07. Nová země

První dvě kapitoly bible pojednávají o šťastném stavu člověka v ráji. Všechno, co vyšlo z rukou Božích, bylo dokonalé, celá příroda, rostlinstvo, zvířata i člověk jako koruna stvoření na tomto světě. Další knihy a kapitoly Bible mluví o pádu do hříchu a líčí smutné dějiny hříchu,...
Číst více →

06. Milenium – tisícileté království

Slovo „milénium“ pochází z latinského „mille“ (tisíc) a „annus“ (rok); znamená tedy tisíciletí. Mluví se o něm pouze ve Zjevení 20,1-9. V třetím verši této kapitoly čteme, že satanovým dílem je svádět lidi. Satan neříká lidem, že mají věřit...
Číst více →

05. Druhý příchod Kristův

Bible mluví o málokterém předmětu tak často jako o druhém příchodu Ježíše Krista. Zmiňuje se o něm 318 krát ve 260 kapitolách Nového zákona; průměrně je o něm zmínka v každém dvacátém pátém verši. V Písmu je 8 krát více zpráv k druhému příchodu než k prvnímu. Již patriarchové...
Číst více →

04. Kristus – náš Spasitel

Bible jako psané zjevení Boží podává již v první kapitole a v prvním verši základní zjevenou pravdu: „Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi.“ 1 Moj 1,1 Všechno, co Bůh stvořil, bylo dokonalé a krásné, ať“ to byl svět neústrojný, rostliny nebo živočichové. Na konci...
Číst více →

03. Poznání Boha

Dnešní člověk má tendenci přistupovat ke všem životně důležitým otázkám rozumově. Chce mít všechno vědecky a experimentálně dokázáno. Je mnoho nevěřících Tomášů, kteří praví: „Dokud neuvidím, neuvěřím.“ Jan 20,25 a) Moderní člověk se ptá: „Můžete existenci Boha...
Číst více →

02. Proroctví a dějiny svědčí o věrohodnosti Bible

Úvod: Apoštol Petr píše,že máme přepevnou prorockou řeč, k níž máme obrátit svou pozornost jako k svíci svítící v temném místě. 2 Petr 1,19 Pán Ježíš ve své velké prorocké řeči doporučuje, abychom studovali výroky proroka Daniele. Mat 24,15 Kniha Daniele byla napsána před víc...
Číst více →

01. Bible – slovo Boží

Úvod: S pomocí Boží chceme zahájit systematické studium základních pravd bible. V první lekci pojednáme o původu a obsahu Písma a zjistíme, jak můžeme nejlépe porozumět zvěsti Božího Slova. Ježíš Kristus prosil svého nebeského Otce za své učedníky ve velekněžské modlitbě:...
Číst více →

Výklad 666 jako VICARIUS FILII DEI příznivě hodnocen BRI při GK CASD

Třísvazková monumentální studie (dvacetiletý výzkum představený na 880 stranách) bratra Edwina de Kocka „The Truth About 666“ – „Pravda o 666 a příběh velkého odpadnutí“ (Edinburg, 2013) dokazující platnost standardního historicistického výkla...
Číst více →

Daniel – vzor pro poslední generaci

Daniel sice nebyl Ježíšem, je ale rozhodně jednou z nejpozoruhodnějších postav starého zákona. Mít jeho charakterové vlastnosti bude nutné pro generaci, která prožije události těsně před druhým příchodem Ježíše Krista. Je jedním ze třech mužů, kteří se používají pro ilustrac...
Číst více →

Půlnoční vlak

Vize Ellen White z knihy Rané spisy Byl mi ukázán železniční vlak, jedoucí rychlostí blesku. Anděl mi přikázal, abych se pozorně dívala. Upřela jsem svůj zrak na vlak a zdálo se mi, jakoby v něm cestoval celý svět. Potom mi anděl ukázal průvodčího, který byl krásný a vznešený, ke...
Číst více →