12. Zákon Boží – původ falešné soboty

Platnost svěcení soboty je potvrzena učením a příkladem Ježíše Krista i apoštolů. Tážeme se, jakou hodnotu mají tzv. důkazy o správnosti svěcení neděle. Ve věcech víry jediným kritériem a jedinou ochranou před nesprávným učením může být jen bible. 2 Tim 3.16: Jan 17.17 I....
Číst více →

11. Zákon Boží – 4. přikázání – pomni na den Sobotní

2 Mojžíšova 20.8-11 Čtvrtým přikázáním se uzavírá první část Desatera, která stanoví povinnosti člověka ke Stvořiteli. Čtyři přikázání na první desce zákona jsou logicky uspořádána. První stanoví správný předmět uctívání a varuje před falešnými bohy. Druhé ukazuje správný způsob...
Číst více →

10. Zákon Boží – 1,2,3 přikázání

Boží zákon – Desatero (První 3 přikázání) Od atomů k hvězdám je všechno podřízeno zákonům. Lidé, kolektivně i individuálně, ať chtějí nebo nechtějí, jsou podřízeni celé řadě zákonů. Zákony jsou všude; jsou nepostradatelné. V celém vesmíru neexistuje místo, kde by zákon neplatil....
Číst více →

09. Satan a padlí andělé

Člověk nemá v neviditelném světě pouze pomocníky; má v něm i zlé nepřátele. Největším nepřítelem člověka i Boha je satan. Spolu s padlými anděly zprotivil se vládě Boží lásky. Máme co bojovat s mocnostmi temnosti. Ef 6,11.12 I. PŮVOD SATANA, JEHO DARY A POSTAVENÍ 1. Satan j...
Číst více →

08. Boží andělé

Bible nás zřetelně učí o existenci svatých nebeských bytostí – andělů a podává mnohé zkušenosti s nimi. V srdcích lidských je dnes málo místa pro víru ve svaté Boží anděly. Jako kdysi saduceové prohlašují i dnes mnozí, že nevěří v anděly ani v duchovní bytosti. Skut 23,8...
Číst více →

07. Nová země

První dvě kapitoly bible pojednávají o šťastném stavu člověka v ráji. Všechno, co vyšlo z rukou Božích, bylo dokonalé, celá příroda, rostlinstvo, zvířata i člověk jako koruna stvoření na tomto světě. Další knihy a kapitoly Bible mluví o pádu do hříchu a líčí smutné dějiny hříchu,...
Číst více →

06. Milenium – tisícileté království

Slovo „milénium“ pochází z latinského „mille“ (tisíc) a „annus“ (rok); znamená tedy tisíciletí. Mluví se o něm pouze ve Zjevení 20,1-9. V třetím verši této kapitoly čteme, že satanovým dílem je svádět lidi. Satan neříká lidem, že mají věřit...
Číst více →

05. Druhý příchod Kristův

Bible mluví o málokterém předmětu tak často jako o druhém příchodu Ježíše Krista. Zmiňuje se o něm 318 krát ve 260 kapitolách Nového zákona; průměrně je o něm zmínka v každém dvacátém pátém verši. V Písmu je 8 krát více zpráv k druhému příchodu než k prvnímu. Již patriarchové...
Číst více →

04. Kristus – náš Spasitel

Bible jako psané zjevení Boží podává již v první kapitole a v prvním verši základní zjevenou pravdu: „Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi.“ 1 Moj 1,1 Všechno, co Bůh stvořil, bylo dokonalé a krásné, ať“ to byl svět neústrojný, rostliny nebo živočichové. Na konci...
Číst více →

03. Poznání Boha

Dnešní člověk má tendenci přistupovat ke všem životně důležitým otázkám rozumově. Chce mít všechno vědecky a experimentálně dokázáno. Je mnoho nevěřících Tomášů, kteří praví: „Dokud neuvidím, neuvěřím.“ Jan 20,25 a) Moderní člověk se ptá: „Můžete existenci Boha...
Číst více →
12