka je ovšem Ježíš.
Zjevení 22 : 16 „ Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka.“

Pro většinu lidí je kniha Zjevení zapečetěná kniha. Jak už ale její název naznačuje mněl by její obsah být spíš odhalen než zapečetěn. Jedna věc je jistá. Kniha Zjevení nebyla napsána pro sekulárního, nevěřícího člověka. Je adresována Božímu lidu. Už první 3 verše jasně vyjadřují Boží touhu, abychom rozuměli tomu, co je v ní napsáno. Je to kniha prorocká, protože předpovídá budoucí události od doby apoštola Jana až po dobu konce.

Kniha Zjevení obsahuje 8 základních vizí.

Úvod.  ( 1 : 1 – 9 )  Kniha Zjevení je prorocká kniha, jejíž proroctví se s naprostou jistotou naplní. Vyvrcholení všeho je druhý příchod Ježíše Krista.

1. Sedm církví.  ( 1 : 10 – 3 : 22 ).  –  Kristus oslovuje svoji církev, od doby apoštolů, až po jeho druhý příchod. Upozorňuje na nebezpečí, která ji ohrožují, kárá, povzbuzuje a slibuje odměnu těm, kteří zvítězí. Ježíš se spíše zabývá vnitřním duchovním stavem Božího lidu.

2. Sedm pečetí. ( 4 : 1 – 8 : 1) – Také zde Kristus zjevuje čtenáři dějiny svého lidu, církve.  Teď se ale zaměřuje více na nebezpečí, které mu hrozí z venku. Mezihra 144 000 ( 7 : 1 – 17 ) – šestá pečeť končí otázkou, kdo obstojí při druhém příchodu Ježíše Krista. Tato mezihra se odehrává mezi šestou a sedmou pečetí a dává odpověď na tuto otázku tím, že popisuje těch 144 000. Sedmá pečeť pak popisuje druhý příchod Ježíše Krista.

3. Sedm polnic ( 8 : 2 – 11 : 19 ) Kristus zjevuje Boží soudy nad pozemskými mocnostmi, které utiskovaly Boží pravdu v průběhu lidských dějin. Polnice poukazují na marnost falešných náboženství, která jsou inspirována Satanem. Co přetrvá až do věčnosti je Kristovo království.  Mezihra – hořkosladká kniha a dva svědkové. ( 10 : 1 – 11 : 13 ) Prvních šest polnic popisuje Satanovi aktivity, které uskutečňuje skrze lidské systémy, aby upevnil své království. Ta mezihra se objevuje mezi šestou a sedmou polnicí a popisuje Boží aktivity, kterými působí skrze svůj lid. Jeho lid káže jeho poselství. Když zazní sedmá polnice tak Kristovo království vítězí.

4. Příčinou všeho utrpení je válka mezi silami  dobra a silami zla. ( 12 : 1 – 14 : 20 ) Tato válka začala v nebesích a díky pádu Adama a Evy se přesunula na tuto planetu. Satan se snažil zavraždit Krista hned po jeho narození, ale náš spasitel ho na kříži porazil. Protože mu už nemůže ubližovat, tak se jeho pozornost obrací proti Božímu lidu a on proti němu vede válku. Na konci ale bude poražen. Boží lid věří, že bude spasen skrze prolitou krev Ježíše Krista a nese svědectví o Boží moci. Boží lid bude na poušti živen po dobu 1200 let. Je to doba krutého pronásledování v dobách temného středověku. Zůstávají ostatky, které dodržují Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. Posléze nastává závěrečný boj mezi Kristovou církví a Satanovými služebníky, kteří jsou znázorněni jako šelma vystupující z moře a šelma vystupující ze země. Znamení šelmy bude přijato většinou lidí a Boží lid bude opět krutě pronásledován.
Mezihra – poslední poselství, poslední žeň ( 14 : 1 – 12 ) Poselství tří andělů je posledním varováním obyvatelům Země, aby se vrátili k Bohu a uctívali Stvořitele. Pak přichází poslední žeň, která rozdělí lidi na spasené a ztracené.

5. Posledních sedm ran. ( 15 : 1 – 16 : 21 )  Kristus vyhlašuje konec doby milosti. Svět zažívá vylití sedmi ran, které jsou spravedlivým trestem za všechny zločiny, kterých se lidé dopustili. Bůh shromažďuje lidi na místo zvané Armagedon.

6. Pád Babylona ( 17 : 1 – 19 : 10 ) Kristus odhaluje falešné náboženské systémy a jejich zkorumpovanost. Symbol, který pro to používá je Babylon. Vyzývá svůj lid, aby se od Babylona oddělil, aby se nepodílel na jeho hříších a aby nesdílel jeho osud.

7. Návrat Ježíše Krista a millenium ( 19 : 11 – 21 : 8 ) Kristus přichází podruhé na tuto Zemi. To je konec satanovi vlády. Kristus křísí svůj věrný lid a bere ho sebou do nebes. Pak nastává tisíc let trvající soud. Boží lid je součástí soudu nad satanem, padlými anděli, a všemi Božími nepřáteli. Boží charakter je ospravedlněn a všichni Jeho nepřátelé jsou zničeni.

8. Založení Božího království ( 21 : 9 – 22 : 5 ) Znovustvoření nebes a Země, Nový Jerusalem věčným domovem pro Něho a Jeho lid.
Závěr – proroctví jsou pravdivá, nikdo nesmí nic přidávat a ubírat. Ježíš nabízí vodu života všem, kdo chtějí zdědit Boží království. Je zde příslib, že přijde brzy!

O autorovi