Morální poučení z prvních sedmi kapitol knihy Daniel

Audio záznam Download “Morální ponaučení z knihy Daniel” moralni_pouceni_z_knihy_daniel.mp3 – Staženo 107 × – 105 MB Cílem přednášky je – dát pokud možno ucelený přehled o nejdůležitějších myšlenkách knihy Daniel. V této přednášce si řekneme v několika větách o čem je...
Číst více →

Princip Den za rok

Princip Den za rok Gerhard Pfandl Až do devatenáctého století většina studentů apokalyptických knih Daniel a Zjevení, používala historicistickou metodu interpretace časových proroctví v těchto knihách. Jeden z hlavních pilířů historicistické metody je princip rok za den, kte...
Číst více →

25. Správcové Božích věcí

Mnozí lidé se domnívají, že pánem všeho, co vidíme, je sám člověk, že země patří výlučně jemu. Všeobecný je názor, že člověk náleží sám sobě a nepodléhá žádné osobní autoritě. Takovou filozofii vyznávají lidé různých národů a ras od nepamětných dob. Ve světle Písma je člověk v...
Číst více →

24. Duch proroctví

Když Bůh za hromu a blesku vydal na Sinaji svůj svatý zákon, představil se takto: „Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl ze země egyptské, z domu služby.“ 2 Moj 20,2 Exodus byl jedním z největších činů Božích. Pán si takto oddělil lid, v němž chtěl zjevit...
Číst více →

23. Dva svaté novozákonní obřady

Ve Starém zákoně se konalo mnoho obřadů, obětí a úkonů, které byly předobrazem smírčí oběti Kristovy. Tyto obřady ztratily svůj význam ve chvíli, kdy stín se setkal se skutečností, když Pán Ježíš zemřel na potupném dřevě kříže. Roztržení opony dělící svatyni od svatyně svatých,...
Číst více →

22. Církev Kristova

Na světě je mnoho křesťanů, kteří se hlásí ke Kristu a jeho učení. První zmínka o názvu „křestané“ je ve Sk 11,26. Ve sboru v Antiochii následovníci Ježíšovi po prvé obdrželi toto jméno. Slovo „křestané“ by se v češtině mělo doslova překládat...
Číst více →

21. Biblické směrnice křesťanského života

Apoštol Pavel říká, že „máme občanství v nebesích., odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista“. Fil 3,20 Přesto jsme nedílnou součástí lidské společnosti. V každé obci, kde žijeme, máme být známí pro svou křesťanskou neporušenost a práci pro obecné dobro. Svou...
Číst více →

20. Tělo – chrám ducha svatého

Člověk byl stvořen k obrazu Božímu (1 Moj 1.26). Byl korunou tvorstva, králem nad přírodou. Jeho duchovní, duševní i tělesné schopnosti byty vyvážené. Žel, že tato harmonie byla pádem do hříchu narušena. Hřích pak přinesl jako následek smrt. Ačkoli je člověk hříchem zeslaben...
Číst více →

19. Posvěcený život v Kristu

Bůh nám odpustil v Ježíši Kristu. Jestliže jsme přijali zásluhy Kristovy, prohlásil nás za spravedlivé. Vírou si přivlastňujeme toto ospravedlnění. Jsme osvobozeni od otroctví hříchu a odsouzení zákona. Hříšná minulost je zapomenuta. Jsme zbaveni břemene, které nás tížilo. Jak se...
Číst více →

18. Ospravedlnění vírou v Krista

Ospravedlnění je Boží čin a Boží dar, skrze který Bůh prohlašuje pokání činícího hříšníka za spravedlivého. Je pravým opakem odsouzení. Řím 5,16 Ospravedlnění vírou v Krista je velkou základní spasitelnou pravdou. I. BOŽÍ SPRAVEDLNOST A BOŽÍ ZÁKON Zákon neboli právo hra...
Číst více →