17. Prorocký řetěz Daniele 2300 večerů a jiter – očištění nebeské svatyně

Očištění nebeské svatyně je velmi důležitým „bodem v plánu spasení. Je úzce spjato s vyvrcholením spásného díla. Koná se v „hodině soudu“ (Zj 14,7). Ve Starém zákoně bylo zpředobrazněno „dnem smíření“ (Dnem soudu). Učení o očištění nebeské svatyně je...
Číst více →

16. Význam starozákonní svatyně

Ve Starém zákoně vyniká hora Sinaj, kde byl za hromu a blesku vydán zákon Boží, který je závazný pro všechno lidstvo. Na Sinaji byl také dán příkaz k stavbě svatyně. 2 Moj 25,8.40: 26,30 a) Všechno se mělo dít podle nebeského vzoru a bylo „stínem nebeských věcí“. Žid...
Číst více →

15. Moc, která změnila zákon Boží – Daniel 7

Pán Ježíš respektoval svatý zákon Boží. Řekl: „Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti zákona aneb proroků. Nepřišel jsem rušiti, ale naplniti.“ Mat 5,17 Člověk se však odvážil vypustit 2. přikázáni, varující před uctíváním model, změnil přikázání o svěcení dn...
Číst více →

14. Zákon Boží – 8. 9.10. přikázání

První tři ze šesti přikázání na druhé desce zákona se týkají lidského života v jeho fyzickém i morálním aspektu. Poslední tři pojednávají o vlastnictví člověka a chrání je. Osmé přikázání chrání náš časný majetek, deváté chrání naše jméno a pověst, desáté pak zakazuje žádost,...
Číst více →

13. Zákon Boží – 5,6,7 přikázání

ZÁKON BOŽÍ – DESATERO – 5, 6, 7 PŘIKÁZÁNÍ První deska Desatera pojednává o vztahu člověka ke Stvořiteli a o jeho povinnosti vůči němu. První čtyři přikázání nás učí, jak a kdy máme Boha uctívat, a varují nás před neúctou v slovu a chování. Druhá deska mluví o lidských...
Číst více →

12. Zákon Boží – původ falešné soboty

Platnost svěcení soboty je potvrzena učením a příkladem Ježíše Krista i apoštolů. Tážeme se, jakou hodnotu mají tzv. důkazy o správnosti svěcení neděle. Ve věcech víry jediným kritériem a jedinou ochranou před nesprávným učením může být jen bible. 2 Tim 3.16: Jan 17.17 I....
Číst více →

11. Zákon Boží – 4. přikázání – pomni na den Sobotní

2 Mojžíšova 20.8-11 Čtvrtým přikázáním se uzavírá první část Desatera, která stanoví povinnosti člověka ke Stvořiteli. Čtyři přikázání na první desce zákona jsou logicky uspořádána. První stanoví správný předmět uctívání a varuje před falešnými bohy. Druhé ukazuje správný způsob...
Číst více →

10. Zákon Boží – 1,2,3 přikázání

Boží zákon – Desatero (První 3 přikázání) Od atomů k hvězdám je všechno podřízeno zákonům. Lidé, kolektivně i individuálně, ať chtějí nebo nechtějí, jsou podřízeni celé řadě zákonů. Zákony jsou všude; jsou nepostradatelné. V celém vesmíru neexistuje místo, kde by zákon neplatil....
Číst více →

09. Satan a padlí andělé

Člověk nemá v neviditelném světě pouze pomocníky; má v něm i zlé nepřátele. Největším nepřítelem člověka i Boha je satan. Spolu s padlými anděly zprotivil se vládě Boží lásky. Máme co bojovat s mocnostmi temnosti. Ef 6,11.12 I. PŮVOD SATANA, JEHO DARY A POSTAVENÍ 1. Satan j...
Číst více →

08. Boží andělé

Bible nás zřetelně učí o existenci svatých nebeských bytostí – andělů a podává mnohé zkušenosti s nimi. V srdcích lidských je dnes málo místa pro víru ve svaté Boží anděly. Jako kdysi saduceové prohlašují i dnes mnozí, že nevěří v anděly ani v duchovní bytosti. Skut 23,8...
Číst více →